HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

35 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

11.10.2010 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rahoitusavustuksen hakeminen ja toteutusasiakirjan hyväksyminen

3

 

4

Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka Belgiaan ja Alankomaihin

6

 

5

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun sijainti

8

 

6

4.10.2010 pöydälle pantu asia
Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 17.-19.11.2010

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Helsingin Tukkutorin pakastamon kehittäminen

11

 

2

4.10.2010 pöydälle pantu asia
Lausunto työryhmän esityksestä "Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: Edellytykset ja etenemispolku"

15

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Eron myöntäminen sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtaja Marja Leena Toukoselle

24

 

2

Jatkoluvan hakeminen kansainväliseen adoptiopalveluun

25

 

3

Eron myöntäminen terveyskeskuksen johtajalääkäri Päivi Koivuranta-Vaaralle ja viran julistaminen haettavaksi

27

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen hankesuunnitelma

29

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen johdosta

32

 

2

Kallion virastotalon ikkunoiden sisäpuolisten huoltokorjausten tekninen hankesuunnitelma

35

 

3

Kallion virastotalon maanalaisten korjausten tekninen hankesuunnitelma

37

 

4

4.10.2010 pöydälle pantu asia
Hankesuunnitelma osoitteessa Helsinginkatu 24 sijaitsevan kaupungin työterveyskeskuksen eri toimipisteissä olevien toimintojen keskittämiseksi 

39

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Krohn) ja Asko-Seljavaaran (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

UUSIEN ASUNTOALUEIDEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA TOTEUTUSASIAKIRJAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2010-64

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Helsingin kaupungin yhteisen toteutusasiakirjan Helsingin kaupungin uusien asuntoalueiden: Kalasataman, Jätkäsaaren, Honkasuon, Kruunuvuorenrannan sekä Myllypuron kunnallistekniikan rakentamisen tukemisesta (esityslistan liite 1) ja hakea ARAlta vuodelle 2010 varatut avustukset Kalasatamaan 2,070 milj. euroa, Jätkäsaareen 1,530 milj. euroa, Kruunuvuorenrantaan 0,390 milj. euroa sekä Myllypuroon 0,450 milj. euroa.

 

Kirje Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, hallintokeskuksen oikeuspalveluihin toteutusasiakirjan allekirjoituksesta huolehtimista varten, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Asikainen Hannu, projektinjohtaja, puhelin 310 79787

 

 

LIITTEET

Liite 1

Toteutusasiakirja uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamisen tukemisesta vuosina 2010_2012

 

Liite 2

Toteutusasiakirjan liitteet 1_5

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginjohtaja toteaa, että valtion vuoden 2010 talousarvioon sisältyy valtioneuvoston asetuksessa 965/2009 nimetyille kunnille myönnettävä avustus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Avustuksen tarkoituksena on nopeuttaa ja tukea kuntien asuntotuotantoa käynnistämällä ja aikaistamalla uusien asuntoalueiden rakentamista siten, että sekä valtion tukema että muu asuntotuotanto lisääntyy.

 

Avustus myönnetään asuntorakentamisesta aiheutuvaan kunnallistekniikan rakentamishankkeeseen, joka voi sisältää asuntorakentamisen toteuttamiseksi tarvittavat kadut ja muut liikenneväylät sekä asuntoalueen sisäiset tai alueeseen välittömästi liittyvät puistot.

 

Vuonna 2010 määräaikaisia hankekohtaisia avustuksia asetuksessa nimettyjen kuntien uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen myönnetään yhteensä enintään 10 milj. euroa. Lisäksi saadaan tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä vuosina 2011 – 2012 mainittuun tarkoitukseen myönnettävistä avustuksista. Ehdollisten ennakkopäätösten mukaan myönnettävien avustusten määrä saa olla yhteensä enintään 20 milj. euroa. Avustus myönnetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) varoista.

 

Valtionavustushakemus Helsingin uusien asuntoalueiden

kunnallistekniikan rakentamiseen

 

Helsingin kaupungin avustushakemus vuosina 2010 – 2012 alkavien uusien asuntoalueiden rakentamisen tukemisesta on toimitettu ARAlle maaliskuussa 2010. Avustushakemuksen perusteella ARA on 26.5.2010 tehnyt päätöksen varata vuoden 2010 valtionavustusta 2,070 milj. euroa Kalasataman, 1,530 milj. euroa Jätkäsaaren, 0,390 milj. euroa Kruunuvuorenrannan ja 0,450 milj. euroa Myllypuron kunnallistekniikan rakentamiseen.

 

Lisäksi ARA on tehnyt ehdolliset ennakkopäätökset vuosien 2011 – 2012 Helsingin kaupungin kohteista ja avustuksen vuosittaisista määristä. Avustettavia alueita ovat Kalasatama, Jätkäsaari, Honkasuo, Kruunuvuorenranta ja Myllypuro.

 

Avustuksen määrät kohteittain ja vuosittain ovat seuraavat:

 

 

KOHDE

 

2010

[milj. €]

2011

[milj. €]

2012

[milj. €]

Kalasatama

2,070

0,600

0,540

Jätkäsaari

1,530

0,570

0,300

Honkasuo

 

0,270

0,480

Kruunuvuorenranta

0,390

0,900

0,630

Myllypuro

0,450

0,300

0,070

 

Yhteensä

4,440

2,640

2,020

 

Avustusvaraukset ovat voimassa 30.10.2010 saakka, johon mennessä kaupungin tulee toimittaa ARAlle valtioneuvoston 965/2009 asetuksen 8 ja 9 §:n tarkoitetut selvitykset. Selvitysten perusteella ARA tekee varsinaisen päätöksen valtionavun myöntämisestä kohteille.

 

Valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetut selvitykset annetaan kohteittain laadituissa toteutussuunnitelmissa, jotka liitetään ARAn ja Helsingin kaupungin yhteisesti allekirjoittamaan toteutusasiakirjaan.

 

Ehdollisen ennakkopäätöksen mukaisia avustuksia on haettava viimeistään 30.10., sinä vuonna, jota ehdollinen ennakkopäätös koskee.

 

Toteutusasiakirja ja kohteiden toteutussuunnitelmat

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on toteutusasiakirjaehdotus, joka on tehty ARAn hyväksymän mallin mukaisesti. Toteutusasiakirjaan liittyy avustusta saavien kohteiden toteutussuunnitelmat, jotka sisältävät vaaditut selvitykset. Toteutusasiakirja on laadittu yhteistyössä ARAn, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä rakennusviraston kanssa.

 

 

 

 


4

KAUPUNGINMUSEON JOHTOKUNNAN VIRKAMATKA BELGIAAN JA ALANKOMAIHIN

 

Khs 2010-1790

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginmuseon johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Belgiaan, Gentiin ja Antwerpeniin sekä Alankomaihin Rotterdamiin ja Amsterdamiin 10.–12.11.2010 johtokunnan toimialaan liittyviin ajankohtaisiin museohankkeisiin ja hyviin käytäntöihin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis- ja majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunginmuseon johtokunnan käyttövaroista.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein (ilman liitteitä) kaupunginmuseon johtokunnalle (Päivi Elonen) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatkaesitys 28.9.2010

 

Liite 2

Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatkan ohjelma

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että kaupunginmuseon johtokunta on esityksensä mukaan valmistellut virkamatkaa Belgiaan, Gentiin ja Antwerpeniin sekä Alankomaihin, Rotterdamiin ja Amsterdamiin 10.–12.11.2010.

                                           

./.                                         Esityksen mukaan matkan ohjelma muodostuu tutustumisesta Belgiassa ja Alankomaissa oleviin kaupunginmuseon johtokunnan ja museon toimialaa koskeviin uusiin museoihin, museorakennuksiin ja näyttelyihin sekä museoiden toimintaan ja rooliin omassa kaupungissaan.

 

Esityksen mukaan virkamatkalle osallistuisivat johtokunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginmuseon viranhaltijoita, yhteensä 14 henkilöä. Virkamatkan kustannukset ovat arviolta 1 000 euroa/henkilö sekä virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun
ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Pietariin ja Moskovaan
suuntautuvia matkoja.

 

Esittelijä toteaa vielä, että kaupunginhallitus päätti 11.1.2010 (§11) kaupungin hallintoelinten kokousajoista ja pöytäkirjoista sekä päätösten saattamisesta kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2010.

 

Päätöksessä todetaan, että lauta- ja johtokuntien muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten eikä kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka ajoittuu päällekkäin kaupunginvaltuuston kokouksen 10.11.2010 kanssa. Esittelijä katsoo, että johtokunnan virkamatkaesitys tulisi kuitenkin poikkeuksellisesti hyväksyä, sillä virkamatkalle osallistuvien johtokunnan varsinaisten jäsenten joukossa ei ole valtuutettuja eikä varavaltuutettuja.

 

 

 

 


5

JULKISTEN KUULUTUSTEN ILMOITUSTAULUN SIJAINTI

 

Khs 2010-1838

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijoitetaan 1.1.2011 alkaen toistaiseksi kaupungintalon 1. kerrokseen.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginjohtaja toteaa, että julkisista kuulutuksista annetun lain 3 § mukaan ilmoitustaulu on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy.

 

Kaupunginhallitus on 15.8.1977 tehnyt päätöksen julkisten kuulutusten ilmoitustaulun sijainnista ja päättänyt, että ilmoitustaulu sijoitetaan 1.9.1977 alkaen kaupungintalon I-kerrokseen kirjaamon eteisaulaan.

 

Kaupunginhallituksen 1.9.2008 (1048 §) hyväksymien linjausten mukaan Helsingin kirjaamon palvelut ja asiakkaat siirtyvät yhteisen kirjaamon palveluiden piiriin 1.1.2011 alkaen. Yhteinen kirjaamo tulee sijaitsemaan kaupungintalon 1. kerroksessa, jonka aulatila on nykyisin avoinna yleisölle myös virka-ajan ulkopuolella.

 

 

 

 


6

4.10.2010 pöydälle pantu asia

OSALLISTUMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTIIN 17.-19.11.2010

 

Khs 2010-1651

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä seuraavat edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 17. - 19.11.2010, joka järjestetään Silja Serenadella Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilynä:

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Uudenmaan maakuntaparlamentin 2010 - kutsu ja ohjelmaluonnos

 

ESITTELIJÄ                      Uudenmaan liitto ilmoittaa kirjeessään (10.9.2010), että Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään tänä vuonna 17. - 19. marraskuuta Silja Serenadella Tukholmaan suuntautuvalla risteilyllä. Maakunnan yhteiseen keskustelufoorumiin kokoontuu arviolta kolmisen sataa päättäjää ja vaikuttaja.

 

Tilaisuuden teemana on ensimmäisenä päivänä eduskuntavaalikauden tavoitteet Uudenmaan näkökulmasta ja toisena päivänä maakuntaohjelma ja puolueiden tavoitteet ensi vaalikaudelle.

 

./.                   Tilaisuuden kutsu ja ohjelmaluonnos ovat liitteenä.

 

Kaupunginjohtaja toteaa, että tilaisuuteen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset ja muut matkakorvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

 

 

 

 


1

HELSINGIN TUKKUTORIN PAKASTAMON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2010-1011

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa tukkutorin jatkamaan pakastamohankkeen suunnittelua ja käynnistämään kilpailutuksen, jonka perusteella hankkeelle valitaan rakennuttaja/rahoittaja.

 

Pöytäkirjanote tukkutorille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Pakastamon hankesuunnitelma

 

Liite 2

Pakkasvaraston liiketoimintasuunnitelma

 

Liite 3

Kylmä- ja pakkastilat, leikkaus

 

Liite 4

Helsingin Tukkutorin pakastamon... - Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Teknisen palvelun lautakunta esittää 6.5.2010 Helsingin Tukkutorin pakastamon 26.4.2010 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä. Samalla lautakunta esittää, että tukkutori oikeutettaisiin jatkamaan hankkeen suunnittelua ja käynnistämään kilpailutus, jonka perusteella rakennuttaja/rahoittaja valitaan. Lautakunta esittää, että tukkutori oikeutettaisiin myöhemmin erillisellä päätöksellä tekemään rakentajan/sijoittajan kanssa pitkäaikainen (20 v.) vuokrasopimus, tai vaihtoehtoisesti kaupunki lunastaa rakennuksen tai osia siitä sopimusvaiheessa tehtävän lunastusoikeuden mukaisesti.

 

./.                   Pakastamon hankesuunnitelma on liitteenä 1, pakkasvaraston liiketoimintasuunnitelma liitteenä 2 ja kylmä- ja pakkastilojen leikkaus liitteenä 3. Teknisen palvelun esitys kokonaisuudessaan on liitteessä 4 (päätöshistoria).

 

Hankkeen sisällöstä

 

Hanke perustuu Tukkutorin kehittämissuunnitelmaan ja alueelle vuonna 2009 hyväksyttyyn asemakaavan muutokseen. Uusi pakastamo on tarpeen alueen ydintoimintojen tukemiseksi ja kehittämiseksi. Uusi pakastamo rakennetaan Hermannin kaupunginosan korttelin 21274 tonteille 8 ja 9 (Sörnäistenkatu 5).

 

Tilantarve on tukkutorin tarkentamien tietojen mukaan n. 9 200 m2, josta pakkastilaa n. 4000 m2, toimisto ym. aputilaa 1800 m2 ja tuotanto- ja varastotiloja 3400 m2. Enimmäislaajuus on asemakaavan mukaisesti 11 200 brm2. Osa tuotanto- ja varastotiloista voi vaihtoehtoisesti jäädä yksityisen toimijan vuokraustoimintaan. Alustavan aikataulun mukaan rakennus rakennetaan vuonna 2012 ja on valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2013.

 

Lautakunnan esityksen mukaan hanke toteutettaisiin yksityisrahoituksella. Rakentamiskustannusten hinta määräytyisi kilpailutuksen perusteella. Esitys hankkeen toteuttajasta ja sopimus tuotaisiin hyväksyttäväksi kilpailutuksen jälkeen.

 

Lautakunnan esitys

 

Teknisen palvelun lautakunnan esityslistalla hankkeesta todetaan seuraavaa:

 

” Hanketta varten on varattu tontit 8 ja 9 Hermannin kaupunginosassa (kortteli 21274) Agroksenmäen rinteen ja Sörnäistenkadun kulmasta osoitteessa Sörnäistenkatu 5. Tontit ovat kaupungin omistuksessa ja rajoittuvat nykyiseen Tukkutorin tonttiin (10), jolle osa rakennuksesta tulee. Hankkeen enimmäislaajuus on 11 200 brm². Tontti on varustettu vuonna 2008 hyväksytyssä kaavassa TE-merkinnällä, joka oikeuttaa rakentamista elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan toimintaa palveleville teollisuus- ja varastorakennuksille.

 

Helsingin Tukkutorin 1950-luvulla rakennettu pakastamo on niin huonokuntoinen, että sen korjaaminen ei ole enää taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavaa. Tämä todettiin rakennuksen kuntokatsastuksessa vuonna 2006. Liikepalvelulautakunta hyväksyi syksyllä 2008 uuden pakastamon rakentamisen tarveselvityksen, jossa todettiin, että Tukkutori tarvitsee uuden pakastamon alueen ydintoimintojen tukemiseksi ja kehittämiseksi. Samalla luovutaan ammoniakista pääasiallisena kylmäaineena, mikä parantaa alueen turvallisuutta ja mahdollistaa naapuritontin kaavoittamisen asuintuotantoon.

 

Tukkutorin kehittämissuunnitelmassa alueen kehittämisen lähtökohtia on vanhan pakastamon korvaaminen uudella kylmälaitoksella, joka sijoitetaan Sörnäistenkadun varteen tyhjälle tontille Agroksenmäen rinteeseen. Pakastamon rakentamisen mahdollistava kaavamuutos hyväksyttiin vuoden 2009 alussa.

 

Syksyllä 2009 perustettiin työryhmä miettimään uuden pakastamon toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja. Työryhmän esityksestä päädyttiin yksityisrahoitusmalliin. Tämä hyväksyttiin kaupungin kiinteistöjen kehittämistyöryhmässä (HOR) joulukuussa 2009.

 

Uusi pakastamo on osa Helsingin kaupungin yhteisstrategioita. Siinä pakastamon toiminta kuuluu Yritystoiminnan edellytysten parantaminen -osioon. Pakastamotoiminnan kehittäminen sopii myös kaupungin elinkeinostrategiaan ja valmisteilla olevaan ruokakulttuuristrategiaan, joissa molemmissa kaupungin alueella sijaitsevien osaamiskeskusten toimintaa pyritään vahvistamaan. Nykyinen pakastamo on noin 300 yrityksen ja yhteisön käytössä ja on Tukkutorin ydintoimintoja.

 

Uuden pakastamon avulla pyritään lisäksi toteuttamaan kaupungin ja Tukkutorin energiansäästötavoitteita ja muuttamaan palvelumallia nykyistä toimivammaksi ja tuottavammaksi.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Hankkeen kilpailutus valmistellaan ja aloitetaan vuoden 2010 aikana. Kilpailutuksen voittanut rakennuttaja/rahoittaja valitaan vuoden 2011 alussa, jolloin päätös tuodaan lautakunnan kautta uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Silloin selviää vuokrataso ja lunastushinta. Tämän päätöksen yhteydessä esitetään tarkennettu kannattavuuslaskelma. Tässä vaiheessa mahdollinen lunastaminen voidaan ottaa huomioon taloussuunnitelmaa laadittaessa.

 

Tavoiteaikataulun mukaan rakentamispäätös tehdään keväällä 2011 ja rakentaminen alkaa kesällä 2011 ja hanke valmistuu 6/2012. ”

 

Saadut lausunnot

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan 2.9.2010 mm., että hanke on katsottu luonteeltaan sopivaksi toteuttaa yksityisrahoitushankkeena, jolloin pakastamon rakennuttaja ja rahoittaja valitaan kilpailutuksen avulla. Tarkoitus on, että kilpailutuksen hoitaa konsultti ja tarjousten perusteella valitaan toteuttaja. Toteuttaja rahoittaa rakentamisen ja vastaa kiinteistön kunnossapidosta Tukkutori vuokraa rakennuksen toteuttajalta ja edelleen vuokraa käyttäjille. Kaupungille tulee varata mahdollisuus lunastaa rakennus itselleen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, ettei hankesuunnitelmaa voida hyväksyä tässä vaiheessa tilaohjelman keskeneräisyyden vuoksi. Tukkutori tulisi oikeuttaa viemään hanketta eteenpäin ja käynnistämään kilpailutuksen. Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään, kuten teknisen palvelun lautakuntakin esityksessään toteaa, vasta kilpailutuksen jälkeen kun lopullinen vuokrataso ja lunastushinta ovat selvillä. Samalla hyväksytään hankesuunnitelma.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausunnossaan 19.8.2010, mm. että tukkutorin alueen voimassaolevan asemakaavan tavoitteena on muuttaa alue vastaamaan nykyaikaisen tuoretukkutoiminnan vaatimuksia. Alueen suurin muutos kohdistuu kylmävarastojen järjestelyihin: vanha pakastamo puretaan ja uusi rakennetaan. Tukkutorin alueen asemakaava pohjautuu kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin Tukkutorin yhteistyössä laatimaan Tukkutorin kehittämissuunnitelmaan.

 

Lausunnossa todetaan, että pakastamon hankesuunnitelma on asemakaavan mukainen. Lausunnossa on kuitenkin esitetty muutamia jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja, jotka eivät ilmene hankesuunnitelmasta.

 

Kiinteistölautakunta puoltaa 29.6.2020 hankesuunnitelman hyväksymistä.

 

Esittelijän kannanotot

 

Esittelijä toteaa, että hankkeen tilaohjelma ei esityksen liitteenä olevien suunnitelmien perusteella ole vielä tässä vaiheessa niin täsmällinen, että asia voitaisiin käsitellä kaupungin hankeohjeiden mukaisena hankesuunnitelmana. Rakennuksen tila- ja tarvesuunnittelu on valmis vasta kilpailutuksen jälkeen. Myös rakennuksen lopullinen vuokrataso ja lunastushinta määräytyvät tällöin.

 

Edellä sanotun johdosta on perusteltua edetä siten, että tässä vaiheessa tukkutorille vain annetaan oikeutus jatkaa suunnittelua ja järjestää hankkeesta kilpailutus. Lopullinen hankesuunnitelma käsitellään asianmukaisessa järjestyksessä kilpailutuksen jälkeen.

 

 

 

 


2

4.10.2010 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ "RAUTATEIDEN HENKILÖLIIKENTEEN AVAAMINEN KILPAILULLE: EDELLYTYKSET JA ETENEMISPOLKU"

 

Khs 2010-1110

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa kilpailun avaamista rautateillä selvittäneen työryhmän esityksestä liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunki pitää rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle kannatettavana rautatieliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

 

Työryhmän esitys kilpailuttamisen vaiheittaisesta etenemisestä ja junaliikenteen kilpailuttamisen aloittamisesta pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on hyvä. Helsingin seudun lähiliikenne muodostaa selkeän ja riittävän vilkasliikenteisen kokonaisuuden, jossa on parhaat edellytykset kilpailuttamisella tavoiteltavien hyötyjen toteutumiselle.

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) on pitkä kokemus ja resurssit kilpailun järjestämiseen. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on perustettu kaluston hallinnointia varten nimenomaan kilpailuttamisen mahdollistamiseksi.

 

Pääkaupunkiseudun lähiliikenne on perusteltua kilpailuttaa bruttomenetelmällä, koska alueella on yhtenäinen lippu- ja joukkoliikennejärjestelmä. Junaliikenne on osa liikennejärjestelmää, ja se suunnitellaan keskitetysti yhdessä siihen liittyvän liityntäliikenteen kanssa. Bruttomalli on jo käytössä bussiliikenteessä. Bruttomallissa tilaaja kantaa myös lipputuloriskit, mikä helpottaa markkinoille tuloa.

 

Toimivan kilpailun ja markkinoille pääsyn mahdollisiksi esteiksi on raportissa tunnistettu junakaluston saatavuus, varikoiden käyttömahdollisuudet, huolto- ja korjauspalveluiden tasapuolinen saatavuus, koulutetun junahenkilökunnan saatavuus ja asemien käyttömahdollisuus. Edellä mainitut asiat tulee ratkaista ennen kilpailun käynnistämistä, jotta markkinoista saataisiin toimivat ja tasapuoliset kilpailun mahdollisuudet voitaisiin taata.

 

Raportissa on mainittu mahdollisuus Ilmalan varikon toiminnan laajentamiseen. Tämän lisäksi tulisi tutkia mahdollisuuksia sijoittaa uudet varikot lähiliikenteen päivittäishuoltoa ja junien säilytystä varten Keravalle ja rantaradan suunnalle. Nämä varikot sijaitsisivat lähiliikenteen käynnistystä ja lopetusta ajatellen reitin oikeassa päässä ja muodostaisivat erään ratkaisun syöttää aamulla junayksiköt liikenteeseen erityisesti Pisara-radan toteuttamisen jälkeisessä tilanteessa.

 

Kilpailun avaaminen työryhmän esityksen mukaisesti vuoden 2018 alusta on Helsingin seudulla nyt voimassaolevien sopimusjärjestelyjen mukaan mahdollista. Aikataulu on kuitenkin haasteellinen, kun otetaan huomioon vielä tarpeellinen valmistelutyö.

 

Mikäli Helsingin seudun lähiliikenteen kilpailuttaminen toteutetaan, on tarkoituksenmukaista, että valmistelut kilpailuttamisen aloittamiseksi käynnistetään siten, että kilpailuedellytykset on ratkaistu vähintään kolme vuotta ennen kilpailutetun liikenteen aloittamisajankohtaa.

 

Pöytäkirjanote liikenne- ja viestintäministeriölle sekä liikennelaitos
-liikelaitokselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITTEET

Liite 1

Työryhmän esitys: Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle: edellytykset ja etenemispolku

 

Liite 2

Lausunto työryhmän esityksestä... - Päätöshistoria

 

TIIVISTELMÄ                    Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on selvittänyt niitä toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä järjestelyitä, joita rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle edellyttää. Työryhmä esittää, että henkilöliikenne avataan vaiheittain kilpailulle aloittamalla Helsingin seudun lähiliikenteestä. Ehdotuksessa kaupungin lausunnoksi puolletaan kilpailun avaamista Helsingin seudun lähiliikenteessä.

 

ESITTELIJÄ                      Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.1.2009 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvittää rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksia kaukoliikenteessä sekä kaupunkiseutujen lähiliikenteessä. Työryhmän tehtäväksi annettiin lisäksi arvioida kilpailuttamisen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä laatia kansainvälinen katsaus rautatieliikenteen kilpailuttamisesta. Työryhmän toimeksianto liittyi pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen toteuttamiseen. Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaan rautateiden henkilöliikenteessä tulee varautua kilpailuun unionilainsäädännön edellyttämällä tavalla ja aikataululla sekä selvittää mahdollisuudet kilpailuttaa rautateiden henkilöliikennettä erityisesti pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella.

 

Työryhmä jätti esityksensä liikenne- ja viestintäministeriölle 18.5.2010. Työryhmän esityksessä on työryhmälle annetun toimeksiannon mukaisesti tehty esitykset niistä toiminnallisista ja lainsäädännöllisistä muutoksista, joita tarvitaan, jos rautateiden henkilöliikenne päätetään avata kilpailulle. Työryhmän esitykseen sisältyy myös ehdotus mahdollisesta etenemispolusta, miten voitaisiin palvelukokonaisuuksien soveltuvuuden mukaan edetä rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisessa. Työryhmän esityksessä on lisäksi arvioitu yleisellä tasolla kilpailuttamisen mahdollisia vaikutuksia.

 

Ministeriö pyytää esityksestä lausuntoa 17.9.2010 mennessä.

 

Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 15.10.2010 saakka.

 

./.                   Työryhmän esitys on liitteenä 1. Esitys on myös luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön internetsivulta:
www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1163185.

 

Yhteenveto työryhmän esityksistä

 

Seuraavassa on työryhmän raportin 9 lukuun sisältyvä yhteenveto työryhmän esityksistä:

 

”9. YHTEENVETO TYÖRYHMÄN ESITYKSISTÄ

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista selvittänyt työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti selvittänyt niitä toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä järjestelyitä, joita kilpailun avaaminen edellyttää. Tällaiset järjestelyt koskevat integroidun palvelutason turvaamista, kaluston saantia, huolto- ja varikkopalveluja, liikenteenohjausta, energianjakelua, rautatiealan koulutuksen järjestämistä sekä pääsyä asemille ja kiinteistöihin. Lisäksi työryhmä on esittänyt näkemyksensä siitä, miten rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisessa voitaisiin edetä ja mitkä palvelukokonaisuudet ovat valmiimpia kilpailun avaamiselle. Työryhmän esitykset keskittyvät lukuihin 6 ja 7 ja tähän lukuun on koottu yhteenveto työryhmän suosituksista.

 

Kilpailun avaamisen toiminnallisten edellytysten osalta työryhmä on esittänyt seuraavaa:

 

Palvelutason ja asiakasnäkökulman huomioon ottamiseksi työryhmä esittää, että:

-                                       liikennepalveluja tilaavan toimivaltaisen viranomaisen olisi asetettava palvelutasotavoitteet niin, että liikennepalvelut tarjotaan asiakkaille integroidulla ja tehokkaalla tavalla. Toimivaltaisen viranomaisen olisi kiinnitettävä erityisesti huomiota seuraaviin tekijöihin palvelutason turvaamiseksi: matkustajapalvelun edellyttämä linjastorakenne, aikataulu sekä tariffijärjestelmä toimivat integroidulla tavalla, liikennöinti toteutetaan alueellisesti riittävän kattavalla tavalla ja matkustajille tarjotaan aikatauluista ja palveluista yhtenäistä informaatiota.

 

Kaluston saatavuus turvattava työryhmä esittää, että:

-                                       liikenteen tilaajaorganisaatiot tarjoavat kaluston liikennepalvelun tarjoavan operaattorin käyttöön. Tämä voitaisiin järjestää kalustoyhtiön avulla.

-                                       Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n omistuspohjaa pitäisi laajentaa kilpailun edetessä ja kilpailutettavan liikenteen alueellisesti laajentuessa niin, että kaikki liikenteen tilaajat/kilpailuttajat olisivat yhtiön omistajina.

-                                       Kalustoyhtiön omistussuhteet tulisi järjestää niin, että yhdelläkään liikennepalvelua tarjoavalla operaattorilla ei olisi merkittävää markkinaosuutta kalustoyhtiössä. Jos liikennepalvelua tarjoavat operaattorit kuitenkin ovat edustettuina kalustoyhtiöissä, niiden ei pitäisi osallistua kilpailijoita koskevaan päätöksentekoon.

 

Kaluston huolto- ja varikkopalveluja tarjonnan tasapuolisuuden

turvaamiseksi työryhmä esittää, että:

-                                       huolto- ja varikkopalvelujen saatavuus ja riittävyys on turvattava kilpailutilanteessa kaikille liikennepalveluja tarjoaville operaattoreille.

-                                       Kilpailunäkökulmasta ja huolto- ja varikkopalvelujen tehokkuuden näkökulmasta olisi perusteltua, että palvelujen tarjoajia olisi useampi kuin yksi. Jos kuitenkin huolto- ja varikkopalveluja tarjoaa vain yksi yhtiö, huolto- ja varikkopalveluihin olisi turvattava avoin ja tasapuolinen pääsy kaikille palveluja tarvitseville. Myös palvelujen hinnoittelun olisi oltava läpinäkyvää ja yhdenmukaista kaikille huolto- ja varikkopalvelujen ostajille.

-                                       Mikäli huolto- ja varikkopalvelujen monopolitilanne aiheuttaa ongelmia, palvelujen tarjonta tulisi järjestää toiminnallisesti uudelleen niin, että viranomainen (esim. Liikennevirasto tai Governia Oy) omistaisi varikkokiinteistöt ja vuokraisi tiloja palveluja tarvitseville.

 

Liikenteenohjauksen järjestämiseksi työryhmä esittää, että:

-                                       liikenteenohjaus eriytettäisiin VR-konsernista.

 

Koulutuksen järjestämiseksi työryhmä esittää, että:

-                                       Valtio turvaa tasapuoliset ja riittävät koulutusmahdollisuudet rautatiealan ammattiin pääsyyn. Tämä edellyttäisi VRKK:n toimintojen uudelleen järjestämistä ja rautatiealan koulutustarjonnan lisäämistä sekä koulutuksen tukemista kohdistamalla harkinnanvaraista valtionavustusta aloittaville oppilaitoksille.

 

Kiinteistövarallisuuden sekä asemille ja lipunmyyntiin pääsynturvaamiseksi työryhmä esittää, että:

-                                       Kaikki liikennepalveluja tarjoavat operaattorit voisivat käyttää asemia, matkakeskuksia ja niiden yhteydessä olevia liityntäpysäköintialueita sekä huoltoraiteita omien palvelujen tarjontaa varten maksamalla tästä asianmukaista ja käypää vuokraa aseman tai alueen omistajalle. Asemien ja muiden kiinteistöjen käytön hinnoittelun tasapuolisuus ja läpinäkyvyys on turvattava ja tämä mahdollisesti edellyttää lisäselvityksiä (esim. muiden maiden kokemukset).

 

Energianjakelun turvaamiseksi työryhmä esittää, että:

-                                       Liikennevirasto jatkaisi suunnitellulla tavalla toimia, joilla mittarointi ja sähkönsiirto saadaan vastaamaan usean liikenteenharjoittajan kilpailuolosuhteita. Lähtökohtana on, että eri liikenteenharjoittajien energiankulutusta voidaan mitata oikeudenmukaisella tavalla koko rautatiejärjestelmän energiankulutuksen osalta (rataverkko, kiinteistöt ja mahdollisesti myös muut tilat).

 

Työryhmä on esittänyt seuraavanlaista etenemispolkua, jos rautateiden henkilöliikenne päätetään avata kilpailulle:

 

-                                       Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisessa edettäisiin palvelukokonaisuuksittain ja vaiheittain palvelukokonaisuuksien soveltuvuuden mukaisesti helpommista palvelukokonaisuuksista vaikeammin toteutettavissa oleviin palvelukokonaisuuksiin;

-                                       Liikenteen kilpailuttaminen olisi järkevää aloittaa Helsingin seudun lähiliikenteen kilpailuttamisesta. Liikennekokonaisuuden kilpailuttamisen valmistelut pitäisi aloittaa välittömästi ja kilpailun edellytykset olisi ratkaistava vuoden 2014 loppuun mennessä, jos tähdätään siihen, että kilpailutettu liikenne voi käynnistyä HSL:n ja VR-Yhtymä Oy:n ostoliikennesopimuksen päättymisen (31.12.2017) jälkeen. Tilaajaorganisaationa toimisi toimivaltainen viranomainen eli Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL);

-                                       Helsingin seudun lähiliikenteen kokemuksia pitäisi käyttää hyväksi, jos kilpailuttamista päätetään jatkaa muiden liikenne- ja palvelukokonaisuuksien kilpailuttamisilla;

-                                       Jos kilpailuttamista jatketaan palvelukokonaisuuksien soveltuvuuden mukaan, seuraavia järkeviä palvelukokonaisuuksia kilpailutettavaksi voisivat olla Helsingin ja Tampereen seutuliikennettä täydentävät taajamajuna- ja kiskobussiliikenteen kokonaisuudet sekä mahdollisesti Lahti-Kotka-Kouvola, Hanko-Karjaa, Ylivieska-Iisalmi ja Nurmes-Joensuu-Pieksämäki liikenneosuudet. Näiden palvelukokonaisuuksien tilaajaorganisaationa voisi olla alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tai mahdollisesti kuntayhtymät; sekä

-                                       Viimeinen palvelukokonaisuus kilpailutettavaksi olisi kaukojunaliikenne, josta voitaisiin muodostaa esimerkiksi viisi rataosakohteista käyttöoikeussopimusta. Tähän palvelukokonaisuuteen voitaisiin liittää nykyinen ostoliikenne. Tämän palvelukokonaisuuden kilpailuttamisesta vastaavana tilaajaorganisaationa toimisi Liikennevirasto.”

 

Kilpailuttamisen vaikutuksista

 

Kilpailuttamisen vaikutuksia koskeva työryhmän arvio perustuu pääasiassa WSP Finland Oy:n tekemään taustaselvitykseen.

 

Työryhmä katsoo, että Liikennevirasto voisi olla luonnollinen tilaajaorganisaatio valtakunnallisen kaukohenkilöliikenteen kilpailuttamisessa. Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä kilpailuttaisi Helsingin lähijunaliikenteen. Tarkoituksenmukainen järjestely HSL:n vaikutusalueen ulkopuolella syntyisi työryhmän mielestä siten, että kukin vastuullinen viranomainen tai viranomaiset yhdessä määrittelevät kilpailutettavan liikenteen palvelutason ja muut reunaehdot, jonka jälkeen osaamiskeskus (HSL, Liikennevirasto tai vastuullinen ELY-keskus) laatii yksityiskohtaiset suunnitelmat ja kilpailuttaa liikenteen. Esitetyt viranomaisjärjestelyt edellyttäisivät muutoksia joukkoliikennelakiin

 

Helsingin seudun lähiliikenteen tai alueellisen junaliikenteen kilpailuttamisella ei ole suurta vaikutusta liikenteen tarjontaan. Epäsuorasti kilpailuttamisen kautta saaduista säästöistä osa voi kanavoitua viranomaisten ostamana lisätarjontana.

 

Työryhmän mukaan rautateiden henkilöliikenteen kilpailun on yleisesti katsottu lisäävän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Raportin mukaan jos kilpailuttamisella saavutetut säästöt olisivat varovaisesti arvioiden 5 – 15 prosenttia, kuten kansainvälisesti onnistuneet kilpailuttamisen esimerkit antavat olettaa, niin Helsingin seudulla saavutettaisiin vuositasolla 2,5 – 7,5 milj. euron säästöt. Jos taas alueellisessa ja kaukoliikenteessä subventiot pienenisivät vastaavasti kuin Ruotsissa keskimäärin 20 – 28 prosentilla, valtio voisi säästää vuosittain 6,2 – 8,7 milj. euroa. Raportissa todetaan toisaalta mm., että kilpailun edellytysten luominen sitoo liikenteen järjestäjätahojen pääomia ainakin alussa, vaikka osa näistä menoista saadaan liikennöintisopimusten kautta takaisin.

 

Kalustoinvestointien suuruusluokan ja pitkäaikaisesti sitoutuvan pääoman määrän vuoksi ei työryhmän mielestä ole lähtökohtaisesti perusteltua olettaa, että Suomeen perustettaisiin useita alueellisia kalustoyhtiöitä. Ainakin alkuvaiheessa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy voisi vastata kaluston vuokraamisesta ja kaluston huoltamiseen liittyvistä toimista paitsi Helsingin lähiliikenteessä myös muualla Suomessa.

 

Jos edellytykset aidolle kilpailulle ovat olemassa, on perusteltua olettaa, että Helsingin seudun junaliikennettä tarjoaa muutama suuri kansainvälinen joukkoliikenneyritys. Kaukojunaliikenteen suurten käyttöoikeussopimusten voidaan arvioida kiinnostavan kansainvälisiä suuryrityksiä.

 

Jos toimiva kilpailu johtaa rautateiden henkilöliikenteen matkustajamäärien kasvuun, kuten se on johtanut esimerkkimaissa, voidaan olettaa, että VR:n liikennemäärät ja sitä kautta myös liikevaihto ja tulos eivät kuitenkaan heikkenisi vastaavassa suhteessa kuin uusien toiminnanharjoittajien liikennöintimäärät kasvavat.

 

Vaikutukset asiakkaisiin voisivat työryhmän mukaan olla myönteisiä, jos kilpailuttamisesta saatuja säästöjä kohdistetaan matkustajien hyödyksi niin, että lippujen hintoja voidaan laskea ja etenkin liikenteen tarjontaa lisätä. Kaukoliikenteen käyttöoikeussopimuksissa todennäköisesti lippujen hintadifferointi lisääntyy.

 

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisen vaikutuksista henkilöstöön on tärkeää kerätä lisätietoa ja tilannetta on seurattava tarkkaan kilpailun edetessä. Jos rautateiden henkilöliikenne avataan kilpailulle, yhteisistä pelisäännöistä on sovittava henkilöjärjestöjen kanssa, jotta kilpailu ei johda henkilöstön aseman heikentymiseen.

 

Toimivalla rautatiekilpailulla voi olla myönteisiä vaikutuksia liikenteen aiheuttamiin kokonaispäästöihin (erityisesti hiilidioksidipäästöt ja ilman epäpuhtaudet). Rautatieliikenteen mahdollinen kasvu voi kuitenkin lisätä jossain määrin paikallisia melu- ja tärinähaittoja. Rautatiekilpailu ei kuitenkaan automaattisesti lisää tarjontaa ja siten rautatieliikenteen matkoja. Useiden rautatieyritysten liikennöinti kilpailutilanteessa lisäisi tarvetta investoida rataverkkoon, jotta kilpailun myötä lisääntynyttä tarjontaa voitaisiin hyödyntää. Tämä tulisi ottaa huomioon valtion tulevaisuuden rautatieinvestoinneissa.

 

Ulkomaiset kokemukset kilpailuttamisesta

 

Raportissa on tarkasteltu lyhyesti Euroopassa satuja kokemuksia rautatiekilpailusta.

 

Ruotsi on edelläkävijä rautateiden avaamisessa kilpailulle. Ruotsissa myös rautatieliikenteen infrastruktuuriin on panostettu ja se näkyy rautatieliikenteen muita Euroopan unionin maita keskimääräistä korkeampana suoriteosuutena. Kilpailutuksen seurauksena subventioiden tarve on vähentynyt 20–28 prosenttia. Matkustajamäärät taas ovat nousseet keskimäärin 32 prosenttia ja lyhyillä taajamamatkoilla jopa 70 prosenttia. Myös liikenteessä oleva kalusto on uusiutunut viime vuosina. Ruotsissa kilpailuttamisesta saatuja kokemuksia on pidetty niin myönteisinä, että markkinaohjaavuutta on asteittain lisätty. Ohjaavana periaatteena on ollut ”markkinat tietävät parhaiten kuluttajien tarpeet” ja siksi vuonna 2011 siirrytään täysin avoimeen kilpailutilanteeseen.

 

Euroopan komissio julkistamien vuotta 2008 koskevien tietojen perusteella Suomen lisäksi Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Sloveniassa henkilöliikennettä harjoittaa vain yksi rautatieyritys. Muissa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa rautatieliikennettä harjoittaa useampi rautatieliikenteen yritys, vaikka EU-lainsäädäntö ei henkilöliikenteen kilpailua vielä edellytä. Useat jäsenvaltiot ovat kuitenkin avanneet henkilöliikennettä kilpailulle, koska kilpailun on katsottu parantavan palvelutasoa, lisäävän kustannustehokkuutta ja laskevan hintoja.

 

Euroopan maiden rautateiden henkilöliikenteen kilpailuesimerkit osoittavat, että kilpailuttaminen on tuonut ostoliikenteeseen kustannussäästöjä keskimäärin 10–30 prosenttia ja osin myös parantanut rautatieliikenteen palvelua.


 

Saadut lausunnot

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausunnossaan 19.8.2010 mm., että työryhmän esitys kilpailun aloittamisesta pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on kannatettava. Pääkaupunkiseudun lähiliikenne muodostaa oman riittävästi muusta junaliikenteestä erillään olevan kokonaisuutensa, jonka osalta kilpailun edellytykset ja onnistumisen mahdollisuudet ovat hyvät.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan lähiliikenne kannattaa kilpailuttaa bruttomenetelmällä.  Lautakunnan mukaan Ilmalan varikon toiminnan laajentamisen lisäksi tulisi tutkia mahdollisuuksia sijoittaa uudet varikot lähiliikenteen päivittäishuoltoa ja junien säilytystä varten Keravalle ja rantaradan suunnalle.

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta toteaa lausunnossaan 23.9.2010 mm., että ottaen huomioon markkinatilanteen, rautatieliikenteen turvallisuuskysymykset, kilpailutuksella mahdollisesti saavutettavat taloudelliset tulokset ja muualta raideliikenteen kilpailutuksista saadut kokemukset, ei raideliikenteen kilpailuttamisen aloittaminen työryhmän esittämällä tavalla ole tarkoituksenmukaista eikä ajankohtaista.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan 13.9.2010 mm., että rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on välttämätöntä rautatieliikenteen kustannustehokkuuden parantamiseksi ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Vaiheittain eteneminen ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kilpailuttamisesta aloittaminen on perusteltua. Talous- ja suunnittelukeskus kannattaa kilpailutuksen toteuttamista ns. bruttomallilla.

 

./.                   Saadut lausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteessä 2 (päätöshistoria).

 

Esittelijän kannanotot

 

Esittelijä pitää työryhmän esityksiä kilpailuttamisesta perusteltuina. Helsingin seudun lähiliikenteen osalta on paras valmius kilpailun avaamiselle.

 

 

 

 


1

ERON MYÖNTÄMINEN SOSIAALIVIRASTON HALLINTO- JA KEHITTÄMISJOHTAJA MARJA LEENA TOUKOSELLE

 

Khs 2010-1703

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää eron Marja Leena Toukoselle sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan virasta 1.1.2011 lukien.

 

Pöytäkirjanote Marja Leena Toukoselle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

ESITTELIJÄ                      Sosiaalilautakunta esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi eron Marja Leena Toukoselle sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan virasta 1.1.2011 lukien. Marja Leena Toukonen on pyytänyt (30.8.2010) eroa sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan virasta 1.1.2011 lukien.

 

Sosiaalitoimen johtosäännön 22 §:n mukaan osastotasoisen yksikön päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Hallintosäännön 16 §:n nojalla eron virasta myöntää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

 

Viran täyttämisestä päätetään erikseen.

 

 

 

 


2

JATKOLUVAN HAKEMINEN KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOPALVELUUN

 

Khs 2010-1705

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä sosiaalilautakunnalle lupaa kansainvälisen adoptiopalvelun antamiseen lain sallimaksi viideksi vuodeksi, alkaen 28.11.2010.

 

Pöytäkirjanote sosiaali- ja terveysministeriölle hakemukseen tulevine liitteineen ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla on ollut lupa toimia palvelunantajana kansainvälisissä adoptioasioissa 29.11.1985 lähtien. Lupa myönnetään aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja nykyinen lupa on voimassa 27.11.2010 asti. Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa adoptiotoimintaa hoitaa lapsiperheiden palvelujen vastuualueen perheoikeudellisten asioiden yksikkö.

 

Kansainvälisen adoptiopalvelun toimintakuluihin on vuonna 2010 budjetoitu 211 000 euroa. Toiminnasta kertyy samansuuruinen tuotto.

Kansainvälistä adoptiopalvelua hoitavat päätoimisesti ottolapsiasiainhoitaja ja toimistosihteeri. Lisäksi perheoikeudellisten asioiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä osallistuvat tähän toimintaan.

 

Sosiaalilautakunnan kansainvälisen adoptiopalvelun välityksellä on Suomeen tullut ulkomaisia adoptiolapsia vuodesta 1990 vuoden 2009 loppuun mennessä yhteensä 477.

 

Sosiaalilautakunnan asema palvelunantajana on vakiintunut ja sen palveluilla on ollut kysyntää. Yhteistyö ulkomaisten kontaktien ja suomalaisten muiden palvelunantajien välillä on sujunut hyvin ja joustavasti. Ulkomaisissa yhteistyökumppaneissa sosiaalilautakunnan viranomaisasema on herättänyt luottamusta.

 

Olemalla mukana kansainvälisessä ottolapsitoiminnassa palvelunantajana sosiaalilautakunta saa edustajansa Suomen kansainväliseen lapseksiottamisasioiden lautakuntaan ja voi sitä kautta olla vaikuttamassa ottolapsitoiminnan kehittämiseen Suomessa. Helsingin kaupunki on ollut vuodesta 2008 jäsenenä pohjoismaisessa adoptiojärjestössä Nordic Adoption Councilissa vaikuttamassa pohjoismaiseen adoptioyhteistyöhön.

 

                      Esittelijä toteaa, että hakemukseen tulee seuraavat liitteet: selvitys henkilökunnasta, adoptiopalvelun toimintasuunnitelma 2010, lapseksiottamisesta annetun asetuksen mukainen kuluerittely, adoptiopalvelun talousarvio 2010 ja adoptiopalvelun toimintakertomus 2009. Liitteet ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen hallintokeskuksessa valmistelijalla.

 

 

 

 


3

ERON MYÖNTÄMINEN TERVEYSKESKUKSEN JOHTAJALÄÄKÄRI PÄIVI KOIVURANTA-VAARALLE JA VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

 

Khs

 

STJ                                                          Kaupunginhallitus päättänee myöntää lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Koivuranta-Vaaralle eron terveyskeskuksen johtajalääkärin (kaupunginsairaalan osastopäällikön) virasta 1.1.2011 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta julistamaan johtajalääkärin viran haettavaksi terveystoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Pöytäkirjanote Päivi Koivuranta-Vaaralle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

ESITTELIJÄ                      Terveyslautakunta esittää 28.9.2010 Khlle, että se myöntäisi eron Päivi Koivuranta-Vaaralle terveyskeskuksen johtajalääkärin (kaupunginsairaalan osastopäällikön) virasta 1.1.2011 lukien. Päivi Koivuranta-Vaara on virkavapaalla 31.12.2010 saakka ja siirtyy sen jälkeen toisen työnantajan palvelukseen. Koivuranta–Vaara hakee eroa johtajalääkärin virasta 1.1.2011 lukien.   

 

Terveyslautakunta esittää lisäksi johtajalääkärin viran haettavaksi julistamista terveystoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Terveystoimen johtosäännön 19 §:ssä todetaan, että osaston päällikön valitsee Khs lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.    

 

Terveystoimen johtosäännön 18 §:n mukaan johtajalääkärin kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeudet, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys terveydenhuoltoon sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. 

 

Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

 

 

 

 


1

LAAJASUON LIIKUNTAPUISTON UUDISRAKENTAMISEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1678

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen 1.9.2010 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on arvonlisäverottomana 1 800 000,00 euroa kustannustasossa 5/10, RI 134,7.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

LIITTEET

Liite 1

Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen hankesuunnitelma

 

Liite 2

Laajasuon liikuntapuiston uudisrakentamisen... Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Liikuntalautakunnan esitys sekä siitä saatu talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto sisältyvät liitteenä 1 olevaan päätöshistoriaan.

 

Hankkeen lähtökohta ja kuvaus

 

Hankesuunnitelma käsittää Laajasuon liikuntapuiston uudisrakennustyön. Laajasuon liikuntapuiston uudisrakennushanke on osa Haagan keski-osan tiivistämistä. Vuonna 2002 vahvistetussa asemakaavassa vanha urheilukentän alue osoitettiin täydennysrakentamiseen.

 

Uusi liikuntapuisto sijaitsee Etelä- ja Pohjois-Haagan saumakohdassa. Liikuntapuisto on osa Haagan kaupunginosapuistoksi nimettyä Laaja­suonpuistoa. Puisto muodostaa yhtenäisen maisemakokonaisuuden. Kaakkoiskulmaan sijoittuva liikuntapuisto tulee olemaan puiston rakennetuin osa. Se on myös käyttöennusteeltaan aktiivisin osa puistoa.

 

Liikuntapuistolle on kaavatyön yhteydessä määrätty voimakas ympyrämuoto. Puurivien rajaama ympyränmuotoinen ulkoilutie sulkee sisälleen liikuntapuiston kentät ja liikunta-alueet.

 

Liikuntapuiston pinta-ala on 31780 m2. Ympyrän sisällä on mm. kumirouhe- ja tekonurmipintaista pelialaa 11 900 m2. Pääkentälle tullaan merkitsemään kaksi pienempää, kentän poikittain pelattavaa pelialuetta, jolloin kahdelle kentälle saa useampi joukkue peliaikaa. Kentät ovat juniori- ja harjoituskäytössä ja ottelutoiminta keskitetään Helsingin suurille kentille.

 

Pääkenttien eteläreunalle on sijoitettu juoksusuora ja pituushyppypaikka.

 

Alueen pohjoisosan keskellä on aluevaraus tulevalle huoltorakennukselle. Huoltorakennus ei kuulu tähän hankesuunnitelmaan. Kenttää huolletaan toistaiseksi liikkuvalla kalustolla.

 

Koilliskulman lähiliikuntapaikka toimii arkipäivisin päiväkotilasten ulkoilualueena, sillä päiväkodille varattu piha-alue on riittämätön ulkoiluun. Toiminta-alueella on riittävä yhtenäinen tila vapaalle leikille ja varsinaiset liikuntaleikkivälineet on sommiteltu tiiviiksi paketiksi. Matalan aidan rajaaman alueen ulkopuolella on lisäksi ulkokuntolaitteita aikuisille.

 

Luoteiskulman lähiliikuntapaikan keskuksen on hiekkatekonurmipintainen monitoimiareena. Lisäksi alueella on ulkopingispöytiä, katukorista ja käärmekeinu.

 

Suunnitelmassa on esitetty, että alueen pohjoisimmassa nurkassa olisi parkour-alue, joka olisi ensimmäinen lajille omistettu harjoittelupaikka Helsingissä.

 

Liikuntapuiston esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Laajasuonpuisto sijoittuu tasaiselle alueelle, mikä antaa hyvät lähtökohdat esteettömän puiston rakentamiselle.

 

Käyttäjät ovat etupäässä lähialueiden asukkaita, liikuntaseuroja sekä kouluja. Liikuntaviraston ajanvarauksen kautta kenttiä voivat käyttää myös muualta Helsingistä tulevat seurat ja joukkueet.

 

Hankkeen rakentamiskustannukset

 

Suunnitelmien perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan hankkeen rakentamisen kustannukset lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin suunnittelu-, perustus-, sähkö, vesi- ja viemäriliittymäkustannukset huomioiden ovat arvonlisäverottomana 1 800 000,00 euroa, RI 134,7. Arvioituun kustannusennusteeseen ei sisälly käyttökustannuksiin varattavia varuste- ja laitehankintoja.

 

Hanke sisältyy vuoden 2010 talousarvion investointiosaan, jossa sille on varattu 700 000 euroa. Loppurahoitus 1,2 milj. euroa sisältyy liikuntatoimen vuoden 2011 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2011–2013 taloussuunnitelmaehdotukseen.

 

Hankkeen aikataulu       Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman. Arvioitu valmistumisaika on joulukuu 2012.

 

Lausunnot                        Liikuntalautakunta puoltaa esityksessään hankkeen hyväksymistä, kokonaiskustannukseksi on esitetty arvonlisäverottomana 1 900 000 euroa sisältäen 100 000 euroa parkour-alueen rakentamiseen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan, että tässä taloudellisessa tilanteessa liikuntatoimen pienentyneet määrärahat tulisi käyttää nykyisten lajien toimintaedellytysten parantamiseen eikä lajivalikoiman lisäämiseen, joten parkour-alue tulisi jättää suunnitelmasta pois ja hankesuunnitelmaa karsia 100 000 eurolla, ja hankkeen kokonaiskustannukseksi asettaa 1,8 milj. euroa kustannustasossa 5/2010.

 

Esittelijä toteaa, että hanke tulisi toteuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnon mukaisesti. Parkour-alueen suunnittelua ja toteutusmahdollisuuksia tulisi kuitenkin tarkastella jatkossa yhteistyössä nuoriso-, opetus-, liikunta- ja sosiaaliviraston yhteistyönä osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutusta. Yhä useampi nuori harrastaa liikuntaa seuratoiminnan ulkopuolella.

 

 

 

 


1

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN TONTINVARAUSPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2010-896

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee jättää XXXX XXXX:n Helsingin kaupunginhallituksen 21.6.2010 (812 §) tekemään päätökseen kohdistuvan oikaisuvaatimuksen tutkimatta kuntalain 91 §:n perusteella.

 

Pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle esityslistatekstein, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus 8.7.2010

 

Liite 2

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen johdosta - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ

 

Varauspäätös                   Helsingin kaupunginhallitus on päätöksellään 21.6.2010 (812 §) varannut Jätkäsaaren aloitusalueen suunnitellun korttelin nro 20817
Föreningen Kvarteret Victoria r.f:lle (jäljempänä ”varauksensaaja”).

 

Oikaisuvaatimus              XXXX XXXX on 8.7.2010 tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut, että kaupunginhallitus kumoaa mainitun päätöksen ja palauttaa asian kiinteistölautakunnan käsiteltäväksi. Perusteeksi hakija on esittänyt, että korttelin varaaminen sellaiselle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on toteuttaa alueelle ruotsinkielinen kulttuurin, asumisen ja palveluiden keskus, on yhdenvertaisuuslain nojalla syrjivää.

 

Oikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kaupunginhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä mm. kunnan jäsen. Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan jäsen. Päätöksestä ei ole annettu ohjeita oikaisuvaatimuksen tekemiseksi, joten oikaisuvaatimuksen saapumisen ajankohdalla ei ole sen tutkimisen kannalta merkitystä. Oikaisuvaatimus täyttää näin oikaisuvaatimukselle asetetut muodolliset vaatimukset.

 

Varauspäätöksen luonne

 

Tapauksessa on kysymys korttelin varaamisesta eräälle yhdistykselle. Päätökseen ei ole liitetty ohjeita oikaisuvaatimuksen laatimiseksi, sillä päätös on katsottu kuntalian 91 §:n mukaiseksi valmisteluksi. Kyseisen lainkohdan mukaan päätöksestä, joka koskee ainoastaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Päätös, joka ei ole lopullinen, katsotaan usein valmisteluksi.

 

Kohteen varaaminen on sen tai siitä mahdollisesti muodostettavien tonttien lopullista luovuttamista edeltävä valmisteleva toimenpide.

 

Jotta kohde voitaisiin sitovasti luovuttaa varauksensaajalle, edellyttää se voimassa olevan asemakaavan nro 11770 muuttamista, mistä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto. Samoin kohteen luovuttaminen edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä tontin vuokrausperusteista ja vielä kiinteistölautakunnan päätöstä tontin vuokraamisesta. Varaus ei siten sido eikä voikaan sitoa valtuustoa, vaan se päättää asemakaavan muuttamisesta ja vuokrausperusteista kaupunginhallituksen päätöksestä riippumattomana.

 

Lisäksi edellytetään, että varauksensaaja noudattaa varausehtoja. Tätä ilmentää se, että varauspäätöksen ehtojen mukaan varauksensaaja on velvollinen esittämään määräaikaan mennessä kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi hankkeen hanke- ja viitesuunnitelmat, jolloin kaupungilla on oikeus määrätä varaus päättymään, mikäli lautakunta ei hyväksy mainittuja suunnitelmia.

 

Valmistellun ja valituskelpoisen päätöksen rajanvetoa on käsitelty mm. korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa 2003:16, jossa KHO katsoi, ettei kaupunginhallituksen päätöstä siitä, että asemakaavaa muutetaan tietyn ratkaisumallin mukaiseksi, ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaan välittömiä oikeusvaikutuksia. KHO:n mukaan kaupunginhallituksen päätöksellä ei ollut ratkaistu eikä ollut voinutkaan ratkaista laadittavan asemakaavan sisältöä sitovasti ja lopullisesti.

 

Oikaisuvaatimuksenalaisia päätöksiä syntyykin tässä asiassa vasta siinä vaiheessa, kun kaupunki päättää asemakaavamuutoksesta ja kohteen luovutusehdoista tai konkreettisesta luovuttamisesta.

 

Johtopäätös                      Esittelijä toteaa, että edellä esitetyin perustein sekä asian tosiseikkojen nojalla asiassa on näin kyse kuntalain 91 §:ssä tarkoitetusta valmistelusta, eikä kaupunginhallituksen päätös siten ole sellainen päätös, josta voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

 

Varauksen kohteen luovutusehdot

 

Myöhemmin mahdollisesti ajankohtaiseksi tulevan tontinluovutuksen osalta todettakoon vielä, että varausehtojen ehkä täytyttyä, asemakaavamuutoksen mahdollisesti vahvistuttua ja vuokrausperusteista päätettyä varauskohdetta luovutettaessa tulee varauspäätöksen mukaan noudattaa kaupungin tavanomaisesti noudattamia Hitas-asuntojen myyntiä koskevia varausehtoja. Ehdot sisältävät määräyksiä mm. asuntojen korkeimman sallitun myyntihinnan määräytymisestä sekä Hitas-asuntojen omistusrajoitusten valvonnasta. Lisäksi perheasunnoiksi suunniteltuja asuntoja on varausehtojen mukaan tarjottava ensisijaisesti lapsiperheille. Tarkempia määräyksiä Hitas-asuntojen myynnille ei kuitenkaan varausehdoissa aseteta.

 

Mikäli kiinteistölautakunta aikanaan päättää varausalueen luovuttamisesta varauksensaajalle, voidaan luovutussopimuksiin kirjata tarpeelliseksi katsottavat ehdot myös Hitas-asuntojen myynnistä. Mahdollisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osalta asukasvalinnassa tulee noudattaa tätä koskevassa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

 

Kiinteistövirasto ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut ovat antaneet asiassa lausuntonsa. Ehdotus on lausuntojen mukainen.

 

 

 

 


2

KALLION VIRASTOTALON IKKUNOIDEN SISÄPUOLISTEN HUOLTOKORJAUSTEN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1334

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 31.5.2009 päivätyn Kallion virastotalon ikkunoiden sisäpuolisten huoltokorjausten teknisen hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2,5 miljoonaa euroa toukokuun 2010 kustannustasossa (RI =127,0, THI =145,5).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 31.5.2010

 

Liite 2

Esityksen perustelut

 

Liite 3

Kallion virastotalon ikkunoiden sisäpuolisten huoltokorjausten tekninen hankesuunnitelma - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ

 

Hankkeen lähtökohdat ja kuvaus

 

Kallion virastotalo on rakennettu vuonna 1965. Rakennuksessa on tehty sisätilojen laaja peruskorjaus vuosina 2001 - 2002, minkä lisäksi osassa rakennusta ikkunoita on peruskorjattu erillisinä hankkeina jo aiemmin vuosina 2008 - 2009.

 

Teknisen korjaushankkeen päämääränä on ehkäistä rakennuksen ulkovaipasta johtuvat sisäilma- ja kosteusongelmat hankesuunnitelman arvion mukaisesti, n. 10 - 15 vuoden elinkaariodotuksella. Peruskorjauksessa kaikki vielä uusimattomat tai peruskorjaamattomat ikkunat korjataan ja kunnostetaan sekä tiivistetään ikkunarakenteet hyvin ympäröiviä ulkoseinärakenteita vasten. Sisäilman laadun parantaminen on välttämätöntä työolosuhteiden pitämiseksi asianmukaisella tasolla. Hanke on kiireellinen.

 

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

 

Rakennuksen ikkunapinta-ala on yhteensä n. 4 466 m2. Teknisen korjaushankkeen kustannukset on laskettu urakkatarjouksen perusteella. HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat arvonlisäverottomana noin 2,5 miljoonaa euroa.

 

Teknisellä korjaushankkeella ei ole vuokravaikutusta eikä sen takia ole tarpeen osoittaa rakennuksen ulkopuolisia väistötiloja.

 

Rahoitus ja aikataulu     Hanke sisältyy kiinteistölautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksessaan esittämään talonrakennusohjelmaan vuosille 2011 - 2013.

 

Hankkeen on arvioitu valmistuvan joulukuussa 2012.

 

Lausunnot                        Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Kallion virastotalon ikkunoiden sisäpuolisten huoltokorjausten teknisen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti

 

 

 

 


3

KALLION VIRASTOTALON MAANALAISTEN KORJAUSTEN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2010-1335

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 31.5.2010 päivätyn Kallion virastotalon maanalaisten korjausten teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1,8 miljoonaa euroa huhtikuun 2010 kustannustasossa (RI = 126,80, THI = 145,0).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 31.5.2010

 

Liite 2

Esityksen perustelut

 

Liite 3

Kallion virastotalon maanalaisten korjausten tekninen hankesuunnitelma - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ

 

Hankkeen lähtökohdat ja kuvaus

 

Kallion virastotalo on rakennettu vuonna 1965. Rakennuksessa on tehty sisätiloja koskeva peruskorjaus vuosina 2001 - 2002.

 

Kallion virastotalon sisäilman laadussa on ilmennyt ongelmia, joiden yhtenä syynä ovat maanalaisten tilojen putkitunneleista, tunneleiden kautta kulkeutuvat ilmavuodot. Sisäilman laadun parantaminen on välttämätöntä työolosuhteiden pitämiseksi asianmukaisella tasolla.

 

Korjauksilla pyritään poistamaan maanalaisten tilojen ilmanvaihto- ja kosteusolosuhdeongelmat. Tämä tapahtuu puhdistamalla, kuivattamalla ja ilmastoimalla rakennuksen alla ja sokkelien ulkopuolella olevat maanalaiset ontelot sekä eristämällä käyttämättömät maan-alaiset tilat rakennuksen käyttötiloista.

 

Hanke on kiireellinen.

 

Kustannukset                  Teknisen korjaushankkeen kustannukset on laskettu urakkatarjouksen perusteella. HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat arvonlisäverottomana noin 1,8 miljoonaa euroa.

 

Teknisellä korjaushankkeella ei ole vuokravaikutusta.

 

Rahoitus ja aikataulu     Hanke sisältyy talonrakentamisohjelmaan, joka on hyväksytty vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman yhteydessä.

 

Hankeen on arvioitu valmistuvan joulukuussa 2011.

 

Lausunto                          Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisena.

 

 

 

 


4

4.10.2010 pöydälle pantu asia

HANKESUUNNITELMA OSOITTEESSA HELSINGINKATU 24 SIJAITSEVAN KAUPUNGIN TYÖTERVEYSKESKUKSEN ERI TOIMIPISTEISSÄ OLEVIEN TOIMINTOJEN KESKITTÄMISEKSI 

 

Khs 2010-1333

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 14.6.2010 päivätyn osoitteessa Helsinginkatu 24 sijaitsevan Helsingin työterveyskeskuksen 2. kerroksen tilamuutoksien hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on rakennuksien osalta 2 133 brm2 sekä rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2,1 miljoonaa huhtikuun 2010 kustannustasossa (RI = 126,8, THI = 145,0).

 

Pöytäkirjanote työterveyskeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja HKR-rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 14.6.2010

 

Liite 2

Esityksen perustelut

 

Liite 3

Hankesuunnitelma osoitteessa Helsinginkatu 24 sijaitsevan kaupungin työterveyskeskuksen toimintojen laajentamiseksi... - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ

 

Hankkeen lähtökohdat ja kuvaus

 

Tällä hetkellä osoitteessa Helsinginkatu 24 toimivat kaupungin työterveyskeskus, ympäristökeskus sekä rakennuksen toisessa kerroksessa väliaikaisesti väistötiloissa suomenkielinen työväenopisto. Työväenopistolta kesäkuun lopussa vapautunut toisen kerroksen tila on tarkoitus muuttaa Helsingin työterveyskeskuksen laboratorio-, röntgen-, fysioterapia- ja hallinnon tiloiksi.

 

Hanke sisältää ensimmäisen kerroksen alakattojen avauksia tulevien työterveystilojen viemäröintitöiden osalta sekä kuudennen kerroksen röntgentilojen ja neljännen kerroksen laboratorio- ja fysioterapiatilojen siirron toiseen kerrokseen. Sisäpihan puolella tehdään pieniän muutoksia kahteen ulko-oveen, jolloin poistumistiet selkeytyvät, sekä kiinteistön jätehuolto helpottuu.

 

Sen jälkeen, kun ympäristökeskus on muuttanut uudisrakennukseen Viikkiin, rakennus on tarkoitus ottaa ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta kokonaan työterveyskeskuksen käyttöön, mihin se hyvin soveltuu.

 

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

 

HKR-Rakennuttajan 26.5.2010 laatiman kustannusennusteen mukaan koko hankkeen rakennuskustannukset ovat arvonlisäverottomana 2,1 miljoonaa euroa eli 985 euroa/brm2.

 

Toisen kerroksen tilat ovat työterveyskeskukselle uutta vuokrattavaa tilaa. Kustannusperusteinen pääoma ja ylläpidon sisältävä vuokra on 16,69 euroa/m2/kk, 20 036 euroa/kk ja 240 432 euroa/v 3 %:n tuottovaateella ja 30 vuoden takaisinmaksuajalla.

 

Samalla työterveyskeskus luopuu Töölön työterveysaseman tiloista 505 m2 sekä toistaiseksi Helsinginkatu 24:n neljännen kerroksen fysioterapiatiloista sekä väliaikaisista laboratoriotiloista 466 m2. Näiden tilojen yhteenlaskettu vuosivuokra on ollut 155 000 euroa/v. Järjestelyillä tehostetaan omaa toimintaa ja vähennetään ostopalveluja.

 

Väistötiloja ei tarvita.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Hanke on tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 2010 - 2014 vuosina 2010 - 2011 toteutettavana hankkeena.

 

Rakentamisen on suunniteltu alkavan marraskuussa 2010 ja valmistuvan kesäkuussa 2011.

 

Lausunnot                        Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa kiinteistön Helsinginkatu 24 kaupungin työterveyskeskuksen toisen kerroksen laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymistä kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti ja toteaa, että hanke sisältyy kiinteistölautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksen 2011 - 2013 talonrakennusohjelmaan.

 

Uusiin tiloihin sijoitetaan työterveyskeskuksen laboratorio-, röntgen-, fysioterapia- ja hallinnon toimintoja. Järjestelyillä tehostetaan omaa toimintaa ja vähennetään ostopalveluja. Uusien tilojen kustannusperusteinen pääoma- ja ylläpidon sisältävä vuokra on 16,69 euroa/m2/kk. Tilakustannukset tulevat nousemaan hiukan, mutta Työterveyskeskus on sopeuttanut kustannusnousun taloussuunnitelmaansa.

 

Helsingin kaupungin työterveyskeskus on lausunnossaan 18.6.2010
sitoutunut hankkeesta muodostuvaan lisävuokraan.

 

Esittelijä toteaa, että ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.