Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

Kaupunginvaltuuston 3.3.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.3.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 3.3.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, opetuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

11–61           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

62–64           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -kuntayhty-mälle.

65                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

66–69           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    A                   Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       perustaa Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, ruotsiksi Busholmens sopsug Ab -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uudella asunto- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen;

 

-                                       hyväksyä yhtiön liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen;

 

-                                       merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 73 000 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 233 333 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, ja oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan merkintähinnan vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet;

 

-                                       kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia kyseisellä alueella julkisia rakennuksia rakennuttaessaan liittymään jätteen putkikeräysjärjestelmään ja tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset käyttö- ja liittymissopimukset;

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, sekä

 

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tekemään yhtiön rahalaitoslainojen takaussitoumukset.

 

B                   Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       perustaa Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n, ruotsiksi Fiskehamnens sopsug Ab -nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Sörnäisten ja Hermannin uudella asunto- ja toimitila-alueella (Kalasatama) alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen;

 

-                                       hyväksyä yhtiön liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisen yhtiöjärjestyksen;

 

-                                       merkitä yhtiön ainoan (1) äänioikeutetun osakkeen ja 36 200 äänioikeudetonta osaketta yhteensä 256 400 euron merkintähintaan, josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, ja oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan merkintähinnan vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet;

 

                    kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia kyseisellä alueella julkisia rakennuksia rakennuttaessaan liittymään jätteen putkikeräysjärjestelmään ja tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset käyttö- ja liittymissopimukset,

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään mainittuihin asiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, sekä

 

-                                       oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tekemään yhtiön rahalaitoslainojen takaussitoumukset.

 

C                   Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vahvistamaan Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöiden ja liittyjien välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä putkikeräysjärjestelmien käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.

 

D                   Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta, kiinteistövirastoa ja perustettavia yhtiöitä kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja järjestelmän toimittajaa kilpailutettaessa erityistä huomiota jätteiden syntypaikkalajittelua sekä jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, tarkastusvirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitok-selle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitok-selle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

70–72           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

LIITTEET

Liite 1

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiöjärjestysluonnos

 

Liite 2

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n yhtiöjärjestysluonnos