Kokousaika

28.6.2010 kello 16.00 - 16.28

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 815–osa 819 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Torsti, Pilvi

varajäsen

 

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 815–osa 817 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

(paitsi 815–osa 819 §:t)

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


815–816,


-,


817–822, 

 Sauri

 

 

823,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


824, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


825–826, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


827–831, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


832–841, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

815

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

816

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

817

Kj/3

Työllistämistoimikunnan virkamatka Alankomaihin 23. - 25.9.2010 

 

818

Kj/4

21.6.2010 pöydälle pantu asia

Työllisyydenhoidon määrärahan käyttösuunnitelman muuttaminen

 

819

Kj/5

21.6.2010 pöydälle pantu asia

Ruokakulttuurin kehittämisvalintoja suunnittelevan työryhmän ehdotus

 

820

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 23.6.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

821

Kj/7

Kiinteistölautakunnan virkamatka Alankomaihin

 

822

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

823

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

824

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

825

Stj/1

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaaliviraston työntekijälle annettua varoitusta koskevassa asiassa

 

826

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

827

Sj/1

Paikallinen virkaehtosopimus terveyskeskuksen terveysasemaosaston avosairaanhoidon yksiköissä työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta  

 

828

Sj/2

Vt Jyrki Lohen toivomusponsi: Oppilaiden kuuleminen koululainsäädännön mukaisesti

 

829

Sj/3

Opetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen tekeminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa

 

830

Sj/4

Kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 111 päätöksen täytäntöönpano ja Musiikkitalon toimintayhtiön perustamisasiakirjojen hyväksyminen

 

831

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

832

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx perikunnan poikkeamishakemuksesta

 

833

Kaj/2

Kiinteistön ostaminen Östersundomista

 

834

Kaj/3

STX Finland Oy:lle vuokratun Hietalahden telakka-alueen osan varaaminen kiinteistökehitykseen (Länsisatama, Munkkisaari, tontti 20176/20)

 

835

Kaj/4

Lauttasaaren Katajaharjun uuden asuinalueen varaaminen suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestämistä sekä kumppanuuskaavoitusta varten

 

836

Kaj/5

Asuinkerrostalotontin varaaminen TA-asumisoikeus Oy:lle Myllypurosta kehittyvä kerrostalo -hanketta varten (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45142/14)

 

837

Kaj/6

Asuntotontin varauksensaajan vaihtuminen (Malmi, Ormuspelto, tontti 38277/1)

 

838

Kaj/7

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion ja YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

839

Kaj/8

Kiinteistö Oy Kuuluttajan, Kiinteistö Oy Lavastajan ja Asunto Oy Helsingin Toimittajan poikkeamishakemus

 

840

Kaj/9

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Ruoholahdenkatu 23:n poikkeamishakemuksesta

 

841

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

815 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Ylikahri) ja Hakolan (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

816 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

817 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN 23. - 25.9.2010 

 

Khs 2010-1242

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa työllistämistoimikunnan varsinaiset jäsenet tekemään esityksen mukaisen virkamatkan Alankomaihin 23. – 25.9.2010.

 

Pöytäkirjanote työllistämistoimikunnan sihteerille (Henkilöstökeskus Jaana Karvonen) ja hallintokeskukselle (Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980
Karvonen Jaana, erityissuunnittelija, puhelin 310 79789

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

818 §

21.6.2010 pöydälle pantu asia

TYÖLLISYYDENHOIDON MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

 

Khs 2010-18

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 25.1.2010 70 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä, että tehdyssä työllisyydenhoidon 3,0 miljoonan euron määrärahojen käyttösuunnitelmassa koulujen iltakäytön henkilöstön palkkaamiseen varattu 200 000 euroa ja pysäköinninvalvonnan henkilöstön rekrykoulutukseen ja palkkatuettuun työhön varattu 150 000 euroa eli yhteensä 350 000 euroa siirretään käytettäväksi työttömien palkkaamiseen määräaikaiseen palkkatuettuun työhön kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin.

 

Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle, henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

819 §

21.6.2010 pöydälle pantu asia

RUOKAKULTTUURIN KEHITTÄMISVALINTOJA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUS

 

Khs 2010-144

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin ruokakulttuurityöryhmän 30.4.2010 päivätyn ehdotuksen Helsingin ruokakulttuurin kehittämiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää ehdotuksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi kaikille hallintokunnille sekä kehottaa hallintokuntia huolehtimaan niille ehdotuksessa osoitetuista toimenpiteistä ja
varautumaan ruokakulttuurin kehittämissuunnitelman toteuttamiseen talousarvion- ja taloussuunnitelman puitteissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä asianomaisten hallintokuntien kanssa antamaan kaupunginhallitukselle selvityksen kehittämisohjelmaan sisältyvän lastenruokailun luomuohjelman toteuttamisvaihtoehdoista kustannusvaikutuksineen 31.10.2010 mennessä.

                                           

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa ja sosiaalivirastoa laatimaan ohjelman linjaukset koulujen ja päivähoidon ruokakasvatuksen ja kotitalousopetuksen näkökulmasta.

 

Pöytäkirjanote sekä liitteet 1 ja 2 työryhmän jäsenille, kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja liikelaitoksille sekä tiedoksi asiantuntijoina kuulluille.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään seuraavat kaksi kappaletta ennen sen viimeistä kappaletta, joka alkaa sanoin ”Pöytäkirjanote sekä liitteet 1 ja 2 …”:

                                           

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä asianomaisten hallintokuntien kanssa antamaan kaupunginhallitukselle selvityksen kehittämisohjelmaan sisältyvän lastenruokailun luomuohjelman toteuttamisvaihtoehdoista kustannusvaikutuksineen 31.10.2010 mennessä.

                                           

                                            Samalla kaupunginhallitus kehottaa opetusvirastoa ja sosiaalivirastoa laatimaan ohjelman linjaukset koulujen ja päivähoidon ruokakasvatuksen ja kotitalousopetuksen näkökulmasta.

                                           

                       Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

820 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.6.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 23.6.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet 1–3 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 4–6 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti nimetä Anna Mäenpään uudeksi edustajakseen asuntolautakuntaan sekä uudeksi varaedustajakseen kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan ja sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pilvi Torstille ja Anna Mäenpäälle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan ja allekirjoittamaan takaussitoumuksen.

 

Pöytäkirjanote takauksensaajalle, sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

8, 9               Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

11                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

821 §

KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN

 

Khs 2010-1276

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan esityksessä mainitut varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Alankomaihin Amsterdamiin ja Rotterdamiin 9. – 11.9.2010 lautakunnan toimialaan liittyviin ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kiinteistölautakunnan käyttövaroista.

 

                                            Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle (Ilkka Kaartinen) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

822 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       23.6.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          22.6.2010

-                                        Helsingin Satama                                          22.6.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

823 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

824 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 24 ja 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

22.6.2010

teknisen palvelun lautakunta

17.6.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

825 §

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE SOSIAALIVIRASTON TYÖNTEKIJÄLLE ANNETTUA VAROITUSTA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2010-846

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle liitteen 3 mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 6 k.

 

Liite 2

Salassa pidettävät liitteet 2-5 (JulkL 24 § 1 mom. 6 k.)

 

 

826 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

22.6.2010

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

827 §

PAIKALLINEN VIRKAEHTOSOPIMUS TERVEYSKESKUKSEN TERVEYSASEMAOSASTON AVOSAIRAANHOIDON YKSIKÖISSÄ TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUKSESTA  

 

Khs 2010-1219

Esityslistan asia Sj/1

 

                                          Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virkaehtosopimuksen terveyskeskuksen terveysasemaosaston avosairaanhoidon yksiköissä työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta määräajalle 1.9.2010 – 31.12.2011 ja oikeuttaa henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen Helsingin kaupungin puolesta.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään tähän sopimukseen sen voimassaoloaikana tarvittavia tarkennuksia valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa, mikäli kokeilun aikana siihen ilmenee pakottavaa tarvetta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

828 §

VT JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: OPPILAIDEN KUULEMINEN KOULULAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI

 

Khs 2010-344

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.2.2010 hyväksymän toivomusponnen (Jyrki Lohi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Jyrki Lohelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

829 §

OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖN KANSSA

 

Khs 2009-898

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön kanssa perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen siitä, että Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö järjestää Helsingin kaupungin alueella perusopetuslain mukaista muiden kuin oppivelvollisuusikäisten perusopetusta korkeintaan 20 oppilaalle 1.8.2010 lukien.

 

Sopimuksen sisällytetään ehto, jonka mukaan sopimuksen voi irtisanoa kirjallisesti ilmoittamalla toiselle osapuolelle irtisanomisen syyn perusteluineen ennen kuluvan lukuvuoden lokakuun loppua niin, että sopimus päättyy irtisanomisvuotta seuraavan lukuvuoden päättyessä ja, että keskeneräisen opetuksen loppuun saattamisesta sovitaan erikseen.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

830 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 5.5.2010 § 111 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA MUSIIKKITALON TOIMINTAYHTIÖN PERUSTAMISASIAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-162

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 111 kohdalla tekemän päätöksen mukaisesti

 

-                                       hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä perustamisvaiheen osakassopimusluonnoksen liitteiden 1-3 mukaisesti

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut allekirjoittamaan edellä mainitut asiakirjat sekä tekemään niihin vähäisiä muutoksia ja teknisiä tarkistuksia

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita valmistelemaan yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa kaupunginhallituksen päätettäväksi luovutuskirjan, jolla Koy Musiikkitalon osakkaiden yhteisomistuksessa oleva irtain omaisuus luovutetaan perustettavalle yhtiölle

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta rahana maksamaan osakepääomasta Helsingin kaupungin osuudeksi (36,7 %) tulevan merkintähinnan 917,90 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaikille lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

831 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

15.6.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

832 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX PERIKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-815

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx perikunnan poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx perikunta, yhdyshenkilönä Xxxxx Xxxxxxxxx pyytää (25.1.2010) poikkeamislupaa 57. kaupunginosan (Talosaari), Itäsalmen kylässä (439) olevalle tilalle RNro 1:41 (Ribbingintie 85, 00890 Helsinki).

 

Hakijan tarkoituksena ovat seuraavat haetut toimenpiteet:

 

-                                       Poikkeaminen rakennuskiellosta, joka on asetettu yleiskaavan laatimista varten.

 

-                                       Kesäasunto muutetaan talviasuttavaksi ja laajennetaan, ranta-alueella, jolla ei ole asemakaavaa.

 

-                                       Poikkeaminen Ribbingön osayleiskaavan rakennustehokkuudesta ja asuntojen lukumäärästä.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että alueella on jo suuria talviasuttavia rakennuksia eikä kohteen toteuttaminen merkittävästi muuta ympäristöä.

 

Säädökset, joista haetut toimenpiteet poikkeavat:

 

-                                       Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaista rakennuskieltoa, joka asetettu alueelle yleiskaavan laatimista varten.

 

-                                       Haettu toimenpide on vastoin Sipoon kunnan laatimaa oikeusvaikutuksetonta Ribbingön osayleiskaavaa.

 

-                                       Hakemus koskee ranta-aluetta, jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 (ja 2) momenttia

 

Selostus                            Hakijan tarkoituksena on muuttaa vuonna 1974 rakennettu kesäasunto talviasuttavaksi ja laajentaa rakennusta. Alkuperäinen rakennus on
50 m², laajennus 91 m² sekä lasikuisti 13 m².

 

Tilan RNro 1:41 pinta-ala on 5 280 m2. Käytetty rakennusoikeus tällä hetkellä on 233 m2. Ehdotetun laajennuksen kanssa 324 m2 Ehdotettu kerrosala vastaa tonttitehokkuuslukua e = 0.06

 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Helsinki on asettanut suuren osan liitosaluetta rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten. Rakennuskielto koskee myös hakemuksen aluetta.

 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Ribbingön osayleiskaava (Sipoon kunnanvaltuusto vahvistanut 6.6.1996). Osayleiskaavassa tontti on merkitty omakotitalojen alueeksi, jolla on rakennusoikeutta
300 k-m2 rakennuspaikkaa kohti. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon. Osayleiskaavassa kyseiselle tilalle on osoitettu yksi rakennuspaikka eikä kaavan mukaan tilalle voi osoittaa sivuasuntoja.

 

Liitosalue on pääosin kaavoitettu tavalla, joka ei vastaa Helsingin alueliitokselle asettamia tavoitteita. Voimassa olevan osayleiskaavan sallima rakennusoikeus on kiinteistöllä RNro 1:41 oleellisesti pienempi kuin liitosalueen yleiskaavoitusta varten laadittujen alustavien suunnitteluperiaatteiden tonttitehokkuustavoite. Alustavien suunnitteluperiaatteiden mukaan tonttitehokkuuslukua e=0.30 alhaisempaa lukua ei käytetä alueella muuta kuin erikseen harkittavissa tapauksissa, koska muutoin pientalokaupungilta edellytettävät väestötavoitteet vaarantuvat. 

 

Ribbingön rakennuskanta koostuu nykyisin eri-ikäisistä huvilamaisista pientaloista suurilla tonteilla. Alueelle ei ole laadittu Helsingin toimesta erityisiä maankäyttöperiaatteita vaan maankäyttö tulee ratkaista kuntien yhteisen osayleiskaavan yhteydessä.

 

Viranomaisneuvottelut   Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston keskinäisessä kuukausikokouksessa 3.3.2009 Uudenmaan ympäristökeskus on linjannut, että liitosalueen asemakaavoissa määrätyistä asuntojen lukumäärästä, enimmäisrakennuspaikkalukumääristä ja rakennuspaikan koosta poikkeamisia ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä vaan asemakaavojen periaatteita muuttava tiivistävä täydennysrakentaminen tulee tutkia asemakaavan muutoksilla.

 

Osallisten kuuleminen   Naapurit suostuvat laajennuksen toteuttamiseen.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että vaikka kesäasunnon muuttaminen talviasuttavaksi ja rakennuksen reipas laajentaminen ovat voimassa olevan Ribbingön osayleiskaavan vastaisia ja tulkittavissa vähäistä suuremmaksi poikkeamiseksi rakennuskiellosta, ei toimenpide aiheuta haittaa alueen tulevalle kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle.

 

Haettu toimenpide ei merkittävästi muuta olemassa olevaa ympäristöä, kuten hakijakin toteaa, sillä kyseessä on olemassa olevan rakennuksen laajennus. Alueen kaavoitus kuntien yhteisen osayleiskaavan ja sitä seuraavan asemakaavoituksen kautta tulee kestämään vuosia, joten poikkeuslupa on ainoa vaihtoehto rakentamisen toteutumiselle. Ribbingön eteläranta on nykyisin rakennettua aluetta ja se tulee myös tulevissa suunnitelmissa säilymään rakentamiselle varattuna alueena. Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja Lars Alfred Palmbergin perikunnalle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

833 §

KIINTEISTÖN OSTAMINEN ÖSTERSUNDOMISTA

 

Khs 2010-1217

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Xxx-xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 930 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Talosaaren kylän tilan Ribbingö 99 RN:o 1:50 (kiinteistötunnus 91-439-1-50) seuraavin ehdoin:

 

1                    Kauppahinnasta maksetaan 880 000 euroa kaupantekotilaisuudessa ja 50 000 euroa hallinnan luovutuksen yhteydessä. Pidätetystä kauppahinnasta ei suoriteta myyjälle korkoa.

 

2                    Myyjälle jää kiinteistöjen hallintaoikeus 31.12.2014 saakka. Myyjä vastaa hallinta-aikanaan kiinteistön ja sen rakennusten kaikista käyttö-, hoito- ja välttämättömistä korjauskustannuksista kiinteistöveroa lukuun ottamatta. Myyjällä on oikeus luopua hallintaoikeudestaan ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti Helsingin kaupungille 30 päivää ennen luovuttamista.

 

Myyjä on myös velvollinen vakuuttamaan rakennukset siten, että niiden vaurioituessa tai tuhoutuessa korjauskelvottomiksi Helsingin kaupunki on vakuutuskorvauksen edunsaaja. Helsingin kaupungilla ei ole velvollisuutta rakentaa uutta rakennusta tuhoutuneen tilalle. Myyjällä on oikeus käyttää vakuutuskorvaus vahingoittuneen rakennuksen korjaamiseen. Ellei myyjä korjaa vaurioitunutta pää/asuinrakennusta, rakennus pihapiireineen siirtyy ennenaikaisesti Helsingin kaupungin hallintaan ja myyjä maksaa rakennuksen vakuutuskorvauksen Helsingin kaupungille välittömästi sen saatuaan. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan hallitsemansa rakennuksen vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta välittömästi saatuaan tiedon siitä. Myyjän on ilmoitettava Helsingin kaupungille ryhtyykö vaurioitunutta rakennusta korjaamaan kolmen kuukauden kuluessa siitä kun on saanut tiedon rakennuksen vaurioitumisesta.

 

3                    Myyjällä on hallintaoikeuden päättyessä etuoikeus jatkaa hallintaa erikseen sovittavin ehdoin, mikäli Helsingin kaupunki ei tarvitse kiinteistöä käyttöönsä.

 

4                    Helsingin kaupungilla on myyjän hallinta-aikana oikeus suorittaa maaperätutkimuksia ja muita kartoituksia alueella ilmoittamalla siitä myyjälle vähintään 30 päivää etukäteen. Tutkimukset pyritään ajoittamaan kesäsesongin ulkopuolelle.

 

5                    Myyjä ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei myytävällä kiinteistöllä ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maaperän pilaantumista.

 

6                    Myyjä ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei rakennuksissa ole sellaisia rakenteellisia tai muita virheitä, jotka voisivat heikentää rakennusten käyttömahdollisuuksia ja/tai vaatia merkittäviä korjauksia

 

7                    Helsinki vastaa vuoden kiinteistöverosta vuoden 2010 osalta.

 

8                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavan-omaisia ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 930 000 euron suuruisen määrärahan kyseisen kiinteistön ostoa varten.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

834 §

STX FINLAND OY:LLE VUOKRATUN HIETALAHDEN TELAKKA-ALUEEN OSAN VARAAMINEN KIINTEISTÖKEHITYKSEEN (LÄNSISATAMA, MUNKKISAARI, TONTTI 20176/20)

 

Khs 2010-1169

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Skanska Talonrakennus Oy:lle
(Y-tunnus 1772433-9) liitepiirroksessa ”Varausaluekartta 26.5.2010” osoitetun pinta-alaltaan noin 10 085 m² suuruisen tällä hetkellä STX Finland Oy:lle vuokratun Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20176 tontin nro 20 osa-alueen seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksen tarkoituksena on yhteistyössä Skanska Talonrakennus Oy:n (=Skanska) kanssa kehittää telakkakäytöstä vapautuneita Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän nyt omistamaa ja Skanskalle yhtiöiden välillä tehdyn esisopimuksen mukaisesti luovutettavaa tonttia 20176/17 ja STX Finland Oy:lle vuokrattua karttaliitteessä ”Varausaluekartta 26.5.2010” osoitettua saman korttelin tontin nro 20 osa-aluetta korkeatasoiseksi ja vetovoimaiseksi toimitila- ja asuntoalueeksi siellä sijaitsevan rakennuskannan suojelutavoitteet huomioon ottaen.

 

2                    Skanska sitoutuu suunnittelemaan tontin 20176/17, varausalueen sekä mahdollisen varauksen laajennusalueen (ns. Nosturin alue) laadultaan korkeatasoisena kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston sekä Länsisataman aluerakentamisprojektin kanssa.

 

Skanska järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka tavoitteena on löytää korkeatasoinen ratkaisu suojeltavaan konepajarakennukseen liittyvälle lisärakentamiselle. Alueen jatkokehittelyssä ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon tämän varauspäätöksen mukaiset sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan myöhemmin hyväksymät Telakanrannan alueen asemakaavoituksen periaatteet sekä jatkosuunnitteluohjeet.

 

Suunnittelualue käsittää myös ns. Nosturin alueen, mutta suunnitelmat tulee laatia siten, että asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain. Nosturin alue toteutetaan vasta sitten, kun Nosturin nykyiselle toiminnalle osoitetut korvaavat tilat alueella ovat käyttöönotettavissa.

 

Varauksensaajan tulee alueen suunnittelussa ja toteutuksessa pitää lähtökohtana sitä, että alueesta tulee elävä kaupunkitila ja alueen merellisyys hyödynnetään mahdollisimman hyvin mm. niin, että varauksensaajan tulee tutkia kaupungin merellisyyttä esiin tuovien toimintojen sijoittamista ranta-alueelle.

 

3                    Varausalueelle ja mahdolliselle varauksen laajennusalueelle osoitettava asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa korkeatasoisena vapaarahoitteisena sääntelemättömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona.

 

4                    Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että vanha telakka-allas jatkossakin sisältyy telakan vuokra-alueeseen käytettäväksi lähinnä rakenteilla olevien pienehköjen alusten tilapäisten, lyhytaikaisten telakointitarpeiden hoitamiseen.

 

5                    Kaupunki ja Skanska neuvottelevat varausaikana aluejärjestelyistä, jolloin tavoitteena on esisopimus/sopimus konepajanrakennuksen sekä sen läheisyydessä olevien palkkakonttori- ja muuntamorakennusten siirtymisestä kaupungin taikka kaupungin määräämän omistukseen Elmu ry:n tilatarpeita varten, varauksen kohteena olevien vastaisuudessa muodostettavien tonttien luovuttaminen käyvästä hinnasta Skanskalle, varauksen laajentaminen koskemaan Nosturin aluetta, mahdollinen konepajatonttia koskeva maankäyttösopimus, sekä sopimus telakkatontin osaan kohdistuvan vakaan hallintaoikeuden luovuttamisesta kaupungille.

 

6                    Varauksensaajalla ei ole oikeutta korvaukseen, mikäli varauksen kohteena olevalle alueelle ei saada laadituksi lainvoimaista asemakaavan muutosta varausaikana. Varauksensaajalla ei ole myöskään oikeutta korvaukseen, mikäli vastaisuudessa laadittava asemakaavan muutos tulee voimaan sisällöltään sellaisena, ettei varauksensaajan suunnitteleman hankkeen toteuttaminen ole mahdollista. 

 

7                    Tämä varaus on voimassa 31.12.2012 saakka.

 

Pöytäkirjanote Skanska Talonrakennus Oy:lle, STX Finland Oy:lle, Elmu ry:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

835 §

LAUTTASAAREN KATAJAHARJUN UUDEN ASUINALUEEN VARAAMINEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄMISTÄ SEKÄ KUMPPANUUSKAAVOITUSTA VARTEN

 

Khs 2010-889

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 31. kaupunginosan (Lauttasaari) liitteenä 1 olevan noin 27 000 m²:n suuruisen Katajaharjun alueen uuden asuinalueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestämistä ja kumppanuuskaavoitusta varten 31.12.2012 saakka.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei Skanska Etelä-Suomi Oy:n liitteenä 3 oleva Katajaharjun uuden asuinalueen varaamista koskeva hakemus anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote Skanska Etelä-Suomi Oy:lle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

836 §

ASUINKERROSTALOTONTIN VARAAMINEN TA-ASUMISOIKEUS OY:LLE MYLLYPUROSTA KEHITTYVÄ KERROSTALO -HANKETTA VARTEN (VARTIOKYLÄ, MYLLYPURO, TONTTI 45142/14)

 

Khs 2010-1168

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata TA-Asumisoikeus Oy:lle 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45142 tontin nro 14 Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnittelua varten 31.12.2012 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille on rakennettava asumisoikeusasuntoja.

 

2                    Varauksensaaja on velvollinen tontin suunnittelussa ja rakentamisessa tutkimaan sekä kehittämään kerrostalorakentamiseen soveltuvaa moduulirakentamista yhteistyössä Neapo Oy:n kanssa 6.4.2010 päivätyn tontinvaraushakemuksensa mukaisesti.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 5 olevia Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden tontinvarausten
lisäehtoja.

 

Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut po. lisäehdoista ilmenevän sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

4                    Sen lisäksi, mitä hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvästä yhteistyöstä on Kehittyvä kerrostalo -hankkeiden tontinvarausehdoissa todettu, varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeensa tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa.

 

5                    Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset .

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään kiinteistöviraston tonttiosastolle energiatodistuksesta annetun lain (487/2007) mukaisen varausalueelle rakennettavaa rakennusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

6                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan tontti-osaston 4.3.2010 päivättyä toimintaohjetta

 

Pöytäkirjanote TA-Asumisoikeus Oy:lle, Neapo Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

837 §

ASUNTOTONTIN VARAUKSENSAAJAN VAIHTUMINEN (MALMI, ORMUSPELTO, TONTTI 38277/1)

 

Khs 2010-1170

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi)
Ormuspellon korttelin nro 38277 tontin nro 1 varauksensaajaksi NCC Rakennus Oy Avara Rakennuttaja Oy:n tilalle muutoin entisin rahoitus- ja hallintamuotoa ja aikataulua koskevin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

838 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION JA YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2010-1216

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 6.5.2010 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtion Senaatti-kiinteistöt on myynyt Helsingin kaupungin 24. kaupunginosan (Kumpula) korttelin nro 24973 tontin nro 2 YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

839 §

KIINTEISTÖ OY KUULUTTAJAN, KIINTEISTÖ OY LAVASTAJAN JA ASUNTO OY HELSINGIN TOIMITTAJAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2010-1048

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2010-1048/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

840 §

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY RUOHOLAHDENKATU 23:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1071

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Ruoholahdenkatu 23:n poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Kiinteistö Oy Ruoholahdenkatu 23 pyytää (8.3.2010) poikkeamislupaa 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 172 tontille nro 23 (Ruoholahdenkatu 23).

 

Asemakaavan mukaan alue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Tontin rakennusoikeudesta 950 k-m2 tulee varata asumiseen. Asunnot on sijoitettava ylimpään (kuudes) kerrokseen. Rakennus on suojeltu sr-2 merkinnällä.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen ylin, kuudes kerros (950 k-m2) toimistokäyttöön. Hakija perustelee hakemustaan mm. sillä, että rakennuksen ylimmän kerroksen asunnoille ei ole tarvetta. Toimistojen ja asumisen sekoittaminen samassa rakennuksessa on myös mm. turvallisuusriski yhteisten porrashuoneiden vuoksi. Myös läheisen Porkkalankadun sillan liikenne on asumisen kannalta häiritsevää.

 

Haettu toimenpide poikkeaa voimassaolevasta asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta. Haettu toimenpide on siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia. Poikkeamisen rakennuksen suojelua koskevasta asemakaavamääräyksestä voi myöntää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 6.1.1984 vahvistettu asemakaava nro 8726. Asemakaavan mukaan alue on toimistorakennusten korttelialuetta. Asemakaavan muutoksen ehtona on ollut, että ylimpään kerrokseen sijoitetaan asuntoja ja että tontin omistaja sitoutuu luovuttamaan tilat sellaisille yrittäjille, joiden käytössä olevat tilat vastaavasti vapautuvat asuntokäyttöön. Näin toteutettuna tontin käyttötarkoituksen muutos tukee kaupungin nykyisiä tavoitteita lisätä kantakaupungin asukasmäärää ja purkaa ns. piilokonttoristumista.

 

Tontin rakennusoikeus on 6 800 k-m2, josta 950 k-m2 tulee varata asumiseen. Asunnot on sijoitettava ylimpään (kuudes) kerrokseen. Rakennus on suojeltu sr-2 merkinnällä. Sen mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

 

Kaavaan on merkitty olemassa olevan rakennuksen mukaiset rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan sekä vesikaton ylimmän kohdan enimmäiskorkeudet. Porkkalankadun sekä entisen ratapihan puoleiselle rakennusalalle on merkitty määräys 35 dB (A) rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan. Tontin autopaikkavelvollisuus on 19 autopaikkaa.

 

Tontilla on 6-kerroksinen vuonna 1913 valmistunut teollisuusrakennus, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Valter Jung & Emil Fabritius. Tontin rakennusoikeudeksi määritelty nyt käytetty 6 800 k-m2 vastaa tonttitehokkutta et=5.8. Ylimpään kerrokseen on vuonna 1985 rakennettu 9 kpl asuntoja. Rakennus on asuntoja lukuun ottamatta vuokrattuna matkatoimisto Kalevalle toimistokäyttöön.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa myös ylin kerros toimistokäyttöön. Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta käyttötarkoituksen osalta.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (21.4.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunginhallitus toteaa, että läheisen Porkkalankadun sillan liikenteen melu- ja päästövaikutusten vuoksi rakennuksen ylin kerros on huonosti asumiseen soveltuva. Toimistokäytölle liikenteen haittavaikutus ei ole niin merkittävä. Kiinteistössä ei ole myöskään esimerkiksi oleskelupihaa tai asuntoparvekkeita.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että haettu toimenpide voidaan toteuttaa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja Kiinteistö Oy Ruoholahdenkatu 23:lle.

 

Jäsen Helistö teki jäsen Ylikahrin kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan lausunto palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus ei puolla poikkeamishakemusta.

 

                                            Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Helistön vastaehdotuksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Laakso, Kari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

841 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

22.6.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.6.2010

rakennuslautakunta

22.6.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.6.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu 1.7.2010

 

 

 

 

 

Laura Räty

Juha Hakola

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 6.7.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 815–816, 819–820, 822–826, 828, 831–832, 834–835, 837, 840–841 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 839 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 838 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

815–816, 819–820, 822–826, 828, 831–832, 834–835, 837, 840–841 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

839 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

838 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.