Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 3.2.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.2.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

PÄÄTÖSEHDOTUS        Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 3.2.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä sosiaaliviraston kanssa valmistelemaan esityksen maahanmuuttajien neuvontapisteen henkilöstön siirrosta sosiaalivirastosta henkilöstökeskukseen ja muista tarvittavista resursseista maahanmuuttajien neuvontapisteen siirtyessä sosiaalivirastosta henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, henkilöstökeskukselle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (Birgitta Rickman).

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa ja Helsingin Energia -liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sen suomenkieliselle jaostolle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7, 8               Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntavirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

11                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2010 talousarvion

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

rakennusvirastolle

 

10 000 euroa SAP-järjestelmän mukauttamiseen

 

kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset

 

kiinteistövirastolle

 

                      2 143 000 euroa Sipoon aluevaihtoon

 

kohdasta 8 01 02, esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

945 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

3 963 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1) ja

 

700 000 euroa keskeneräisiin maaperän puhdistus- ja purkutöihin (liite 1) ja

 

1 000 000 euroa keskeneräisiin pohjatutkimuksiin Länsisataman, Kalasataman ja Östersundomin alueilla (liite 1)

 

Helsingin Satamalle

 

2 862 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- ja purkutöihin Länsisatamassa ja Kalasatamassa (liite 1)

 

liikuntavirastolle

 

150 000 euroa keskeneräiseen Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamiseen (liite 1)

 

taidemuseolle

 

35 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen vuonna 2010 jatkuvaan suunnitteluun

 

asuntotuotantotoimistolle

 

318 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin (liite 1)

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

100 000 euroa keskeneräisiin esirakentamis- täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kohdasta 8 03 12, Kadut, Kamppi–Töölölahti-alue

 

rakennusvirastolle

 

382 000 euroa Kamppi–Töölölahti-alueen katuihin

 

kohdasta 8 22 06, arvopaperit, Töölönlahden Pysäköintilaitos

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

11 000 000 euroa Töölönlahden Pysäköinti Oy:n osakepääoman maksamiseen

 


kohdasta 8 22 10, arvopaperit, lasten päiväkotitilojen osakkeiden hankinta,

 

kiinteistövirastolle

 

175 000 euroa lpk Tuulimyllyn osakkeiden hankintaan

 

kohdasta 8 29 03, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

rakennusvirastolle

 

                      1 735 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

                      130 000 euroa lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

                      339 400 euroa lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

                      286 700 euroa lähiörahastokohteisiin

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

                      574 500 euroa lähiörahastokohteisiin

 

opetusvirastolle

 

                      63 700 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kiinteistövirastolle

 

                      423 200 euroa lähiörahastokohteisiin

 

kulttuuriasiainkeskukselle

 

                      46 500 euroa lähiörahastokohteisiin

 


kohdasta 9 01 02, muu antolainaus

 

2 047 000 euroa talous- ja suunnittelukeskukselle liitteen 2 mukaisiin antolainoihin

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan tämän asian liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19–28           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle.

 

29                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (4), 3 (10), 4 (20), 5 (21), 6 (24), 7 (26) ja 9 (31) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 8 (29) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jukka Salolle sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle, Korkeasaaren eläintarhalle ja henkilöstökeskukselle.

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

30–32           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa HKL-liikelaitoksen tekemään kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen vuoroittaiskäytöstä Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n kanssa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee myöntää HKL-liikelaitokselle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 01 02, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 847 200 euron määrärahan metron liityntäpysäköintipaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannusten korvaamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 3 150 000 euron määrärahan kiinteistöjen oston toteuttamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012