HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

9 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

8.3.2010 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

1

 

2

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2

 

3

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2011-2013 laatimisohjeet

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Luonnon monimuotoisuus metsänhoidossa

7

 

2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Luontoympäristön suunnittelun toimintamallit

9

 

3

Helsingin kaupungin liittyminen Finnish Green Building Council -yhdistykseen (FiGBC)

12

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi: Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon pirstaloituminen

14

 

2

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Lasten oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen

16

 

3

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Riittävät palvelut päihdeongelmaisten perheille

19

 

4

Valtuutettu Päivi Lipposen esitys lääkkeettömän yhteisöhoidon turvaamisesta päihdekuntoutujille

21

 

5

1.3.2010 pöydälle pantu asia
Palvelusetelin käytön laajentaminen

22

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2010 - 2011

24

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kannanotto Laajasalo-Degerö Seura ry:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n, Pro Kruunuvuori -liikkeen ym. muistutuksiin Laajasalon katualueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaava-asiassa (nro 11820)

28

 

2

Kannanotto Vuosaari-Seuran, Vuosaaren asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön muistutukseen Vuosaaren tonttien 54052/2 ja 54058/2 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11894)

45

 

3

Tapaninkylän tontin 39365/17 asemakaavan muuttaminen (nro 11948)

48

 

4

Väistötilojen vuokraaminen Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksille

52

 

5

Helsingin hallinto-oikeuden poikkeamishakemusta koskeva päätös (Töölönlahden Tanssimakasiini)

55

 

6

22.2.2010 ja 1.3.2010 pöydälle pantu asia
Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet sekä eräät asuntojen jälleenvuokrausta ja asumisneuvontaa koskevat kehittämisehdotukset

57

 

 


1

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Asko-Seljavaaran (varalla Pajamäki) ja Oker-Blomin (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


3

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2011-2013 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2010-392

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2011–2013 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

 

Taloudellisen tilanteen muuttuessa kaupunginhallitus tarkentaa tarvittaessa talousarvioehdotuksen valmistelun perusteita ja raamia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

LIITTEET

Liite 1

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2011-2013 laatimisohjeet

 

Liite 2

Tuottavuuden parantaminen Helsingissä

 

Liite 3

Kuntapalvelun pelastusohjelma 2010-2013

 

ESITTELIJÄ                      toteaa, että kaupungin voimassa olevan suunnittelujärjestelmän mukaan Khs antaa vuosittain valmisteltavien toimintaa ja taloutta koskevien suunnitelmien laatimista koskevat ohjeet.

 

./.                   Laatimisohjeet, joihin sisältyy Khn valmistelua ohjaavat kannanotot ja vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami, on jaettu esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Talousarviossa vuodelle 2010 todetaan, että raamineuvotteluissa keväällä 2010 esitetään tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat

./.                   toimenpiteet. Esityslistan liitteenä on muistio ”Tuottavuuden parantaminen Helsingissä”, jossa on esitetty hallintokuntien vuoden 2010 tulosbudjetteihin sisältyvät tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat toimenpiteet.

 


 

Kaupungin talouden tasapaino

 

Helsingin toimintamenojen kasvu ilman liikelaitoksia tarkasteltuna oli vuoden 2009 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan noin 6,5 %. Saatujen ennakkotietojen mukaan kuntakentän vuoden 2009 toimintamenojen kasvu on noin 5 %. Helsingin kohdalla luontevat vertailukunnat Espoo ja Vantaa näyttävät ennakkotietojen mukaan saaneen vuonna 2009 tehdyin toimenpitein hillittyä toimintamenojensa kasvua kumpikin Helsinkiä paremmin. Helsingin toteutunut menokasvu vuonna 2009 on siis ollut muuta kuntasektoria selvästi suurempaa.

 

Vuoden 2009 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan Helsingin vuosikate kattaa investoinneista vain noin puolet. Jäljelle jäävää rahoitusvajetta jouduttiin kattamaan noin 230 milj. euron suuruisella lainanotolla.

 

Talousarviosta 2010 päätettäessä lähdettiin siitä, että emokaupungin lainakanta ei kasvaisi enää vuoden 2012 jälkeen. Verotulojen notkahdus on paikattava vuosien 2010–2012 aikana.

 

Menojen kasvusta ja tulopohjan heikentymisestä syntyvää rahoitusvajetta voidaan kattaa tässä tilanteessa vain kiinnittämällä huomio myös toimintamenokasvuun. Kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2009–2012 todetaan, että toimintamenot on sopeutettava käytettävissä oleviin tuloihin. Konkreettiseksi tavoitteeksi on linjattu, että kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua.

 

Pitkällä aikavälillä kaupungin talouden kestävä pohja saavutetaan vain jos kaupungin toimintamenot pidetään strategiaohjelmassa mainitun tavoitteen (kaupungin toimintamenojen kasvu asukasta kohden ei ylitä kustannustason nousua) mukaista tiukemmalla tasolla. Muuten kaupunki joutuisi jatkamaan lainanottoa aina 2010-luvun loppupuolelle asti.

 

Pitkällä aikavälillä kaupungin rahoituksellinen epätasapaino voidaan korjata ainoastaan:

 

-                                       sopeuttamalla menoja (mm. pitämällä toimintamenojen kasvu kustannustason nousua pienempänä tai leikkaamalla investointimenoja), ja

-                                       lisäämällä verotuloja ja valtionosuustuloja.

 

 

Lainakannan kasvattaminen vuoden 2012 jälkeen ei ole enää järkevää kasvavien lainanhoitokulujen vuoksi.

 

Raami 2011

 

Vuoden 2011 talousarvion raami lähtee strategiaohjelmassa päätetystä tavoitteesta. Kaupungin toimintamenojen kasvu ei ylitä kustannustason nousua ja väestönkasvua.

 

-                                       kustannustason nousu +2,2, % (peruspalvelujen hintaindeksi, VM:n ennuste vuodelle 2011)

 

-                                       väestönkasvu +0,6 % (Helsingin väestöennusteen 2010–2040 mukainen ennuste vuodelle 2011)

 

Tuottavuuden paranemisen aikaansaamiseksi on toimintamenojen kasvun oltava kustannustason nousua ja väestönkasvua pienempää.

 

Raamissa kaupungin yhteenlasketut toimintamenot kasvavat +2,4 %. Määrärahalisäykset vuoden 2010 talousarvioon verrattuna kohdistuvat pääosin sosiaali- ja terveystoimeen. Muiden sektoreiden menot vähenevät pääsääntöisesti voimassa olevan vuoden 2011 taloussuunnitelman mukaisesti.

 

Työllisyyden edistämiseen kohdistuviin määrärahoihin ei kohdisteta vuoden 2011 raamissa leikkauksia.

 

Helmikuussa päätetyn palkkaratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin on vuoden 2011 raamissa varauduttu keskitetysti. Sopimus ei sisällä yleiskorotuksia ja sopimusratkaisun vaikutukset tulevat kohdistumaan eri toimialoille hyvin eri tavalla.

 

Rahoituksellista epätasapainoa on katettava vuonna 2011 sekä lainanotolla että verotuloja lisäämällä. Veronkorotuksesta ei päätetä tässä yhteydessä, mutta raamissa vuoden 2011 kunnallisverotulojen arvioon on huomioitu laskennallisesti yhden prosenttiyksikön suuruisen veroprosentin noston vaikutus. Yhden veroprosentin veronkorotuksen tuotto vuoden 2011 arvioidulla veropohjalla olisi noin 117 milj. euroa.

 

Verotuloja on lisättävä veronkorotuksella kaupungin rahoituksellisen epätasapainon ja kaupungin velkaantumisen hallitsemisen vuoksi. Mahdollistaakseen uusien alueiden rakentamisesta, liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä hankkeista sekä kiinteistökannan ylläpidosta johtuvan korkean investointitason, on kaupungin normaalia tulorahoitusta lisättävä veronkorotuksella.

 

Veronkorotuksen vaihtoehtoina vuonna 2011 olisivat kaupungin investointitason leikkaaminen tai uusien investointien rahoittaminen omaisuuden mm. tontin myynnillä.

 

Vuoden 2011 raamin mukaisen tulos- ja rahoituslaskelman ohessa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma-arviot myös vuosille 2012 ja 2013. Näissä laskelmissa ennakoidaan kokonaistoimintamenojen tasolla 2,5 %:n menokasvu edellisestä vuodesta.

 

Vuoden 2011 raamissa esitetyt toimenpiteet ovat samansuuntaiset

./.                   Kuntaliiton helmikuussa julkaiseman Kuntapalvelujen pelastusohjelma 2010–2013 toimenpiteiden kanssa.

 

Lisäksi hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston 3.2.2010 käymä raamin lähetekeskustelu ja siitä laadittu keskustelupöytäkirja (www.hel.fi /päätöksenteko ja hallinto/ päätöksenteko/kaupunginvaltuusto/keskustelupöytäkirjat 2010/02 ).

 

Henkilöstötoimikunta antaa 18.3.2010 laatimisohjeista lausunnon, joka jaetaan Khn kokouksessa.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI: LUONNON MONIMUOTOISUUS METSÄNHOIDOSSA

 

Khs 2009-2011

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Thomas Wallgrenille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Luonnon monimuotoisuus metsänhoidossa... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Merkitessään 23.9.2009 tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metsänhoidossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota luonnon monimuotoisuuteen. (Thomas Wallgren, äänin 58-0)”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu yleisten töiden lautakunnan (26.1.2010) lausunto.

 

Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin omistamien metsien hoidon suunnittelua ja ylläpitoa ohjaa Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus. Luonnonhoidon linjaus muodostaa yhdessä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (Lumo -ohjelma) ja luonnonsuojeluohjelman kanssa kokonaisuuden, jossa määritellään Helsingin luonnon suojelun, hoidon ja käytön periaatteet. Luonnonhoidon toteutus tehdään aluesuunnitelmissa, jotka yleisten töiden lautakunta hyväksyy 10 vuoden jaksoksi.

 

Khs hyväksyi 8.2.2010 (§ 157) luonnonhoidon tavoitteet sekä (§ 156) Lumo-ohjelman tavoiteosassa esitetyt kuusi tavoitetta.

 

Helsingin kaupungin omistamia metsiä hoidetaan ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä tavoite Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksessa. Uudessa luonnonhoidon linjauksessa kiinnitetään enemmän huomiota luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja turvaamisen kuin aikaisemmissa Helsingin metsien hoitoa ohjaavissa ohjelmissa tai suunnitelmissa.

 

Luonnon monimuotoisuuden tavoite korostuu tänä vuonna vietettävän luonnon monimuotoisuuden kansainvälisen teemavuoden aikana.

 

 

 


2

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: LUONTOYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLIT

 

Khs 2009-2012

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITE

Luontoympäristön suunnittelun toimintamallit... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Merkitessään 23.9.2009 tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki kehittää kaupunkimetsien, niittyjen, rantojen ja muiden kaupungissa olevien luontoympäristöjen suunnittelussa toimintamalleja, joilla tuetaan luontoympäristön monimuotoisuutta ja samalla lisätään yhteistyötä ulkopuolisten luontoasiantuntijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. (Tuomas Rantanen, äänin 52-0)”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan (21.1.2010), yleisten töiden lautakunnan (26.1.2010) ja ympäristölautakunnan (2.2.2010) lausunnot.

 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Luonnon monimuotoisuudenturvaamisen toimintaohjelma 2008 - 2017 (Lumo-ohjelma) sisältää ehdotuksia siitä, miten kaupunki voi omassa toiminnassaan edistää luonnon monimuotoisuutta. Ohjelman toimenpideosassa on kaupunkimetsien, niittyjen, rantojen ja muiden luontoympäristöjen suunnitteluun ja hoitoon ja myös yhteistyön kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Helsingin kaupungin omistamien metsien hoidon suunnittelua ja ylläpitoa ohjaa puolestaan Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus. Luonnonhoidon linjaus muodostaa yhdessä Lumo
-ohjelman ja luonnonsuojeluohjelman kanssa kokonaisuuden, jossa määritellään Helsingin luonnon suojelun, hoidon ja käytön periaatteet.

Esittelijä toteaa, että Khs hyväksyi 8.2.2010 luonnonhoidon tavoitteet (157 §) sekä Lumo-ohjelman tavoiteosassa esitetyt kuusi tavoitetta (156 §). Lisäksi Khs päätti, että perustetaan kaupunginjohtajan erillisellä päätöksellä luonnonhoidon työryhmä, jossa on edustus rakennusvirastosta, rakentamispalvelusta, ympäristökeskuksesta, liikuntavirastosta ja luonnonsuojelujärjestöistä sekä kaupunki- ja metsäekologian asiantuntemusta edustavilta tahoilta. Esittelijä toteaa, että työryhmän perustaminen saatettaneen johtajiston käsittelyyn maaliskuussa 2010.

 

Vuorovaikutteiseen suunnitteluun perustuvaa toimintamallia käytettiin sekä Lumo-ohjelmaa että luonnonhoidon linjausta laadittaessa: Lumo-ohjelman laatimista ohjasi laaja ohjausryhmä, jossa oli edustajia Helsingin yliopistolta, asukas- ja luontojärjestöistä, ympäristöministeriöstä ja kaupungin virastoista. Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjauksen laadintaan osallistui puolestaan useita luontoasiantuntijoita, sidosryhmiä ja asukkaiden edustajia.

 

Esittelijä toteaa, että lähtökohdat ja reunaehdot viheralueiden suunnitteluvaihtoehdoille asetetaan kaavoituksessa. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa luontoympäristöjen monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden säilymiseen sekä edistää keskeisten ympäristöpiirteiden säilymistä tai niiden kehittämistä. Tärkeimmät päätökset laajojen luontoympäristöjen säilymiselle tehdään maakuntakaavassa sekä yleiskaava- ja osayleiskaavoissa.

 

Kaavoitus tehdään aina vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan suunnitteluun mukaan myös asukkaat, asiantuntijat ja tarpeelliset sidosryhmät.

 

Helsinkiä koskevan luontotiedon lisääntyessä ja Helsingin luontotietojärjestelmän koko ajan kehittyessä voidaan maankäytön suunnittelussa jo alusta alkaen ottaa huomioon suunnittelualueen luontotyypit ja eri lajit sekä niiden suojelutarpeet.

 

Uutta tutkimustietoa tarvitaan silti yhä ja laajaa tutkimusyhteistyötä tarvitaan eri hallintokuntien sekä erilaisten sidosryhmien välillä. Esimerkkinä uudenlaisista toimintamalleista voidaan mainita ympäristökeskuksessa käynnistymässä oleva koko Helsingin alueen luontotyyppien kartoitus -hanke, ns. biotooppiprojekti, sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa lähivuosina laadittava viheraluestrategian työnimellä kulkeva, koko kaupungin viheralueita koskeva strateginen kehityskuva, jossa teemoina ovat erityisesti viheralueiden toiminnallinen kehittäminen, maiseman kulttuuriarvojen vaaliminen ja arvottaminen sekä ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen viheralueilla.

 

 

 

 


3

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN FINNISH GREEN BUILDING COUNCIL -YHDISTYKSEEN (FIGBC)

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki liittyy Finnish Green Building Council -yhdistyksen jäseneksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja maksamaan jäsenmaksun sekä liittymismaksun omista käyttövaroistaan.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Helsingin kaupungin liittyminen... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Rakennusviraston HKR-Rakennuttaja esittää 5.2.2010, että Helsinki liittyisi Suomeen perustettavaan Green Building Council -yhdistykseen (FiGBC.)

 

Perustettavan FiGBC:n tavoitteena on saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin liiketoimintaa sekä välillisesti rakennetun ympäristön palveluita käyttävien asiakkaiden toimintaa. Sen toiminta tähtää siihen, että Suomessa on tarjolla korkeatasoisia, ihmisille, ympäristölle ja taloudelle edullisia rakennetun ympäristön ratkaisuja. FiGBC:n konkreettisiksi tehtäviksi nähdään tämän hetkisten selvitysten pohjalta:

 

-                                       synnyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla

-                                       edistää ympäristö- ja energialuokitusten käyttöä

-                                       kehittää toimintatapoja ja toimintaedellytyksiä

-                                       edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa suhteessa kansainvälisiin toimijoihin.

 

Tulonsa FiGBC saisi liittymis- ja jäsenmaksuista sekä avustuksista ja muista ulkopuolisista rahoituslähteistä. Vuotuisen jäsenmaksun on kaavailtu olevan maksimissaan noin 3 000 euroa. Liittymismaksun kanssa ensimmäisen vuoden kustannukset jäisivät nykyisten arvioiden mukaan alle 10 000 euroon.

 

Yhdistyksen toimintaan osallistuu lukuisa joukko kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan, että Helsingillä on lähivuosina toteutettavana mittava rakennusten peruskorjausohjelma. Peruskorjausten yhteydessä energiansäästömahdollisuudet on otettava aina huomioon, jotta kaupunki voi pitää antamansa energiansäästösitoumukset. Järjestöön liittyminen antaa mahdollisuuden vaihtaa tietoja ja kokemuksia energiansäästö- ja ilmastokysymyksistä ja parhaista käytännön ratkaisuista. Tästä on kaupungille ilmeistä hyötyä, mikä puoltaa liittymistä Finnish Green Building Counciliin.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU NINA HURUN TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN PSYKIATRISEN HOIDON PIRSTALOITUMINEN

 

Khs 2009-2329

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Nina Hurulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2009 - 2012 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

14 (37)         ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki kartoittaa keinot, joilla lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa estetään perheiden sekä lasten ja nuorten hoitojen liiallinen pirstaloituminen kaupungin eri hoitoyksiköihin.” (Nina Huru, äänin 79 – 0)    

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnen johdosta on saatu terveyslautakunnan (9.2.2010) ja  sosiaalilautakunnan (26.1.2010) lausunnot, jotka löytyvät kokonaisuudessaan liitteenä olevasta päätöshistoriasta.

 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja niissä selvitettyihin lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon palveluihin.   

 

Esittelijä toteaa, että Kvsto hyväksyi 4.11.2009 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosiksi 2009 - 2012. Hyvinvointisuunnitelman painopisteenä on kehittää hallintokuntien rajat ylittäen peruspalveluja ja varhaista tukea. Samalla Kvsto hyväksyi joukon tavoitteita, joista prosessi- ja resurssitavoitteina hyväksyttiin mm.,  että "lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toteutuu hyvä yhteistyö ja johtaminen hallintokuntien kesken" ja että "lapsilla, nuorilla ja perheillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin alueesta riippumatta".

 

Mainittujen tavoitteiden toteutuminen vähentää hoidon tarpeetonta pirstaloitumista parantamalla hoidon koordinaatiota ja tehostamalla hoitoketjuja ja kehittämällä paikallisia alueyhteistyöverkostoja, joiden vastuut ja toimivalta määritellään.

 

Hyvinvointisuunnitelman kärkihankkeet vähentävät toteutuessaan hoidon pirstaloitumista. Yksi hankkeista on alle 16-vuotiaita koskevan moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kesken kehittämällä moniammatillisia palvelukokonaisuuksia sekä johtamis- ja yhteistyörakenteita. Toinen pirstaloitumista vähentävä hanke lisää mielenterveyspalvelujen, lastensuojelun ja opetuksen jalkautuvaa, moniammatillista intensiivitukea. Tämä tarkoittaa mm. lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämistä siten, että psykiatrisen hoidon, perheneuvolan ja lasten sijaishuollon hoitovastuut määritellään ja vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

 

Hyvinvointisuunnitelmassa on arvioitu nykyisten palvelujen toimivuutta. Palvelut arvioidaan yleisesti laadukkaiksi. Haasteita on erityisesti korjaavissa palveluissa sekä vaikeasti oireilevien lasten kokonaisvaltaisessa tuessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

 

Hoidon pirstaloitumisella on kielteisiä terveysvaikutuksia. Eri hallintokuntien toimijoista koostuva lasten hyvinvoinnin yhteistyöryhmä pyrkii työssään erityisesti ehkäisemään ja vähentämään hoidon pirstaloitumista.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

 

Khs 2009-2319

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Lasten oppimisvaikeuksien varhainen... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2009 - 2012 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

7 (21)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kiinnitetään erityistä huomiota lasten oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tarvittavien tuki- ja kuntoutuspalvelujen järjestämiseen osana lasten hoito- ja koulupäivää.” (Heli Puura, äänin 78 – 0)    

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaalilautakunnan (9.2.2010), opetuslautakunnan (26.1.2010) ja terveyslautakunnan (19.1.2010) lausunnot, jotka löytyvät kokonaisuudessaan liitteenä olevasta päätöshistoriasta.

 

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja niissä selvitettyihin lasten oppimisvaikeuksien tuki- ja kuntoutuspalveluihin.

 

Lapsen oppimisvaikeuksiin ja niiden varhaiseen tunnistamiseen kiinnitetään monella tavalla huomiota neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa. Tarpeen mukaan lapsi ja perhe ohjataan terveyskeskuksen omien palvelujen eli psykologin, fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin tai lasten foniatrin ja puheterapeutin tai erikoissairaanhoidon järjestämien tutkimusten, ohjauksen ja hoidon piiriin.

 

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Jokaisen päivähoitoon tulevan lapsen vanhempien kanssa käydään keskustelu lapsen tarpeista ja niihin vastaamisesta. Tämä kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

 

Oppimisvaikeuksien selvittelyssä tarvitaan terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston päivähoidon ja perheneuvolan sekä opetusviraston työntekijöiltä ja myös erikoissairaanhoidolta kokonaisvaltaista työskentelytapaa ja tiivistä yhteistyötä. Lastenneuvolat ovat pitäneet lasten 3 – ja  5-vuotistarkastukset yhdessä päivähoidon ja lasten vanhempien kanssa ja parhaillaan suunnitellaan lasten 4-vuotistarkastuksen uudenlaista toteuttamistapaa. Moniammatillisia perhetukiryhmiä  perustetaan uuden neuvola-asetuksen ohjeistuksen mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on mukana erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittämishankkeessa yhteistyössä opetusviraston, sosiaaliviraston ja nuorisotoimen kanssa.

 

Perusopetuslain 16 §:n mukaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta ja 17 §:n mukaan oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

 

Helsingin perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman (1.8.2005) mukaan hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehittymiselle. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen sekä edistää oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia. Oppimisympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti.

 

Opiskelun tukimuotoja ovat kodin ja koulun yhteistyö, tukiopetus, ohjauksen järjestäminen, oppimissuunnitelma, oppilashuolto, erityisopetus ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus. Helsingissä opetuksen tukimuotoja käytetään myös rinnakkaisina. Oppilaan  opettajat arvioivat tuen tarvetta yhteistyössä erityisopettajan ja tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kanssa. Tuen avulla oppilasta autetaan selviytymään oppimisvaikeuksista, vahvistamaan itsetuntoa oppijana sekä suorittamaan perusopetuksen oppimäärä.

 

Esittelijä toteaa, että lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma tukee oppimisvaikeuksien varhaista tunnistamista. Oppimisvaikeuksien ehkäisyssä, vähentämisessä ja selvittelyssä tarvitaan hallintokuntien välistä kokonaisvaltaista työskentelytapaa, jota lasten hyvinvoinnin yhteistyöryhmä edistää.

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: RIITTÄVÄT PALVELUT PÄIHDEONGELMAISTEN PERHEILLE

 

Khs 2009-2324

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITE

Riittävät palvelut päihdeongelmaisten... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Käsitellessään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2009 - 2012 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

 

10 (31)         ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että perheille, joissa on lasten ja/tai vanhempien päihdeongelma, on tarjolla riittävästi erilaisiin hoito- ja kuntoutustarpeisiin vastaavia, myös lääkkeettömiä, kuntoutuspalveluja.” (Tuomas Rantalainen, äänin 79-0)   

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaalilautakunnan (9.2.2010) ja terveyslautakunnan (19.1.2010) lausunnot, jotka sisältyvät kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.


 

Lautakunnat selostavat lausunnoissaan Helsingin kaupungin tarjoamia hoito- ja kuntoutuspalveluja eri ikäisille ja erilaisissa perhetilanteissa eläville  päihdeongelmaisille. Lausunnoista ilmenee, että erilaisia, myös lääkkeettömiä, vaihtoehtoja on tarjolla.

 

 

 

 


4

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN ESITYS LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON TURVAAMISESTA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE

 

Khs 2009-2182

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle jäljennökset sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan lausunnoista todeten samalla, että lääkkeetöntä yhteisöhoitoa on saatavilla ja sitä pyritään edelleen kehittämään.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Päivi Lipposelle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirjelmä

 

Liite 2

Valtuutettu Päivi Lipposen esitys... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Valtuutettu Päivi Lipponen on lähettänyt (22.10.2009) kaupunginhallitukselle kirjelmän, jossa todetaan monen helsinkiläisen vedonneen

lääkkeettömän yhteisöhoidon puolesta. Päivi Lipponen esittää, että Helsingin kaupunki mahdollistaa jatkossakin resurssit, jotta päihderiippuvaiset saavat lääkkeetöntä hoitoa.

 

Aloitteesta on saatu sosiaalilautakunnan (9.2.2010) ja terveyslautakunnan (19.1.2010) lausunnot. Saadut lausunnot sisältyvät kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Lautakunnat selostavat lausunnoissaan helsinkiläisten päihdeongelmaisten käytössä olevia lääkkeettömiä hoitomuotoja. Sosiaalivirasto ostaa vuonna 2010 lääkkeetöntä yhteisöhoitoa Kalliolan Setlementiltä hieman edellisvuotta enemmän. Lisäksi palveluja ostetaan A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalasta. Viraston tavoitteena on kehittää uusi lääkkeetön hoitomalli ja tätä varten on käynnistetty neuvottelut em. tuottajien kanssa. 

 

 

 

 


5

1.3.2010 pöydälle pantu asia

PALVELUSETELIN KÄYTÖN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2009-1995

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyslautakuntaa, sosiaalilautakuntaa, teknisen palvelun lautakuntaa, talous- ja suunnittelukeskusta sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluja antamaan lausuntonsa palvelusetelin käytön laajentamista selvittäneen työryhmän raportista 30.6.2010 mennessä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia tekemään kaupunginhallitukselle 30.6.2010 mennessä tarvittavat esitykset palvelusetelilain mukaisen palvelusetelin käyttöönotosta, palvelusetelin arvon määrittämisen linjauksista, palvelusetelityypeistä ja palvelusetelien myöntämisperusteista, rekisterinpidosta sekä toimivallan delegoinnista johtosääntömuutoksineen

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin työryhmän raportista terveyslautakunnalle,  sosiaalilautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITE

Selvitys palvelusetelin käytön laajentamisesta, palvelusetelityöryhmän raportti 31.1.2010

 

ESITTELIJÄ                      Khs päätti 22.6.2009 Kvston 29.4.2009 hyväksymän strategiaohjelman täytäntöönpanosta ja kehotti terveyskeskusta valmistelemaan yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaaliviraston, hankintakeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta tammikuun 2010 loppuun mennessä.

 

Vs. kaupunginjohtaja päätti 30.9.2009 johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän valmistelemaan selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta tammikuun 2010 loppuun mennessä ja nimetä työryhmän puheenjohtajaksi johtajahammaslääkäri Seija Hiekkasen terveyskeskuksesta ja jäseniksi johtava asiantuntija Mauno Rönkön sosiaalivirastosta, palvelupäällikkö Anne Braxin hankintakeskuksesta, asiamies Kaisa Mäkisen hallintokeskuksen oikeuspalveluista ja erityissuunnittelija Katja Rimpilän talous- ja suunnittelukeskuksesta. Työryhmän sihteerinä toimi hallintolakimies Joni Komulainen terveyskeskuksesta. Työryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

 

Khs päätti 16.11.2009 kehottaa edellä mainittua työryhmää valmistelemaan palvelusetelikokeilua yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) kuntaohjelman palvelusetelihankkeen kanssa. Kehitysjohtaja Tuomo Melin Sitrasta on osallistunut työryhmän kahteen kokoukseen. 

 

Khn käyttövaroissa on varauduttu 1,0 milj. euron suuruisella määrärahalla palvelusetelikokeiluun yhdessä Sitran kuntaohjelman palvelusetelikokeilun kanssa.

 

./.                   Työryhmän puheenjohtaja johtajahammaslääkäri Seija Hiekkanen esittelee liitteenä olevan selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta.

 

 

 

 


1

KUNNALLISET VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSET 2010 - 2011

 

Khs 2010-382

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi sopimuskaudeksi 1.2.2010 – 31.12.2011 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Enroos Asta, palvelussuhdepäällikkö , puhelin 310 36420
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

 

ESITTELIJÄ                      Kunta-alalla on allekirjoitettu kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) sekä lääkärien virkaehtosopimus (LS) 2010 - 2011. Sopimukset ovat voimassa 1.2.2010 – 31.12.2011.

 

Koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön ammattijärjestö Tehy ry:n henkilöstöön sovelletaan ns. Tehy-pöytäkirjan mukaisia määräyksiä palvelussuhteenehdoista sekä vuoden 2010 ja 2011 palkankorotuksista.

 

Uusien sopimusten mukaisista palkankorotuksista on sovittu vuodelle 2010.  Sopijaosapuolet neuvottelevat 31.1.2011 mennessä vuoden 2011 palkantarkistuksista, jotka voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011.

 


Vuonna 2010 palkankorotusten keskimääräiset valtakunnalliset kustannusvaikutukset ovat:

 

KVTES

1,0 %

TS

0,6 %

OVTES

1,0 %

LS

0,8 %

TTES

0,6 %

Yhteensä

0,9 %

 

Kustannusvaikutukset eroavat kuitenkin eri kunnissa merkittävästi kunnan henkilöstörakenteen perusteella. Helsingissä kustannusvaikutukset vaihtelevat myös eri virastojen ja liikelaitosten välillä siten, että kustannukset ovat suurimmat naisvaltaisissa virastoissa.

 

1.2.2010 lukien toteutetaan samanpalkkaisuuden edistämiseksi järjestelyerä, joka perustuu vuonna 2005 sovittuun samapalkkaisuusohjelmaan ja hallitusohjelman tavoitteisiin. Tarkoituksena on edistää koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä sekä poistaa naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja. Näillä perusteilla palkantarkistuksia toteutetaan kaikilla sopimusaloilla, mutta erisuuruisena koulutettujen naisten osuuden perusteella. Sopimusmääräykset samapalkkaisuuden edistämiseksi ovat vastaavat ns. Tehy-pöytäkirjan samapalkkaisuutta koskevien määräysten kanssa.

 

1.9.2010 lukien kohdennetaan tuloksellisuuden edistämiseen tarkoitettu tuloksellisuuserä, joka on kaikilla sopimusaloilla samansuuruinen ja noudattaa ns. Tehy-pöytäkirjan vastaavia määräyksiä. Erän tavoitteena on tukea palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja etukäteen asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

 


Korotukset toteutetaan oheisen taulukon mukaisesti eri sopimusaloilla.

 

Sopimusala

 

Samanpalkkaisuuserä 1.2.2010 lukien

Tuloksellisuuserä 1.9.2010 lukien

KVTES

Tietyille palkkahinnoittelukohdille korotus joko 1.3 % tai 0,7 %

Hinnoittelemattomille 0,5 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

0,7 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

TS

0,4 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

0,7 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

TTES

0,4 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

0,7 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

LS

0,6 % valtakunnallisesti sovitut muutokset: toimenpiteisiin ja päivystykseen sisältäen

 

0,15 % suuruisen paikallisen järjestelyerän sairaalalääkäreille

0,7 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

OVTES

Valtakunnallisesti sovitut korotukset Ovtes:n palkkaliitteen mukaan, 0,8 %

0,7 % suuruinen paikallinen järjestelyerä

 

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sisältöä selostetaan seikkaperäisesti kunnallisten työmarkkinalaitoksen yleiskirjeissä. Yleiskirjeisiin sisältyvät myös tässä esitettyjen palkkamääräysten lisäksi toteutettavat tekstimuutokset, joita on tällä sopimuskaudella varsin vähän. Nämä yleiskirjeet ovat nähtävillä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi.

 

Henkilöstökeskuksessa ja talouspalvelukeskuksessa valmistellaan sopimusten täytäntöönpanoa. Tässä vaiheessa sopimukset tulisi merkitä tiedoksi ja kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa huolehtimaan kaikista tarvittavista sopimusten täytäntöönpanotoimista.

 

Kunnallisten sopimusten muutokset ovat nähtävillä Khn kokouksessa.

 

 

 

 


1

KANNANOTTO LAAJASALO-DEGERÖ SEURA RY:N, HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N, PRO KRUUNUVUORI -LIIKKEEN YM. MUISTUTUKSIIN LAAJASALON KATUALUEEN (KOIRASAARENTIE VÄLILLÄ TAHVONLAHTI - REIHERINTIE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11820)

 

Khs 2009-117

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa seuraavan vastauksen tehtyihin muistutuksiin.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Tämä asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11820, jonka hyväksymistä kaupunkisuunnittelulautakunta on puoltanut 10.9.2009, koskee Koirasaarentietä osuudella Tahvonlahti–Reiherin­tie. Kaupunkisuunnittelulautakunnan samassa kokouksessa oli käsiteltävänä erillisenä asiana Koirasaarentien Hopeakaivoksentie–Tahvon­lahti välinen osuus.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 20.11.2008 lähettää 13.11.2008 päivätyn 49. kaupunginosan (Laajasalo) katualueen asemakaavaehdotuksen ja tonttien 49057/3 ja 49074/2 sekä puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 11820 (Koirasaarentie välillä Hopeakaivoksentie–Reiherintie) Khlle puoltaen sen hyväksymistä.

 

Asiassa toimitettiin äänestys.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.12.2008 Kruunuvuorenrannan osa­yleiskaavan. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 14.2.2008 Kruunuvuorenrannan maankäyttösuunnitelman. Kaupunginvaltuuston osa­yleiskaavapäätöksestä on jätetty 11 valitusta Helsingin hallinto-oi­keu­teen. Koirasaarentien asemakaava-alue ulottui sekä maankäyttösuunnitelman että osayleiskaavan alueelle. Kaava-alue on nyt jaettu kahteen osaan: Hopeakaivoksentien ja Tah­­­vonlahden väliseen osuuteen, joka sijaitsee osayleiskaava-alueella, ja Tahvonlahden ja Reiherintien väliseen osuuteen, joka sijaitsee maan­käyttösuunnitelma-alueella. Hopeakaivoksentie–Tahvonlahti osuus on erotettu omaksi asemakaava-alueeksi, koska osayleiskaava-alueen asemakaavoja ei voida viedä kau­punginvaltuuston hyväksyttäväksi ennen kuin Helsingin hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset ja korkein hallinto-oikeus mahdolliset jatkovalitukset. Koirasaarentien katusuunnittelu on tarkoitus käynnistää jo vuonna 2009 ja aloittaa rakentaminen vuonna 2011.

 

Koirasaarentien asemakaavojen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen Koirasaarentien rakentaminen Reiherintien liittymästä länteen käytännössä kokonaan uudelleen siten, että se pystyy välittämään rakennettavan Kruunuvuorenrannan alueen liikenteen. Koirasaarentie on Kruunuvuorenrannan alueen alueellinen kokoojakatu, ja se muodostaa tulevaisuudessa pääliikenneyhteyden Laajasalosta Kruunuvuorenrantaan.

 

Koirasaarentien vartta rytmittävät valmisteilla olevissa Borgströmin­mäen ja Gunillankallion asemakaavoissa rakennetut ja rakentamattomat osuudet sekä korkeat metsäiset mäet ja avokalliot, joille tieltä avau­tuu näkymiä. Katualueen mitoituksessa on otettu huomioon tuleva keskustan suunnan raideliikenne ja kevyt liikenne, paikallinen kevyt liikenne, bussiliikenne ja ajoneuvoliikenne Laajasalon suuntaan sekä tulevaisuuden joukkoliikennevaraukset. Katualueelta on varattu kaupunkikuvallisista syistä tilaa myös puuistutuksille.

 

Muistutusten keskeinen sisältö ja kaupunginhallituksen vastineet

 

Kaavoitusprosessi

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n ja Xxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) ase­ma­kaavoituksen paloittelu pieniin osiin ei ole hyvän kaavoitustavan mu­kaista. Tien ja molempien puolien kaavojen tulee kuulua samaan kaavaan, ne tulee palauttaa osaksi osayleiskaavaprosessia. Kaava­se­los­tus ei ole ollut nähtävillä. 

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ihmettelee (2.3.2009), miksi selostusosa on jätetty kokonaan julkaisematta. Koko Kruunuvuorenrannan alueen kaavoitusprosessi ja kaavoituksen jakaminen osiin on ollut oikeu­dellisesti kyseenalainen. Koirasaarentien varsilla olevilta alueilta puuttuvat kunnolliset luontoselvitykset kokonaan. Kaavaehdotus on ehdottomasti asetettava uudestaan nähtäville niin, että kaikki asiakirjat olisivat saatavilla tarkastelua ja mahdollisten muistutusten jättöä varten.

 

Pro Kruunuvuori -liike esittää (2.3.2009), että yleiskaava 2002:ssa mää­riteltyä suunnittelualuetta ei voi jakaa ja että itse jako osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelma-alueeseen vireilletulosta ilmoittamisen jälkeen on vakava menettelytapavirhe.

 

Xxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) alueelle ei ole tehty kunnollista luontoselvitystä.

 

Xxxx Xxxxx epäilee (2.3.2009), ettei luontoselvityksiä ole tehty. Asema­kaavoituksen paloittelu pieniin osiin ei ole hyvän kaavoitustavan mu­kais­ta. Tien ja molempien puolien kaavojen tulee kuulua samaan kaavaan, ne tulee palauttaa osaksi osayleiskaavaprosessia. Kaupunkisuun­­­nitteluvirasto osoittaa halveksuntaa Suomen ympäristökeskuksen raporttia kohtaan Uudenmaan arvokkaista kallioalueista. Kaavaselostus ei ole ollut nähtävillä.

 

Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx mukaan (2.3.2009) selostuksessa viitataan maan­käyttösuunnitelmaan, joka ei kuulu maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään, eikä se ole selostuksen liittee­nä. Maankäyttösuunnitelmasta esitettyjä mielipiteitä ei ole otettu huo­mi­oon asemakaavassa, joten ne jäävät merkityksettömiksi. Kaava­selos­tus­ta ei ole asetettu julkisesti nähtäville.

 

Asemakaavaa laadittaessa ei ole otettu huomioon maakuntakaavaan merkittyä Hevossalmesta Tullisaareen ulottuvaa virkistysaluetta. Virkistysalue on Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008:n ja YK 2002:n melukartoitusten mukaan hiljainen alue. Koirasaarentie halkaisee tämän yhteyden ja melu pääsee leviämään esteettä alueella.

 

Xxxx-Xxxxx Xxxxxx toteaa (2.3.2009), että Helsingin hallinto-oikeu­teen on jätetty useita valituksia.

 

Xxxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) yleiskaavassa 2002 merkittyä suun­nittelualuetta ei voida jakaa osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelma-alueeseen sen jälkeen, kun suunnittelu on jo pantu vireille ja osal­listu­mis- ja arviointisuunnitelma julkistettu. Ennen hallinto-oikeuden päätöstä on mahdotonta arvioida rakennettavan Kruunuvuorenrannan alueen liikennettä ja siten myös Koirasaarentieltä vaadittavaa välityskykyä.

 

Xxxxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) kaavoitusprosessia ei pitäisi viedä tässä tilanteessa asemakaavatasolle, koska maankäyttösuunnitelma ei ole virallinen kaava. Toinen suuri epäkohta on se, että alueen suunnittelu on jaettu lukuisiin erillisiin pieniin osa-alueisiin. Selostus puuttuu. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava historialliseen kehitykseen. Alueella ei ole tehty luontokartoituksia eikä arvioita suunnitelmien vaikutuksista metsäluontoon.

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Yleiskaava/maakuntakaava

 

Osayleiskaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Helsingin yleis­­­­kaava 2002. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Suun­nitelma noudattaa pääosin yleiskaavan maankäytön rajauksia. Yleiskaa­­­vassa on Kruunuvuorenrantaa koskeva merkintä, joka mahdollistaa osayleiskaavassa tehtävät muutokset aluerajauksiin.

 

Maankäyttösuunnitelma ja osayleiskaava

 

Kaavoitusmenettelyn luonteeseen kuuluu, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kirjattuihin lähtökohtiin ja menettelyihin tulee muutoksia tehtävien selvitysten ja vuorovaikutusten vuoksi. Laki ei edellytä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tällöin muutettaisiin tai päivitettäisiin.

 

Koirasaarentien varsien rakentaminen on luonteeltaan Laajasalon täydennysrakentamista. Asemakaavat olisi voitu laatia suoraan Yleiskaava 2002:n pohjalta.

 

Osayleiskaava-alueen rajauksen muuttaminen ja Koirasaarentien varren erottaminen maankäyttösuunnitelma-alueeksi on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 2.6.2006 käsiteltäessä osayleiskaavan suunnitteluohjelmaa. Suunnitteluohjelmassa on todettu: "Maankäyttösuunnitelman alue käsittää Koirasaarentien molemmin puolin sijaitsevat alueet, joiden rakentamisaikatauluun öljysataman alasajo ei vaikuta. Näille alueille voidaan laatia asemakaavat suoraan yleiskaava 2002:n ja maan­­­käyttösuunnitelman pohjalta." Kaupunkisuunnittelulautakunta mer­kitsi suunnitteluohjelman tiedoksi ja päätti jatkosuunnitteluperiaatteista.

 

Osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelma-aluetta on myös koko ajan suunniteltu yhtenä kokonaisuutena ja suunnitelma on myös esitelty kokonaisuutena kaupunkisuunnittelulautakunnalle ohjelmointi-, osayleiskaavaluonnos- ja ehdotusvaiheessa. Lautakunta on päättänyt suunnitelmista yhtäaikaisesti. Myös vaikutusarviot on laadittu kummastakin alueesta.

 

Luontoselvitykset

 

Maankäyttösuunnitelma-alueeseen liittyvät koko alueen luontoselvitykset ovat olleet ympäristökeskuksen mielestä riittävät. Ympäristökeskus oli aiemmin inventoinut koko suunnittelualueen ja luontotiedot oli päivitetty vuonna 2004. Kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristökeskuksen tilaamalla konsulttityöllä luontotietoja on täydennetty siltä osin, kun ympäristökeskus katsoi sen tarpeelliseksi.

 

Asemakaavoituksen jakaminen useiksi kaavoiksi

 

Asemakaavojen aluerajaukseen vaikuttavat alueen rakentamisaikataulu, alueen toiminnallinen sisältö ja maanomistus. Koska Kruunuvuorenrantaa suunniteltaessa on kysymyksessä suuri aluekokonaisuus, joka rakentuu vaiheittain 15–20 vuoden aikana, on tarkoituksenmukaista kaavoittaa alue vaiheittain useina asemakaavoina. Koirasaarentien liittyminen ympäristöön on selvitetty osayleiskaavassa. Koirasaarentietä koskevat asemakaavat ovat alueen ensimmäiset asemakaavat, alueen toteutus alkaa Koirasaarentien rakentamisella.

 

Selostus

 

Koirasaarentien asemakaavaluonnoksen selostusluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Laajasalon kirjastossa 6.–20.10.2008 sekä viraston internetsivuilla 10.10.2008 lähtien. Asemakaavaehdotuksen selostus on ollut nähtävillä kaupunkisuunnitteluvirastossa 30.1.–2.3.2009.

 

Vuorovaikutus

 

Xxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) kaavoituksessa ei ole edelleenkään otettu huomioon asukasmielipidettä.

 

Xxxx-Xxxxx Xxxxxx esittää (2.3.2009), että kuulemisissa on asukkaita kuultu, mutta kuultua ei ole otettu huomioon. Pro Kruunuvuori -liike keräsi n. 4000 nimeä ja Pro Stansvik -liike lisäksi noin 1000 nimeä rakennus­­suunnitelmien rajoittamiseksi ja arvokkaan kallio- ja metsäalueen sekä muiden viheralueiden säästämiseksi. Vetoomuksella ei ollut mitään vaikutusta, rakennussuunnitelmia ei ole muutettu.

 

Xxxxxx Xxxxxxxx kyselee (2.3.2009), onko asukkaita kuultu. Asukkaat ovat keränneet yli 4000 nimeä tärkeän lähivirkistysalueen säilyttämisen puolesta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavoitustyössä otetaan kaikki mielipiteet huomioon mutta jokainen mielipide ei aiheuta kuitenkaan kaavan muuttamista.

 

Osayleiskaavaa ja maankäyttösuunnitelmaa laadittaessa on vuorovaikutus järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaikki saadut mielipiteet on tutkittu ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon ja viety päättäjien tietoon. Koirasaarentien asemakaavaluonnos ja selostusluonnos on ollut nähtävänä 6.–20.10.2008 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Laajasalon kirjastossa ja viraston internetsivuilla (selostus­luon­nos 10.10.2008 lähtien). Luonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 8.10.2008. Keskustelutilaisuus järjestettiin nähtävilläolon alkuun, jotta tilaisuudessa olisi myös mahdollista esitellä suunnitelma ja helpottaa siten asukkaiden perehtymistä suunnitelmaan. Mielipiteet vastineineen esiteltiin 13.11.2008 kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Kaavoitusprosessi tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Kaavan laadinta on kuitenkin erilaisten etujen ja näkemysten yhteensovittamista kaavan tavoitteen ja lain mukaisten kaavan sisältövaatimusten huomioon ottavalla tavalla.

 

Melu ja muut päästöt

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry muistuttaa (2.3.2009), että ympäristömeludirektiivi 2002/49/EY:ssä edellytetään hiljaisten alueiden sel­vittämistä ja säilyttämistä. Tämän vuoksi liikenne tulee johtaa tunneliin koko Koirasaarentien matkalla.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n mielestä (2.3.2009) valmisteluteksteissä esiintyvä väite ”melu ei ole merkittävä…” on räikeästi virheellinen, kun toisaalla tekstissä taas todetaan melun edellyttävän määräyksiä ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydestä.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry ja Xxxxxx Xxxxxx toteavat (2.3.2009), että Tahvonlahden alue on Helsingin harvoja hiljaisia alueita. EU-direk­tiiviä 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta on noudatettava. Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008, johon kaupunki on sitoutunut (Khs 2008-1875), edellyttää, että kaupunkisuunnittelussa virkistysalueisiin kohdistuva melu otetaan huomioon ja että kaupunkiympäristön hiljaisten alueiden äänimaisemaa suojellaan ja parannetaan aktiivisilla toimilla.

 

Pro Kruunuvuori -liikkeen mielestä (2.3.2009) melu leviää esteettä virkistysalueille Tahvonlahtea ja Stansvikiä myöten. Tien varren virkistysalueet ovat ympäristökeskuksen julkaisun 15/2008 ”Helsingin kaupun­gin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008” mukaan hiljaisia alu­eita, Helsingissä harvinaisia alle 35 dB:n alueita.

 

Asunto Oy Reiherintie 1 esittää (2.3.2009), että ennusteen mukaisen liikennemäärän aiheuttama melutaso tulee ylittämään valtioneuvoston antamat ohjeet. Yhtiön taloissa on koneellinen ilmanvaihto, jossa korvaava ilma otetaan ikkunoiden kautta. Useiden huoneistojen kaikki ikkunat sekä parvekkeet ovat tielle päin. Ilmastoinnin vuoksi ikkunoita ei voi tiivistää sisätilojen melutasojen alentamiseksi.

 

Xxxxxx Xxxxxxx kyselee (2.3.2009), miten päästöiltä ja melulta suojaudutaan jo paikalla olevien talojen kohdalla.

 

Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) melun tai ilmansaasteiden leviämisestä virkistysalueille ja historiallisille alueille ei ole piitattu. Ase­makaa­vaa laadittaessa ei ole otettu huomioon maakuntakaavaan merkittyä Hevossalmesta Tullisaareen ulottuvaa virkistysaluetta. Virkistysalue on Helsingin kaupungin melutorjunnan toimintasuunnitelma 2008:n ja YK 2002:n melukartoitusten mukaan hiljainen alue. Koirasaarentie halkaisee tämän yhteyden ja melu pääsee leviämään esteettä alueella.

 

Xxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) alueella ei ole tehty liikenteen melu- ja päästöselvityksiä, jotka pitäisi tehdä ehdottomasti. Suomen laki sekä EU:n ympäristödirektiivi 2002/49/EY edellyttävät melukartoituksen teke­mistä. Meluhaitat tulevat olemaan varsin suuria erityisesti alueen nykyis­ten asukkaiden kannalta. Miten voidaan suojata ilmanvaihto alueella jo olevissa taloissa?

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Melu- ja päästöselvitykset

 

Kaavoituksen yhteydessä on selvitetty Koirasaarentien liikennemelun leviämistä pohjoismaisella liikennemelun laskentamallilla. Liikenneperäisten ilman epäpuhtauksien leviämistä on arvioitu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV haitta-aluei­den etäisyyssuositusten perusteella.

 

Koirasaarentien katusuunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet melukaiteen rakentamiseksi Koirasaarentien eteläreunaan Tahvonlahden kohdalla. Melukaide vähentäisi melun leviämistä Tahvonlahden suuntaan ja Stansvikin virkistysalueelle.

 

Melun leviämislaskelmien mukaan ennustetilanteessa 55 dB:n päiväme­­lualue ulottuu Asunto Oy Reiherintie 1:n lähimpänä Koirasaarentietä sijaitseviin kerrostaloihin saakka (2 m:n laskentakorkeus). Pääosalla tontin oleskelupihoista melutasot ovat alle 55 desibeliä. Kerrostalojen sisämelutasot eivät ylitä melun ohjearvoja, jos ikkunat ovat asianmukai­sessa kunnossa. Sisämelutasoja voidaan alentaa edelleen parantamalla ikkunoiden ääneneristävyyttä.

 

Hiljaiset alueet

 

Kaupunginhallituksen 17.11.2008 hyväksymään Helsingin kaupungin meluntorjuntasuun­nitelmaan sisältyvän alustavan arvion mukaan hiljaisia alueita esiintyy pääsääntöisesti suurehkoilla virkistysalueilla, jotka sijaitsevat kauempana melulähteistä, kuten teistä ja vilkasliikenteisistä kaduista. Laajasalon virkistysalueilla, mukaan lukien Tahvonlahden alue, hiljaisten alu­eiden säilyttäminen on mahdollista kaavoituksen yhteydessä.

 

Tielinjaus ja liikenne

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielestä (2.3.2009) tien keskelle suunniteltu puurivistö on tarpeeton ja tuhoaa reunoilla olevaa kallioluontoa. Suora raitiotieyhteys kantakaupungista Laajasaloon on liian kallis ja teknisesti vaikea. Koirasaarentien linjaus kulkee liian lähellä Tahvonlahtea ja uhkaa aiheuttaa paitsi maisemallisia myös ekologisia haittoja alueelle. Paras ratkaisu olisi rakentaa tie maanalaiseen tunneliin.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n mielestä (2.3.2009) tielinjauksen leveys ei ole missään suhteessa laajasalolaiseen ympäristöön.

 

Asunto Oy Reiherintie 1 mainitsee (2.3.2009), että tontti rajautuu katuun, jolloin tontilta joudutaan kaatamaan tonttia suojanneet suuret puut ja pensaat. Istutettavat puut eivät tule korvaamaan erikorkuisista kasveista koostunutta suojaavaa vihervallia. Asiaa ei ole voitu käsitellä yhtiökokouksessa, koska katualueen suunnitelman merkitys ei selviä kau­punkisuunnitteluviraston suunnitelmapiirroksista. Mitään suunnitelmia ei pidä rakentaa silta-raitiolinja-suunnitelman varaan ennen kuin kaupun­ki on tehnyt sitovan päätöksen tämän vaihtoehdon toteuttamises­ta. Yhtiöllä on Koirasaarentien varressa virkistyspaikka, jossa on lentopallokenttä ja grilli. Katu tulee pilaamaan virkistyspaikan.

 

Xxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) suunniteltu Koirasaarentie on aivan liian leveä ja tuhoaa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellut kalliot tien varsilla. Puurivistö on tarpeeton ja raitiotieyhteyden toteutuminen on epävarmaa eikä sitä pidä edes toteuttaa. Tien kulkeminen liian lähellä Tahvonlahden rantaa aiheuttaa ekosysteemille ongelmia. Tie pitää ehdottomasti viedä tunnelissa kyseisen kohdan alitse, mieluummin koko Koirasaarentie maan alle.

 

Xxxxxx Xxxxxx toteaa (2.3.2009) liikennesuunnittelun painottuvan liiaksi Koirasaarentielle. Olisi tutkittava mahdollisuutta avata kulku Päätien ja Henrik Borgströmin tien kautta sekä mahdollisuutta viedä Koirasaarentie tunneliin nykyisen kiertoliittymän kohdalla.

 

Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) asemakaavan laatijan peruslähtökohtana on virheellisesti se, että Kruunuvuorenrannan pääliiken­neyhteys on Koirasaarentie. Koirasaarentie on ollut vain väliaikainen ratkaisu. Ilman tehokasta joukkoliikennettä oman auton käyttö tehdään hyvin houkuttelevaksi. Koirasaarentie tulisi kulkemaan kallioiden (tai kerrostalojen) reunustamissa huonosti tuulettuvissa katukuiluissa. Tällaisissa olosuhteissa ilmanlaatu voi kehittyä toistuvasti huonoksi. Yksi vaihtoehto on tunnelin rakentaminen Laajasalontieltä öljysatamaan.

 

Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) noin 30 m:n levyisen tien rakentaminen merkitsisi komeiden puiden kaatamista ja harvinaisia lajeja kasvavien luontoalueiden jäämistä tien ja tienvarsien alle.

 

Xxxxxx Xxxxxxx mielestä (2.3.2009) tielinjauksen leveys ei ole missään suhteessa laajasalolaiseen ympäristöön. Nopea kevyen liikenteen yhteys Kruunuvuoresta kantakaupunkiin vähentäisi nimenomaan ajoneuvoliikennettä. Siksi se yhteys on elintärkeä koko Laajasalolle. Viher- ja virkistysalueen yhtenäisyys sekä Laajasalon länsiosan luonne luonnon­kauniina ympäristönä voidaan pelastaa vain rakentamalla kulkuväylä maanalaiseen tunneliin.

 

Xxxxxx Xxxxxxxxx katsoo (2.3.2009) Koirasaarentien levenevän nykyisestä nelinkertaiseksi ja muuttavan massiivisuudellaan täysin koko alueen. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää autoliikenteen vienti tunneliin. On syytä tutkia myös autoliikenteen johtamista Päätien ja Henrik Borgströmin tien kautta.

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Raitiotie

 

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2008 päättänyt merkitä tiedoksi Laajasalon raidevaihto­ehtojen järjestelmätarkastelu 2008 -raportin ja hyväksyä Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaa­ri–Kruunun­ha­ka. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Laajasalon suunnittelussa varaudutaan siihen, että tulevat maankäyttötarpeet perustuvat joukkoliikenteen osalta tehostettuun raitiotieratkaisuun.

 

Koirasaarentien liikennemäärä on nykyään 1 100 ajoneuvoa/vrk. Ennus­teen mukaan Koirasaarentien liikennemäärä tulee olemaan noin 15 100 ajoneuvoa/vrk Kruunuvuorenrannan (osayleiskaava-alue ja maankäyttösuunnitelma-alue) rakentamisen myötä. Hyvä julkisen liiken­­teen verkosto on varteenotettava vaihtoehto yksityisauton käytölle. Melu-, ilmansaaste- ja turvallisuushaitat otetaan huomioon suunnittelussa.

 

Koirasaarentien poikkileikkaus

 

Koirasaarentielle saavutaan nykyistä Laajasalontietä pitkin, joka on luiska-alueineen kapeimmillaan noin 32 m leveä väylä ilman kevyen liikenteen väyliä. Koirasaarentie välillä Laajasalontie–Reiherintie on noin 20–25 m:n levyinen. Uudelleen rakennettava Koirasaarentien osuus on 28,5 m:n levyinen. Keskellä olevien puurivien poistaminen kaventaisi katua noin 6 m, mutta poistaminen aiheuttaisi katualueen leventämisen bussi- ja raitiovaunupysäkkien kohdalla. Kokoojakadun korostaminen puukujanteilla ja samalla leveän katutilan jakaminen visuaalisesti osiin on perinteinen kaupunkirakentamisen keino. Puiden poistaminen leventäisi katutilan vaikutelmaa ja heikentäisi kevyen liikenteen ylitysten turvallisuutta. Koirasaarentien mitoitus on riippumaton joukkoliikenneratkaisusta, koska ennen raitiotien rakentamista joukkoliikennekaistaa liikennöivät bussit. Koirasaarentien levennyksen alle ei jää harvinaisia kasvilajeja käsittäviä alueita.

 

Kaava-aluetta on kavennettu Koirasarentien kummaltakin puolelta 1 m:n verran, koska polkupyöräliikenne on muutettu pyörätieltä polkupyöräkaistoilla kulkevaksi.

 

Tielinjaus Tahvonlahden kohdalla

 

Tahvonlahden pohjukan kohdalla tielinjauksen korkeusasema on noin +3, katu on 3 m merenpintaa korkeampana ja 2 m alempana kuin vanhat huvilat. Tielinjauksen etäisyys vesialueesta on noin 70 m. Levennet­ty katu ei mahdu kulkemaan säilytettävien huviloiden välistä. Koira­saarentien linjauksen siirto Tahvonlahden kohdalla huviloiden eteläpuolelle noudattaa vanhaa Stansvikin kartanolle johtanutta tielinjausta, mikä nykyisin on kevyen liikenteen käytössä. Huvilat tulevat olemaan tulevaisuudessa saman pihapiirin yhteydessä, jolloin huviloiden kehittäminen ja säilyminen hyvässä kunnossa on turvatumpaa.

 

Tien rakentaminen tunneliin

 

Tien johtaminen tunneliin Kruunuvuorenrannan läpi olisi haastavaa sekä teknisessä, taloudellisessa että turvallisuusmielessä. Koirasaarentie on katu, joka yhdistää Laajasalon nykyisen alueen Kruunuvuorenrantaan ja sitä kautta kantakaupunkiin. Kruunuvuorenrannasta ja Laajasalon nykyisestä alueesta tulee asuinalueita, jotka sijaitsevat laajojen virkistysalueiden välittömässä läheisyydessä lyhyen julkisen ja kevyen liikenteen matkan päässä kantakaupungista. Tien kulkeminen maan pääl­­lä tarjoaa mahdollisuuksia nauttia näkymistä luontoon ja Tahvonlahdelle myös alueen Koirasaarentietä käyttäville.

 

Jalankulkutunneli

 

Koirasaarentien voi myös ylittää suojatietä pitkin. Jalankulkutunnelin rakentaminen tarjoaa yhtenäisen kevyen liikenteen yhteyden jalankulkijoille, pyöräilijöille ja hiihtäjille virkistysalueilla liikuttaessa. Jalankulkutunnelin suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota jatkosuunnitteluvaiheessa.

 

Asunto Oy Reiherintie 1:n tontti (49074/2)

 

Asunto Oy Reiherintie 1:n edustajien kanssa on järjestetty 17.8.2009 neuvottelu, jossa käsiteltiin suunnitelmaa ja sen vaikutuksia tontille. Ny­kyisen Koirasaarentien ja Reiherintie 1:n tontin välissä on noin 10 m kaavoittamatonta aluetta, jolla kasvaa puita. Tontin pysäköintialue sekä lentopallokenttä ja grillipaikka ylittävät osittain tontin rajan. Tontti laajenee noin 2 m nykyisen Koirasaarentien suuntaan tontin ja Koirasaarentien välisen rajan lähes koko osuudelta. Asemakaavan muutoksen myö­tä pysäköintialue tulee sijaitsemaan tontin sisäpuolella. Lentopallokenttä ja grillipaikka voivat jäädä pääosin paikoilleen, kun lentopallokenttää laajennetaan hieman tontin puoleisessa päässä. Tontilla olevat istutukset säilyvät ja levennys mahdollistaa istutusten lisäämisen. Korttelin nro 49074 tontin nro 2 eteläkulmasta erotetaan 237 m2 Koirasaarentien katualuetta varten. Koirasaarentiehen rajautuvalta osalta tonttiin lisätään tasaisesti 361 m2. Tontti kasvaa yhteensä noin 124 m2. Tontin nykyinen koko on 23 345 m2, joten muutos on vähäinen.

 

Metrosuunnitelma

 

Pro Kruunuvuori -liike vastustaa (2.3.2009) metrosuunnitelmaa Kataja­nokalta tunnelissa Kruunuvuorenselän alitse Laajasaloon ja vaatii, että mitään nykyisiä suunnitelmia ei rakenneta metrohankkeen varaan.

 

Xxxxxx Xxxxxxx esittää (2.3.2009) Pro Kruunuvuori -liikkeen vetoomuksen mielipiteidensä liitteenä, joiden mukaan ei haluta nykyisiä suunnitel­mia rakennettavan metrohankkeen varaan.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 merkitä tiedoksi Laajasalon raidevaihtoehtojen tarkastelu 2008 -raportin ja hyväksyä Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Laa­jasalon suunnittelussa varaudutaan siihen, että tulevat maankäyttötarpeet perustuvat joukkoliikenteen osalta tehostettuun raitiotieratkaisuun.

 

Metron rakentamiseen alueella ei varauduta.

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry toteaa (2.3.2009) Suomen ympäristökeskuksen arvioineen Koirasaarentien varrella olevan kallioalueen yhdeksi kolmesta Helsingin geologisesti arvokkaimmista alueista. Siksi Koirasaarentietä ei pidä leventää suunnitellulla tavalla. Koirasaarentien linjaus kulkee liian lähellä Tahvonlahtea ja uhkaa aiheuttaa paitsi maisemallisia myös ekologisia haittoja alueelle.

 

Laajasalo-Degerö Seura ry:n mielestä (2.3.2009) valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellut kallioalueet tuhoutuvat tien tarpeettoman leveyden ja linjauksen vuoksi.

 

Pro Kruunuvuori -liikkeen ja Xxxxxx Xxxxxx mielestä (2.3.2009) Koira­saa­rentien alle tuhoutuu arvokkaita luonto- ja kulttuurikohteita.

 

Xxxx Xxxxxxx on sitä mieltä (2.3.2009), että luontoarvot häviävät laajalta alueelta suunnitellun tien varrelta.

 

Xxxxxx Xxxxxx toteaa (2.3.2009) Koirasaarentien alle tuhoutuvan arvokkai­ta luonto- ja kulttuurikohteita.

 

Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien linjaus tuhoaa arvokkaan saarnikorven, Stansvikin vanhimman säilyneen rakennuksen Kaivoshuvilan pihapiirin sekä näkymän Tahvonlahdelle ja useita lintukohteita.

 

Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) ei pidä jatkaa Koirasaarentien leventämistä ja rakentamista ja arvokkaiden kallio- ja metsäalueiden pirstomisen suunnittelua, vaan säästää metsä- ja viheralueet nykyisten ja tulevien asukkaiden virkistysalueina.

 

Xxxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien massiivinen levennyssuunnitelma jakaa koko läntisen Laajasalon kahtia. Kaikki jalankulkureitit, talviset hiihtoladut ja polkuja pitkin patikointi tulee mahdottomak­si. Koirasaarentien levennys merkitsee kallioiden räjäytyksiä mones­sa kohdassa ja hakkuuta suurilta alueilta.

 

Xxxxxx Xxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien levennys tuhoaa valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet ja Tahvonlahden rannan. 

 

Kaupunginhallitus toteaa asiakohdittain seuraavaa:

 

Virkistysalueet

 

Osayleiskaavan ja maankäyttösuunnitelman suunnittelualueista noin puolet on virkistysaluetta. Koirasaarentien suunnitelma noudattelee pääosin Koirasaarentien nykyistä linjausta. Tällöin katua levennettäessä ympäröiviin kallioihin tai kasvillisuuteen joudutaan koskemaan mahdollisimman vähän.

 

Koirasaarentie on nyt penkkoineen noin 9 m leveä ja katualue levenee kaavan toteuttamisen myötä noin 28,5 m:iin. Koirasaarentien itäosassa kaavan mukainen linjaus noudattaa pääosin olemassa olevan kadun linjausta. Kadun pohjoispuolella sijaitsevia kallioreunoja joudutaan leikkaamaan noin 150 m:n pituisella osuudella. Korkeusero kadun tasauksen ja kalliopinnan välillä tulee olemaan enintään 5 m. Tämä katualueen viereinen kallioalue osoitetaan Borgströminmäen asemakaavassa puistoksi. Toinen luonnonmaisemaan jäävä muutos on Koirasaarentien eteläpuolella Gunillankallion kohdalla vastapäätä pohjoiseen johtavaa kapeaa laaksoa, jossa joudutaan leikkaamaan kalliota kuitenkin siten, että korkeusero on enintään 3 m. Laakson kohdalle on osoitettu alikulku, jonka kautta ohjataan pohjois-eteläsuuntainen pääulkoilureitti. Alikululle johtavan pääulkoilureitin kaltevuusvaatimukset lisäävät tien reunasta louhittavan kallioalueen määrää. Tämä alue sijaitsee Koirasaarentien kaava-alueen ulkopuolella Gunillankallion asemakaavaehdotuk­sen nro 11888 alueella. Muilta osin katualue tulee rajautumaan Koira­saarentien itäosassa suoraan rakennuksiin ja nykyinen luonnonympäristö muuttuu kaupunkimaiseksi.

 

Tahvonlahti, huvilat ja kulttuurikohteet

 

Koirasaarentien linjauksen siirto Tahvonlahden kohdalla huviloiden eteläpuolelle noudattaa vanhaa Stansvikin kartanolle johtanutta tielinjausta, joka nykyisin on kevyen liikenteen käytössä. Levennetty katu ei mah­­du kulkemaan huviloiden välistä. Kadun siirto antaa mahdollisuuden yhdistää huvilat samaan pihapiiriin, jolloin huviloiden toiminnallinen kehittäminen ja säilyttäminen hyvässä kunnossa on turvatumpaa. Tahvonlahden kohdalla nykyisen Koirasaarentien eteläpuolella olevan Kaivoshuvilan sijainti aivan Koirasaarentiessä kiinni ja huomattavasti alem­pana on uhka huvilan kunnossapidolle. Tielinjauksen siirron myötä pihan korkeusasema voidaan palauttaa alkuperäiseen korkoon. Näkymät Tahvonlahdelle tulevat myös paranemaan. Luonnon ja rantakasvillisuu­den vaikutus ja läsnäolo toimivat myös näkymien kautta. Koira­saa­ren­tien uuden tielinjauksen alle ei ole jäämässä kulttuurikohteita.

 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 

Asunto Oy Reiherintie 1 ja Xxxxxx Xxxxxxxx (2.3.2009) ottavat esille tavoitteita, jotka liittyvät valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja luonnonperintöjen arvoihin, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittäviin ja yhtenäisiin luonnonalueisiin.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet:

 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

 

                    Olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallisen hajara­kentamisen ehkäiseminen

 

                    Riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus

 

                    Joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen

 

                    Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö­räilyn edellytysten parantaminen

 

                    Riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä verkostojen jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun edistäminen

 

                    Edellytysten luominen ilmastomuutokseen sopeutumiselle.

 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

 

                    Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten luonnonalueiden huomioon ottaminen, joita aluekokonai­suuksia ei tarpeettomasti pirstota.

 

                    Hiljaisten alueiden säilymisen edistäminen

 

                    Alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön

 

                    Pilaantuneen maa-alueen puhdistamistarpeen selvittäminen ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.

 

Helsingin seudun erityiskysymykset

 

                    Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi tonttimaan riittävyyden varmistaminen

 

                    Joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan ja eheytyvän yhdyskuntarakenteen edistäminen

 

                    Raideliikenteen laajentamiseen varautuminen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä

 

                    Uusien alueiden käyttöönotto ja jo olemassa olevien alueiden täydennysrakentaminen siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.

 

                    Varautuminen raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

 

Elinympäristön laatu

 

Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx mielestä (2.3.2009) Koirasaarentien muiden asuinrakennusten perheiden elinympäristön laatu heikkenee merkityksellisesti ja heille aiheutuu sellaista kohtuutonta haittaa, joka voidaan välttää.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Koirasaarentien varressa sijaitsee nykyisin Reiherintien liittymän länsipuolella ainoastaan yksi asuntotontti. Siinäkin kadun varteen sijoittuu pysäköintialue. Lähin asuinrakennus sijaitsee 27 m:n päässä uudesta katulinjauksesta. Muiden tonttien lähin rakennus on noin 78 m:n päässä uudesta katulinjauksesta ja kadun ja tonttien väliin rakennetaan Gunillankallion uudet asuinkorttelit.

 

Muutokset asuinympäristössä herättävät erilaisia mielipiteitä. Tavoittee­na on rakentaa Kruunuvuorenrannasta korkeatasoinen merellinen asuin­alue, joka lisää alueen arvostusta. Rakentaminen parantaa myös ympäristön palveluja ja joukkoliikennettä sekä tukee Laajasalon keskuk­sen kehittämistä. Rakentamisesta huolimatta alueelle jää laajat monipuoliset virkistysalueet, joita täydentävät uuden asuinalueen korkeatasoiset rantareitti- ja virkistyspalvelut.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Laajasalo-Degerö Seura ry:lle, Pro Kruunuvuori ‑liikkeel­le, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Asunto Oy Reiherintie 1:lle, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja Xxxx Xxxxxxxx.   

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Muistutukset (Laajasalon katualueen ym. alueiden (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11820)

 

ESITTELIJÄ                      Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­tösehdotuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

./.                   Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

 


2

KANNANOTTO VUOSAARI-SEURAN, VUOSAAREN ASUKASTOIMIKUNNAN JA VUOSAARI-SÄÄTIÖN MUISTUTUKSEEN VUOSAAREN TONTTIEN 54052/2 JA 54058/2 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11894)

 

Khs 2009-1536

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa seuraavan vastauksen tehtyyn muis­tutukseen.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään

 

Kivisaarentielle, lähelle nykyistä ostoskeskusta, osoitetaan tontti (54058/3) 67 ryhmän päiväkotia sekä muita yleisiä lähipalveluja varten. Tontti muodostuu nykyisestä yleisten rakennusten tontista, tontin pohjoispuolisesta puistoalueesta ja Puhospolun kevyen liikenteen katualueen osasta. Tontin rakennusoikeus on 2 300 k-m2. Kaavaratkaisu on ostoskeskuksen ja sen ympäristön alueelle laaditun kaavaluonnoksen mukainen.

 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen päiväkoti Meritähden sujuva siirtyminen uuteen rakennukseen, mikäli nykyinen rakennus päätetään purkaa. Mahdollisen siirtymisen jälkeen nykyinen päiväkotitontti muutetaan osaksi keskuspuistoa. Mikäli rakennus päätetään peruskorjata, uusi yleisten rakennusten tontti jää reserviksi kaupungin tulevia tarpeita varten.

 

Kaavateknisistä syistä kaava-alueeseen on liitetty myös Mustalahdentien rakentamaton kunnallisteknisten rakennusten ja laitosten tontti 54052/2. Tontille on osoitettu päiväkodin huoltoyhteys Mustalahdentieltä. Tonttiin on liitetty Puhospolun kevyen liikenteen katualueen osa, jolle on osoitettu kevyen liikenteen rasite. Näin muodostuvan tontin 54052/3 rakennusoikeus on 1 805 k-m2, mikä vastaa nykyistä, tehokkuusluvulla e = 0.6 merkittyä rakennusoikeutta. Järjestely on väliaikainen, kunnes koko ostoskeskuksen alueen kaavaluonnos toteutuu ja päiväkodin huoltoyhteys ratkaistaan laajennettavan ostoskeskuksen kanssa keskitetysti.

 

Muistutuksen keskeinen sisältö

 

Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukastoimikunta ja Vuosaari-Säätiö toteavat (7.9.2009) yhteisessä muistutuksessaan, että muutosalue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvun asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Ehdotettu tontti on otettu lähes kokonaan Vuosaaren keskuspuistosta, mikä olisi vastoin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiä Keski-Vuosaaren suojelu- ja kehittämistavoitteita, joissa mm. todetaan seuraavaa: "Viheralueet, keskuspuisto ja urheilupuisto säilytetään laajoina yhtenäisinä alueina ja niiden alkuperäiset ominaispiirteet säilytetään."

 

Asukasyhdistykset pitävät parhaana ja tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna sitä, että päiväkoti Meritähti jatkaisi nykyisellä paikallaan, koska ehdotettu paikka on selvästi huonompi kuin nykyinen. Luopumalla ehdotetusta päiväkotitontista alue voitaisiin säilyttää nykyisessä tilassaan eli puistoalueena. Samalla vältettäisiin päiväkodin rakentaminen ostoskeskuksen huoltoliikennekeskuksen viereen, mistä voi aiheutua melu- ja pakokaasuhaittoja. Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon yhdistysten aiempaa vaatimusta päiväkotirakennuksen ja Vuosaaren puistopolun väliin jäävästä kunnollisesta viherkaistasta.

 

Ennen kaavamuutoksen jatkokäsittelyä tulisi selvittää, miten päivähoito voitaisiin väliaikaisesti järjestää, mikäli Meritähden rakennus peruskorjataan tai korvataan uudella nykyisellä tontillaan.

 

Kannanotto muistutukseen

 

Kaavaratkaisua laadittaessa on otettu huomioon 1960-luvun alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet. Nykyinen päiväkotitontti sijaitsee keskellä Vuosaaren keskuspuistoa. Päiväkoti Meritähden siirto uudelle tontille Kivisaarentielle mahdollistaa keskuspuiston laajenemisen nykyiselle tontille, mikä lisää puistoalueen yhtenäisyyttä ja säilyttää väljyyttä vastapainona ostoskeskuksen alueen tiivistymiselle. Kivi­saarentien tontin rakentamisen ei voida katsoa kaventavan merkittävästi nykyistä kes­kuspuistoa tai merkittävästi vähentävän väljyyden kokemista.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen mukaan se on luopunut vaihtoehdosta peruskorjata päiväkotirakennus. Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi on esitetty uuden rakennuksen rakentamista Kivisaarentien uudelle päiväkotitontille. Tavoitteena on, että päiväkotitoiminta voisi jatkua normaalina rakentamisen ajan: kaavamuutoksen ansiosta vältytään etäällä sijaitsevien, epäkäytännöllisten väistötilojen käyttö, mikä olisi päiväkodin toiminnan ja perheiden kannalta hankalaa.

 

Ostoskeskuksen ja päiväkodin huoltoliikenteestä ei voida katsoa olevan merkittävää haittaa päiväkodin toiminnalle: huoltoliikenne ei risteä päivä­kodin asiakasliikenteen kanssa, ja liikenne on satunnaista kuten myös mahdolliset melu- ja pakokaasuhaitat. Lisäksi huoltopiha sijaitsee päiväkodin pohjoispuolella, jolloin se jää rakennuksen taakse, päiväkodin pihaan nähden katveeseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote Vuosaari-Seuralle ym.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

(Vuosaaren tonttien 54052/4 ja 54058/2 ym. asemakaavan muutosehdotus nro 11894)

 

ESITTELIJÄ                      Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­töseh­do­tuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

./.                   Muistutus on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

 


3

TAPANINKYLÄN TONTIN 39365/17 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11948)

 

Khs 2010-41

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin nro 39365 tontin nro 17 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.12.2009 päivätyn piirustuksen nro 11948 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta nro 11948 (Tapanilan tontti 39365/17)

 

Liite 2

Tapaninkylän tontin 39365/17 asemakaavan... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Tontin osoite on Vallesmannintie 70

 

Aloite                                 Tontin omistaja haki (26.3.2008) asemakaavan muuttamista siten, että tontin tehokkuusluku nostetaan 0.25:een.

 

Yleiskaava                        Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista aluetta asumiseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

 

Asemakaavatilanne        Tontilla on voimassa asemakaava nro 9709 (vahvistettu 26.3.1990).

 

Kaavan mukaan tontti on erillispientalojen korttelialuetta (AO), jonka tonttitehokkuus on e = 0.20. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tontille saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja enintään 25 m2/asunto, kuitenkin enintään 30 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta. Rakennusten on suuruudeltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sopeuduttava ympäristöön.

 

Katualueisiin rajoittuvat tontinosat on merkitty erilaisin istutusmerkinnöin. Tontin eteläosassa on johtoa varten varattu alueen osa (sähkölinja) sekä rakennuksia liikennemelulta suojaava määräys.

 

Tontit on rajattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan pensasaidalla tai vähintään 80 cm ja enintään 120 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasrivi.

 

Nykytilanne                      Tontti sijaitsee pientaloalueella, jonka rakennuskanta on rakennustavaltaan ja iältään vaihtelevia pientaloja. Tontilla on omakotitalo ja sen rakennusoikeudesta on noin puolet käyttämättä. Tontin eteläpuolella sijaitseva Tapaninkyläntie on itä-länsisuuntainen pääkatutasoinen väylä, josta aiheutuu tontille meluhaittaa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontin käyttötarkoitus (erillispientalojen korttelialue, AO) ja suurin sallittu kerrosluku (kaksi) säilyvät ennallaan. Tehokkuusluku on nostettu 0.25:een.

 

Asuntojen lukumäärää rajoitetaan siten, että tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on 600–799 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa. Asemakaavaan merkitystä kerrosalasta saa enintään 70 % rakentaa yhteen tasoon. Asuinrakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dBA Tapaninkyläntien puoleisella rakennusalan sivulla.

 

Istutusalue- ja liikennemelurajauksia on vähäisissä määrin muutettu. Lentomelun torjumiseksi annettu kaavamääräys on poistettu tarpeettomana. Muutoin asemakaavamääräyksiä on muutettu nykyisin käytössä olevien mukaisiksi. Alueen ympäristössä on laadittu vastaavanlaisia asemakaavan muutoksia, joissa tonttitehokkuutta on nostettu 0.20:sta 0.25:een.

 

Tontin pinta-ala on 1 589 m2 ja kerrosala 397 m2.

 

Vaikutukset                      Asemakaavan muutoksen tuloksena tontin rakennusoikeuden lisäys on 79 k-m2, joten tästä aiheutuvalla lisärakentamisella ei ole laajempaa vaikutusta ympäristöön.

 

Vuorovaikutus asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa

 

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja heille on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 16.–27.11.2009. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta ei esitetty mielipiteitä.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 29.1.–12.2.2010, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Nähtäville asettamisesta on lähetetty kirjallinen ilmoitus maanomistajille, jotka asuvat toisella paikkakunnalle. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 2 mo­mentin 6 kohdan alakohtien 2 b, 3, 6, ja 7 mukaan, milloin

 

2     muutetaan rakennusoikeutta siten, että

 

b                    asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­ta­vis­sa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

 

 

 


4

VÄISTÖTILOJEN VUOKRAAMINEN KINAPORIN JA KAMPIN PALVELUKESKUKSILLE

 

Khs 2010-281

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaalilautakunnan tekemään liitteenä olevan luonnoksen ja siihen liitettyjen erityisten ehtojen mukaisen vuokrasopimuksen väistötilojen järjestämiseksi Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Vuokrasopimusluonnos

 

Liite 2

Vuokrasuhteen muut ehdot

 

Liite 3

Vuokrauksen kohde (pohjapiirros)

 

Liite 4

Väistötilojen vuokraaminen Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksille... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Kinaporin palvelukeskus, päivätoimintayksikkö ja palvelutalo peruskorjataan kaupunginvaltuuston 11.2.2009 hyväksymän hankesuunnitelman mukaan. Palvelukeskuksen muutostyöt alkavat syyskuussa 2010, jolloin tilojen on oltava tyhjänä. Peruskorjaustyö kestää 12–14 kuukautta.

 

Kampin palvelukeskus on tarkoitus peruskorjata vuosina 2011–2013. Hankesuunnitelma on valmisteilla.

 

Molemmat palvelukeskukset tarvitsevat peruskorjauksen ajaksi korvaavat tilat. Väistötilaa tarvitsevat lisäksi Kinaporin palvelukeskuksen yhteydessä toimivat kaksi päivätoimintayksikköä.

 

Sopivaa väistötilaa ei ole löytynyt kaupungin omista tiloista. Tilakeskuksen selvityksen perusteella väistötilaksi soveltuva yksityisessä omistuksessa oleva tila on löytynyt Sörnäisistä, osoitteesta Käenkuja 1. Tila on kooltaan noin 3 500 htm2. Siihen on mahdollista sijoittaa palvelukeskuksen kaikki nykyiset toiminnot supistetussa muodossa. Tiloissa on hissit, inva-wc:t ja induktiosilmukat. Tilat ovat kynnyksettömät ja niistä saadaan esteettömät pienin korjaustöin. Vuokranantaja vastaa korjaustöiden kustannuksista. Julkiset liikenneyhteydet Käenkujalle ovat hyvät.

 

Käenkujan tila tulisi toimimaan ensin Kinaporin palvelukeskuksen ja päivätoiminnan väistötilana näiden remontin ajan. Kinaporin peruskorjauksen valmistuttua tiloihin siirtyy Kampin palvelukeskus.

 

Ilman arvonlisäveroa väistötilan vuokrakustannukset hoitokuluineen ovat vuokrasopimusluonnoksen mukaan noin 590 000 euroa vuodessa, mikä merkitsee huoneistoneliömetriä kohti noin 14 euroa kuukaudessa. Lisäksi tulevat siivous- vartiointi- ja sähkökustannukset noin 50 000 euroa vuodessa. Kinaporin palvelukeskuksen muut käyttökustannukset eivät tule merkittävästi muuttumaan. Vuokriin ja muihin kustannuksiin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaan.

 

Kinaporin palvelukeskuksen ja päivätoiminnan vuokrakustannukset nykyisistä laajuudeltaan väistötilaa suuremmista tiloista ovat noin 700 000 euroa vuodessa.

 

Tila on tarkoitus vuokrata kolmeksi vuodeksi, ajalle 1.9.2010–31.8.2013. Vuokranantaja vastaa tarvittavista muutostöistä, joiden tekeminen on kiireellistä, jotta tilat voidaan ottaa suunnitellusti käyttöön.

 

Sosiaalilautakunta esittää, että se oikeutettaisiin tekemään väistötiloja koskeva vuokrasopimus. Vuokrasopimusluonnos on laadittu yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa.

 

Koska Kinaporin ja Kampin väistötilan vuokran kolmen vuokra on pääomitettuna yli miljoona euroa, vuokrasopimus on esitettävä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää lausunnossaan väistötilojen vuokraamista perusteltuna, koska tilakeskuksella ei ole sopivaa kaupungin omaa tilaa tarjolla. Lausunnossa pidetään järjestelyn etuna sitä, että nyt vuokrattavaksi esitettyä ulkopuolista Käenkujan tilaa voidaan käyttää peräkkäin kahden ison palvelukeskuksen, Kinaporin ja Kampin, väistötilana. Tämä mahdollistaa pidemmän (3 vuoden) sopimuksen ja sen, että vuokranantaja vastaa muutoskorjauksista.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa väistötilan vuokraamista esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä pitää talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon viitaten perusteltuna sosiaalilautakunnan esitystä.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä nro 1 on vuokrasopimusluonnos, liitteenä nro 2 vuokrasuhteen muut ehdot ja liitteenä nro 3 vuokrauksen kohde (pohjapiirros).

 

 

 

 


5

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS (TÖÖLÖNLAHDEN TANSSIMAKASIINI)

 

Khs 2008-1884

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 12.2.2010 antaman kiinteistöviraston poikkeamishakemusta (Töölönlahden Tanssimakasiini) koskevan päätöksen ja todeta, että Helsingin kaupunki ei hae muutosta hallinto-oikeuden päätökseen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kiinteistövirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.2.2010 (10/0075/5)

 

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeuden poikkeamishakemusta koskeva päätös (Töölönlahden Tanssimakasiini)... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin hallinto-oikeus on 12.2.2010 antanut esityslistan liitteenä

./.                   olevan päätöksen 10/0075/5, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen 23.3.2009 (Dnro UUS-2009-L-142-214) antamaa poikkeamispäätöstä.

 

Khs päätti 16.2.2009 § 244 puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle Töölönlahden tanssimakasiinin rakentamiseen tanssi- ja kokoontumistoimintaa varten Makasiinipuistossa olevalle rakennusalalle Khn lausunnossa esitetyillä ehdoilla.

 

Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi Helsingin kaupungin hakemuksen saada asemakaavasta poiketen käyttää osaa kiinteistöstä 1:23 ja osaa puistosta 2P101 1785 k-m2:n suuruisen uudisrakennuksen rakennuspaikkana.

 

Helsingin kaupunki valitti Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksestä.

 

Helsingin hallinto-oikeus on 12.2.2010 hylännyt valituksen.

 

Helsingin hallinto-oikeus toteaa mm. seuraavaa: Kun edellä lausutun lisäksi otetaan huomioon nyt suunnitellun rakennuksen koko, käyttötarkoitus ja sijainti keskellä puistoa sekä suunnitellusta toiminnasta aiheutuvat liikenteelliset vaikutukset alueella, hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen toteuttamisen salliminen edellyttäisi laajempaa asemakaavallista tarkastelua ja olisi siten toteutettavissa vain asemakaavan muutoksella. Haetun poikkeamisen myöntäminen kaavallisesta suunnittelusta erillisenä ratkaisuna aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

 

 

 


6

22.2.2010 ja 1.3.2010 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN VÄLITYKSESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET SEKÄ ERÄÄT ASUNTOJEN JÄLLEENVUOKRAUSTA JA ASUMISNEUVONTAA KOSKEVAT KEHITTÄMISEHDOTUKSET

 

Khs 2010-93, 2009-669, 2009-354

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa seuraavat kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet:

 

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksen ja markkinoinnin tavoitteena on asiakaslähtöisyys, hyvä asiakaspalvelu ja kaupungin asuntokannan kilpailukyvyn säilyttäminen.

 

Palvelussuhdeasunnot välitetään kaupunginhallituksen erikseen määrittelemien periaatteiden ja henkilöstökeskuksen antamien ohjeiden mu­kaisesti tarkoituksella edistää kaupungin henkilökunnan saatavuutta erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille.

 

Arava- ja korkotukivuokra-asunnot (Ara-vuokra-asunnot)

 

Asunnon hakeminen

 

Tärkein kuluttajille suunnattu asiointipaikka julkaistaan asunnonvälityksen kotivisuilla. Siellä on tarjolla mahdollisuus sähköiseen asunnonhakuun. Asuntoa on mahdollista hakea myös virkailijan avustuksella tai paperilomakkeella. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta.

 

 

Asunnontarpeen määrittely

 

Hakijatalouden asunnontarvetta arvioidaan tarkastelemalla hakijoiden kokonaistilannetta annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Ara-vuokra-asuntoihin ei ole tulorajoja, mutta tulot otetaan kuitenkin huomioon yhtenä asukasvalintaperusteena yhdessä varallisuuden ja asunnontarpeen kanssa säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi selvitetään hakijoiden asunnontarpeen kiireellisyys ja kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat asetetaan etusijalle. Apuna käytetään seuraavaa kiireellisyysluokitusta:

 

Luokka 1 (erittäin kiireellinen asunnontarve)

 

-                                       asunnottomat (ulkona ja tilapäissuojissa asuvat, yömajoissa asuvat, hoito- ja huoltokodeissa asuvat, matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat, tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat, asumiskelvottomassa asunnossa asuvat)

-                                       hakija on muuttamassa pääkaupunkiseudulle, jossa hänellä on työpaikka

-                                       hakijalla on muuttovelvoite

-                                       erittäin ahtaasti asuvat (vähintään 3 henkilöä/huone)

-                                       vanhempiensa luona, alivuokralaisena tai yhteiskäyttöisessä asunnossa asuvat

-                                       muu erittäin painava peruste

 

Luokka 2 (kiireellinen asunnontarve)

 

-                                       ahtaasti asuvat (yli 1 henkilöä, mutta alle 3 henkilöä/huo­ne)

-                                       puutteellisesti varustetussa asunnossa asuvat (puuttuu esimerkiksi lämmin vesi tai keskuslämmitys)

-                                       hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset

-                                       muu vastaava peruste

 

Luokka 3 (asunnon tarpeessa)

 

-                                       nykyisen asunnon varustetasoa, sijaintia tms. muuttamaan pyrkivät hakijat

-                                       muu peruste

 

Sillä seikalla, miten kauan asuntohakemus on ollut vireillä, ei ole merkitystä asunnontarvetta arvioitaessa. Asunnottomuuden tai puutteellisten asunto-olojen ajallinen kesto otetaan kuitenkin aina huomioon tarve-har­kinnassa.

 

Helsingin seudun ulkopuolelta työn vuoksi Helsinkiin muuttavat luokitellaan erittäin kiireellisiksi asunnonhakijoiksi, sillä asuntojen tarjoaminen liikkuvalle työvoimalle tukee osaltaan kaupungin työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

 

Jos asunnonhakija on lyhyen ajan sisällä ennen kaupungin vuokra-asun­non hakemista ilman hänestä riippuvaa syytä luopunut aikaisemmasta asunnosta tai menettänyt asuntonsa, hänen voidaan katsoa olevan pääsääntöisesti erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa. Jos aikaisemman asunnon menettäminen on johtunut hakijan omasta tahdosta tai hakija on sen oman käyttäytymisensä johdosta menettänyt ja tarjolla olevaan asuntoon on muitakin yhtä kiireellisessä asunnontarpeessa olevia hakijoita, asunto myönnetään ensi sijassa sille, joka ei itse ole vaikuttanut asunnontarpeensa syntymiseen. Erityisistä painavista sosiaalisista tai terveydellisistä syistä tästä säännöstä voidaan poiketa.

 

Asuntojen tarjoaminen

 

Asuntoja tarjotaan hakijan määrittelemien hakuehtojen mukaisesti. Näitä ovat muun muassa asunnon koko, vuokrataso, varustetaso ja sijainti. Asuntoa voidaan samalle hakijalle tarjota useampia kertoja, jos tarjottu asunto ei perusteltujen syiden vuoksi ollut hänen tarpeitaan vastaava. Sosiaalitoimen majoittamille asiakkaille tarjotaan asuntoa vain kerran, millä varmistetaan se, että asunto saadaan järjestettyä mahdollisimman nopeasti. Tilanteessa, jossa ensimmäisen tarjouksen hyväksyminen on asiakkaalle mahdotonta, voidaan toinen tarjous antaa painavista syistä sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella.

 

Asunnonvaihdot

 

Asunnonvaihtoja toteutetaan muuttuneen asumistarpeen perusteella tai asukkaan asumisen laadun parantamiseksi. Asunnonvaihdon edellytyk­senä on vähintään 12 kuukauden asuminen nykyisessä asunnossa sekä isännöitsijän lausunto siitä, että asuminen on sujunut ongelmitta.

 

Asunnonvaihtoja toteutetaan ainoastaan vapaisiin tai vapautuviin asuntoihin. Kiinteistöyhtiöt hoitavat itsenäisesti omat sisäiset vaihtonsa ja kiinteistöviraston asuntoasiainosasto toteuttaa muut vaihdot.

 

Noin kolmasosa tai enintään puolet uudistuotannosta varataan kaupun­gin asunnoissa asuville vaihdon tarpeessa oleville asukkaille.

 

Peruskorjauksen aikaisen asumisen järjestäminen

 

Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden asukkaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan korvaavaa asuntoa peruskorjauksen ajaksi ja samalla oikeutta palata asuntoonsa peruskorjauksen valmistuttua.

 

Tasapainoinen asukasrakenne ja erityisryhmät

 

Vuokra-asuntojen välityksen tavoitteeksi asetetaan kaupunginosien ja talojen tasapainoinen asukasrakenne sekä asuinyhteisöjen hyvä toimivuus. Asunnottomille sosiaalisin ja taloudellisin perustein valittaville asunnonhakijoille pyritään osoittamaan asunnot siten, että heidän osuutensa yksittäisten talojen asunnonsaajista vastaa mahdollisimman hyvin heidän suhteellista osuuttaan kaikista kaupungin vuokra-asunto­jen saajista.

 

Erityisryhmille varattavista asuntokiintiöistä päätetään erikseen hallintokuntien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Yksittäiset asiakastapaukset ratkaistaan asuntoasiainosastolla, annettujen lausuntojen perusteella (muun muassa lastensuojelulakiin perustuvat lausunnot).

 

Niiden hakijoiden hakemukset, joilla on ollut asumishäiriöitä tai vuokra-velkoja, käsitellään ja harkitaan tapauskohtaisesti.

 

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

 

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot markkinoidaan Internetissä. Vapaa-rahoitteisten vuokra-asuntojen välityksessä ei noudateta tarveharkintaa kuten arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi asuntolautakunnan 8.1.2009 päivätyn kirjeen sekä sosiaaliasemien ja kiinteistöyhtiöiden yhteistyötä koordinoivan ohjausryhmän 31.12.2009 päivätyn raportin sekä todeta, että niissä esitetyt kiinteistöyhtiöiden toimintaan liittyvät näkökulmat tulee huomioida jatkossa kiinteistöyhtiöiden toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta asuntolautakunnalle ja kiinteis­töviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä jäljennöksin esityslistasta liitteineen sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sata-komitean asumistukea koskevat ehdotukset

 

Liite 2

Vuokra-asuntojen kysyntä ja asukasvalinnat

 

Liite 3

Sosiaaliasemien ja kiinteistöyhtiöiden yhteistyötä koordinoiva ohjausryhmän raportti

 

Liite 4

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet sekä... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Asuntolautakunta (29.12.2009) esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi uudistettuja vuokra-asuntojen välitystä koskevia periaatteita.

./.                   Lautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Lautakunnan esitys sisältyy asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan (liite 4).

 

Asukasvalinnan tavoitteista säädetään aravarajoituslain 4 a §:ssä ja uuden korkotukilain 11 a §:ssä.  Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalinnan tavoitteena on, että asunnot tarjotaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille. Tarveharkinnassa huomioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen kiireellisyys, varallisuus ja tulot. Varsinaisia tulorajoja asuntoihin ei enää ole. Varallisuusrajat perustuvat Helsingin vapaarahoitteisten omistusasuntojen hintatasoon ja harkinnan perustana on arvio siitä, pystyykö asunnonhakija omilla varoillaan hank­kimaan tarvettaan vastaavan asunnon.

 

Hakemukset luokitellaan asunnontarpeen mukaan kolmeen kiireellisyysluokkaan, jotka ovat erittäin kiireellinen, kiireellinen ja asunnon tarpeessa. Luokitus pohjautuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Aran) asukasvalintaohjeisiin, mutta siinä on otettu huomioon Helsingin erityisolosuhteet. Tavoitteena on ehkäistä jo ennakolta asumisongelmien syntymistä ja asunnottomuutta.

 

Laissa korostetaan myös, että on pyrittävä vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Esittelijä toteaa, että mahdollisuus tasapainoisen asukasrakenteen luomiseen ja ylläpitämiseen riippuu riittävästä asuntotarjonnasta sekä mahdollisuudesta tarjota asuntoja erilaisille hakijaryhmille. Siitä syystä on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa määritellyn tuotantotavoitteen toteutumiseen.

 

Kaupunginhallitus on viimeksi vahvistanut asukasvalintaperusteet 15.3.1999. Sen jälkeen valtion tukemien arava- ja korkotukivuokra-asun­tojen asukasvalintaa koskevat määräykset ovat muuttuneet, muun muassa edellä mainitun tulorajojen poistamisen osalta, joten kaupungin oma ohjeistus on syytä päivittää. Samassa yhteydessä esitetään tehtäväksi eräitä muita uudistuksia.

 

Asuntolautakunnan esitys käsittää asunnon hakemista, asunnontarpeen kiireellisyyden määrittelyä, asunnon tarjoamista sekä asunnonvaihtoja koskevat periaatteet. Lisäksi esityksessä määritellään peruskorjauksen aikaisen asumisen sekä erityisryhmien asumisen järjestämiseen liittyvät toimintatavat.

 

Tärkeimmät muutokset aiempiin, vuonna 1999 vahvistettuihin periaatteisiin koskevat sähköistä asiointia, tulorajojen poistamista sekä asunnonvaihtoja. Esittelijä toteaa, että asunnonhaun sähköinen asiointi on ollut käytössä vuodesta 2004 ja tällä hetkellä yli 90 % asunnonhakijoista asioi verkossa. Tulorajoista on valtioneuvoston päätöksen mukaisesti luovuttu 1.4.2008 lukien. Uudistuotannon asunnoista on aiemmin varattu kolmannes asunnonvaihtajille, mutta lautakunnan esitykseen sisältyy mahdollisuus kasvattaa osuutta siten, että se olisi kolmannes tai enintään puolet. Lisäksi lautakunta esittää, että mahdollisuudesta asukkaiden keskinäisiin asunnonvaihtoihin luovutaan ja jatkossa vapautuvat asunnot välitettäisiin asuntoasiainosaston asunnonvälityksestä. Esittelijä pitää tätä uudistusta tärkeänä asuinyhteisöjen asukasrakenteen tasapainoisen kehityksen ohjaamisen kannalta. Sisäiset vaihdot kiinteistöyhtiön sisällä olisivat edelleen mahdollisia, mikäli yhtiö hyväksyy vaih­don. Tätä menettelyä on mahdollista jatkaa kiinteistöyhtiöiden fuusion toteuduttua tulevien alueellisten isännöintiyhtiöiden toimesta, mikäli siitä luopumiseen ei ilmene perusteltua syytä. Näiden muutosten lisäksi periaatteiden muotoilua on joiltakin osin täsmennetty pyrkien noudatettujen käytäntöjen avoimuuden lisäämiseen.

 

Asuntolautakunnan esitykseen on sisällytetty myös maininta vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen sekä palvelussuhdeasuntojen välitystä ohjaavista periaatteista, sillä kiinteistöviraston asuntoasiainosaston asunnonvälitys on 2000-luvun kuluessa ottanut osittain hoitaakseen niiden markkinoinnin ja välityksen. Lautakunnan esitys ei pyri muuttamaan näitä kaupunginhallituksen muussa yhteydessä vahvistamia periaatteita, mutta erona nykyiseen toimintatapaan lautakunta esittää kaikkien vuokra-asuntojen välityksen ja markkinoinnin keskittämistä yhteen paikkaan. Esittelijä toteaa olevansa lautakunnan kanssa yhtä mieltä siitä, että kaupungin vuokra-asuntojen asunnonvälityksen ja markkinoinnin tavoitteena tulee olla asiakaslähtöisyys, hyvä asiakaspalvelu sekä kaupungin asuntokannan kilpailukyvyn säilyttäminen. Esittelijä on niin ikään samaa mieltä siitä, että vuokra-asuntojen hallinnoinnin, markkinoinnin ja välityksen kenttää tulisi jatkossa edelleen selkeyttää, esimerkiksi keskittämällä välitystä ja muuta toimintaa silloin, kun se on toiminnallisesti mahdollista ja perusteltua. Tältä osin päätös tulee kuitenkin tehdä omana asianaan ja huolellisen valmistelun pohjalta. Esittelijä toteaa, että asian alustava valmistelu voidaan käynnistää ja luonteva ajankohta asiaa koskeville päätöksille olisi kiinteistöyhtiöiden fuusion määrittämässä rytmissä.

 

Asuntolautakunnan esityksen mukaisesti henkilön voitaisiin katsoa olevan erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa, mikäli hän on muuttamassa seudun ulkopuolelta Helsinkiin, jossa hänellä on työpaikka. Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen aiemmin vahvistamissa periaatteissa työpaikan sijaintia ei ollut rajattu Helsinkiin vaan pääkaupunkiseudulle. Vastaava pääkaupunkiseutuperiaate on edelleen käytössä myös Espoossa ja Vantaalla, eikä esittelijä näe syytä muuttaa käytäntöä.

 

Kiinteistöviraston asuntoasiainosasto on asiaa valmistellessaan antanut kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajille sekä kaupungin kiinteistöyhtiöiden vuokralaisneuvottelukunnalle mahdollisuuden kommentoida ehdotusta. Toimitusjohtajilla ei ollut asiaan huomauttamista. Vuokralaisneuvottelukunta otti kantaa muun muassa asunnonhakijoiden kiireellisyysluokituk­seen sekä asunnonvaihtoa koskeviin periaatteisiin. Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto on huomioitu lautakuntakäsittelyssä.

 

Esittelijä viittaa sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen ns. Sata-komi­tean tuoreeseen ehdotukseen, jossa muun muassa esitetään, että yleisen asumistuen piirissä pitkään olevista nykyistä suurempi osa asuisi valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. Toteutuessaan tämä kiristäisi asukasvalintakriteerejä nykyisestä, sillä pitkään asumistuen varassa olleille sallittaisiin etuoikeus kaupungin vuokra-asuntoon. Nykyään Ara-vuokra-asunnoilla on merkittävä osuus matalapalkkasektorin työn-

./.                   tekijöiden asumisen järjestämisessä. Asian liitteenä 1 on talous- ja suunnittelukeskuksessa laadittu Sata-komitean asumistukiehdotuksia koskeva muistio.

 

./.                   Lisäksi esittelijä mainitsee, että asian liitteenä 2 on vuokra-asuntojen kysyntää ja asukasvalintoja koskevaa tilastoaineistoa, joka osaltaan havainnollistaa asunnonvälityksen ajankohtaista tilannetta Helsingissä.

 

Asuntojen jälleenvuokrausta koskevat ongelmat

 

Asuntolautakunta on 8.1.2009 lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa kuvataan eräitä kaupungin asuntojen jälleenvuokrauksessa ilmen­neitä ongelmia ja esitetään toimenpiteitä, joilla epäiltyjä väärinkäy-töksiä voitaisiin pyrkiä vähentämään. Kirje sisältyy päätöshistoriaan,

./.                   joka on asian liitteenä 4. Ehdotukset koskevat pääsääntöisesti lainsäädännön kehittämistä, johon asuntolautakunta toivoo kaupunginhallituksen aktiivisesti myötävaikuttavan.

 

Lautakunta esittää myös eräitä kiinteistöyhtiöiden toiminnan kehittämiseen pyrkiviä toimenpiteitä. Esittelijä toteaa, että kiinteistöyhtiöitä koskevat toimenpide-ehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistöyhtiöiden toiminnan ohjauksessa.

 


Kiinteistöyhtiöiden ja sosiaaliasemien yhteistyö, asumisen tuki ja asumisneuvonta

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan sekä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan yhteisellä päätöksellä asetettiin 16.4.2009 ohjausryhmä koordinoimaan kiinteistöyhtiöiden ja sosiaaliasemien yhteistyötä. Ohjausryhmän toimeksiannon tavoitteena oli asumisen tukemisen parantaminen turhien häätöjen välttämiseksi. Ohjausryhmä on saanut 31.12.2009 valmiiksi

./.                   raportin työnsä tuloksista. Raportti on asian liitteenä 3.

 

Ohjausryhmä tekee raportissaan eräitä kehittämisehdotuksia, joista osa liittyy kiinteistöyhtiöiden toimintaan ja osa sosiaalitoimen organisaatioon ja toimintaan. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen osalta työryh­mä esittää, että kiinteistöyhtiöiden, asumisneuvojien ja sosiaali­ase­mien välistä yhteistyötä tulisi tiivistää. Lisäksi asumisneuvonnan tuloksista tulisi raportoida nykyistä systemaattisemmin ja niistä tulisi tiedottaa kiinteistöyhtiöille ja niiden hallituksille nykyistä aktiivisemmin. Esittelijä toteaa, että nämä näkökulmat huomioidaan jatkossa kiinteistöyhtiöiden toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä.