Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 8.12.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 8.12.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 8.12.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                       Helsingin Energiaa ottamaan liiketoimintasuunnitelmissaan huomioon kaupunginvaltuuston hyväksymän kehitysohjelman ja raportoimaan kaupunginhallitukselle tavanomaisten raportointikäytäntöjen yhteydessä ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteutumisesta

 

-                                       Helsingin Energiaa valmistelemaan kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuustolle vuonna 2011 tehtävää esitystä varten Hanasaaren A-voimalaitoksen purkua ja uutta kivihiililogistiikkaa ym. koskevan hankesuunnitelman tarkennetun muutosesityksen

 

-                                       kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kiinteistövirastoa ottamaan kaavoituksessa ja maankäyttösuunnitelmissa huomioon Hanasaaren energiahuoltoalueella sijaitsevien voimalaitos- ja kivihiilivarastoalueiden muuttuvan käyttötarkoituksen 2020-luvulla sekä huolehtimaan aluevarauksesta Vuosaareen sähkön ja lämmön yhteistuotannon painopisteen siirtyessä sinne

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta ottamaan huomioon aluerakentamisprojekteissa Hanasaaren alueen muuttuvan käyttötarkoituksen 2020-luvulla.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Energian johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja Helsingin Sataman johtokunnalle.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (6) ja 6 (11) kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       vahvistaa kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n
1 momentin 17 kohdan mukaiseksi rajaksi 5 000 000 euroa (liikennejärjestelyt)

 

-                                       vahvistaa kiinteistötoimen johtosäännön 4 §:n 2 momentin 7, 15 ja 19 kohdan mukaisiksi rajoiksi 2 000 000 euroa (kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostaminen ja myyminen)

 

-                                       vahvistaa kiinteistötoimen johtosäännön 11 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaiseksi toimivaltarajaksi 300 000 euroa (vuokra‑alueella olevien rakennusten ym. lunastaminen)

 

-                                       vahvistaa 12.1.2009 tarkistettujen tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaiseksi kiinteistölautakunnan toimivaltarajaksi 5 000 000 euron arvonlisäverottoman rakennuskustannusennusteen sekä

 

-                                       siirtää sen ratkaisemisen, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan, sekä vastaavasta ennakkoilmoituksesta päättämisen, kiinteistöviraston tonttiosaston päällikön tehtäväksi, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle 6 000 000 euron suuruisen maksuosuuden korotuksen talousarvion kohdalta 2 42.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan vuoden 2010 talousarvion kohdalta 8 22 07, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi, Kiinteistö Oy Mannerheimintie 13a:lle (ent. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo) kaupungin rakennusrahasto-osuutena heti 1 233 700 euroa ja vuoden 2011 talousarvion kohdalta 8 22 07 loput 2.1.2011 yhtiön yhteensä 3 491 100 suuruisesta kaupungin rahoitusosuudesta eli 2 257 400 euroa.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Mannerheimintie 13a:lle, taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja varainhallinnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään takaussitoumukset.

 

Pöytäkirjanote takauksensaajalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

20                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa taloushallintopalvelua hankkimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -kunta-yhtymälle ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

21–23           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12, 13           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee jatkaa Salmisaaren tontin 20048/10 varausta Technopolis Oyj:lle 30.11.2012 saakka teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen suunnittelua varten edellyttäen, että toimitilatontista 20048/8 tehdään pitkäaikainen maanvuokrasopimus 30.3.2011 mennessä, ja muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       hyväksyä liitteen mukaisen kauppakirjan

 

-                                       kehottaa kiinteistövirastoa allekirjoittamaan kauppakirjan ja oikeuttaa sen tekemään kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia

 

-                                       myöntää kauppahintaa vastaavan määrärahan 18 600 000 euroa talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi vuoden 2011 talousarvion kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 

-                                       osoittaa rakennukset kiinteistöviraston tilakeskuksen hallintaan

 

-                                       hyväksyä kauppahinnan velkaosuudesta tehtävän velkakirjan lainanehdot seuraavasti:

 

1                    Velkaosuus maksetaan 31.12.2030 mennessä.

 

2                    Velaksi jäävälle kauppahinnan osalle ostaja maksaa vuotuista korkoa, joka on suuruudeltaan 12 kuukauden euriborkorko lisättynä 1,50 prosenttiyksikön marginaalilla. Korkoa maksetaan kaupantekopäivästä maksupäivään. Velaksi jäävästä kauppahinnasta maksettava korko lisätään vuosittain lainapääomaan.

 

3                    Helsingin Seniorisäätiöllä on oikeus vaatia lainan takaisinmaksua kokonaan tai osittain kaupungin kanssa sovittavalla tavalla turvatakseen toimintansa tilanteessa, jossa kaupungin palvelujen ostot Helsingin Seniorisäätiöltä eivät riitä Helsingin Seniorisäätiön toiminnan turvaamiseen.

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta velkaosuudesta tehtävän velkakirjan sekä rahalaitoslainojen siirrot kaupungin vastattaviksi.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle, kiinteistövirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, ympäristölautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

19                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Karin Holstiukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

24                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

LIITE

Kauppakirja