Kokousaika

18.1.2010 kello 16.00 – 17.18

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi 31-osa 33 §:t)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 31-osa 33 §:t)

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 40 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 40 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 35-36 ja 58-59 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 31-osa 33 ja
osa 46-osa 52 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 40 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi osa 38-60 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


31-32,


-,


34,


-,

 

37-42, 44,

 

 Sauri

 

 

 

 

43,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
33,


-,


-,

 

45-49,

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


-,

 

50-53,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


-,

 

54-56,

 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


35,


36,

 

57-60,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

31

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

32

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

33

Ryj/6

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön vahvistaminen (muutettu esitys)

 

34

Kj/1

Eräiden vuoden 2010 määrärahojen siirto

 

35

Kaj/2

Pohjois-Pasilan asemakaavan muutoksen nro 11395 toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus ja siihen sisältyvä kiinteistökaupan esisopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa

 

36

Kaj/1

Pasilan postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen (Pohjois-Pasilan työpaikka-alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11395)

 

37

Kj/3

Lainan myöntäminen Musiikkiteatteri Kapsäkki Osuuskunnalle

 

38

Kj/4

Lisälainan myöntäminen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle

 

39

Kj/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston vuonna 2009 tekemään kiinteistökauppaan

 

40

Kj/6

11.1.2010 pöydälle pantu asia

Vuoden 2010 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

41

Kj/7

11.1.2010 pöydälle pantu asia

Palveluverkkojen kehittäminen

 

42

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

43

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

44

Kj/10

Kaupunginhallituksen varajäsenen Sanna Vesikansan virkamatka Ruotsiin

 

45

Ryj/1

Strömsinlahdenpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, Herttoniemi (nro VIO 5251/1)

 

46

Ryj/2

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi: Tuki muiden kuin kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen

 

47

Ryj/3

Tukkutorin eräiden kiinteistöjen maanvuokrasopimusten jatkaminen

 

48

Ryj/4

Lausunto sisäasiainministeriölle pelastuslakiluonnoksesta

 

49

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

50

Stj/1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi: Päiväkotipaikkojen tarpeen arviointi

 

51

Stj/2

Vammaisneuvoston esitys vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi

 

52

Stj/3

21.12.2009 ja 11.1.2010 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalvelumaksut

 

53

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

54

Sj/1

Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina 2010 ja 2011

 

55

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

56

Sj/3

Kaupunginhallituksen 14.12.2009 pöytäkirjan 1401 §:n kohdalla tekemän päätöksen muuttaminen

 

57

Kaj/1

Naulakallion kasvatus- ja hoitokotien osastojen 2 ja 3 peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

58

Kaj/2

11.1.2010 pöydälle pantu asia

Kannanotto VR-Yhtymä Oy:n muistutukseen Pasilan postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen (Pohjois-Pasilan työpaikka-alue) asemakaava-asiassa (nro 11395)

 

59

Kaj/3

11.1.2010 pöydälle pantu asia

Pohjois-Pasilan asemakaavan muutoksen toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus Itella Oyj:n kanssa ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n sitoumus

 

60

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

31 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Krohn) ja Rädyn (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

32 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

33 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN (MUUTETTU ESITYS)

 

Khs

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

34 - 35 §

Kaupunginvaltuuston 3.2.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

34 §

Eräiden vuoden 2010 määrärahojen siirto

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

35 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.1.2010 pöydälle pantu asia
Pohjois-Pasilan asemakaavan muutoksen nro 11395 toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus ja siihen sisältyvä kiinteistökaupan esisopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

36 §

Kaupunginvaltuuston 17.2.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

36 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.1.2010 pöydälle pantu asia
Pasilan postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen (Pohjois-Pasilan työpaikka-alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11395)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

37 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN MUSIIKKITEATTERI KAPSÄKKI OSUUSKUNNALLE

 

Khs 2009-1048

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Musiikkiteatteri Kapsäkki Osuuskunnalle 100 000 euron suuruisen lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 08, Laina Musiikkiteatteri Kapsäkki Osuuskunnalle, teatteritilan perustamishankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 10 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi yrityskiinnityksen ja/tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

38 §

LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN KULOSAAREN YHTEISKOULUN OY:LLE

 

Khs 2009-88

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle 350 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 koulun viemäri- ja vesijohtosaneerauksen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

39 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTON VUONNA 2009 TEKEMÄÄN KIINTEISTÖKAUPPAAN

 

Khs 2009-2715

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset,

 

815 000 euroa tontinosan ja katualueen ostoon Ratahallintokeskukselta Khn päätöksen 27.11.2006 perusteella

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

40 §

11.1.2010 pöydälle pantu asia

VUODEN 2010 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2009-1032, 2009-1019, 2009-1042, 2009-986, 2009-1041, 2009-1013, 2009-1027, 2009-1014, 2009-963, 2009-977, 2009-1036, 2009-1035, 2009-875, 2009-1018, 2009-1040, 2009-1020, 2009-1037, 2009-1026, 2009-662, 2010-75

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2010 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 590 000 euroa seuraavasti:

 

 

Avustus 2010

 

euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

5 060

Kotitalon ylläpitoon

 

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

8 000

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry

95 000

Vuotuisavustus

44 300

Kotikatutoimintaa

50 700

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 990

Vuotuisavustus

6 190

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 950

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

168 170

Vuotuisavustus

9 270

Vuokra-avustus

158 900

Helsinki-Seura – Helsingfors-Samfundet ry

16 400

Hyötykasviyhdistys ry

44 300

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

229 400

Vuotuisavustus

9 600

Vuokra-avustus

219 800

Kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukeminen

8 780

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 650

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 130

Krematoriosäätiö – Krematoriestiftelsen r.s.

6 600

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

14 200

Vuotuisavustus

7 000

Vuokra-avustus

7 200

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 930

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 700

Kahden urkukonsertin järjestämiseen Finlandia-talossa

 

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

15 500

Vuokra-avustus

 

Suomen Retkeilymajajärjestö–SRM ry

58 866

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

54 135

Vuotuisavustus

4 335

Vuokra-avustus

49 800

Svenska Finlands folkting

2 975

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 850

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

640 000

Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa, kaupunginjohtajan käytettäväksi

28 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 560

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 500

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 870

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 850

Kj:n käyttöön

1 414

Yhteensä

1 590 000

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2010 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2011 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2010 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Sirpa Enqvist) talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Katja Bosisio-Hillberg) ja tarkastusvirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Krohn, jäsen Pajamäki ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Penttilä esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

41 §

11.1.2010 pöydälle pantu asia

PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2009-1654, 2009-1758

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi palveluverkkojen kehittämisehdotusmuistion ja siitä käydyn keskustelun.

 

Kaupunginhallitus korostaa painottavansa jatkossa palveluverkkojen kokonaistarkastelussaan toiminnallisuuden, tilojen yhteiskäytön ja uudelleenkäytön mahdollisuuksia sekä asukkaiden ja asiantuntijalautakuntien näkemyksien tärkeyttä.

 

Kaupunginhallitus pyytää lauta- ja johtokuntia arvioimaan oman hallinnonalansa palveluverkon kehittämistarpeet ja tekemään esitykset mahdollisista tilojen käytön tehostamisesta ja yhteiskäyttömahdollisuuksista ja sähköisten palvelujen kehittämisestä 30.3.2010 mennessä.

 

Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia virastoja ja liikelaitoksia tehostamaan kaikkien tilojen käyttöä ja etsimään yhteiskäyttömahdollisuuksia.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan esityksen koulujen iltakäytön tehostamiseksi siten, että uudet periaatteet voidaan ottaa käyttöön 1.1.2011.

 

Kaupunginhallitus kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen ja virastojen kanssa kuulemaan asukkaiden mielipiteitä palveluverkkojen kehittämisestä.

 

Kaupunginhallitus pyytää talous- ja suunnittelukeskusta laatimaan seuraavat lisäselvitykset:

-                                       alueellisten vaikutusten tarkastelu

-                                       tilojen uudelleenkäyttömahdollisuudet

-                                       arvio tilojen yhteiskäytön kehittämisestä koituvista säästöistä sekä ehdotus yhteiskäytön kehittämisen aikataulusta ja muodosta.

-                                       kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi

-                                       tilavuokratarkastelun suhteessa palveluverkkoon, erityisesti asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen osalta.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Rädyn kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                                           

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi palveluverkkojen kehittämisehdotusmuistion ja siitä käydyn keskustelun.

 

Kaupunginhallitus korostaa painottavansa jatkossa palveluverkkojen kokonaistarkastelussaan toiminnallisuuden, tilojen yhteiskäytön ja uudelleenkäytön mahdollisuuksia sekä asukkaiden ja asiantuntijalautakuntien näkemyksien tärkeyttä.

 

Kaupunginhallitus pyytää lauta- ja johtokuntia arvioimaan oman hallinnonalansa palveluverkon kehittämistarpeet ja tekemään esitykset mahdollisista tilojen käytön tehostamisesta ja yhteiskäyttömahdollisuuksista ja sähköisten palvelujen kehittämisestä 30.3.2010 mennessä.

 

Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia virastoja ja liikelaitoksia tehostamaan kaikkien tilojen käyttöä ja etsimään yhteiskäyttömahdollisuuksia.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan esityksen koulujen iltakäytön tehostamiseksi siten, että uudet periaatteet voidaan ottaa käyttöön 1.1.2011.

 

Kaupunginhallitus kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen ja virastojen kanssa kuulemaan asukkaiden mielipiteitä palveluverkkojen kehittämisestä.

 

Kaupunginhallitus pyytää talous- ja suunnittelukeskusta laatimaan seuraavat lisäselvitykset:

-                                       alueellisten vaikutusten tarkastelu

-                                       tilojen uudelleenkäyttömahdollisuudet

-                                       arvio tilojen yhteiskäytön kehittämisestä koituvista säästöistä sekä ehdotus yhteiskäytön kehittämisen aikataulusta ja muodosta.

-                                       kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi

-                                       tilavuokratarkastelun suhteessa palveluverkkoon, erityisesti asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen osalta.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 15-0.

 

Jäsen Arhinmäki teki vastaehdotuksen, joka oli sisällöltään sama kuin Moision tekemä vastaehdotus lukuun ottamatta kolmannen kappaleen päivämäärää, joka tulisi muuttaa muotoon 31.5.2010.

 

Arhinmäen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

42 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          12.1.2010

-                                        Helsingin Satama                                          12.1.2010

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

43 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

44 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VARAJÄSENEN SANNA VESIKANSAN VIRKAMATKA RUOTSIIN

 

Khs 2009-2617

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti täydentäen 21.12.2009 pöytäkirjan § 1418 oikeuttaa kaupunginhallituksen varajäsenen Sanna Vesikansan tekemään virkamatkan Ruotsiin Tukholmaan 28. – 29.1.2010 Ruotsin perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen Vårdval -järjestelmään tutustumista varten.

 

Virkamatkan kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03, vieraanvaraisuus, virkamatkat ym., kaupunginjohtajan käytettäväksi, alakohdalta 01 virkamatkakustannukset ja alakohdalta 02 edustusmenot, vastuualueelta 13, hankkeelta 13046.

 

Pöytäkirjanote Sanna Vesikansalle, talous- ja suunnittelukeskukselle (Marko Karvinen) ja hallintokeskukselle (Leena Komonen ja Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

45 §

STRÖMSINLAHDENPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, HERTTONIEMI (NRO VIO 5251/1)

 

Khs 2009-2334

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Strömsinlahdenpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5251/1 siten, että puiston arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 1 236 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

46 §

VALTUUTETTU EMMA KARIN TOIVOMUSPONSI: TUKI MUIDEN KUIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEEN

 

Khs 2009-2007

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Emma Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Emma Karille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Moision kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi siten, että virastot valmistelevat eri malleja siitä, miten kaupunki voi tukea muiden kuin kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuutta parantavia hankkeita.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin palautusehdotuksen äänin 8-6, Peltokorpi äänesti tyhjää.

 

Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Arhinmäki, Oker-Blom, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

47 §

TUKKUTORIN ERÄIDEN KIINTEISTÖJEN MAANVUOKRASOPIMUSTEN JATKAMINEN

 

Khs 2009-2400

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Tukkutorin jatkamaan Kiinteistö Oy Helsingin Hermannin Rantatie 24:n, Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 12:n, Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun ja Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 8:n maanvuokrasopimuksia enintään 31.12.2036 asti teknisen palvelun lautakunnan esityksen mukaisesti, kuitenkin siten, että vuokrasopimuksien ehtoihin sisällytetään mahdollisuus vuokran tarkistukseen vuodesta 2024 lukien Helsingin Tukkutorin sisäisen vuokran perusteiden mahdollisen muutoksen johdosta.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

48 §

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE PELASTUSLAKILUONNOKSESTA

 

Khs 2009-2267

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

49 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ette se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

12.1.2010

yleisten töiden lautakunta

12.1.2010

ympäristölautakunta

12.1.2010

 

Pöytäkirjanote ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

50 §

VALTUUTETTU SIRPA ASKO-SELJAVAARAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄKOTIPAIKKOJEN TARPEEN ARVIOINTI

 

Khs 2009-2016

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

51 §

VAMMAISNEUVOSTON ESITYS VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISEKSI

 

Khs 2009-2053

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

52 §

21.12.2009 ja 11.1.2010 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: TOIMEENTULOTUKIASIAKKAIDEN TERVEYSPALVELUMAKSUT

 

Khs 2009-1272

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

53 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

12.1.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

54 §

MUSIIKIN ESITYSKORVAUKSET TEOSTOLLE VUOSINA 2010 JA 2011

 

Khs 2009-2596

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sen, että Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle suoritettavat musiikin esityskorvaukset ovat asukasta kohden 9,55 senttiä vuonna 2010 ja 9,89 senttiä vuonna 2011 Teosto ry:n ja Suomen Kuntaliitto ry:n 27.11.2009 allekirjoitetun neuvottelumuistion mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote Suomen Kuntaliitolle ja jäljennöksin esityslistasta liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukes­kuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen viestinnälle sekä lisäksi kaikille kaupungin muille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

55 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

56 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 14.12.2009 PÖYTÄKIRJAN 1401 §:N KOHDALLA TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-2526

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

57 §

NAULAKALLION KASVATUS- JA HOITOKOTIEN OSASTOJEN 2 JA 3 PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2285

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 9.10.2009 päivätyn Naulakallion kasvatus- ja hoitokotien osastojen 2 ja 3 peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 852 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 200 000 euroa ja arvonlisäverollisena 2 670 000 euroa, RI = 126,5 ja THI = 145,8 kustannustasossa helmikuu 2009.

 

Pöytäkirjanote Naulakallion hoito- ja kasvatuskodille, sosiaalilautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

58 §

11.1.2010 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO VR-YHTYMÄ OY:N MUISTUTUKSEEN PASILAN POSTILIIKENNE- SEKÄ MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTO- JA KORJAAMOALUEEN JA RAUTATIEALUEEN (POHJOIS-PASILAN TYÖPAIKKA-ALUE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11395)

 

Khs 2005-1313

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan vastauksen tehtyyn muis­tutukseen.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 8.3.2007 puoltanut 17. kaupunginosan (Pasilan) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen asemakaavan muutoksen hyväksymistä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.3.2005 päivätyn ja 8.3.2007 muutetun piirustuksen nro 11395 mukaisena.

 

Ilmalan aseman pohjoispuolisen alueen ja Maaliikennekeskuksen alueen suunnittelun tavoitteena on ratapihan ja Keskuspuiston välisen alu­een vähittäinen muuttaminen nykyisestä käytöstä työpaikka- ja asun­to­alueeksi. Keskuspuiston reunavyöhykettä on tarkoitus vahvistaa viher­ym­päristönä ja kevyen liikenteen ympäristönä siirtämällä alueen pääyhteys, Postintaival, alueen itäreunalle.

 

Yleissuunnitelmaluonnos

 

Suunnittelualueen sijainti Keskuspuiston itäreunalla antaa hyvät lähtökohdat asuin- ja työpaikkarakentamiselle kantakaupungin tuntumassa ja valmiin raideyhteyden vieressä. Alueella ei ole pieniä kasvillisuusläm­­­­päreitä ja Maaliikennekeskuksen ja Veturitien välissä olevaa puisto­aluetta lukuun ottamatta luontoarvoja ja sen suunnitteleminen kaupun­ki­maiseksi työskentely- ja asuinympäristöksi parantaa ympäristön laatua nykyiseen verrattuna.

 

Yleissuunnitelmaluonnos on laadittu käsittämään koko Ilmalan asemalta Metsäläntielle ulottuvaa aluetta Keskuspuiston ja Pohjois-Pasilan ratapihan välissä.

 

Suunnitelmaluonnoksen keskeinen kaupunkirakenteellinen ajatus on koota alueen julkiset ulkotilat Ilmalan asemalta nauhamaisen rakenteen läpi kulkevan jalankulkureitin varrelle. Kaupunkirakenne rytmittyy kolmeen osa-alueeseen, joista Ilmalan aseman ja Postin toimistorakennuk­­sen välinen alue on suunniteltu työpaikka-alueeksi ja kaksi pohjoisempaa osa-aluetta asuntoalueiksi, joihin sekoittuneena voi olla pieniä työtiloja, ala-aste, päiväkodit ja lähikauppa. Rakennetta on keven­­netty ja avattu Keskuspuiston suuntaan ja puiston ja rakennetun alueen välissä kulkee kevyen liikenteen raitti. Kahden pohjoisimman aluekokonai­­suuden väliin asettuu alueen keskusta kouluineen ja lähipalveluineen.

 

Postin nykyisen toimistorakennuksen ja Ilmalan aseman väliselle alueelle on suunniteltu pääosin työpaikkarakentamista, koska koko alue on entistä kaatopaikka-aluetta ja suunnittelualueen eteläpää on Hakamäentien melualueella. Aluekokonaisuus kaipaisi kuitenkin muutakin toimintaa kuin toimistoja ollakseen elävää kaupunkirakennetta esimerkiksi Keskuspuistoon rajoittuvilla korttelialueilla tai toisaalta alueen keskeiselle puistoraitille avautuvilla rakenteen osilla.

 

Postin toimistorakennuksen pohjoispuolista Postin lajittelukeskuksen aluetta ja Maaliikennekeskuksen aluetta suunnitellaan tulevaisuuden asuinalueiksi. Asuinalueet rakentuvat sekä kerrostalokortteleista että tiiviistä ja matalista pien- ja kaupunkirivitalokortteleista.

 

Varsinainen asemakaavatasoisen suunnittelun alue on Ilmalan aseman ja Postin toimistorakennuksen välinen alue, koska nykyiset toiminnot säilynevät toimistorakennuksen pohjoispuolella vielä vuosia.

 

Asemamakaavan muutosehdotus

 

Korttelirakenne kiertyy suunnitelmassa kolmion muotoisen puiston ympärille, jonka on tarkoitus muodostua osa-alueen kokoavaksi julkiseksi ulkotilaksi. Radan suuntaan rakennuksen päädyt muodostavat rytmikkään rivistön ja samalla päätilat avautuvat Keskuspuiston suuntaan. Ilmalan aseman kohtaa on korostettu muuta rakennetta korkeammalla rakennuksen osalla, jota kautta on siltayhteys radan ja Hakamäentien yli Ilmalaan. Rakennusten mitoitusta on tutkittu pohjapiirroskaavioiden avulla niin, että työtilat ja kellaripysäköinti on ratkaistavissa rakennusrunkoihin.

 

Nykyisen Pohjolan liikenteen pääkonttorin ja linja-autovarikon kohdalle on suunniteltu kortteli (toimitilojen korttelialue, KTY-1) Pohjolan liikenteen toimitiloille ja linja-autovari­kolle ja muulle työpaikkarakentamiselle. Varikko on suunniteltu kävelykannen alle tasolle +22,0 ja kannen (+30,00) päälle on suunniteltu neljä-viisikerroksinen toimitilakortteli. Kävelykansi on osa julkista kävelyreittiä Hakamäentien ylittävälle kevyen liikenteen sillalle ja Ilmalaan sekä toisaalta pohjoiseen työpaikka-alu­een keskellä olevaan puistoon. Korttelin kerrosala on 29 000 m2.

 

Pysäköinti on sijoitettu kannen (+30,00) alapuoliseen tilaan.

 

Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 16,96 ha.

 

Alueelle on suunniteltu uutta toimitilaa (KTY, KTY-1, KTY-2) 152 200 k‑m2. Pohjolan liikenteen linja-autovarikkoa varten on suunniteltu 20 000 k-m2 uutta tilaa. Alueen uudisrakentamisen kokonaiskerros­­­ala on siten 172 200 k-m2.

 

Postitoimintojen alueella (Y-1) on jo rakennettuna 25 500 k-m2 Postin toimitilaa.

 

Työpaikka-alueen aluetehokkuus on 1.17

 

Alueelle on suunniteltu uutta viheraluetta (VP, VR) 2,90 ha ja uutta katualuetta 5,21 ha.

 

Yleissuunnitelman mukaisessa lopputilanteessa Pohjois-Pasilan alueella olisi yhteensä noin 4 500 asukasta ja noin 4 000–4 500 työpaikkaa (kokonaiskerrosala noin 380 000 m2). Mitoitus tarkentuu suunnittelun edetessä.

 

Muistutuksen keskeinen sisältö 

 

VR-Yhtymä Oy toteaa (22.6.2005) mm., että kaava-alueella sijaitsee VR‑kon­serniin kuuluvan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n pääkonttori- ja bussivarikkoalue, joka on pääosin VR-Yhty­män omistuksessa. Bussiterminaalin säilyminen alueella on Pohjolan Liikenne ‑konsernin henkilöliiken­teelle välttämätöntä.

 

Kaavaehdotuksessa alueesta on muodostettu toimitilakortteli, johon voi tason +30,00 alapuolelle sijoittaa noin 16 000 m2:n laajuisen kannen alle bussivarikon ja pysäköintipaikkoja.

 

SRV Viitosten tekemän kustannusarvion mukaan kannen ja sen alapuo­­­listen rakenteiden kustannukset ovat yli 31 milj. euroa. Vähentämällä tästä toimistorakennusoikeuden arvo jää varikkotoiminnan kannettavaksi edelleen yli 20 milj. euroa, mikä ylittää moninkertaisesti varikko-toi­­minnan investointimahdollisuudet.

 

VR-Yhtymä Oy toteaa lisäksi, ettei kaavamuutoksen mukaisen ratkaisun toteuttamiseen ole taloudellisia mahdollisuuksia. Toiminta tontilla tulee jatkumaan pitkään nykyisellään. Tästä syystä VR-Yhtymä Oy esittää, että nykyisen varikkorakennuksen osittainen korotus, johon rakenteissa on jo varauduttu, voidaan toteuttaa kaavan estämättä poikkeusluvalla.

 

Kannanotto muistutukseen

 

Asemakaavan muuttamisen lähtökohtana on ollut yleiskaava, jossa alue on varattu keskustatoimintojen alueeksi ja kerrostalovaltaiseksi alueeksi asumista ja toimitiloja varten. Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä alueen maanomistajien, myös VR-Yhtymän kanssa. VR-Yhtymän tontista laadittiin kaksi yleiskaavan mukaista suunnitel­­mavaihtoehtoa, joissa toisessa oli lähtökohtana Pohjolan Liikenteen pääkonttorin ja varikon säilyttäminen tulevaisuudessakin nykyisellä paikallaan kannen alai­sissa tiloissa ja toisessa vaihtoehdossa varikko pois­tuisi aikanaan alueelta ja tontti rakennettaisiin toimitiloiksi.

 

VR-Yhtymän omistuksessa olevan alueen asemakaavoittaminen yleiskaavasta poikkeavalla tavalla sallimalla varikkotoiminta aluetta hallitsevana toimintana veisi edellytykset Pohjois-Pasilan alueelle suunnitellun yhtenäisen kaupunkikokonaisuuden muodostumiselta. Alueesta muodostuisi muusta kaupunkirakenteesta irralleen jäävä saareke, jos korttelirakenne katkeaa linja-autovarikon kohdalla. Korttelin läpi kulkeva ke­vyen liikenteen yhteys Ilmalan suuntaan on niin ikään tärkeä osa tavoiteltua kokonaisuutta.

 

Muutosehdotuksen mukainen rakentaminen tontilla aiheuttaa kustannuksia, mutta mahdollistaa toisaalta myös nykyistä paremmat tilat Pohjolan Liikenteen pääkonttorille ja linja-autovarikolle säältä suojatussa tilassa. Tontille suunnitellun toimistorakentamisen arvo ei kokonaisuudessaan vastaa syntyviä kustannuksia, mutta kattaa kustannuksista merkittävän osan.

 

Suunnitteluprosessista kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että VR-Yhtymä oli mukana työn ohjauksessa ja kevään 2004 aikana tehdyn selvityksen perusteella valittiin yhdessä suunnitelmavaihtoehto, jossa Pohjolan liikenteen tilat on suunniteltu tontille kannen alle ja päällä on toimistorakentamista. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu valitun vaihtoehdon pohjalta.

 

Asemakaavan muuttamisesta huolimatta nykyinen toiminta tontilla nykyisessä muodossaan voi jatkua toistaiseksi, sillä kaava ei pakota toteutukseen. Kaava määrittelee ne pitkän aikavälin kaupunkirakenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mihin pyritään.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että VR-Yhtymä Oy on 12.5.2006 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että koska toiminta kaavamuutosalueella voi jatkua nykyisessä muodossaan, eikä ehdotettu asemakaavamuutos pakota toteutukseen, yhtymä ilmoittaa, ettei se näkyvissä olevassa tulevaisuudessa tule toteuttamaan asemakaavan muutoksen mukaista ratkaisua. Samalla yhtymä kuitenkin sitoutuu siihen, että mikäli toteutus tulee ajankohtaiseksi, ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä käsiteltäväksi VR-Yhtymä Oy ja Pohjolan Liikenne Oy tekevät kaupungin kanssa asiaa koskevan maankäyttösopimuksen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote VR-Yhtymä Oy:lle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

59 §

11.1.2010 pöydälle pantu asia

POHJOIS-PASILAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS ITELLA OYJ:N KANSSA JA OY POHJOLAN LIIKENNE AB:N SITOUMUS

 

Khs 2006-933

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Itella Oyj:n kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopi­muksen sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Oy Pohjolan Liikenne Ab:n sitoumuksen maankäyttösopimuksen tekemisestä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

60 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

12.1.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11.1. ja 14.1.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

46 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN EMMA KARI:

STÖD FÖR PROJEKT SOM FÖRBÄTTRAR ENERGIEFFEKTIVITETEN

I ANDRA BYGGNADER ÄN DEM SOM ÄGS AV STADEN

 

Stn 2009-2007

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Emma Kari) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Emma Kari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

- -

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

50 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

ASKO-SELJAVAARA: BEDÖMNING AV BEHOVET AV DAGVÅRDSPLATSER

 

Stn 2009-2016

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Sirpa Asko-Seljavaara) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Räty

Minerva Krohn

 

(paitsi 40 §)

 

 

 

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan 40 §:n osalta  25.1.2010

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  26.1.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 31-36, 41-43, 46, 48-53, 55-56, 58 ja 60 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

31-36, 41-43, 46, 48-53, 55-56, 58 och 60 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.