Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

4

Kaupunginvaltuuston 10.11.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.11.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 10.11.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4               Kaupunginhallituksen kirje Verohallinnolle (sähköposti).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle 500 000 euroa vuoden 2010 talousarvion kohdasta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet, käytettäväksi osakkeiden ostoon Lauttasaaren ostoskeskusyhtiöltä länsimetron tarpeita varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, Länsimetro Oy:lle, taloushallintopalvelu-liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

16                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2,

 

3                          ilmoittaa Helsingin Energia liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 3,

 

4                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja liikelaitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 4–9,

5                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta antamaan hallintokunnille ohjeet tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävän ohjelman valmistelusta,

 

6                          kehottaa kaikkia hallintokuntia valmistautumaan tekemään esitykset tuottavuutta parantavista konkreettisista toimenpiteistä 1.5.2011 mennessä talous- ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti,

 

7                          kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokäsittelyssä työryhmän valmistelemaan palveluiden tuottamisen strategia 31.12.2011 mennessä,

 

8                          kehottaa kaikkia hallintokuntia valmistautumaan toimittamaan tiedot keskeisten palvelujen palvelutuotannon jakaumasta (oma tuotanto, yhteistyössä tuotettu, markkinoilta hankittava) 31.5.2011 mennessä palveluiden tuottamisen strategiaa valmistelevalle työryhmälle,

 

9                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijan tekemään kokonaisselvitys sosiaali- ja terveystoimesta 1.5.2011 mennessä,

 

10                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään pelastustoimen kiinteistöhuollon asema kaupunkikonsernissa huhtikuun 2011 loppuun mennessä,

 

11                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupungin oman peruskorjausyksikön perustaminen,

 

12                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään suomen- ja ruotsinkielisten työväenopistojen organisaatioiden uudistamismahdollisuudet sekä Helsingin että pääkaupunkiseudun tasolla,

 

13                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan, että koko kaupungin kulttuuritoimen organisointia koskevat selvitykset sisällytetään valmisteilla olevaan kulttuuristrategiaan,

 

14                       kehottaa sosiaali- ja terveystointa jatkamaan vanhuspalveluiden rakenneuudistusta tavoitteena tarpeenmukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja kotisairaanhoidon vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen. Kaupunginhallitus saa neljän kuukauden välein selvityksen rakenneuudistuksen etenemisestä.

 

15                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 2,0 milj. euron määrärahan käytöstä koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron määrärahan käytöstä, jolla varaudutaan palkkaamaan kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä

 

16                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisessa mukana olevien virastojen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdalle 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi varatusta 6,0 milj. euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja liikelai­toksille.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (3), 3 (4), 4 (5), 5 (10), 6 (17), 8 (20), 9 (21), 10 (25), 11 (26), 12 (30), 16 (35) ja 17 (43) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 7 (19), 13 (31) ja 14 (33) sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Toivomusponsi 18 (44) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Toivomusponsi 15 (34) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17, 18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

19                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

9–15             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

20                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012