Kokousaika

18.10.2010 kello 16.00 – 16.38

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 1125-1137 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö
(paitsi 1125-1137 §:t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1118-1119,


1120,


1121,


1122-1123,

 

 Sauri

 

 

 

1124,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


1125-1128,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


1129-1130,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


1131-1132,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
-,


-,


1133-1137,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1118

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1119

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1120

Kj/1

Talousarvio vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2011 - 2013

 

1121

Kj/1

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2010 talousarvion maanhankintamäärärahoihin

 

1122

Kj/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi, asukkaiden ja asiantuntijalautakuntien kuuleminen palveluverkkoesityksessä

 

1123

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1124

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1125

Ryj/1

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta ympäristölupamääräysten muuttamiseksi (Kruunuvuorenranta)

 

1126

Ryj/2

Lausunto ympäristöministeriölle raportista "Selvitys ympäristölupien valvonnan maksullisuudesta"

 

1127

Ryj/3

11.10.2010 pöydälle pantu asia

Helsingin Tukkutorin pakastamon kehittäminen

 

1128

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1129

Stj/1

Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi: Maahanmuuttajanuorten ohjaus mielenterveyspalvelujen hakemiseen

 

1130

Stj/2

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon toivomusponsi: Verkkoneuvolapalvelut

 

1131

Sj/1

11.10.2010 pöydälle pantu asia

Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen hankesuunnitelma

 

1132

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1133

Kaj/1

Kallion tonttien 299/1, 2, 4 ja 10 sekä Alppiharjun tontin 357/6 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11988)

 

1134

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen oy Shell ab:n ja Shell Overseas Investments Bv:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1135

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Bergerien sekä Asunto Oy Veneenveistäjänrannan välisessä kiinteistökaupassa

 

1136

Kaj/4

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston apulaisosastopäällikön virkanimikkeen muuttaminen

 

1137

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1118 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Oker-Blomin (varalla Ylikahri) ja Pajamäen  (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1119 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1120 §

Kaupunginvaltuuston 3.11.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1120 §

Talousarvio vuodeksi 2011 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2011 - 2013

 

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 1 mukaisesti.

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

1121 §

Kaupunginvaltuuston 10.11.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1121 §

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2010 talousarvion maanhankintamäärärahoihin

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

 

 

1122 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI, ASUKKAIDEN JA ASIANTUNTIJALAUTAKUNTIEN KUULEMINEN PALVELUVERKKOESITYKSESSÄ

 

Khs 2009-2589

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 9.12.2009 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Yrjö Hakaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1123 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                11.10.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        kehityspäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1124 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1125 §

LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON HAKEMUKSESTA YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISEKSI (KRUUNUVUORENRANTA)

 

Khs 2009-2256

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (Dnro ESAVI/609/04.08/2010) seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta ympäristölupamääräysten muuttamiseksi (Kruunuvuorenranta):

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 5.10.2010 kaupungin terveydensuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

 

Helsingin kaupunginhallitus antoi 14.12.2009 § 1393 Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen käsittelyä sekä välivarastointia Helsingin Laajasalon alueella Kruunuvuorenrannassa. Kaupunginhallitus puolsi tuolloin ympäristölupahakemuksen hyväksymistä edellyttäen, että toiminta-aika ja toiminnan laatu sopeutetaan Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja että toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan huolella.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupa on tärkeä osa alueen rakentamiselle ja uuden asuinalueen valmistumisen edellytys.

 

Hakemuksessa esitetyistä murskausta koskevista muutosesityksistä (määräys 3 ja 14) kaupunginhallitus toteaa, että hakija esitti alkuperäisessä hakemuksessaan itse murskauksen aloittamista vasta klo 8. Meluilmoituspäätöksissä on yleensä hyväksytty erityisen häiritsevää melua aiheuttavien toimintojen aloittaminen arkisin maanantaista perjantaihin klo 7. Sen mukaisesti kaupunginhallitus katsookin, että murskaus voidaan aloittaa jo klo 7.

 

Suunnitellun välivarastointialueen itäpuolella, noin 100 metrin päässä alueelta on Uudenkylän mökkikylä. Kaupunginhallitus katsoo, että mökkikylän asukkaille tulee tiedottaa murskausta koskevista muutetuista määräyksistä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa massojen välivarastointitoiminnan muutosta koskevan ympäristöluvan myöntämistä Helsingin kaupungin rakennusvirastolle edellä esitetyn mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1126 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE RAPORTISTA "SELVITYS YMPÄRISTÖLUPIEN VALVONNAN MAKSULLISUUDESTA"

 

Khs 2010-1607

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle raportista ”Selvitys ympäristölupien valvonnan maksullisuudesta” seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungissa on laadittu ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaista valvontaa varten vuosittainen valvontasuunnitelma vuodesta 2008 lähtien. Valvontasuunnitelmaan sisältyy kaikki suunnitelmallinen valvonta, kuten ympäristönsuojelulain mukaan lupa- ja ilmoitusvelvollisten toimintojen, muiden laitosten sekä vesilain mukainen kunnan valvontatoiminta.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että valvontasuunnitelman laatiminen ja suunnitelman mukaisesta valvonnasta maksun periminen tulisi olla pakollista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä kunnissa.

Maksujen yleiset perusteet voitaisiin vahvistaa kunnanvaltuustossa ja itse valvontasuunnitelmat voitaisiin hyväksyä ympäristönsuojeluviranomaisessa.

 

Maksun vastineeksi toiminnanharjoittajan tulisi saada konkreettinen tulos valvontatarkastuksesta. Valvonnan asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi tulisi laatia riittävän laaja ja tarkka tarkastusasiakirja. Myös valvontasuunnitelman tulisi olla mahdollisimman kattava ja yksityiskohtainen viranomaisen toiminnan tueksi, toiminnanharjoittajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja kansalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi. Lisäksi suunnitelmien tulisi olla kuntien kesken periaatteiltaan mahdollisimman samankaltaisia, jotta samanlainen valvontakäytäntö voitaisiin taata koko maassa.

 

Valvonnan maksullisuuden perusteena tulee olla lisäksi valvontaan käytettyjen resurssien (henkilötyötuntien) määrä. Maksullisia suoritteita olisivat valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset, muut tarkastukset (yleisöilmoituksen perusteella tai toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät sekä raja-arvojen ylityksen vuoksi tehtävät) sekä luvassa määrättyjen raporttien tarkastus. Suunnitelman mukaiseen tarkastukseen kuluvaan aikaan vaikuttaa raportissa esitetyllä tavalla toiminnan riskitaso ja koko. Näiden perusteella tulisi laatia taksa, josta valvonnasta perittävien perusmaksujen suuruus olisi mahdollisimman yksiselitteisesti luettavissa. Muiden tarkastusten ja luvassa määrättyjen raporttien tarkastusten osalta maksu määräytyisi työhön käytetyn henkilötyötuntien mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että valvonnan maksullisuuden kehittäminen tulisi aloittaa viivytyksettä ja se tulisi aloittaa ympäristölupavelvollisten ja rekisteröintivelvollisten toimintojen valvonnan muuttamisella maksullisiksi. Myös muu ympäristönsuojelulain mukainen valvonta tulisi muuttaa maksulliseksi ja ulottaa myös muiden ympäristölakien, kuten jätelain ja vesilain, soveltamisalalle.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että ympäristöterveydenhuollon valvonnassa valvontasuoritteet ovat hyvin pitkälle maksullisia jo nyt.

 

Pöytäkirjanote ympäristöministeriölle sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi ja ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1127 §

11.10.2010 pöydälle pantu asia

HELSINGIN TUKKUTORIN PAKASTAMON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2010-1011

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tukkutorin jatkamaan pakastamohankkeen suunnittelua ja käynnistämään kilpailutuksen, jonka perusteella hankkeelle valitaan rakennuttaja/rahoittaja.

 

Pöytäkirjanote tukkutorille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1128 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikennelaitos –liikelaitoksen lautakunta

14.10.2010

pelastuslautakunta

12.10.2010

teknisen palvelun lautakunta

14.10.2010

yleisten töiden lautakunta

12.10.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1129 §

VALTUUTETTU ZAHRA ABDULLAN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJANUORTEN OHJAUS MIELENTERVEYSPALVELUJEN HAKEMISEEN

 

Khs 2010-1050

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.5.2010 hyväksymän toivomusponnen (Zahra Abdulla) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Zahra Abdullalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1130 §

VALTUUTETTU OUTI ALANKO-KAHILUODON TOIVOMUSPONSI: VERKKONEUVOLAPALVELUT

 

Khs 2010-1045

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 19.5.2010 hyväksymän toivomusponnen (Outi Alanko-Kahiluoto) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1131 §

11.10.2010 pöydälle pantu asia

LAAJASUON LIIKUNTAPUISTON UUDISRAKENTAMISEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1678

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen 1.9.2010 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on arvonlisäverottomana 1 800 000,00 euroa kustannustasossa 5/10, RI 134,7.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1132 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

7.10.2010

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1133 §

KALLION TONTTIEN 299/1, 2, 4 JA 10 SEKÄ ALPPIHARJUN TONTIN 357/6 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11988)

 

Khs 2010-1679

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 299 tonttien nro 1, 2, 4 ja 10 sekä 12. kaupunginosan (Alppiharju) korttelin nro 357 tontin nro 6 rakennuskieltoaikaa 31.10.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunki­suunnittelulautakun­nalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1134 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN OY SHELL AB:N JA SHELL OVERSEAS INVESTMENTS BV:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1808

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 1.9.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa oy Shell ab on myynyt Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä (412) sijaitsevat tilat RN:o 2:62, 2:121 ja 2:328 hollantilaisen Shell Overseas Investments BV:n lukuun perustettavalle suomalaiselle yhtiölle.

 

Pöytäkirjanote oy Shell ab:lle, asianajaja Christoffer Charpentier/
Hannes Snellman Attorneys Ltd:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1135 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXXXXXXX SEKÄ ASUNTO OY VENEENVEISTÄJÄNRANNAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1807

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 31.8.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx ja Xxxx-Xxx Xxxxxxx ovat myyneet Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31122 tontin nro 3 rakennuksineen sekä määräalan M603 Lauttasaaren kylän tilasta RN:o 1:618 Asunto Oy Veneenveistäjänrannalle.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Veneenveistäjänrannalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1136 §

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LIIKENNESUUNNITTELUOSASTON APULAISOSASTOPÄÄLLIKÖN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2010-1856

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston vakanssin nro 514401 virkanimikkeen apulaisosastopäälliköstä toimistopäälliköksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1137 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.10.2010

asuntotuotantotoimikunta

13.10.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.10.2010

rakennuslautakunta

12.10.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11.10., 12.10. ja 14.10.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Osku Pajamäki                                      Jan D. Oker-Blom

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  26.10.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1118-1126, 1128-1130, 1132 ja 1137 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1133 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1134-1135 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1118-1126, 1128-1130, 1132 och 1137 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1133 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1134-1135 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.