Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginhallituksen 18.1.2010 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen §:n 40 osalta

1

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

8

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Työryhmän asettaminen tekemään vaihtoehtoisia ehdotuksia kuntalaisten osallisuuden ja demokratian edistämiseksi Helsingissä

5

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 


5

KAUPUNGINHALLITUKSEN 18.1.2010 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN §:N 40 OSALTA

 

Khs 2010-1075

 

KJ

Kaupunginhallitus päättänee tarkastaa kaupunginhallituksen 18.1.2010 kokouksen pöytäkirjan §:n 40 osalta.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

 

LIITE

Kaupunginhallituksen 18.1.2010 kokouksen pöytäkirjan § 40

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 9 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa, jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti 18.1.2010 valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Pajamäen ja hänen varalleen jäsen Krohnin. Jäsen Pajamäki ja jäsen Krohn olivat molemmat esteellisiä kaupunginhallituksen kokouksessa §:n 40 kohdalla, jolloin kaupunginhallituksen tulisi tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta.

 

./.                                         Liitteenä kaupunginhallituksen 18.1.2010 kokouksen pöytäkirjan § 40.    

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  18.1.2010

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          19.1.2010

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN TEKEMÄÄN VAIHTOEHTOISIA EHDOTUKSIA KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN JA DEMOKRATIAN EDISTÄMISEKSI HELSINGISSÄ

 

Khs 2009-333

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 11.2.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kati Peltolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

ESITTELIJÄ                      Kj toteaa, että käsitellessään 11.2.2009 valtuutettujen eräitä aloitteita Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää työryhmän asettamista tekemään vaihtoehtoisia ehdotuksia kuntalaisten osallisuuden ja demokratian edistämiseksi Helsingissä.

 

Työryhmän tulee selvittää helsinkiläisten nykyisiä osallistumistapoja ja osallistumattomuuden syitä sekä vertailla erilaisia suomalaisia ja naapurimaissa käytössä olevia hallintomalleja siitä näkökulmasta, miten ne edistävät kuntalaisten vaikuttamista asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. ” (Kati Peltola, äänin 55-2 )”

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kj toteaa edelleen, että Khs päätti esittää (23.3.2009) Vantaan kaupungille, että kaupungit ryhtyvät yhdessä laatimaan selvitystä Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen etujen ja haittojen arvioimiseksi. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti (6.4.2009), että yhdessä Helsingin ja muiden halukkaiden kuntien kanssa selvitetään 4-14 kunnan kaksiportaisen seutuhallintomallin edut ja haitat ottaen huomioon hallinnon tehostaminen, paikallisdemokratian toimivuus sekä kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus.

 

Helsinki-Vantaa-selvitys ja Helsingin seudun kuntien yhteistyönä tehtävä kaksiportaisen seutuhallintomallin selvitys ovat käynnistyneet loppuvuodesta 2009.

 

                                                                 Kj toteaa, että molemmat em. selvitykset on organisoitu siten, että selvitystyötä ohjaa ja seuraa poliittinen seurantaryhmä ja selvitykset valmistellaan virkatyönä erillisissä työryhmissä. Kuntalaisten osallisuuden ja demokratian tilaa ja edistämistä selvitetään ja arvioidaan monipuolisesti molempiin selvityksiin nimetyissä demokratiatyöryhmissä ja toimintaympäristötyöryhmissä. Työryhmien raportit valmistuvat elo-syyskuussa ja molempien selvitysten loppuraportit valmistuvat vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

.                                                                Kj toteaa lisäksi, että em. selvityksissä seurataan ja hyödynnetään Espoon kaupungin käynnistämää tutkimusta metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Vastaavasti hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia, joita analysoidaan ja vertaillaan valtion käynnistämässä metropolialueiden hallintomallien selvityshankkeesta, joka valmistuu lokakuun 2010 loppuun mennessä.

 

                                            Kj toteaa lopuksi, että vireillä olevat selvitykset toteuttavat strategiaohjelmassa mainittua kansavaltahanketta kohdassa Demokratia ja vaikuttaminen. Jatkotoimenpiteistä päätetään selvityshankkeiden tulosten ja johtopäätösten valmistuttua.

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

19.1.2010

HKL -liikelaitoksen johtokunta

21.1.2010

Palmia -liikelaitoksen johtokunta

21.1.2010

teknisen palvelun lautakunta

21.1.2010

 

Pöytäkirjanote ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

- ruotsinkielinen jaosto

 

10.12.2009

terveyslautakunta

19.1.2010

 

Pöytäkirjanote ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

19.1.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

21.1.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

19.1.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.1.2010

rakennuslautakunta

19.1.2010

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.1.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024