Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 22.9.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 22.9.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 22.9.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen 31 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11–16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17, 18           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19, 20           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvalvontavirastoa valmistelemaan rakennusvalvontaviraston lausunnossa 30.4.2010 mainitun rakennusjärjestyksestä laadittavan julkaisun, johon sisältyy määräysten lisäksi lisätiedot ja säännösviittaukset.

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin rakennusjärjestyksestä kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä Espoon kaupungille, Uudenmaan liitolle, Sipoon kunnalle, Vantaan kaupungille ja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:lle.

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin rakennusjärjestyksestä ja annetuista lausunnoista (kaupunginvaltuuston esityslistan liite 3, päätöshistoria) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, pelastuslaitokselle ja Helsingin Satama -liikelaitokselle.

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, Helsingin Energia -liike-laitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Helsingin hallinto-oikeu-delle, Laajasalo–Degerö Seura ry:lle, Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry:lle, Maija Wilksmanille ja Marja-Liisa Laakkoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, opetusvirastolle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Lisätiedot:
Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012