Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 17.2.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.2.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 17.2.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuurikeskusta ja HKL-liike-laitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, asuntotuotantotoimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

13                 Aloite 10

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta, rakennusvirastoa ja sosiaalivirastoa yhteistyössä muiden kaupungin asianomaisten hallintokuntien kanssa tehostamaan yhteistyötä poliisin sekä Itä-Helsingin alueen kaupunginosayhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Tallinnanaukion alueen ja sen ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Aloite 28

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

14                 Aloite 30

 

Toivomusponnet 1 ja 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15–33           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa julistamaan rakennusviraston kaupungininsinöörin viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja niin, että hakuilmoituksessa viran hakijoita pyydetään esittämään palkkatoivomus.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Matti-Pekka Rasilaiselle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

34, 35           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisten päivystyspalvelujen yhteiskäytöstä.

 

Pöytäkirjanote Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Vantaan kaupungille, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS-sairaan-hoitoalueelle, terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

36                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

37–40           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja HSY Vedelle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liike-laitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

41                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012