Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 20.10.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 20.10.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 20.10.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakentamispalvelua ja terveyskeskusta toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, terveyslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee muuttaa liitteenä 1 olevia Tilahankkeiden käsittelyohjeita 2008 (Khs 12.1.2009, liite 1) seuraavasti:

 

3

TILOJEN HANKKIMINEN/TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

 

– –

 

Toinen kappale (sivu 5) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Tilakeskus hankkii tiloja hallintokuntien (pl. liikelaitokset) tarpeisiin myös vuokraamalla niitä ulkopuolisilta kiinteistönomistajilta.

 

– –

                                           

4

SUUNNITELMIEN LAADINTA JA KÄSITTELY

 

– –

 

Hankesuunnitelman käsittely ja hyväksyminen

 

– –

 

Toinen kappale sivulla 12 poistetaan.

 

– –

 

LIITE 3. VALMIIN VUOKRATILAN HANKINTA / PÄÄTÖSRAJAN LASKEMINEN

 

– –

 

Sivun 29 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Vuokrasopimuksissa on pyrittävä kaupungin kannalta edulliseen vuokra-aikaan. Vuokrasopimuksen tekee tilakeskus lukuun ottamatta liikelaitosten vuokrauksia. 

 

– –

 

Sivun 29 viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kun pääomavuokra on 14 euroa /m2,kk ja vuokra-aika 10 vuotta, Khs päättää enintään 3 854 m2:n tilan vuokrauksesta.  Kiinteistölautakunnan (ja muiden vuokraukseen oikeutettujen) päätösvalta ulottuu 771 m2 tilan vuokraukseen.

 

Pöytäkirjanote ja liite 1 teknisen palvelun lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaikille virastoille ja liikelaitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalvelulle (Seija Kauppinen).

 

Toivomusponnet 1 ja 2 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

13–15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–3 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16–18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

19–23           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

1                    Hallintokeskuksen oikeuspalveluita yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön kanssa:

 

-                                       perustamaan uuden kiinteistöyhtiön liitteenä 2 olevan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaisesti vastaamaan kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin aravavuokratalojen omistuksesta ja hallinnosta, ja sulauttamaan omistamansa 21 aravakiinteistöyhtiötä tähän niin, että sulautuminen pannaan täytäntöön 1.1.2012,

 

-                                       tekemään tarvittavat esitykset yhtiön toiminnan aloittamiseksi tarpeellisesta rahoituksesta, ja

 

-                                       huolehtimaan siitä, että uusi pääomayhtiö perustaa fuusion yhteydessä nykyisten kiinteistöyhtiöiden sijaan 21 alueellista, 1.1.2012 toimintansa aloittavaa alueyhtiötä.

 

2                    Kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä yhteistyössä uuden pääomayhtiön ja nykyisten alueellisten aravakiinteistöyhtiöiden kanssa määrittelemään niiden toimialueella sijaitsevien vuokranmääritysyksiköiden tontinvuokrat ja pääomakustannukset sijainnin mukaan neljään eri luokkaan ja muutoin seuraavasti:

 

-                                       Alueyhtiökohtaisen keskimääräisen pääomavuokranmäärityksessä sovelletaan alueellisen luokituksen lisäksi pisteytystä, jossa otetaan painotetusti huomioon uusien asuntojen ja peruskorjausten alueellinen käytettävyyttä parantava vaikutus.

 

-                                       Luokituksesta mahdollisesti aiheutuvaa alueellista keskimääräistä pääomavuokran nousua rajoitetaan pisteytysmenettelyllä siten, että ensimmäisen viiden vuoden aikana nousu voi olla enimmillään 0,50 €/m2/kk (vuositasolla keskimäärin 0,10 €/m2/kk). Tällöin ei ole voitu ottaa huomioon nykyisissä pääomakustannuksissa muista syistä mahdollisesti aiheutuvia muutoksia.

 

Uusien asuntojen ja peruskorjausten alueellinen käytettävyyttä parantava vaikutus voi joidenkin alueyhtiöiden alueella johtaa edellä mainittua rajoitusta suurempaan keskimääräisen pääomavuokran nousuun.

 

-                                       Vuokranmääritysyksiköiden pääomavuokrat pisteytetään ja hoitokustannukset määritellään alueittain siten, että tarvittaessa vuokranmääritysyksiköiden keskimääräiset kokonaisvuokrat voivat poiketa alueen vuokranmääritysyksiköiden keskivuokrasta + 20 % … -20 % (nykyisin +10 % … -20 %).

 

-                                       Vuokranmääritysyksiköittäin tai alueittain asuk­kailta aiemmin tai tulevaisuudessa kerätyt peruskorjauksiin tarkoitetut varat otetaan pääoma­yhtiössä tehtävässä pääomavuokran pisteytyksessä huomioon siten, että varaukset kohdentuvat varat keränneiden vuokralaisten eduksi.

 

-                                       Esitettyä luokitusta ja pisteytystä sovelletaan ensimmäisen kerran syksyllä 2012, jolloin lasketaan vuoden 2013 keskimääräiset pääomavuokrat.

 

3                    Kiinteistöjen kehittämisyksikköä yhteistyössä kaupungin aravavuokratalojen vuokralaisten edustajien kanssa valmistelemaan tarvittavat hallintotavan muutokseen perustuvat muutokset Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön ja Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön soveltamista koskevaan menettelyohjeeseen. Vuokralaisedustus tulee tällöin toteuttaa vuokranmääritysyksiköissä ja alueyhtiöissä nykyisellä tavalla, minkä lisäksi uuden pääomayhtiön hallitukseen varataan paikka kahdelle asukasedustajalle ja heidän varajäsenelleen.

 

4                    Henkilöstöasiainkeskusta yhteistyössä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön ja perustettavan uuden pää­omayhtiön kanssa muutosta valmisteltaessa huolehtimaan siitä, että henkilöstö siirtyy tässä liikkeenluovutustilanteessa ns. vanhoina työntekijöinä uuden alueyhtiöorganisaation palvelukseen, ja että työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle työnantajalle ja tämän vastattavaksi niin, että henkilöstön nykyiset työsuhteeseen liittyvät edut ja oikeudet turvataan entisen tasoisina.

 

5                    Kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä laatimaan yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden, uuden pääomayhtiön ja nykyisten alueellisten kiinteistöyhtiöiden kanssa pääomayhtiön ja uusien alueyhtiöiden väliset palvelusopimukset niin, että nykyisiltä alueellisilta kiinteistöyhtiöiltä uusille alueyhtiöille siirtyvät tehtävät voidaan suunnitellusti ja kitkatta hoitaa uusien alueyhtiöiden aloittaessa vuoden 2012 alussa toimintansa.

 

6                    Kiinteistöviraston tilakeskusta jatkamaan muiden kuin asuntojen osalta nykyistä vuokrausmenettelyä siten, että uusi pääomayhtiö vuokraa toimitilat omakustannushintaan tilakeskukselle, jolta saadut vuokrat kirjataan kysymyksessä olevan alueyhtiön toiminta-alueen vuokratuotoksi. Tilakeskus vuokraa tilat edelleen loppukäyttäjille. Menettelyn muutostarpeet arvioidaan yhtiöjärjestelyn voimaan tulon jälkeen. Yhtiöissä on edellä mainittujen tilojen ja asuntojen lisäksi esimerkiksi kerho-, sauna- ja varastotiloja. Näiden tilojen vuokrauksesta huolehtivat alueyhtiöt ja tilojen vuokratuotot kirjataan kyseisen vuokranmääritysyksikön hyväksi.

 

Pöytäkirjanote vuokralaisneuvottelukunnalle, kiinteistölautakunnalle, asuntolautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle myös edelleen kiinteistöyhtiöille tiedotettavaksi, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä henkilöstökeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja hallintokeskuksen tietopalvelulle (Seija Kauppinen).

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

                     

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

LIITTEET

Liite 1

Tilahankkeiden käsittelyohjeet 2008 (Kj 5)

 

Liite 2

Yhtiöjärjestysluonnos (Kaj 8)