Kokousaika

8.2.2010 kello 16.00 – 17.10

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 144-149,
osa 165-166 §:t)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 138 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 165-166 §:t)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 138 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 136-osa 138 §:t)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri (paitsi 166 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Tapiolinna, Hilkka

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


136-137,


138-141,


145-151, 

 Sauri

 

 

152,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
142,


153-158, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


159, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


160-161, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
143-144,


162-166, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

136

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

137

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

138

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

139

Kj/2

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 §:n muuttaminen

 

140

Kj/3

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä HKL-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

141

Kj/4

Kaupungin vuokra-asuntotuotantoon myönnettävien korkotukilainojen ehtojen muuttaminen

 

142

Ryj/5

Eron myöntäminen Matti-Pekka Rasilaiselle rakennusviraston kaupungininsinöörin virasta

 

143

Kaj/6

Vartiokylän yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

144

Kaj/7

Oulunkylän korttelin nro 28299 sekä suojaviher- ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11897)

 

145

Kj/3

Helsingin Sataman palvelutuotantojohtajan virkanimikkeen muuttaminen

 

146

Kj/4

Vuoden 2010 talousarviossa olevien Khn käyttöön merkittyjen talonrakennusmäärärahojen myöntäminen tilakeskukselle

 

147

Kj/5

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

148

Kj/6

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä

 

149

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 3.2.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

150

Kj/8

Kaupunginhallituksen 1.2.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen §:ien 134-135 osalta

 

151

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

152

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

153

Ryj/1

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi: Sähköllä toimivien autojen vapaa tai hyvin edullinen pysäköinti

 

154

Ryj/2

Tukkutorin eräiden kiinteistöjen maanvuokrasopimuksen jatkaminen

 

155

Ryj/3

1.2.2010 pöydälle pantu asia

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Munkkiniemen vaahterametsikön rajaamisesta suojeltuna luontotyyppinä

 

156

Ryj/4

1.2.2010 pöydälle pantu asia

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2008 - 2017 (Lumo-ohjelma)

 

157

Ryj/5

1.2.2010 pöydälle pantu asia

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus

 

158

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

159

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

160

Sj/1

Lisäys Helsinki-lisän myöntämisperusteisiin

 

161

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

162

Kaj/1

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta toimikaudeksi 2009 - 2010

 

163

Kaj/2

Vapaarahoitteiseen ja 10 vuoden korkotukilainalla rahoitettavaan vuokra-asuntotuotantoon luovutettavien tonttien luovutusperiaatteiden vahvistaminen

 

164

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Apteekkien Eläkekassan sekä Asunto Oy Helsingin Ministerinmäen välisessä kiinteistökaupassa

 

165

Kaj/4

1.2.2010 pöydälle pantu asia

Alueen varaaminen Katajanokalta maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten

 

166

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

136 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Ylikahri) ja Hakolan (varalla Puoskari) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

137 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

138 - 144 §

Kaupunginvaltuuston 17.2.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

138 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 1.2.2010 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Jäsen Moisio teki jäsen Ojalan kannattamana aloitteeseen 30 seuraavan palautusehdotuksen:

                     

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että viikottainen kasvisruokapäivä toteutetaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision palautusehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12-2, Oker-Blom äänesti tyhjää. Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara ja Bryggare.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

139 §

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 §:n muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

140 §

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan sekä HKL-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

                                            Esittelijä muutti esitystään liitteen 1 mukaisesti.

                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

141 §

Kaupungin vuokra-asuntotuotantoon myönnettävien korkotukilainojen ehtojen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

142 §

Eron myöntäminen Matti-Pekka Rasilaiselle rakennusviraston kaupungininsinöörin virasta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

143 §

Vartiokylän yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

144 §

Oulunkylän korttelin nro 28299 sekä suojaviher- ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11897)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

145 §

HELSINGIN SATAMAN PALVELUTUOTANTOJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2010-136

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.3.2010 lukien Helsingin Sataman palvelutuotantojohtajan virkanimikkeen (vakanssinumero 071304) nimikkeeksi johtaja palkan pysyessä muuttumattomana.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle, Helsingin Satamalle, Helsingin Sataman palvelutuotantojohtaja Heikki Lampiselle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

146 §

VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA OLEVIEN KHN KÄYTTÖÖN MERKITTYJEN TALONRAKENNUSMÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN TILAKESKUKSELLE

 

Khs 2009-2701

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää tilakeskukselle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 02 03, palvelutilojen korjaukset

 

 

12 000 000 euroa käytettäväksi liitteessä 1 mainittujen palvelutilojen korjauksiin ja

 

kohdalta 8 02 04, kaupungintalokorttelien kehittäminen,

 

11 270 000 euroa liitteessä 2 mainittujen kaupungintalokorttelien hankkeiden toteuttamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, tilakeskukselle, taloushallintopal-

velu- liikelaitokselle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

147 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2009-2654

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 1.12.2009, 1096 § mainituilla perusteilla, eikä asiassa ei ole esitetty sellaista laissa tarkoitettua syytä taikka uutta seikkaa tai selvitystä, jotka antaisivat aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k)

 

 

148 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2009-2616

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 1.12.2009, 1097 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom.23k, 25 k)

 

 

149 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.2.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 3.2.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä sosiaaliviraston kanssa valmistelemaan esityksen maahanmuuttajien neuvontapisteen henkilöstön siirrosta sosiaalivirastosta henkilöstökeskukseen ja muista tarvittavista resursseista maahanmuuttajien neuvontapisteen siirtyessä sosiaalivirastosta henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, henkilöstökeskukselle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (Birgitta Rickman).

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa ja Helsingin Energia -liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sen suomenkieliselle jaostolle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7, 8               Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

11                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

12                 Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2010 talousarvion

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

rakennusvirastolle

 

10 000 euroa SAP-järjestelmän mukauttamiseen

 

kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset

 

kiinteistövirastolle

 

                      2 143 000 euroa Sipoon aluevaihtoon

 

kohdasta 8 01 02, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

945 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

3 963 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1) ja

 

700 000 euroa keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja purkutöihin (liite 1) ja

 

1 000 000 euroa keskeneräisiin pohjatutkimuksiin Länsisataman, Kalasataman ja Östersundomin alueilla (liite 1)

 

Helsingin Satamalle

 

2 862 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- ja purkutöihin Länsisatamassa ja Kalasatamassa (liite 1)

 

liikuntavirastolle

 

150 000 euroa keskeneräiseen Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamiseen (liite 1)

 

taidemuseolle

 

35 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen vuonna 2010 jatkuvaan suunnitteluun

 

asuntotuotantotoimistolle

 

318 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

100 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kohdasta 8 03 12, Kadut, Kamppi–Töölölahti-alue

 

rakennusvirastolle

 

382 000 euroa Kamppi–Töölölahti-alueen katuihin

 

kohdasta 8 22 06, arvopaperit, Töölönlahden Pysäköintilaitos

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

11 000 000 euroa Töölönlahden Pysäköinti Oy:n osakepääoman maksamiseen

 

kohdasta 8 22 10, arvopaperit, lasten päiväkotitilojen osakkeiden hankinta,

 

kiinteistövirastolle

 

175 000 euroa lpk Tuulimyllyn osakkeiden hankintaan

 

kohdasta 8 29 03, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

rakennusvirastolle

 

                      1 735 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

                      130 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

                      339 400 euroa lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

                      286 700 euroa lähiörahastokohteisiin

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

                      574 500 euroa lähiörahastokohteisiin

 

opetusvirastolle

 

                      63 700 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kiinteistövirastolle

 

                      423 200 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kulttuuriasiainkeskukselle

 

                      46 500 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kohdasta 9 01 02, muu antolainaus

 

2 047 000 euroa talous- ja suunnittelukeskukselle liitteen 2 mukaisiin antolainoihin

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan tämän asian liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19–28           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle.

 

29                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (4), 3 (10), 4 (20), 5 (21), 6 (24), 7 (26) ja 9 (31) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 8 (29) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jukka Salolle sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle ja henkilöstökeskukselle.

 

15                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

30–32           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

16                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa HKL-liikelaitoksen tekemään kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen vuoroittaiskäytöstä Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n kanssa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää HKL-liikelaitokselle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 01 02, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 847 200 euron määrärahan metron liityntäpysäköintipaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannusten korvaamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 3 150 000 euron määrärahan kiinteistöjen oston toteuttamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

150 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 1.2.2010 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN §:IEN 134-135 OSALTA

 

Khs 2010-89, 2009-348

Esityslistan asia Kj/8

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti tarkastaa kaupunginhallituksen 1.2.2010 kokouksen pöytäkirjan §:ien 134–135 osalta.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

151 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                        2.2.2010, 4.2.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  3.2.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

152 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

153 §

VALTUUTETTU ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI: SÄHKÖLLÄ TOIMIVIEN AUTOJEN VAPAA TAI HYVIN EDULLINEN PYSÄKÖINTI

 

Khs 2009-2014

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Arto Bryggarelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

154 §

TUKKUTORIN ERÄIDEN KIINTEISTÖJEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2009-2603

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Tukkutorin jatkamaan Kiinteistö Oy Työpajankatu 2:n ja Heinon Tukku Oy:n maanvuokrasopimuksia enintään 31.12.2036 asti teknisen palvelun lautakunnan esityksen mukaisesti, kuitenkin siten, että vuokrasopimuksien ehtoihin sisällytetään mahdollisuus vuokran tarkistukseen vuodesta 2024 lukien Helsingin Tukkutorin sisäisen vuokran perusteiden mahdollisen muutoksen johdosta.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

155 §

1.2.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MUNKKINIEMEN VAAHTERAMETSIKÖN RAJAAMISESTA SUOJELTUNA LUONTOTYYPPINÄ

 

Khs 2009-2222

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon, joka koskee Munkkiniemen vaahterametsikön rajaamista suojeltuna luontotyyppinä:

 

Vaahterametsikkö sijaitsee Munkkiniemessä osittain Gert Skytten puiston pohjoisosassa ja osittain kaupungin omistamalla yleisten rakennusten tontilla 2 korttelissa 30002. Alueella on voimassa 18.8.1950 vahvistettu asemakaava, jossa Gert Skytten puisto on merkitty puistoksi ja tontti 30002/2 yleisten rakennusten tontiksi. Tontin rakennusala on rajattu pohjoisosaan.

 

Tontilla sijaitsee päiväkoti Kaartintorppa 1900-luvun alun puuhuvilassa. Vaahterametsikön pinta-alasta runsas puolet sijaitsee päiväkodin tontin luoteisosassa ja alle puolet viheralueella. Vaahterametsikkö rajautuu nykyisellään kadun ja päiväkodin pihaksi aidatun alueen väliin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että inventoidulle alueelle on suunniteltu noin vuoden ajan päiväkodin lisärakentamista. Munkkiniemen alueen kolmen päiväkotiryhmän pysyvän tarpeen tyydyttämiseksi Kaartintorpan päiväkodin tonttia on esitetty lisärakentamisen paikaksi. Päiväkotihanke on kiireellinen ja kyseinen tontti on ainoa paikka, mihin päiväkoti voidaan rakentaa ilman kaavamuutosta. Lisäksi uudisrakennuksen sijoittaminen muualle kuin tontin pohjoisosaan olisi kulttuuriympäristön säilymisen kannalta huono ratkaisu. Kaupunginhallitus katsoo, että Munkkiniemen vaahterametsikön suojeleminen luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisesti estäisi uuden päiväkodin rakentamisen Kaartintorpan päiväkodin tontille. Sen sijaan lain 31 §:n soveltaminen voisi tarjota ongelmaan eri intressit yhteen sovittavan ratkaisun.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt ovat harvinaisia ja luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita alueita. Uudenmaan ympäristökeskus on aiemmin tehnyt Helsingissä luonnonsuojelulain nojalla vain yhden luontaisesti syntynyttä jalopuumetsikköä koskevan rajauspäätöksen.

 

Ottaen huomioon edellä mainittu päiväkotihanke ja toisaalta jalopuumetsikköjen harvinaisuus kaupunginhallitus esittää, että Uudenmaan ELY määrittelisi päätöksellään suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat ja antaisi päätöksensä siten, että päätöksessä sovellettaisiin luonnonsuojelulain 31 §:ää.

 

Tällöin Uudenmaan ELY voisi myöntää poikkeuksen luontotyyppiin kuuluvan alueen ominaispiirteiden muuttamisen kieltämisessä, mikäli kyseisen luontotyypin suojelutavoitteet eivät merkittävästi vaarannu.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Helistön kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

                                           

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että lausunnossa todetaan, että Munkkiniemen vaahterametsikkö suojellaan luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella. Lisäksi khs kehottaa aloittamaan pikaisesti valmistelun päiväkodin sijoittamiseksi samalle tontille siten, että vaahterametsikkö säilyy.

                     

                      Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin palautusehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Moisio, Ojala, Oker-Blom, Peltokorpi, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

156 §

1.2.2010 pöydälle pantu asia

HELSINGIN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 - 2017 (LUMO-OHJELMA)

 

Khs 2008-1965

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2008–2017 tavoiteosassa esitetyt seuraavat kuusi tavoitetta:

 

1.                   Ekologinen verkosto ja siihen sisältyvät arvokkaan luonnon ydinalueet turvataan sekä Helsingissä että koko pääkaupunkiseudulla.

 

2.                   Helsingin vakiintuneen eliölajiston säilyminen turvataan.

 

3.                   Metsien ja soiden luontaiset piirteet sekä luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät kasvuun ja eloperäisen aineksen hajotustoimintaan liittyvät prosessit turvataan.

 

4.                   Kulttuuriympäristöjen monimuotoisuus turvataan.

 

5.                   Vesialueiden hyvä luonnontila turvataan.

 

6.                   Edistetään ympäristövastuullisuutta.

 

Toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset koskevat Helsingin kaupungin aluetta. Niiden toteuttamista tulee edistää myös Helsingin kaupungin ulkopaikkakunnilla omistamilla alueilla.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin yliopiston tekniselle osastolle, Helsingin yliopiston luonnontieteelliselle keskusmuseolle, tietokeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, asuntotuotantotoimistolle, Korkeasaaren eläintarhalle ja Oy Gardenia-Helsinki Ab:lle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen ennen ”Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle…” lisätään:

                     

Toimintaohjelman tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset koskevat Helsingin kaupungin aluetta. Niiden toteuttamista tulee edistää myös Helsingin kaupungin ulkopaikkakunnilla omistamilla alueilla.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

157 §

1.2.2010 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN LUONNONHOIDON LINJAUS

 

Khs 2007-1915

Esityslistan asia Ryj/5

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat luonnonhoidon tavoitteet:

 

1                          Asuinympäristöt ovat viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia ja ne lisäävät asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia

 

2                          Ulkoiluympäristö on toimiva ja elämyksellinen

 

3                          Luonnonympäristön maisemakuva on korkealaatuinen ja omaleimainen

 

4                          Luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon ja luonnonsuojelualueiden arvot säilytetty

 

5                          Metsäiset viheralueet ovat elinvoimaisia ja kestäviä ja niiden olemassaolo turvataan myös tulevaisuudessa

 

6                          Niityt, pellot, pienvedet, rannat sekä saaristo ovat monimuotoisia

 

7                          Liikenneväylien ympäristöä hoidetaan huomioiden sekä suoja- että maisemavaikutukset.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että perustetaan kaupunginjohtajan erillisellä päätöksellä luonnonhoidon työryhmä, jossa on edustus rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, ympäristökeskuksesta, liikuntavirastosta ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä kaupunki- ja metsäekologian asiantuntemusta edustavilta tahoilta.

 

Luonnonhoidon työryhmä osallistuu alue- ja luonnonhoitosuunnitelmien ja työohjeiden laadintaan sekä toimeenpanon seurantaan. Työryhmän toimintaa ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymät Lumon ja luonnonhoidon tavoitteet.

 

Luonnonhoidon toteutus tehdään aluesuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy 10 vuoden jaksoksi. Vuosittainen metsien uudistamistavoite määrittyy hyväksytyissä suunnitelmissa esitettyjen perusteltujen uudistamishakkuiden perusteella. Luonnonhoitoa toteutetaan yleisten töiden lautakunnan osoittamien määrärahojen puitteissa. Luonnonhoidon linjaus tulee päivittää vastaamaan Lumo-ohjelmaa.

 

Uudistushakkuut, joissa käytetään metsän viljelyä, tehdään perustelluissa tapauksissa pienaukkohakkuina (max. 0,3 ha), jolloin pystytään välttämään laajoja aukkoja. Metsien hoidossa suositaan eri-ikäistä puustoa.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle, rakennusvirastolle, rakentamispalvelulle ja ympäristökeskukselle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 11

 

 

158 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

2.2.2010

yleisten töiden lautakunta

2.2.2010

ympäristölautakunta

2.2.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

159 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

- lapsi- ja perhejaosto


28.1.2010

 

Ilmoitus ao. jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

160 §

LISÄYS HELSINKI-LISÄN MYÖNTÄMISPERUSTEISIIN

 

Khs 2010-119

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä aiesopimuksen mukaiseen maahanmuuttajien varhaiseen työllistymiseen liittyvän lisäyksen Helsinki-lisän myöntämisperusteisiin niin, että suomen tai ruotsin kielellä toimiville helsinkiläisille yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille voitaisiin jatkossa myöntää 300 euroa kuukaudessa kuuden kuukauden ajan korvaukseksi valmennuksesta ja ohjauksesta niiden ottaessa työttömyyden alkuvaiheessa olevan maahanmuuttajan työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

161 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

15.12.2009 ja 27.1.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

162 §

NIMISTÖTOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2009-210

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          myöntää Jussi Niemeläiselle eron nimistötoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja

 

2                          valita Jussi Pullisen nimistötoimikunnan varajäseneksi 1.3.2010 lukien toimikunnan toimikauden 2009 - 2010 jäljellä olevaksi ajaksi.

 

Pöytäkirjanote Jussi Niemeläiselle ja Jussi Pulliselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja nimistötoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

163 §

VAPAARAHOITTEISEEN JA 10 VUODEN KORKOTUKILAINALLA RAHOITETTAVAAN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN LUOVUTUSPERIAATTEIDEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2009-2618

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

164 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SEKÄ ASUNTO OY HELSINGIN MINISTERINMÄEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-155

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 30.12.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Apteekkien Eläkekassa on myynyt Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki, Latokartano) korttelin nro 36247 tontin nro 2 Asunto Oy Helsingin Ministerinmäelle.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Ministerinmäelle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

165 §

1.2.2010 pöydälle pantu asia

ALUEEN VARAAMINEN KATAJANOKALTA MAANALAISEN PYSÄKÖINTILAITOKSEN SUUNNITTELUA JA TOTEUTUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN

 

Khs 2009-2698

Esityslistan asia Kaj/4

 

                     A                    Kaupunginhallitus päätti varata yhteisesti YIT Rakennus Oy:lle, Helsingin Messut Oy:lle (Wanha Satama), Suomen Messut Osuuskunnalle, Kiinteistö Oy Helsingin Satamakatu 3:lle (Keskon Eläkekassa), Kiinteistö Oy Helsingin Ankkurikatu 5:lle (Keskon Eläkekassa) ja
NorGani Finland Holding Oy:lle (Marina Congress Center Helsinki ja Scandic Hotel Grand Marina Helsinki) maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin nro 184 tontin nro 6 (Kanavakatu 6), korttelin nro 8188 tontin nro 3 (Kanavakatu 5), katualueiden 8K100 (Kanava-, Satama-, Kruunuvuoren-, Ankkuri-, Laukkasaaren-, Pikku Satama- ja Mastokatu) ja puistoalueen P100 alapuolelta liitteeseen 1 (kartta to/EA 14.12.2009) viivoituksella merkityn yhteensä noin 37 516 m2:n suuruisen maanalaisen määräalan 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä varauspäätöksen mukaisia varauksensaajia ja soveltuvin osin myös hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä/
yhtiöitä.

 

2                    Varaus on voimassa ehdolla, että maanalaisen pysäköinti-laitoksen toteuttamista edellyttävä asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi ja että varauksensaaja hankkii tarvittavat suostumukset kiinteistöjen omistajilta ja haltijoilta hankkeen toteuttamiseen.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan alueelle maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muutoksen, kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja alueen luovutusasiakirjojen ehtojen mukaisesti täysin valmiiksi.

 

Katu- ja muille yleisille alueille rakennettaessa on haettava rakennusviraston edellyttäessä kaivu- ja sijoitusluvat. Rakennustyössä on noudatettava lupien ehtoja sekä niiden nojalla annettuja ohjeita ja määräyksiä.

 

4                    Varauksensaajalla ei ole oikeutta varauspäätöksen perusteella aloittaa maanrakennus- tai rakennustöitä varattavalla alueella.

 

Tässä varauspäätöksessä mainittujen rakentamista koskevien velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että kaupunki aikanaan päättää varattavan alueen luovuttamisesta varauksensaajalle ja että varauksensaaja allekirjoittaa alueesta lopullisen/-t luovutusasiakirjan/-t.

 

5                    Alueelle rakennettavan pysäköintilaitoksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asema-kaavaosaston ja liikennesuunnitteluosaston, rakennusviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

Varauksensaaja sopii kaikesta liikenteeseen vaikuttavasta rakentamisesta sekä rakentamisen ja liikenteen yhteensovittamisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ja rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa. Varauksensaaja vastaa kaikista järjestelyistä aiheutuvista kustannuksista.

 

6                    Varauksensaaja on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota pysäköintilaitoksen maanpäällisten osien, kuten ajo-, jalankulku-, hissi-, hätäuloskäynti- ja palokunnan hyökkäystieyhteyksien sekä raitisilma-, poistoilma- ja savunpoistokanavien tai muiden mahdollisten tarvittavien rakenteiden, sovittamiseen kaupunkikuvaan.

 

Rakennusten ja rakenteiden on oltava materiaaleiltaan korkeatasoisia ja ajoyhteyksiä lukuun ottamatta ilmeeltään kevyitä. Suunnittelussa on otettava huomioon ja painotettava liikenne- ja ympäristöasioista.

 

7                    Varauksensaaja on velvollinen tarvittaessa korvauksetta sallimaan kunnallisteknisten johtojen ja laitteiden rakentamisen, käytön, ylläpidon, korjaamisen ja uudistamisen vuokra-alueella ja sille toteutettavassa rakennuksessa sekä huomioimaan tämän mainittujen tilojen suunnittelussa. Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kolmannelle.

 

8                    Varauksensaaja on velvollinen rakennuksen suunnittelussa, rakennustyön suorittamisessa ja työmaan järjestämisessä ottamaan huomioon työmaan sijainnin asettamat erityisvaatimukset. Työmaa on jatkuvasti pidettävä yleisilmeeltään siistinä ja järjestettävä niin, että se näyttää huolitellulta kaupunkikuvassa. Työmaasta ei saa aiheutua vaaraa alueen tuntumassa liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille on turvattava kohtuulliset toimintaedellytykset rakennus-työn aikana.

 

9                    Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan siirrättämään laitoksen rakennustyön edellyttämät käytössä olevat johdot, kaapelit ja muun kunnallistekniikan niitä omistavien ja ylläpitävien hallintokuntien ja yhtiöiden kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Sama koskee alueella sijaitsevia käytössä olevia valopylväitä, valaisimia ja muita rakenteita. Siirrot tulee ottaa huomioon rakennuksen aikatauluissa ja vaiheistuksissa niin, ettei haitallisia käyttökatkoksia synny.

 

10                 Pysäköintilaitosta suunniteltaessa on otettava huomioon,

että varattavan alueen alle on suunniteltu kantakaupungin raideliikenteen tavoiteverkkoon kuuluva metron jatke Kampista Katajanokan kautta Laajasaloon.

 

Varattavalla alueella sijaitsevat mahdolliset muutkin maan-alaiset tilat, varaukset tai suunnitelmat tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

 

11                 Varattavalle alueelle saadaan rakentaa noin 500 autopaikan suuruinen pysäköintilaitos.

 

12                 Pysäköintipaikat on varattava ensisijassa lähialueen yritysten ja asukkaiden käyttöön, eikä laitoksesta saa osoittaa nimikkopaikkoja. Kulloinkin vapaina olevia pysäköintipaikkoja on tarjottava yleiseen ja asiointipysäköintiin kertarahastusperiaatteella.

 

13                 Pysäköintilaitoksesta on varattava 25 autopaikkaa (ns. velvoitepaikkaa) hotellihanketta varten muodostettavan korttelin 8193 tarpeisiin ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hotellihankeen toteuttamista edellyttävän asemakaavan muutoksen ja että mainittu muutos tulee lainvoimaiseksi.

 

Lisäksi pysäköintilaitoksesta on kaupungin niin vaatiessa varattava 25 autopaikkaa (ns. velvoitepaikkaa) asemakaavoituksen tarpeisiin. Mainitut autopaikat voidaan kaupungin toimesta osoittaa alueen kiinteistöjen tarpeisiin.

 

Edellä tässä kohdassa mainitut autopaikat on luovutettava pitkäaikaisilla sopimuksilla vähintään yhtä edullisilla ehdoilla kuin laitoksesta luovutetaan pysäköintipaikkoja muille pitkäaikaisille käyttäjille.

 

Pysäköintilaitoksesta on osoitettava rakennusvalvontaviraston arvion mukaan riittävä määrä autopaikkoja liikuntaesteisille hissiyhteyksien lähettyviltä.

 

Pysäköintilaitoksesta on vuokrattava autopaikkoja myös lähialueen asukkaille mahdollisimman edullisesti asiointi- ja työpaikkapysäköinnin vuorottaiskäytön mahdollistamissa rajoissa.

 

14                 Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa varausalueen ylä- ja alapuolelle sekä sen ympäristöön muita maanalaisia tai -päällisiä hankkeita sekä käyttää ja ylläpitää sekä kehittää niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita varausalueesta muodostettavan vuokra-alueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

 

15                 Varauksensaaja on velvollinen selvittämään suunnitellun pysäköintilaitoksen lähialueen asunto-osakeyhtiöiden halukkuuden osallistua pysäköintilaitoksen rakentamiseen.

 

16                 Varausta ei voi siirtää kolmannelle ilman kaupungin suostumusta.

 

17                 Varaus on voimassa varausajan edellyttäen, että varauksensaaja ei luovu varauksesta ja että varauksensaaja noudattaa kaupunginhallituksen varauspäätöksen ehtoja.

 

Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan heti raukeamaan ja varata alue kolmannelle.

 

Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta harkintansa mukaan. Tämä edellyttää kuitenkin perusteltua varauksensaajasta riippumatonta syytä. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin tavanomaisia luovutusehtoja sekä kaupungin asianomaisen viranomaisen mahdollisesti päättämä lisäehtoja.

 

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta kaupungin maanluovutuksissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin.

 

Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot harkintansa mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.

 

18                 Kaupunki ei myöskään vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua siitä, ettei alueelle saada voimaan pysäköintilaitoksen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei kaupunginvaltuusto aikanaan päätä rakennuspaikan luovuttamisesta varauksensaajalle.

 

B                   Kaupunginhallitus päätti, että varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle, ja

 

C                   Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, Helsingin Messut Oy:lle (Wanha Satama), Suomen Messut Osuuskunnalle, Kiinteistö Oy Helsingin Satamakatu 3:lle (Keskon Eläkekassa), Kiinteistö Oy Helsingin Ankkurikatu 5:lle (Keskon Eläkekassa), NorGani Finland Holding Oy:lle (Marina Congress Center Helsinki ja Scandic Hotel Grand Marina Helsinki) ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginjohtaja Pajunen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 2 mukaisesti.

                     

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Jäsen Ylikahri teki jäsen Helistön kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Päätösehdotukseen lisätään uusi kohta D:

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa selvittämään kadunvarsipysäköintipaikkojen vähentämistä alueella.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ylikahrin vastaehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Moisio, Ojala, Puoskari, Rissanen ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

166 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

2.2.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.1.2010

rakennuslautakunta

2.2.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

1.2. ja 4.2.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

153 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ARTO

BRYGGARE: GRATIS ELLER MYCKET FÖRMÅNLIG PARKERING

FÖR BILAR SOM ENBART FUNGERAR MED ELEKTRICITET

 

Stn 2009-2014

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslutade anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Arto Bryggare) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Arto Bryggare och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Laura Rissanen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  16.2.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 147 - 148 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 136-144, 149-153, 155, 158-159, 161, 163 ja 165-166 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 164 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 147 – 148 §:t

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

147 – 148 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

136-144, 149-153, 155, 158-159, 161, 163 och 165-166 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

164 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

147 – 148 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.