Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupunginvaltuuston 6.10.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


7

KAUPUNGINVALTUUSTON 6.10.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 6.10.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

6–8               Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9, 10             Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

3                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jolle toimitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 26.8.2010 kaupunginhallitukselle, kuulutus, nähtävillä olleet asiakirjat, alkuperäiset muistutukset, alueella voimassa olevat asemakaavat, Helsingin yleiskaava 2002, Kuninkaantammen osayleiskaava sekä ote Uudenmaan maakuntakaavasta.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja valmistelemaan Helsingin osalta sopimuksen Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, Sipoon kunnalle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ympäristöministeriölle ja Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymälle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, asuntolautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, liikennelaitos-liikelaitokselle, HSY Vedelle, Helsingin Energia ‑liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja asuntotuotantotoimistolle. 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

12                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012