Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 24.11.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 24.11.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 24.11.2010 pitämän kokouk­sen päätösluettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 8.12.2010.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuurikeskusta, sosiaalivirastoa ja hallintokeskusta toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Helsingin poliisilaitokselle sekä päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja sen lapsi- ja perhejaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Aloitteet 2 ja 4

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 3

 

Kaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 20

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 28 ja 36

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteet uudelleen valmisteltavaksi.

 

12, 13           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -kuntayhty-mälle.

 

14–18           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle ja opetuslautakunnalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

19, 20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012