Kokousaika

11.1.2010 kello 16.00 – 17.35 ja 17.50 – 18.40

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

Hakola, Juha

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 17 §)

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 17 §)

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 1 - 19 §:t)

 

Räty, Laura

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 10, 26-27 ja osa 30 §:t)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 30 §)

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 30 §)

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö
(paitsi 11-30 §:t)

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri


 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (30 §:n kohdalla)

 

 

Kolbe, Laura

asiantuntija (30 §:n kohdalla)

 

 

Karvinen, Marko

asiantuntija (30 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Härmälä, Timo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1-2,


3-7,


-,


11-18, 30,

 

 Sauri

 

 

 

19,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


-,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


20-22,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
8,


-,


23-25,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
9,


10,


26-29,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Kj/1

Vt Kimmo Helistön ja 17 muun valtuutetun välikysymys romanikerjäläisten kohtelusta Helsingissä

 

4

Kj/2

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2010

 

5

Kj/3

Opetuslautakunnan ja Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

6

Kj/4

Meilahden Liikuntakeskus Oy:n lainan lyhennysehtojen muuttaminen

 

7

Kj/5

Lainan myöntäminen Paloheinä Golf Oy:lle

 

8

Sj/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

9

Kaj/7

Pohjois-Pasilan asemakaavan muutoksen nro 11395 toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus ja siihen sisältyvä kiinteistökaupan esisopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa

 

10

Kaj/1

Pasilan postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen (Pohjois-Pasilan työpaikka-alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11395)

 

11

Kj/3

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2010

 

12

Kj/4

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

13

Kj/5

Pääomalainan myöntäminen Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle

 

14

Kj/6

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

 

15

Kj/7

Määrärahan myöntäminen Ormuspellon kaava-alueen esirakentamisen lisäkustannuksiin vuonna 2009

 

16

Kj/8

Määrärahan myöntäminen asuntotuotantotoimistolle Ormuspellon alueen kortteleiden esirakentamiseen

 

17

Kj/9

Vuoden 2010 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

18

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

19

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

20

Stj/1

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus terveyspalvelujen maksujen korottamista koskevaan kanteluun

 

21

Stj/2

Lausunnon antaminen Niemikotisäätiön sääntöjen muuttamisesta

 

22

Stj/3

21.12.2009 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalvelumaksut

 

23

Sj/1

Kaupunginkirjaston kirjasto- ja asiakaspalvelujen osaston kirjastotoimen apulaisjohtajan viran täyttäminen

 

24

Sj/2

Kaupunginkirjaston verkkokirjasto- ja hallintopalveluiden osaston kirjastotoimen apulaisjohtajan viran täyttäminen

 

25

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

26

Kaj/1

Kannanotto VR-Yhtymä Oy:n muistutukseen Pasilan postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen (Pohjois-Pasilan työpaikka-alue) asemakaava-asiassa (nro 11395)

 

27

Kaj/2

Pohjois-Pasilan asemakaavan muutoksen toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus Itella Oyj:n kanssa ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n sitoumus

 

28

Kaj/3

Määräalan myyminen Espoon Leppävaarassa NCC Property Development Oy:lle (tontti 51225/1)

 

29

Kaj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

30

Kj/10

Iltakouluasia: Palveluverkkojen kehittäminen

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Kantola) ja Moision (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 9 §

Kaupunginvaltuuston 20.1.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

3 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 21.12.2009 pöydälle pantu asia
Vt Kimmo Helistön ja 17 muun valtuutetun välikysymys romanikerjäläisten kohtelusta Helsingissä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
Seppälä Johanna, johtava turvallisuuskoordinaattori, puhelin 310 79780
Räihä Jarmo, johtava asiantuntija, puhelin 310 58385

 

4 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2010

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

5 §

Opetuslautakunnan ja Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

6 §

Meilahden Liikuntakeskus Oy:n lainan lyhennysehtojen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

7 §

Lainan myöntäminen Paloheinä Golf Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

8 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

9 §

Pohjois-Pasilan asemakaavan muutoksen nro 11395 toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus ja siihen sisältyvä kiinteistökaupan esisopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

10 §

Kaupunginvaltuuston 3.2.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

10 §

Pasilan postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen ja rautatiealueen (Pohjois-Pasilan työpaikka-alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11395)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

11 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2010

 

Khs 2009-2612

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Päätösten ilmoittaminen

 

Pikayhteenveto kokousten päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupungin-johtajalle.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava hallintokeskuksen kirjaamoon.

 

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

 

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään. Kaupunginhallitus ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun kaupunginhallitus on saanut asianomaisen viranomaisen päätöksestä tiedon, otetaanko asia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita. Kaupunginhallitus ei myöskään käytä otto-oikeuttaan niiden liikelaitosten johtokuntien alaisten viranomaisten päättämissä asioissa, joille on johtosäännössä myönnetty otto-oikeus.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen

 

Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (OSA 1).

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista on ilmoitettava hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija Ruotsalainen) viimeistään 5.2.2010 mennessä yhteiskuulutusten julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hallintokeskukseen.

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten eikä kaupunginhallituksen,  kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija Ruotsalainen) kuulutusten julkaisemista varten.

 

                                            Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että väliotsikon Päätösten pitäminen nähtävänä viimeinen kappale muutetaan seuraavaan muotoon:

 

                                                                 Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hallintokeskukseen.

 

                      Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

12 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2009-597

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 3 361 800 euroa saadaan maksaa vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 07 Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

13 §

PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:LLE

 

Khs 2009-1112

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle 3 500 000 euron suuruisen pääomalainan talousarvion kohdalta 9 01 02 03, Pääomalaina Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, seuraavin ehdoin:

 

Lainan korko on kaupungin omanpääoman ehtoisista asuntolainoista (ns. tertiäärilainat) kulloinkin veloitettavan koron suuruinen. Korko on lainan myöntämishetkellä 4,5 %. Korko on maksettava samanaikaisesti lainan takaisinmaksun kanssa.

 

Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.

 

Mikäli lainansaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai yhtiö puretaan, maksamaton pääoma ja korko saadaan maksaa lainanantajalle vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Yhtiön pääomalainoilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin saataviensa pääomamäärien suhteessa.

 

Lainansaaja ei anna lainanantajalle takausta eikä muutakaan vakuutta lainan tai koron takaisinmaksusta. Sopijapuolet eivät saa käyttää tässä sopimuksessa tarkoitettuja suorituksia minkään nykyisen tai tulevan saatavan kuittaukseen toiselta osapuolelta.

 

Sopimuksen ehtoina sovelletaan edellä esitettyjen ehtojen lisäksi osakeyhtiölain 12 luvun pääomalainaa koskevia määräyksiä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

14 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2009-2430

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista korkotukilainoja seuraavasti:

 

Yhtiö

 

Korkotukilaina €

 

 

 

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy

Hernepellontie 26, 58 asuntoa

 

    

    5 735 600

 

 

 

 

 

Puotilan Kiinteistöt Oy

Kastellinpolku, 29 asuntoa

 

 

 

3 151 700

 

Helsingin Kansanasunnot Oy

Kortteli 817-818, peruskorjaus

53 asuntoa

 

 

 

3 450 000

 

Yhteensä

 

 

12 337 300

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

15 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ORMUSPELLON KAAVA-ALUEEN ESIRAKENTAMISEN LISÄKUSTANNUKSIIN VUONNA 2009

 

Khs 2009-672

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet,

 

1 000 000 euroa Ormuspellon kaava-alueen esirakentamisen lisäkustannuksiin

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

16 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTOLLE ORMUSPELLON ALUEEN KORTTELEIDEN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2009-2500

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantotoimistolle vuoden 2010 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet,

 

1 600 000 euroa Ormuspellon kaava-alueen kortteleiden 38274,38275,38276 ja 38099 esirakentamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, asuntotuotantotoimistolle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

17 §

VUODEN 2010 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2009-1032, 2009-1019, 2009-1042, 2009-986, 2009-1041, 2009-1013, 2009-1027, 2009-1014, 2009-963, 2009-977, 2009-1036, 2009-1035, 2009-875, 2009-1018, 2009-1040, 2009-1020, 2009-1037, 2009-1026, 2009-662

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

                                            Merkittiin, että esityslistan asia 10 käsiteltiin listan viimeisenä asiana.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

18 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                          4.1.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

19 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

20 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN VASTAUS TERVEYSPALVELUJEN MAKSUJEN KOROTTAMISTA KOSKEVAAN KANTELUUN

 

Khs 2009-340

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen 16.12.2009, dnro 3055/4/08, antaman vastauksen terveyspalvelujen maksujen korottamista koskevaan  kanteluun.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin eduskunnan oikeusasiamiehen ilmoituksesta ja vastauksesta terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

21 §

LAUSUNNON ANTAMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2009-2594

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Niemikotisäätiölle seuraavan lausunnon säätiön sääntöjen 13 §:n 6 kohdan muuttamisesta:

 

Muutos sääntöihin on tehty Helsingin kaupungin ehdotuksesta ja esitetyt sääntömuutokset ovat säätiölain mukaisia.

 

Muutosehdotuksen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Toisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja ja toisen tilintarkastajan KHT-tilintarkastaja. Varatilintarkastajien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

 

Säätiölain mukaan säätiöllä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Säätiölaki ei edellytä kahden tilintarkastajan valintaa.

 

Pöytäkirjanote Niemikotisäätiölle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

22 §

21.12.2009 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: TOIMEENTULOTUKIASIAKKAIDEN TERVEYSPALVELUMAKSUT

 

Khs 2009-1272

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

23 §

KAUPUNGINKIRJASTON KIRJASTO- JA ASIAKASPALVELUJEN OSASTON KIRJASTOTOIMEN APULAISJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-2629

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Saara Ihamäen kaupunginkirjaston kirjasto- ja asiakaspalvelujen osaston kirjastotoimen apulaisjohtajan virkaan 4 850 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valitulle, muille hakijoille muutoksenhakuosoituksin, kaupunginkirjastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

24 §

KAUPUNGINKIRJASTON VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUIDEN OSASTON KIRJASTOTOIMEN APULAISJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-2630

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Mikko Vainion kaupunginkirjaston verkkokirjasto- ja hallintopalvelujen osaston kirjastotoimen apulaisjohtajan virkaan 4 700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valitulle, muille hakijoille muutoksenhakuosoituksin, kaupunginkirjastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

25 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

26 §

KANNANOTTO VR-YHTYMÄ OY:N MUISTUTUKSEEN PASILAN POSTILIIKENNE- SEKÄ MOOTTORIAJONEUVOJEN HUOLTO- JA KORJAAMOALUEEN JA RAUTATIEALUEEN (POHJOIS-PASILAN TYÖPAIKKA-ALUE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11395)

 

Khs 2005-1313

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

27 §

POHJOIS-PASILAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS ITELLA OYJ:N KANSSA JA OY POHJOLAN LIIKENNE AB:N SITOUMUS

 

Khs 2006-933

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

28 §

MÄÄRÄALAN MYYMINEN ESPOON LEPPÄVAARASSA NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY:LLE (TONTTI 51225/1)

 

Khs 2009-2544

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Espoon kaupungin Suurhuopalahden kylän tilasta Alberga RN:o 2:1290 tonttijaon mukaiseen Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävara) korttelin nro 51225 tonttiin nro 1 kuuluvan 1 067 m2:n suuruisen mää­räalan NCC Property Development Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 2 256 800 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Ostaja vastaa kiinteistöverosta vuoden 2010 osalta.

 

2                    Ostaja vastaa kustannuksellaan tontinmuodostuksesta.

 

3                    Myyjä ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei myytävällä kiinteistökokonaisuudella ole harjoitettu toi­mintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maa-pe­rän pilaantumista. Myytävän määräalan eteläpuolella sijainnut huoltoasema on purettu ja maaperä puhdistettu vuonna 2000.

 

Jos maaperässä kuitenkin havaitaan pilaantumista, tulee ostajan ottaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä yhteyttä kiinteistöviraston tonttiosastoon. Kaupunki korvaa pilaantumisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa ennen niiden toteuttamista.

 

4                    Ostaja on tietoinen siitä, että Espoon kaupunki saattaa asettaa rakennusluvan ehdoksi muun muassa ostajan kustannettaviksi jääviä pysäköintijärjestelyjä tontin alueen ulko­puolella sekä väestönsuojapaikkojen osoittamista Leppä­vaaran yhteisväestönsuojasta.

 

5                    Ostajan tulee maksaa kauppahinnasta 82 500 euroa Espoon kaupungille.

 

6                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavan-omaisia ehtoja.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

29 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

29.12.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

29.12.2009 ja 7.1.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Merkittiin, että kokous keskeytettiin kello 17.35 – 17.50 väliseksi ajaksi ennen kaupunginjohtajan asiaa 10.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

30 §

ILTAKOULUASIA: PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2009-1654, 2009-1758, 2010-38

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

23 §

TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE BIBLIOTEKSDIREKTÖR

FÖR AVDELNINGEN BIBLIOTEKS- OCH ANVÄNDARTJÄNSTER VID

STADSBIBLIOTEKET

 

Stn 2009-2629

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anställa filosofie magister Saara Ihamäki för tjänsten som biträdande biblioteksdirektör för avdelningen biblioteks- och användartjänster vid stadsbiblioteket med en total månadslön på 4 850 euro, räknat från en senare överenskommen tidpunkt.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt att anställningen ska vara villkorlig om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid anställningen, att villkorligheten ska gälla tills biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna och att utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

 

Protokollsutdrag till den valda, de övriga sökandena med anvisning om rättelseyrkande, stadsbiblioteket och ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

24 §

TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE BIBLIOTEKSDIREKTÖR

FÖR AVDELNINGEN NÄTBIBLIOTEKS- OCH FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

VID STADSBIBLIOTEKET

 

Stn 2009-2630

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anställa filosofie magister Mikko Vainio för tjänsten som biträdande biblioteksdirektör för avdelningen nätbiblioteks- och förvaltningstjänster vid stadsbiblioteket med en total månadslön på 4 700 euro, räknat från en senare överenskommen tidpunkt.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt att anställningen ska vara villkorlig om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid anställningen, att villkorligheten ska gälla tills biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna och att utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

 

Protokollsutdrag till den valda, de övriga sökandena med anvisning om rättelseyrkande, stadsbiblioteket och ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Timo Härmälä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tarja Kantola

Elina Moisio

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   29.1.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1-11, 17-22, 25-27 ja 29-30 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1-11, 17-22, 25-27 och 29-30 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

 

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.