HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

26 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Huom!  Kokouspaikka

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

9.8.2010 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalon ravintola

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lausunto kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän esityksestä kuntalain muuttamiseksi

3

 

4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Otto Lehtipuun virkamatka Vietnamiin Hanoihin

18

 

5

Helsingin kaupungin liittyminen Innorail Oy:n osakkaaksi

20

 

6

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle

21

 

7

Lainan myöntäminen Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

24

 

8

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

26

 

9

Korkotukilainan myöntäminen Myllypuron Kiinteistöt Oy:lle

28

 

10

Kari Komulaisen oikaisuvaatimus

30

 

11

Iltakouluasia: Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami - tilannekatsaus toimintaympäristön muutoksista, kaupungin talouden kehityksestä sekä ennuste vuodelle 2010

31

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

35

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Lausunto sisäasiainministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

37

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Vattuniemen jatkosuunnittelu

40

 

2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen kaupunkiratojen asemien yhteyteen

42

 

3

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi: Tilakeskuksen laskutuskäytäntöjen kehittäminen

45

 

4

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto Oy Simonlinna poikkeamishakemuksesta

48

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Puoskarin (varalla Pajamäki) ja Krohnin (varalla Hakola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

LAUSUNTO KUNNAT JA KILPAILUNEUTRALITEETTI -TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ KUNTALAIN MUUTTAMISEKSI

 

Khs 2010-1109

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa Kunnat ja kilpailuneutraliteetti
 -työryhmän esityksestä kuntalain muuttamiseksi seuraavan lausunnon:

 

Esityksen lähtökohdista

 

Kaupunki pitää perusteltuna EU:n komission Destiaa ja Palmiaa koskevien kannanottojen perusteella, että kuntien toiminnalle kilpailluilla markkinoilla luodaan työryhmän esityksen pohjalta selkeät pelisäännöt.

 

Kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena järjestelynä työryhmän esitystä, että kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla eriytetään tapahtuvaksi oikeudellisesti erillisessä yhteisömuodossa.

 

Kaupunki pitää tärkeänä, että kunnan muun kuin kilpailutilanteessa tapahtuvan palvelutoiminnan osalta kunnat voivat jatkossakin vapaasti päättää tavan, jolla ne järjestävät palvelunsa kuntalaisille. Tältä osin kaupunki viittaa työryhmän muistiossaan esittämään lähtökohtaan, että esityksen tarkoituksena ei ole puuttua kunnan erityislailla säädettyyn palvelujen järjestämisvastuuseen.

 

Selvyyden vuoksi kaupunki toteaa, että toimivien markkinoiden näkökulmasta kaupunki on muiden kuntien tavoin monipuolinen toimija, jonka toimilla on erilaisia vaikutuksia markkinoilla. Kunnat ostavat palveluja, tuottavat palveluja sekä toteuttavat elinkeinopolitiikkaansa erilaisin toimenpitein luoden edellytyksiä oman alueensa ja koko seudun elinkeinotoiminnalle ja laajemminkin. Kunnat voivat siten omilla toimillaan myös edistää kilpailullisten markkinoiden syntymistä ja olemassaoloa sekä ylläpitää ja edistää toimivaa kilpailua. Erityisesti kilpailun väheneminen markkinoiden keskittyessä ja kilpailullinen tasapaino pienten ja suurten yritysten välillä vaikuttavat markkinoiden toimivuuteen. On elinkeinoelämän ja kuntalaisten etu, että kysynnän ja tarjonnan keskinäinen suhde pysyy tasapainoisena, jotta myös tavaroiden ja palveluiden hinnat ja laatu pysyvät kohtuullisella tasolla ja niiden saatavuus on varmistettu.

 

 


Esityksen taloudellisista vaikutuksista

 

Tulonmenetysten korvaaminen

 

Yhtiöt ovat velvollisia maksamaan verotettavasta tulostaan yhteisöveroa kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Nykyinen yhteisöverokanta on 26 %. Kuntien elinkeinotoiminnastaan saama tulo puolestaan on tällä hetkellä verovapaata tai hyvin lievän verotuksen kohteena. Työryhmän esitys merkitsee, että kunnat menettävät tällä hetkellä verovapaita elinkeinotoiminnan tulojaan ja veronsaajana tältä osin tulee olemaan valtio.

 

Kaupungin alustavan selvityksen perusteella voidaan arvioida, että tulonmenetys Helsingille on pelkästään Helsingin Energian ja Helsingin Sataman nykyisten toimintojen yhtiöittämisen jälkeen toteutustavasta riippuen suuruusluokkaa 50–80 miljoonaa euroa, mikä vastaa kunnallisverotuloina yli puolta veroprosenttia. Tulonmenetys on siten kaupungintalouden ja palvelutuotannon rahoittamisen kannalta merkittävä. Luonnollisesti lopullinen verovaikutus riippuu yhtiön liiketoiminnasta syntyvän tuloksen lisäksi perustamisvaiheessa yhtiöön siirtyvän toiminnan laajuutta, siirtotapaa, arvoa sekä yhtiörakennetta ja pääomitusta koskevasta yhtiöittämisratkaisusta.

 

Kaupunki pitää työryhmän kannanoton mukaisesti välttämättömänä, että kaupungille yhtiöittämisvelvollisuudesta eli toiminnan verotuksellisen aseman muutoksesta aiheutuvat tulomenetykset korvataan täysimääräisesti. Ei ole perusteltua, että valtio saa muutoksesta verohyödyn. Työryhmä ei esitä miten ja mistä ajankohdasta lukien tulonmenetykset tulisi korvata.

 

Kaupunki ei hyväksy työryhmän esittämää näkemystä, että tulonmenetysten korvaamiseksi tehtävä selvitys ”voitaisiin tehdä aikaisintaan siirtymäajan ja muutaman toimintavuoden perusteella”. Kaupunki katsoo, että tulonmenetys tulee korvata perustettujen yhtiöiden tilinpäätösten perusteella vuosittain perustamisajankohdasta lukien ja maksaa suoraan yksittäiselle kunnalle kutakin tilivuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Kaupungin näkemyksen mukaan tämä on kunta-valtio -suhteessa tasapuolista, kun otetaan huomioon, että kuntien yhtiöittämisvelvoitteensa perusteella perustamat yhtiöt tilittävät valtiolle toimintansa tuottamasta tulosta ennakkoveroa kuukausierissä heti yhtiömuotoisen toiminnan ensimmäisestä aloittamiskuukaudesta alkaen.

 

 


Vapautus varainsiirtoverosta

 

Työryhmä esittää vapautusta varainsiirtoverosta perustettaviin yhteisöihin luovutettavien käyttöomaisuusosakkeiden sekä kiinteistöjen ja niiden hallintaan oikeuttavien osakkeiden osalta.

 

Varainsiirtovapaus ei siis koskisi lakiesityksen sanamuodon mukaan yhtiöitettävään toimintaan liittyvien kaikkien osakkeiden siirtymistä, vaan vain esityksessä nimenomaisesti mainittuja osakkeita.  Kaupunki katsoo, että kunnan toimintojen järjestely lain vaatimalla ja edellyttämällä tavalla ei saa aiheuttaa itse järjestelypakosta johtuvia veroseuraamuksia. Näin ollen myöskään vapautusta varainsiirtoverosta ei tulisi rajata vain esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeisiin, vaan vapautuksen tulisi koskea muitakin osakkeita, jotka kunta pitää yhtiöitettävän toiminnan kannalta tarpeellisena siirtää perustettavaan yhtiöön.

 

Kaupunki pitää välttämättömänä, että vapautus varainsiirtoverosta toteutetaan työryhmän esityksen mukaisesti edellä esitetyin, siirtyviä osakkeita koskevin tarkennuksin. Ilman vapautusta verokustannus olisi Helsingille merkittävä. Kaupungin alustavan selvityksen perusteella voidaan arvioida, että pelkästään Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisten yhteydessä näihin yhtiöihin vastikkeellisesti luovutettavista osakkeista ja kiinteistöistä menevät varainsiirtoverot olisivat varovasti arvioiden suuruusluokkaa 70–80 miljoonaa euroa.

 

 

Esitys siirtymäajasta

 

Työryhmä esittää, että kunnan on viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä siirrettävä yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluva toiminta hoidettavaksi erillisessä yhteisömuodossa tai järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua.

 

Kaupunki pitää välttämättömänä, että yhtiöittämisille annetaan vähintäänkin työryhmän esityksen mukainen siirtymäaika.Mikäli työryhmän esityksen mukainen yhtiöittämisvelvollisuus toteutuu, niin esimerkiksi Helsingissä yhtiöittämisten piiriin kuuluu tai saattaa kuulua liikelaitoksia, joista yksittäisen liikelaitoksen liikevaihto on suurimmillaan yli 700 miljoonaa euroa, tase 1,5 mrd euroa ja henkilöstömäärä yli 2000 henkilöä.

 

Varsinkin tällaisten liikelaitosten yhtiöittämisprosessit ovat kokemuksen mukaan monivaiheisia ja vaativia, sisältäen ainakin seuraavat vaiheet:

-                                       perusselvitysvaihe: yhtiöittämistapavaihtoehdot taloudellisine tarkasteluineen, yhtiörakenteet, vero- ja tulossuunnitteluun liittyvien ennakkopäätösten hakeminen verottajalta ja tapauskohtaisesti myös keskusverolautakunnalta sekä valtion kirjanpitolautakunnalta, yhteydenpito muihin viranomaisiin,

 

-                                       yksityiskohtainen yrityssuunnitteluvaihe: valitun yhtiöittämistavan toteuttamisen yksityiskohtainen suunnittelu (liiketoimintasuunnitelma, alkavan taseen muodostaminen, pääomitus, tulossuunnittelu, rahoitus, yt-menettely ja muut henkilöstöä koskevat järjestelyt jne.),

 

-                                       hallinnollinen päätöksentekovaihe: yhtiöittämisen kunnan sisäinen hallinnollinen vaihe valmisteluineen on toteutettava kuntalain ja hallintolainsäädännön mukaisella tavalla. Helsingissä yhtiöittämisistä päättää kaupunginvaltuusto sitä edeltävien lautakunta/johtokunta- ja kaupunginhallitusesitysten pohjalta.

 

-                                       yhtiön perustamisvaihe: rekisteröinti ja ilmoitukset muille viranomaisille, hallinnon järjestäminen ja mm. aikaa vievä sopijapuolten suostumusten hankkiminen kunnan nimissä ennen yhtiöittämistä tehtyjen sopimusten siirrolle yhtiölle.

 

Edellä esitetty huomioon ottaen kaupunki pitää työryhmän esittämää siirtymäaikaa perusteltuna.

 

 

Esityksen vaikutuksista henkilöstön asemaan

 

Työryhmä esittää, että sellaisen toiminnan yhtiöittäminen, jota kunnat harjoittavat lain voimaantullessa ja jonka ne joutuvat yhtiöittämään lain perusteella, katsottaisiin lain perusteella liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutusta koskevia edellytyksiä ei tarvitsisi erikseen selvittää, vaan oikeudet ja velvollisuudet määräytyisivät liikkeen- luovutussäännöksien perusteella.

 

Kaupunki toteaa olevan omalta osaltaan selvää, että kaikki yhtiöittämiset katsotaan liikkeenluovutuksiksi riippumatta siitä, perustuvatko ne lakiesityksen mukaiseen velvollisuuteen vai ei.  Omissa yhtiöittämisjärjestelyissään kaupunki on noudattanut liikkeenluovutuksen periaatteita  riippumatta siitä, onko niihin ollut lain velvoite vai ei. Tämä on koskenut myös siirtyvän henkilöstön eläketurvaa.

 

 

Lakiesityksen yksityiskohdista

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla (2 a §)

 

Työryhmä esittää, että lainkohdassa ei määriteltäisi tarkemmin, mitä tarkoitetaan kunnan toiminnalla kilpailutilanteessa markkinoilla, koska ”yleispätevää määrittelyä ei ole olemassa ja viime kädessä joudutaan kussakin yksittäistapauksessa tulkitsemaan, toimiiko kunta kilpailutilanteessa markkinoilla”.

 

Kaupunki toteaa, että työryhmän esittämä lakitekninen konstruktio, jossa ei määritellä, mikä on kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla ja jossa lainkohtaan liitetään vain esimerkkiluettelo siitä, millaisen toiminnan ei ainakaan katsota tapahtuvan kilpailutilanteessa markkinoilla, voi nostaa esille käytännön epävarmuustekijöitä, joihin saadaan lopullinen ratkaisu viime kädessä vasta tuomioistuintietä.

 

Tästä huolimatta kaupunki pitää työryhmän esittämää ratkaisua parempana ja lain soveltamisen kannalta käytännössä joustavampana kuin vaihtoehtoa, jossa pyrittäisiin tyhjentävästi määrittelemään kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla. Sellainen ei ole käytännössä mahdollista.

 

Yhtiöittämisvelvollisuus

 

Työryhmä esittää myös säädettäväksi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan organisaatiovelvoitteesta (”yhtiöittämisvelvollisuus”). Pykälän 1 momentissa säädettäisiin pääsäännöstä, jonka mukaan kunnan olisi siirrettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta yhtiölle, muulle yhteisölle tai säätiölle.

 

Tältä osin kaupungilla ei ole muuta huomauttamista kuin, että se pitää lakiteknisesti epäonnistuneena ilmaisua ”yhtiöittämisvelvollisuus”, kun kyse voi olla kilpailunalaisen toiminnan siirtämisestä säännöksen sanamuodonkin mukaan myös muuhun kuin yhtiömuotoon. Kaupunki esittää, että yhtiöittämisvelvollisuuden sijasta säännöksessä käytetään ilmaisua ”oikeudellinen eriyttämisvelvollisuus”, joka ilmaisuna paremmin vastaa tavoitetta kilpailunalaisen toiminnan eriyttämisestä kunnan muusta toiminnasta.

 

Esityksen mukaan säännöksessä ei puututtaisi kunnan toimialaan eikä määriteltäisi, mitä toimintaa kunta voi harjoittaa, vaan tältä osin säännöksessä viitattaisiin kuntalain 2 §:ään. Kuntalain 2 §:ssä määritellään kunnan toimiala. Lisäksi säännöksessä ei puututtaisi kunnan laissa säädettyyn palvelujen järjestämisvastuuseen. Kaupunki pitää näitä työryhmän esityksen lähtökohtia perusteltuina.

 

Kuntien yhteistoiminta

 

Pykälän 2 momentin 2 kohdassa säädettäisiin kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Säännöksen mukaan kilpailutilanteesta markkinoilla ei olisi kyse, jos palveluja järjestetään kuntalain 76 §:ssä tarkoitettuna yhteistoimintana lakiin perustuvan yhteistoimintavelvoitteen perusteella omana toimintana. Palvelujen järjestäminen olisi rajattu sen alueen asukkaille ja muille, joille sen on lain perusteella järjestettävä palveluja. Työryhmän esityksessä mainitaan lakiin perustuvista yhteistoimintavelvoitteista esimerkkeinä erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon järjestäminen.

 

Työryhmän muistiossa todetaan lisäksi, että kun kyse on kuntien välisestä yhteistoiminnasta, oikeustila on kilpailuttamisvelvollisuuden osalta tällä hetkellä vakiintumaton. Jos tulevassa oikeuskäytännössä asetetaan tiukat vaatimukset kuntien väliselle yhteistoiminnalle, jotta se ei olisi kilpailuttamisvelvollisuuden alaista, yhteistoimintaan tulee liittymään kuntien kannalta riski yhtiöittämisvelvollisuudesta.

 

Helsingin kaupunki toteaa, että tällä voi muun ohessa olla vaikutusta pääkaupunkiseudun yhteistyöhön, koska kaikki nykyiset yhteistyöalat eivät perustu lakisääteiseen yhteistoimintavelvoitteeseen. Lainkohdan soveltamisen kannalta varsin kriittiseksi voi muodostua kysymys siitä, mitkä palvelut kuuluvat lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin. Helsingin seudulla toimiva HUS-kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnille esimerkiksi laboratoriopalveluja. Mikäli säännöstä tullaan tulkitsemaan niin, että ne eivät kuulu lakisääteisen yhteistoiminnan (erikoissairaanhoidon) piiriin, niin se vaikeuttaa jatkossa sopimista näiden palvelun tuottamisesta sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien yhteistyönä.

 

Kaupunki katsoo ensisijaisesti, että kuntien väliseen yhteistoimintaan ei tulisi lainkaan liittää yhtiöittämisvelvollisuutta, jos kyse on kunnan lakisääteisten palvelujen tuottamisesta. Viime kädessä kyse on siitä, hoitaako kunta palvelutuotannon yksin vai yhdessä muiden vastaavan palveluvelvoitteen omaavien kuntien kanssa.

 

Työryhmä toteaa, että valmisteilla oleva hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sisältää useita säännöksiä, joiden perusteella kuntien ja kuntayhtymien on sovittava terveydenhuollon palvelujen työnjaosta (kuvantamis-, laboratorio- ja kuntoutuspalvelut). Lisäksi ne sisältävät ensihoidon ambulanssipalveluja koskevan säännöksen, jonka perusteella palo- ja pelastustoimi voi jatkossa tuottaa ambulanssipalveluja yhteistoimintasopimuksen perusteella.

 

Kaupunki pitää työryhmän näkemyksen mukaisesti joka tapauksessa välttämättömänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä tarkennetaan, jotta niissä palveluissa, joissa kunnalliselle palvelutuotannolle on erityisiä perusteita, kunta ja kuntayhtymä voisivat jatkossakin tuottaa palveluja, vaikka tehtävään liittyisi kilpailuneutraliteettiongelmia. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen edellyttävät tulevaisuudessakin, että kunnat ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät järjestävät ja tuottavat lakisääteiset terveyspalvelut. Yksi­tyisen sektorin tärkeänä tehtävänä on täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja. Esitetty siirtymäaika mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien ennen lain voimaantuloa kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan jatkamisen siirtymäaikana.

 

Lisäksi kaupunki toteaa, että ehdotetussa 2 a §:n 2 momentin 3 kohdassa mainitaan kuntalain 76 §:n mukainen kuntien välinen yhteistoiminta, jota harjoitettaisiin sidosyrityksen muodossa. Kuntalain 76 § ei kuitenkaan koske kuntien välistä yritysmuotoista yhteistoimintaa, vaan vain isäntäkuntaa, kuntayhtymää ja yhteistä viranhaltijaa.

 

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevista poikkeuksista (2 b §)

 

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset koskisivat sellaisia tehtäviä, joissa kunnan voitaisiin katsoa toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla, mutta toiminnan perusteella kunnalla ei olisi yhtiöittämisvelvollisuutta. Säännökseen sisältyvä poikkeusluettelo on esimerkinomainen eikä tyhjentävä.

 

Tältä osin kaupunki toteaa edellä 2 a §:n kohdalla esitetyn mukaisesti, että esimerkkipohjainen luettelo voi nostaa esille käytännön epävarmuustekijöitä, joihin saadaan lopullinen ratkaisu viime kädessä vasta tuomioistuintietä. Tästä huolimatta kaupunki pitää työryhmän esittämää esimerkkiluetteloon perustuvaa säätämistapaa parempana ja lain soveltamisen kannalta käytännössä joustavampana kuin vaihtoehtoa, jossa pyrittäisiin tyhjentävästi määrittelemään poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuudesta. Sellainen ei ole käytännössä mahdollista.

 

Vähäinen toiminta

 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan perusteella kunta voisi harjoittaa omana toimintanaan vähäistä toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksen perustelujen mukaan vähäiseksi toiminnaksi katsottaisiin toiminta, jolla ei olisi markkinavaikutuksia tai markkinavaikutus jäisi pieneksi. Työryhmä toteaa, että säännöstä tulisi tulkita tiukasti ja ottaen huomioon myös niin sanottu potentiaalinen markkinavaikutus eli vaikutus yksityisen toiminnan syntymiseen alalla. Laissa ei myöskään esityksen perustelujen mukaan kytkettäisi vähäisyyden määritelmää esimerkiksi liikevaihdon prosenttimääriin.

 

Kaupunki pitää lain soveltamisen kannalta ongelmallisena ilmaisua ”vähäinen” siitä huolimatta, että esityksen perusteluissa täsmennetään sen esimerkiksi tarkoittavan  toiminnan ”satunnaisuutta” ja ”lyhytkestoisuutta”.

 

Kaupunki esittää, että ilmaisua ”vähäinen” täydennetään ilmaisulla ”satunnainen”. Tämä vastaisi paremmin säännöksen tarkoitusta ja osaltaan selkeyttäisi säännöksen soveltamista. Kunnan toiminta markkinoilla voisi olla siten ”vähäistä tai satunnaista”.

 

Tukipalvelujen myynti tytäryhteisöille

 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan perusteella kunta voisi myydä tukipalveluja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle ilman, että kunnan katsottaisiin toimivan markkinoilla.

 

Esityksen perustelujen mukaan säännös on tarpeen, jotta kunnat voivat tehostaa kuntakonsernin palveluja hoitamalla niitä keskitetysti. Toiminnan keskittämisellä pyritään turvaamaan, että tehtävää hoidetaan kokonaistaloudellisesti tehokkaasti. Toiminta olisi rajattu tukipalveluihin.

 

Kaupunki pitää säännöstä konsernijohtamisen kannalta tarpeellisena ja välttämättömänä, mutta esitetyssä muodossa ongelmallisena kahdesta syystä.

 

Ensinnäkin säännös sinällään mahdollistaa kunnan kannalta sen tukipalvelujen myynnin tytäryhteisöille ilman, että tämä katsottaisiin kunnan toiminnaksi kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksellä ei ole kuitenkaan käytännössä tavoiteltua vaikutusta, koska julkisen hankintayksikön asemassa oleva tytäryhteisö ei voi hankintalain tiukasti sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan hankkia kunnalta tällaisia tukipalveluja kilpailuttamatta ilman hankintalain mukaista suorahankintaperustetta muutoin kuin hankintalainsäädännön mukaisiin kynnysarvoihin saakka. Kaupunki toteaa, että työryhmäesitykseen ei sisälly vastaavaa hankintalainsäädännön muutosesitystä, jolla tehtäisiin julkisen hankintayksikön asemassa oleville tytäryhteisöille mahdolliseksi tukipalvelujen hankinta emokunnalta ilman kilpailutusta. Jotta säännös toimisi tavoitellulla tavalla, hankintalainsäädäntöä tulisi tältä osin muuttaa; varsinkin kun konsernirakenteen yleistyminen ja laajeneminen tuo väistämättä esiin entistä useammin tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan hankintalain soveltamista kuntakonsernin sisällä myös tytäryhteisön omistajaltaan suorittamiin hankintoihin. Hankintalain tiukka sanamuodon mukainen tulkinta johtaa konsernin sisäisen ristiinomistuksen lisääntymiseen ja erilaisten kunnan ja sen tytäryhteisöjen yhdessä omistamien palveluyhtiöiden perustamiseen kuntakonsernin sisälle.

 

Toiseksi säännöskohdan ilmaisu ”tukipalvelut” on epämääräinen ja antaa mahdollisuuksia eri suuntiin meneville tulkinnoille. Säännöksen perustelujen mukaan tukipalveluja olisivat muun muassa kirjanpidon ja palkkahallinnon järjestäminen sekä tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevien palvelujen myynti, siivous, arkistointi, kiinteistöhuolto sekä tilojen vuokraus ja myynti. Epäselväksi jää, sisältyisivätkö tukipalvelu-käsitteeseen myös esimerkiksi rakennuttamispalvelut, oikeudelliset asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuljetuspalvelut, työterveyshuolto jne.

 

Esimerkiksi työterveyspalveluja tuottavien kuntien omien työterveyskeskusten ja vastaavien tulisi voida jatkossakin tuottaa palveluja yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien ja tytäryhteisöiksi muuttuvien liikelaitosten nykyisille työntekijöille. Mikäli tämä ei olisi mahdollista, niin se merkitsisi, että nykyisessä virastomuodossa toimivat työterveysyksiköt menettäisivät pelkästään Helsingissä tuhansia työterveyshuollon asiakkaita ja joutuisivat sopeuttamaan toimintansa supistuvan volyymin mukaisiin resursseihin tai muuttamaan toimintansa yhtiömuotoon.

 

Mikäli työterveyspalvelut taas tulkittaisiin muuksi kuin tukipalveluksi, niin kunnan tulisi voida myydä tällaisia palveluita kunnan sidosyksikkönä toimivalle tytär- tai muulle yhteisöille kuntana samaan tapaan kuin sisäisessä kilpailutuksessa tai yhteistoiminnassakin. Niin myös kunnan osallistuminen sidosyksikön kilpailutukseen tulisi olla mahdollista.

 

Säännöksen selkeyttäminen ja vastaava hankintalainsäädännön muuttaminen on tarpeellista.

 

Palvelujen myynti sidosyksiköille

 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan kunta voisi myydä palveluja sidosyksikölle tai -yritykselle. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintalain 10 §:n mukaan erillistä oikeushenkilöä, jota kunta valvoo joko yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa samalla tavoin kuin omia toimipaikkojaan ja joka harjoittaa pääosin toimintaansa hankintayksiköiden kanssa. Palvelujen myyntiä ei olisi rajattu vain tukipalveluihin.

 

Tämän säännöskohdan osalta kaupunki toteaa saman kuin edellä tukipalveluja koskevan kohdankin osalta. Säännös sinällään mahdollistaa kunnan kannalta palvelujen myynnin sidosyksiköille ilman, että sitä katsotaan kunnan toiminnaksi kilpailutilanteessa markkinoilla. Säännöksellä ei ole kuitenkaan käytännössä tavoiteltua vaikutusta, koska julkisen hankintayksikön asemassa oleva sidosyksikkö ei voi hankintalain tiukasti sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan hankkia kunnalta palveluja kilpailuttamatta ilman hankintalainsäännön mukaista suorahankintaperustetta muutoin kuin hankintalainsäädännön mukaisiin kynnysarvoihin saakka. Kaupunki toteaa, että työryhmäesitykseen ei sisälly vastaavaa hankintalainsäädännön muutosesitystä, jolla tehdään julkisen hankintayksikön asemassa oleville sidosyksiköille mahdolliseksi palvelujen hankinta kunnalta ilman kilpailutusta. Jotta säännös toimisi tavoitellulla tavalla, hankintalainsäädäntöä tulisi tältä osin muuttaa; varsinkin kun konsernirakenteen yleistyminen ja laajeneminen tuo väistämättä esiin entistä useammin tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan hankintalain soveltamista kuntakonsernin sisällä myös sidosyksikön omistajaltaan suorittamiin hankintoihin. Hankintalain tiukka sanamuodon mukainen tulkinta johtaa konsernin sisäisen ristiinomistuksen lisääntymiseen ja erilaisten kunnan ja sen tytäryhteisöjen yhdessä omistamien palveluyhtiöiden perustamiseen kuntakonsernien sisälle.

 

Kunnan osallistuminen sidosyksikön tarjouskilpailuun

 

Työryhmämuistion perusteluosassa todetaan, että poikkeussäännös ei mahdollistaisi kunnan osallistumista sidosyksikön järjestämään tarjouskilpailuun. Kun sidosyksikkö ei kuitenkaan määritelmällisestikään toimi kuin vähäisessä määrin markkinoilla, voidaan katsoa, että se on vain yksi kunnallisen toiminnan tai yhteistoiminnan järjestämismuoto. Kunnan tulisi voida myydä palveluita tällaiselle yksikölle kuntana samaan tapaan kuin sisäisessä kilpailutuksessa tai yhteistoiminnassakin. Niin myös kunnan osallistuminen sidosyksikön kilpailutukseen tulisi olla mahdollista.

 

 

Tilojen vuokraaminen

 

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan yhtiöittämisvelvollisuutta ei synny, jos kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäväksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille tai käytettäväksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut.

 

Säännöksen perustelujen mukaan säännöksen tarkoituksena on rajata toimintaa siten, että toiminnan tarkoitus tulisi olla pääasiassa se, että tilat ovat kunnan omassa ja tytäryhteisöjen käytössä tai sellaisen palvelutoiminnan käytössä, jonka kunta on kilpailuttanut. Viimeksi mainitulla on tarkoitus varmistaa, että kunta voi esimerkiksi kilpailutettaessa palveluja tarjota tiloja toiminnan harjoittajan käyttöön.

 

Kaupunki pitää säännöstä perusteltuna todeten kuitenkin, että samalla tavoin kuin esityksen eräissä muissakin kohdissa tähänkin säännöskohtaan sisältyy tulkinnoille tilaa jättävä ilmaisu ”pääasiassa”. Tältä osin esitykseen ei sisälly ilmaisua tarkentavia tulkintaperiaatteita.

 

Lisäksi kaupunki toteaa, että ehdotetussa 2 b §:n 1 momentin 5 kohdassa mainitaan, että kunta voi vuokrata toimitiloja käytettäväksi mm. kunnan omassa toiminnassa. Tällaisessa sisäisessä vuokraustoiminnassa on kyse tavanomaisesta omasta toiminnasta, joka on sallittu muutenkin.

 

Valvonta (8 §)

 

Pykälässä säädettäisiin kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavan toiminnan valvonnasta. Valvontaviranomaisena toimisi esityksen mukaan aluehallintovirasto. Aluehallintovirastoja on kuusi.

 

Työryhmä toteaa, että valmistelussa selvitettiin vaihtoehtoisesti valvontatehtävän antamista kilpailuvirastolle. Tätä ei kuitenkaan esitetty, koska tehtävä olisi työryhmän mukaan edellyttänyt kilpailuviraston henkilöstöresurssien lisäämistä, jota ei pidetty todennäköisenä.

 

Kaupunki esittää, että kilpailuneutraliteetin valvonta keskitetään kilpailuasioiden asiantuntijaviranomaiselle eli kilpailuvirastolle (Kivi). Valtakunnallisena viranomaisena Kivi pystyy arvioimaan eri puolilla maata sijaitsevien kuntien toimintaa ja sen kilpailuneutraliteettivaikutuksia yhdenmukaisin perustein. Kivi on tehnyt tällaista arviointia sille osoitettujen toimenpidepyyntöjen johdosta jo aiemminkin. Myös muissa pohjoismaissa kilpailuneutraliteetin valvonta on keskitetty kilpailuvirastoa vastaavalle viranomaiselle.

 

Kilpailuneutraliteetin valvonta ei ole muutenkaan kunnan toiminnan rakenteen valvontaa. Pikemminkin se on sen valvontaa, toimiiko kuntaoikeushenkilö kilpailluilla markkinoilla vai ei. Sillä, millä tavoin toiminta on oikeushenkilön sisäisesti järjestetty, ei ole tässä arvioinnissa merkitystä, koska kilpailuneutraliteettivaikutukset ovat joka tapauksessa samat.

 

Valvonta on käytännössä jälkikäteisvalvontaa, koska toimivaltaisella viranomaisella tuskin on resursseja puuttua toimintaan esimerkiksi kesken vireillä olevan kilpailutuksen. Tästä syystä on hankalaa, että viranomaisen antaman kiellon (ja mahdollisen uhkasakon) suhde voimassa olevien sopimuksien soveltamiseen ja kiellon vaikutus niiden voimassa pysymiseen on lakiesityksessä käsittelemättä.

 

Aluehallintovirastojen päätöksiin haetaan muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta, joita on tällä hetkellä kahdeksan. Kivin päätöksiin haetaan muutosta markkinaoikeudelta. Myös oikeuskäytännössä on siksi sama eriytymisen riski kuin esitetyn mallin mukaisessa viranomaistoiminnassa olkoonkin, että Korkein hallinto-oikeus on joka tapauksessa viime kädessä huolehtimassa oikeuskäytännön yhtenäisyydestä.

 

Hinnoittelu (66 a §)

 

Ehdotetussa 66 a §:ssä edellytetään liiketaloudellista hinnoittelua toimittaessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Ehdotetussa 2 b §:n 2 momentissa puolestaan todetaan, että kunnan osallistuminen oman kunnan järjestämään tarjouskilpailuun ei tapahdu kilpailutilanteessa markkinoilla. Kaupunki toteaa, että tästä voisi päätellä, ettei tällöin tarjottua palvelua tarvitse hinnoitella liiketaloudellisesti, mikä ei liene säännöksen todellinen tarkoitus. 66 a §:n viittauksen pitäisi siksi kohdistua pelkästään 2 b §:n 1 ja 3 momenttiin, ei koko pykälään.

 

Kirje valtiovarainministeriölle, pöytäkirjanote (ilman liitettä) kaikille virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITE

Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän muistio

 

ESITTELIJÄ                      Valtiovarainministeriön 19.11.2010 asettama Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja työryhmä on luovuttanut esityksensä valtiovarainministeriölle 8.6.2010.

 

Työryhmän tehtävänä on ollut kartoittaa tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia, joilla turvataan kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntien toimiessa markkinoilla ja tehdä tarvittavat ehdotukset kuntalain ja tarvittaessa muun lainsäädännön muuttamiseksi Destia -tapauksen sekä JULKI- työryhmän linjausten pohjalta. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää ja tehdä mahdolliset ehdotukset siitä, millä perusteella kunta voi antaa palveluntuottajalle julkisen palvelunvelvoitteen eli selvittää
ns. SGEI -palvelujen pelisääntöjä.

 

Valmistelun taustalla on EU-komission Suomelle osoittama osittain kielteinen päätös (C 7/2006), joka koskee Tieliikelaitoksen (Destia Oy:n) saamaa valtiontukea. Komissio pitää kiellettynä valtiontukena liikelaitoksen konkurssisuojaa ja poikkeavaa verokohtelua.

 

Työryhmän toimikauden aikana EU-komissio antoi alustavan näkemyksen Helsingin kaupungin liikelaitoksena toimivan Palmian sekä yleensä kunnallisen liikelaitoksen asemasta sekä lainsäädäntömuutoksien lähtökohdista. Työryhmässä on otettu huomioon komission näkemyksessään esittämiä seikkoja.

 

Työryhmä esittää, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi yhtiöittää kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta. Yhtiöittämisvelvollisuudesta säädettäisiin kuntalaissa. Laissa säädettäisiin myös yhtiöittämistä koskevista poikkeuksista, toiminnan hinnoittelusta, toiminnan valvonnasta sekä tarkistettaisiin kuntalain liikelaitossäätelyä. Siirtymäsäännöksissä säädettäisiin henkilöstön asemasta sekä varainsiirtovapaudesta. Siirtymäsäännöksen mukaan kunnan tulisi yhtiöittää ennen lain voimaan tuloa harjoittama toiminta markkinoilla viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

Työryhmä on työssään pyrkinyt määrittelemään, mitä tarkoitetaan kilpailutilanteella markkinoilla. Viime kädessä tulkinta on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti. Kilpailutilanteesta ei olisi kyse, jos kunta tuottaa palveluita vain omalle kunnalleen, eli kysymys olisi ns. sisäisestä liikelaitoksesta. Lisäksi kunnalla olisi oikeus osallistua kuntana oman kunnan järjestämään tarjouskilpailuun.

 

Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan toimintaa laissa säädetyn järjestämisvastuun perusteella tai lakisääteistä yhteistoimintaa niille, joille kunnan on palvelu järjestettävä sekä monopoliaseman perusteella tuotettavia palveluita.

 

Yhtiöittämisvelvollisuudesta ehdotetaan säädettäväksi lisäksi muutamia poikkeuksia, vaikka kunnan katsottaisiin toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta voisi edelleen toimia vähäisissä määrin markkinoilla sekä tuottaa tukipalveluita kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä palvelussuhteeseen liittyviä palveluja tytäryhteisöjen palveluksessa oleville henkilöille sekä laajemminkin palveluja sidosyksiköille.

 

Kunnan tuottaessa yhtiöittämispoikkeuksessa tarkoitettuja palveluja tai tavaroita kilpailutilanteessa markkinoilla, sen hinnoittelun tulisi perustua liiketaloudellisiin perusteisiin ja hinnoittelun valvonta kuuluisi aluehallintovirastoille.

 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnan toiminnan valvonnasta vastaisivat aluehallintovirastot. Aluehallintovirastolla olisi toimivalta kieltää kuntaa harjoittamasta omana toimintanaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettua toimintaa ja hinnoittelemasta toimintaansa lain tarkoittamissa tilanteissa vastoin liiketaloudellisia perusteita. Aluehallintovirasto voisi tehostaa kieltoa uhkasakolla.

 

Kunnallisia liikelaitoksia koskevaa säätelyä ehdotetaan tarkistettavaksi siltä osin, ettei liikelaitosmuodossa voisi toimia kilpailutilanteessa markkinoilla. Vaikka liikelaitossäätelytarve suurimmaksi osaksi poistuukin, liikelaitossäätely on edelleen tarpeen esimerkiksi vesihuoltolaitoksen sekä kunnan sisäisen toiminnan organisoimisessa.

 

Työryhmä katsoi, että kunnille yhtiöittämisvelvollisuudessa eli toiminnan verotuksellisen aseman muutoksesta aiheutuvat tulonmenetykset tulisi korvata. Työryhmä ei kuitenkaan esitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien kunnille tulisi korvata tulonmenetykset. Tulonmenetyksien suuruus on selvitettävä toteutettavien yhtiöittämisten perusteella. Tämän jälkeen on harkittava, miten tulonmenetykset tulisi korvata.

 

Työryhmän toinen tehtävä oli selvittää SGEI -palvelujen pelisääntöjä. Työryhmä katsoi, ettei sillä ole tässä vaiheessa edellytyksiä laatia selvitystä tai tehdä ehdotuksia julkisen palvelun velvoitteen asettamisen pelisäännöistä.

 

Työryhmän esitykseen liittyy kahden jäsenen eriävät mielipiteet ja yhden jäsenen lausuma.

 

Työryhmän esitys on laajalla lausuntokierroksella. Valtiovarainministeriö on pyytänyt työryhmän esityksestä mm. Helsingin kaupungilta lausunnon 16.8.2010 mennessä.

 


Työryhmän esitys on tarkoitus käsitellä eduskunnassa siten, että laki voisi tulla voimaan vuoden 2011 alusta lukien.

 

 

 

 


4

KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN OTTO LEHTIPUUN VIRKAMATKA VIETNAMIIN HANOIHIN

 

Khs 2010-1310

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Otto Lehtipuun tekemään virkamatkan Vietnamiin Hanoihin
7.-12.10.2010 Hanoin kaupungin tuhatvuotisjuhlaseremoniaan osallistumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan hallintokeskuksen käyttövaroista talousarvion kohdalta 1040301, vieraanvaraisuus, virkamatkat ym., vastuualueelta 13, hanke 13046. Hanoin kaupunki vastaa osasta vierailun kustannuksia.

 

Pöytäkirjanote Otto Lehtipuulle sekä hallintokeskukseen Helena Puusaarelle.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

 

LIITE

Hanoin kaupungin kutsu 24.5.2010

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että Vietnamin presidentti on Helsingin kaupungin isännöimällä valtiovierailulounaalla esittänyt kutsun kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Otto Lehtipuulle saapua vierailulle Hanoihin.

 

Esityksen mukaan matkan ohjelma muodostuu osallistumisesta Hanoin kaupungin tuhatvuotisjuhlaseremoniaan sekä tutustumisesta kaupungin historiaan. Lisäksi matkan tarkoituksena on kaupunkien välisen yhteistyön vahvistaminen erityisesti World Design Capital 2012 hankkeen edistämisen osalta.

 


Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia matkoja.

 

 

 

 


5

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN INNORAIL OY:N OSAKKAAKSI

 

Khs 2010-1289

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että

 

-                                       kaupunki liittyy Innorail Oy:n osakkaaksi

 

-                                       oikeuttaa Helsingin Sataman ostamaan Kouvolan Yritysmagneetti Oy:ltä kaupungin lukuun 8 kpl Innorail Oy:n osakkeita hintaan 625 euroa per osake, yhteensä 5 000 euroa kehottaen Helsingin Satamaa maksamaan osakkeiden kauppahinnan Helsingin Sataman omista käyttövaroista sekä

 

-                                       oikeuttaa Helsingin Sataman allekirjoittamaan kaupungin puolesta Innorail Oy:n osakkeiden hankintaan liittyvät asiakirjat ja hoitamaan muut kauppaan liittyvät toimenpiteet.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että osakkeet merkitään Helsin-gin Sataman taseeseen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Vänskä-Sippel Petra, controller, puhelin 310 25551

 

 

LIITE

Helsingin Sataman johtokunnan kirje (22.6.2010)

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin Sataman johtokunta on esittänyt (22.6.2010) 8 osakkeen ostamista Kouvolan Yritysmagneetti Oy:ltä yhteishintaan 5 000 euroa.

 

Kaupunginjohtaja pitää Helsingin Sataman johtokunnan esittämin perustein osakkeiden hankkimista tarkoituksenmukaisena. Ostettavien osakkeiden nimellisarvo on 100 euroa osakkeelta ja sovittu osakekohtainen kauppahinta on 625 euroa.

 

 

 

 


6

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN GOLFKLUBI RY:LLE

 

Khs 2010-804

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin Golfklubi ry:lle 160 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista henkilökunnan sosiaalitilojen rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin seitsemän vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistön vuokraoikeuteen kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-ar­vos­ta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Golfklubi ry:lle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

LIITE

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle...-päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin Golfklubi ry on vuonna 1932 perustettu seura, joka on vuodesta 1933 lukien harjoittanut toimintaansa ja ylläpitänyt golfkenttää Helsingin kaupungin omistamilla Talin kartanon mailla ja sen rakennuksissa.

 

Voimassa olevat vuokrasopimukset

Liikuntalautakunnan päätökseen (12.5.2009, 108 §) perustuva pitkäaikainen maanvuokrasopimus koskee noin 47,32 hehtaarin maa-alueen vuokrausta ajaksi 1.1.2010 – 31.12.2034. Liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston osastopäällikön (26.1.2010, 4 §) päätökseen perustuva lyhytaikainen vuokrasopimus koskee Talin kartanon yhteensä yhdeksän rakennuksen, yhteispinta-alaltaan 2 213 neliömetriä, ja niiden yhteyteen liittyvän, noin 2,29 hehtaarin maa-alueen, vuokrausta ajaksi1.1. – 31.12.2010. Yksi rakennuksista on Arkkolan talo. Vuokrasopimuksen   mukaan liikuntavirasto suorittaa vuokrattavien rakennusten ulkopuoliset korjaustyöt. Rakennusten osalta on tehty väliaikaisesti lyhytaikainen vuoden kestävä sopimus ja tarkoituksena on vuoden 2010 aikana selvittää osapuolten kesken pitemmän aikavälin vaihtoehdot.

 

Asemakaava, alueen luonne, rakennustoimenpide

 

Talin kartanon alue on vuonna 2003 vahvistetussa asemakaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas.  Aluetta tulee hoitaa ja uudistaa siten, että sen luonne ja merkitys säilyvät.

 

Arkkolan talon rakennustoimenpide käsittää talon peruskorjaus-, sisätila- ja julkisivumuutoksia. Vuonna 1896 rakennettu talo on toiminut ensin hevostallina ja muutettu myöhemmin 1930-luvulla asuinrakennukseksi. Rakennus on viimeksi toiminut golftoiminnan sosiaalitiloina pelaajille, joille on nyt valmistunut uudet sosiaalitilat viereisestä rakennuksesta.  Rakennus on vapaa peruskorjattavaksi oman henkilökunnan sosiaali- ja taukotiloiksi sekä toimistokäyttöön.

 

Kaupunginmuseon edustajat ovat käyneet paikalla 11.12.2009 suorittamassa katselmuksen ja antamassa oman näkemyksensä hankkeeseen. Rakennushanketta koskevat suunnitelmat on laadittu yhteistyössä liikuntaviraston kanssa ja hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

 

Kustannusarvio, rahoitussuunnitelma

 

Tarkentunut kustannuslaskelma on yhteensä 554 948 (alv 22 %) euroa. Haettu lainan määrä on 160 000 euroa. Vuokrasopimuksen nojalla kaupungin maksettavaksi tulevien kustannusten osuudeksi arvioidaan viimeisimmän kustannuslaskelman mukaan noin 130 000 euroa (alv 22 %). Muilta osin kustannukset on tarkoitus rahoittaa yhdistyksen omalla rahoituksella (noin 264 948 euroa).

 

Liikuntalautakunta puoltaa haetun 160 000 euron lainan myöntämistä seitsemän vuoden takaisinmaksuajoin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Helsingin Golfklubi ry:lle Talin kartanon ns. Arkkolan talon peruskorjaamisesta kenttähenkilöstön sosiaalitiloiksi aiheutuvien kustannusten osarahoittamiseksi. Rakennushanke toteutuu osittain myös yhteistyössä liikuntatoimen kanssa, jolloin työn edistyminen on koko ajan liikuntatoimen tiedossa.

 

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt  30.1.2008 Helsingin Golfklubi Oy:lle 200 000 euron suuruisen lainan Talin tallin peruskorjaamisen rahoittamiseksi. Lainaa on jäljellä 150 000 euroa. Nyt haetulla 160 000 euron lainalla yhdistyksellä on mahdollisuus saada golftoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeelliset oheistilat kunnostetuiksi.

 

 

 

 


7

LAINAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2010-907

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 650 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 koulukiinteistössä vuoden 2010 aikana tehtävien perusparannusten rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun laina-anomus 26.4.2010

 

Liite 2

Lainan myöntäminen Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle...-päätöshistoria

 

TIIVISTELMÄ                    Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön peruskorjaussuunnitelmaa on toteutettu kaupungin lainarahoituksella. Opetuslautakunta katsoo, että perusparannustyö vuodelle 2010 on suunnitelman mukainen sekä toiminnallisesti ja teknisesti perusteltu. Lautakunta puoltaa anomusta siten, että Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle myönnetään yksityiskoulusopimuksen 6 kohdassa tarkoitettu kaupungin laina tai lupa ottaa tarvittaessa muista rahoituslähteistä lainaa enintään 650 000 euroa edellyttäen, että kiinnitysvakuudet riittävät.

 

ESITTELIJÄ                      Kaupunginjohtaja pitää lainan myöntämistä koulusopimuksen mukaisesti perusteltuna. Päätösehdotuksessa on opetuslautakunnan esittämä erityisehto. Talousarvion kohtaan 9 01 02 01 koululainojen myöntämiseen varattua määrärahaa on jäljellä 2 995 000 euroa.

 

 

 

 


8

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNAN RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2010-1214

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainaa seuraavasti:

 

 

Tertiäärilaina €

Primäärilaina €

Jakomäen Kiinteistöt Oy /

Tattarikatu 9

 

 

241 300

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy /

Kaanaanpiha

 

 

941 250

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy /

Agronominraitti 26

 

 

 

27 940

 

Yhteensä

 

1  155 550

 

27 940

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

LIITE

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen...-päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Jakomäen Kiinteistöt Oy / Tattarikatu 9 on Suurmetsän Alppikylään rakennettava 29 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 4 825 900 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 4 149 600 euroa, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 435 000 euroa ja kaupungin tertiäärilainalla 241 300 euroa.

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy / Kaanaanpiha on Arabianrantaan rakennettava 113 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on 18 285 000 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 15 675 750 euroa, asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 1 695 000 euroa ja tertiäärilainalla 914 250 euroa.

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy / Agronominraitti 26 on Viikin Latokartanoon rakennettu 61 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka lopullinen hankinta-arvo on 11 772 540 euroa.  Korkotukilainalla on rahoitettu 10 547 370 euroa, käynnistysavustuksella 610 000 euroa ja tertiäärilainalla 587 230 euroa. Rakennuskustannusten nousun vuoksi tarvitaan kaupungin primäärilainaa 27 940 euroa.

 

Asuntotuotannossa käytettävät rahoitusmuodot

 

Korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko vuokrakohteelle on 3,4 %. Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja tonttikustannuksista.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää vuosina 2009-2010 15 000 euron käynnistysavustuksen per asunto Helsingin seudulle rakennettaville valtion tukemille vuokra- ja asumisoikeusasunnoille.

 

Tertiäärilaina on kaupungin myöntämää kolmoissijaislainaa, jonka asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 4,5 prosenttia ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu. Tertiäärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus.

 

Primäärilaina on kaupungin myöntämää lainaa, jonka korko on tällä hetkellä 2 prosenttia ja joka lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Primäärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteisiin sisältyviä liiketiloja.

 

Asuntotuotantorahastossa on lainojen myöntämiseen tarkoitettuja varoja n. 16.8 milj. euroa.

 

 

 

 


9

KORKOTUKILAINAN MYÖNTÄMINEN MYLLYPURON KIINTEISTÖT OY:LLE

 

Khs 2010-1213

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi, korkotukilainaa Myllypuron Kiinteistöt Oy/Mamsellimyllynkatu 1:lle 5 346 750,00 euroa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta korkotukilainan velkakirjan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja –toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

LIITE

Korkotukilainan myöntäminen Myllypuron Kiinteistöt Oy:lle...-päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Myllypuron Kiinteistöt Oy / Mamsellimyllynkatu 1 on Myllypuron puukaupunkialueelle rakennettava 52 pientalo- ja pienkerrostaloasunnon vuokrakohde, jonka alustava hankinta-arvo on 10 693 500 euroa. Helsingin kaupungin myöntämällä korkotukilainalla rahoitetaan 5 346 750 euroa, Kuntarahoitus Oyj:n myöntämällä korkotukilainalla 4 032 075 euroa, tertiäärilainalla 534 675 euroa ja käynnistysavustuksella 780 000 euroa.

 

Vuokratalon korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko vuokrakohteelle on 3,4 %. Korkotukilainan määrä on enintään 95 % vuokratalon rakennus- ja tonttikustannuksista.

 

Kaupunginvaltuuston 7.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti talousarvion kohtaan 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi on merkitty 85,7 miljoonan euron suuruinen määräraha korkotukilainojen myöntämiseen. Varoista myönnetään Euroopan Neuvoston kehityspankilta (CEB) saadun lainan ehtojen mukaan korkeintaan 50 %


kunkin vuokratalo- ja peruskorjaushankkeen kokonaiskustannuksista. Määrärahaa on käytettävissä 61 049 210 euroa.

 

 

 

 


10

KARI KOMULAISEN OIKAISUVAATIMUS

 

Khs 2010-329

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuspalveluiden lausunnon perusteella jättää tutkimatta Kari Komulaisen oikaisuvaatimuksen.

 

Pöytäkirjanote valitusosoituksin ja jäljennöksin esityslistasta Kari Komulaiselle sekä pöytäkirjanote HSY Vedelle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Häkkinen Mika, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin 310 36334

 

 

LIITTEET

Liite 1

Xxxx Xxxxxxxxxxx kirje 10.1.2010

 

Liite 2

Xxxx Xxxxxxxxxxx oikaisuvaatimus...-päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Helsingin Vesi -liikelaitoksen verkkoyksikön johtaja oli 16.10.2009 tekemällään päätöksellä hylännyt Kari Komulaisen korvaushakemuksen. Komulainen on pyytänyt Helsingin Vedelle osoitetulla vuonna 2010 saapuneella kirjeellä korvaushakemuksensa uudelleen käsittelyä. Kirje on siirretty Helsingin kaupungille toimenpiteitä varten.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaan uudelleenkäsittelypyyntö on katsottava liikelaitoksen viranhaltijan päätöksestä tehdyksi oikaisuvaatimukseksi. Oikaisuvaatimus olisi kuntalain 93 §:n mukaan tullut tehdä viimeistään 12.11.2009. Komulaisen kirje on päivätty 10.1.2010 ja se on vastaanotettu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymässä 5.2.2010. Siten oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

 

Oikaisuvaatimusta tehtäessä ei ole noudatettu kuntalain 93 §:ssä säädettyä oikaisuvaatimusaikaa, joten kaupunginhallituksen tulisi jättää se tutkimatta.

 

 

 

 


11

ILTAKOULUASIA: VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI - TILANNEKATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA, KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ ENNUSTE VUODELLE 2010

 

Khs 2010-38

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

Alustukset kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen ja toimitusjohtaja Matti Toivola.

 

ESITTELIJÄ                      Päättäessään 29.3.2010 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raamista ja valmisteluohjeista kaupunginhallitus päätti, että elokuisessa iltakoulussa kokoukselle esitetään tuorein tieto toimintaympäristön muutoksista sekä kaupungin talouden kehityksestä ja ennusteesta vuodelle 2010.

 

VM:n tuoreimman suhdannekatsauksen mukaan maailmantalous näyttäisi olevan toipumassa rahoituskriisiä seuranneesta jyrkästä pudotuksesta. Kasvu tulee kuitenkin pitkään olemaan varsin maltillista verrattuna taantumaa edeltäviin aikoihin. Uhkana kasvulle nähdään edelleen rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, etenkin kun epävarmuus kohdistuu etupäässä Suomen päävientimarkkinoille Eurooppaan.

 

Myös Suomen talous alkaa toipua nopeasta ja syvästä notkahduksesta asteittain vientikysynnän ja yksityisen kulutuskysynnän vetämänä. Työllisyys ei ole heikentynyt aiempien taantumien mukaisesti ja näyttääkin siltä, että työttömyysaste jää ennustettua matalammaksi sekä tänä että ensi vuonna.

 

Julkisen talouden rahoitusasema ehti kuitenkin taantuman seurauksena heikentyä merkittävästi ja heikkeneminen jatkuu edelleen. Valtio paikkaa menojen kasvua mittavalla lähes 9 miljardin velanotolla vielä ensi vuonna ja väistämättä edessä olevat menojen leikkaukset ja verojen korotukset jätetään seuraavien hallitusten tehtäväksi. Valtionvelka tulee nousemaan ensi vuonna 85 miljardiin euroon ja noin 46 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

 

Tiedot talouden ja työllisyyden kehityksestä Helsingissä ja Helsingin seudulla ovat samansuuntaisia.

 

Lievästi positiiviset tiedot talouden kehityksestä eivät ole muuttaneet kaupungin talouden tasapainoon taloussuunnitelmakaudella ja pidemmällä tähtäimellä vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä. Viime vuosien muuta kuntakenttää korkeampana toteutunut toimintamenojen kasvu ja toisaalta pitkän aikavälin heikosti kehittynyt veropohja yhdistettynä kohonneeseen investointitasoon on ajanut Helsingin vaikeaan rahoitukselliseen epätasapainoon, josta ulospääsy tulee vaatimaan pitkäjänteistä ja tiukkaa taloudenpitoa. Vaikka talouskasvun käynnistymisestä on ennakoitua parempia merkkejä, ei pidemmän tähtäyksen ennakoitua suuremmasta talouskasvusta ole esitetty ennusteita. Rahoitusmarkkinoiden toimintaan liittyy edelleen riskejä.

 

Kaupunginhallituksen 29.3.2010 hyväksymän talousarvioehdotuksen 2011 raamin ja laatimisohjeiden perusoletukset ovat ennallaan. Helsingin ja koko kuntatalouden haasteena on toimintamenojen sopeuttaminen merkittävästi pienentyneeseen kansantalouden tuotantoon ja siitä seuraavaan verotulopohjaan. Tämä haaste ei poistu vaikka tulopohjan muutokset olisivat jonkin verran raamioletuksia paremmat. Kyseessä on pitkän aikavälin rakenteellinen muutos, johon koko kuntatalous joutuu sopeutumaan.

 

Hallintokunnat ovat tehneet talousarvioehdotuksensa pääsääntöisesti Khn antaman raamin puitteissa. Sosiaalitoimen osalta viimeisimmät ennusteet asiakasmäärien kehityksestä mm. päivähoidon osalta luovat painetta voimavarojen uudelleen kohdentamiseen sosiaalitoimen sisällä. Kaupungin kokonaismenokasvun hillitsemistavoitteen osalta tiettyjen palvelutarpeiden kasvu tarkoittaa voimavarojen vähentämistä väestöltään tai palvelutarpeiltaan vähenevissä palveluissa ts. käytännössä palvelutason tarkistamista.

 

Raamin 2011 yhteydessä esitetty lainanottotarve ei taloussuunnitelmakaudella eikä lähivuosina vähene. Rahoitusvajeen umpeen kurominen tulee väistämättä kestämään useita vuosia ja onnistuminen edellyttää sitä, että menokasvu saadaan taittumaan jo kuluvana vuonna. Toisen vuosineljänneksen pohjalta laaditun ennusteen mukaan tilanne ei näytä toivotulta. Menojen kasvuvauhti on edelleenkin liian korkea. Mm. henkilöstömenojen kasvu on ollut Helsingissä alkuvuodesta lähes 5 %, kun se Kuntaliiton 30.7.2010 tiedotteen mukaan on ollut kunnissa keskimäärin vain 1,5 %. Vaikuttaa siltä, että Helsinki ei ole muiden kuntien tapaan pystynyt tehostamaan toimintaansa.

 

Tuottavuuden kehittämistä ja hallinnon tehostamista tulee jatkaa. Näitä koskevia toimenpiteitä sisältyy hallintokuntien talousarvioehdotuksiin. Kuitenkin julkisten hyvinvointipalvelujen kansalliset ja Helsingin palvelutuotannon tuottavuusluvut osoittavat edelleenkin tuottavuuden laskua, vaikka tuottavuutta parantavia toimenpiteitä on tehty pitkään. Valtiovarainministeriö käyttää julkisen rahoitusvajeen arvioinnissa hyvinvointipalvelujen tuottavuuskehityksestä 0 %:n oletusta. VM:n mukaan jo vuosittainen 0,25 % tuottavuuden lisäys on niin haastava, että sitä ei voi käyttää julkisen talouden tulevaisuusskenaarioiden lähtöoletuksena. Vaikka palvelutuotannon ja hallinnon tuottavuuden aleneminen saataisiin pysäytettyä ja pidettyä tuottavuus edes ennallaan, ei se tuo helpotusta kaupungin menopaineisiin.

 

Arvioitaessa kaupungin talouskehityksessä eri skenaarioilla voidaan Helsingin rahoituksellisen aseman kehittymisvaihtoehdot tiivistää kolmeen vaihtoehtoon. (1) Viime vuosina toteutuneen kuntien yleisen korkean menotason (4-6 %) jatkuessa kaupunki ajautuu jatkuvaan lainanottoon ja lainamäärän kestämättömään kasvuun. (2) Sitoutuminen koko vuosikymmenen kestävään kansallisesti esitettyyn ja hyvin haasteellisena pidettyyn 2,5 % menokasvuun, investointitason leikkaukseen ja tulojen lisäämiseen johtaa silti lainakannan kasvuun vuosikymmenen jälkipuoliskolle asti. Tämä vaihtoehto edellyttää vähintään aiemmin ennustetun mukaista mittavaa lainanottoa tulevina vuosina. (3) Vain erittäin tiukalla, selkeästi palvelutasoa alentavalla, esimerkiksi virastojen 1,0 %:n menokasvulla ja merkittävästi suunniteltua alhaisemmalla investointitasolla velanottoa voitaisiin vähentää jo taloussuunnitelmakaudella ja talouden epätasapainoista tilannetta olisi mahdollista korjata jo lähivuosina.

 

Skenaarioiden pohjalla ovat valtiovarainministeriön oletukset kuntien tulevasta verotulokehityksestä. Riskeinä ovat pääkaupunkiseudun kannalta lisäksi muun Suomen rahoituksellisesti vielä heikompi kehitys, jota tasapainottamaan saatetaan esittää lisää verotulojen siirtoa Helsingin seudulta muualle Suomeen tilanteen tasapainottamiseksi. Lisäksi on otettava huomioon, että Kuntaliiton kuntapalvelujen pelastusohjelmassa ja valtiovarainministeriön esittämissä laskelmissa esitetyllä 2,5 % menokasvulla ei päästä kuntatalouden tasapainoon ilman lisärahoitusta. Tällaista lisärahoitusta ei ole näköpiirissä. Uudessa Kiviniemen hallituksen ohjelmassa esitetään kahdelle tulevalle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman laatimista julkisen talouden vakauttamiseksi, mikä toteutuessaan merkitsisi kunnille jonkinlaista sitovaa menokehystä.

 

Maaliskuisen raamipäätöksen jälkeen tehty investointiohjelman tarkastelu on osoittanut, että korkean investointitason rahoitusvaikutusten ohella investointien käyttötalousvaikutuksia on arvioitu puutteellisesti. Investointiohjelman mukainen palveluhallintokuntien tilojen kasvu näyttää ylittävän väestökasvun merkittävästi ja toteutuessaan investointiohjelman mukaiset tilakustannukset söisivät kaiken liikkumavaran pitkälläkin aikavälillä. Em. johdosta on välttämätöntä, että investointiohjelmaa kokonaisuudessaan tarkistetaan merkittävästi alaspäin. Tämä tarkoittaa joistakin investoinneista luopumista, joidenkin kohteiden myöhentämistä, osittain pysyvää laatu- ja varustetason alentamista sekä toteutustapojen tarkistamista. Palveluverkkotarkastelulta ei voida välttyä jatkossakaan.

 

Kaupungin tulevaan tulopohjaan liittyviä riskitekijöitä ovat lisäksi Helsingin Energian mahdollisen yhtiöittämisen vaikutukset, ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset ja valtion vuoden 2011 talousarvion energiaratkaisut.

 

Kuullaan alustukset toimintaympäristön muutoksista, talouden kehityksestä sekä ennuste vuodelle 2010.

 

 

 

 


1

VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSESSA

 

Khs 2010-1259

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee muuttaa ympäristökeskuksen tarkastavan eläinlääkärin viran (vakanssinumero 023134) nimikkeen hygieenikkoeläinlääkäriksi.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

ESITTELIJÄ                      Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen tarkastavan eläinlääkärin viran (vakanssinumero 023134) nimike muutetaan nimikkeeksi hygieenikkoeläinlääkäri.

 

Kaupunginhallituksen 27.10.2003, 1224 §, hyväksymien periaatteiden ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen (27.10.2003) mukaan viran nimikkeen muuttaa kaupunginhallitus tai -valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää ja sen tulee olla oikeassa suhteessa tehtävän vaativuustasoon.

 

Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön elintarvikevalvonnan vastuualueelle sijoitettu tarkastavan eläinlääkärin virka (vakanssinumero 023134) on tullut avoimeksi viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.

 

Tarkastavan eläinlääkärin virkaan on kuulunut eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien liha- ja kalalaitosten valvontaa sekä muita virkaeläinlääkärille kuuluvia tehtäviä kuten ensisaapumis- ja vientivalvontaa sekä sivutuoteasetuksen mukaista valvontaa. Tehtävään kuuluu myös elintarvikevalvonnan kehittämis- ja suunnittelutehtäviä esimerkiksi naudanlihan merkitsemisjärjestelmän valvonnan osalta. Tarkastava eläinlääkäri on toiminut myös elintarvikevalvonnan vastuualueen esimiehen, kaupungineläinlääkärin, ensimmäisenä sijaisena.

 

Viran pätevyysvaatimuksena on laillistetun eläinlääkärin tutkinto sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärin tutkinto tai siihen sisältyvä elintarvikehygieenikon kuulustelu. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

 

Hygieenikkoeläinlääkäri kuvastaa tehtävän sisältöä paremmin kuin nykyinen nimike, joka muistuttaa teurastamoita valvovien tarkastuseläinlääkäreiden nimikettä. Hygieenikkoeläinlääkäri nimike on yleistynyt ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävistä huolehtivien kunnaneläinlääkäreiden viroissa ja se on käytössä useissa kunnissa.

 

Nimikkeenmuutos ei aiheuta muutoksia viran pätevyysvaatimuksiin tai palkkaukseen.

 

Ympäristökeskus on pyytänyt henkilöstökeskukselta kommentit esityksestä. Henkilöstökeskus on antanut 18.5.2010 puoltavan lausunnon esityksen johdosta.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2010-1332

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee antaa sisäasiainministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Sisäasiainministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä esitetään ulkomaalaislakia muutettavaksi niin, että täysi-ikäisen Suomen kansalaisen vanhempi voisi saada tietyissä tapauksissa oleskeluluvan, vaikka hän ei kokonaisuudessaan täyttäisi ulkomaalaislain 50 §:n 2 momentissa asetettuja edellytyksiä. Mainitun säännöksen mukaan jatkuva oleskelulupa myönnetään Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle omaiselle kuin perheenjäsenelle, jos oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että 1) asianomaisten on Suomessa tarkoitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä perhe-elämää tai että 2) omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta. Oleskelulupa voitaisiin jatkossa myöntää myös hakijan perhesuhteista ja elämäntilanteesta tehtävän kokonaisarvioinnin perusteella. Lisäksi edellytettäisiin, että hakijan toimeentulo on turvattu. Tätä edellytystä ei ole asetettu 50 §:n 1 ja 2 momenteissa.

 

Kaupunginhallitus pitää hallituksen esityksen tavoitetta hyvänä, ja katsoo, että muutosesitystä perustelevat inhimilliset ja yksilölliset ja perhesyyt. Esitetty muutos on kuitenkin osittain vaikeasti tulkittavissa. Lisäksi sen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan merkittävät niissä kunnissa, joihin maahanmuutto keskittyy.

 

Voimassa olevaa ulkomaalaislain 50 §: 2 momenttia on tulkittu tiukasti. Hallituksen esityksen perusteluilla tulee jo tämän vuoksi olemaan huomattava tulkintoja ohjaava merkitys. Hallituksen esityksen perusteluiden sanamuotoja olisi syytä tarkentaa ja käyttää esimerkiksi laitoshoidon tarpeen sijasta termiä pitkäaikaishoidon tarve (HE s. 14).

 

Oleskeluluvan saaminen ehdotetun 50 §:n 3 momentin nojalla edellyttää hakijan olevan täysi-ikäisen lapsensa huolenpidon tarpeessa niin, ettei hän enää selviä jokapäiväisestä elämästä yksin. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan oleskelulupaa ei myönnetä, jos hakija on laitoshoidon tai kokopäiväisen ulkopuolisen avun tarpeessa. Tilanne arvioidaan oleskelulupahakemusta ensimmäistä kertaa myönnettäessä. Hallituksen esityksessä käydään läpi ikääntyvien henkilöiden terveydenhuollosta aiheutuvia kustannuksia, ja todetaan, että merkittävimmät kustannukset Suomeen vakituisesti muuttavan vanhuksen osalta syntyvät terveyden- ja vanhustenhuollon menoista. Esityksessä ei kuitenkaan erikseen käsitellä jatkoluvan myöntämisen terveydellisiä edellytyksiä.

 

Oleskeluluvan myöntäminen ehdotetun 50 §:n 3 momentin nojalla edellyttää myös, niin kuin edellä todettiin, että hakijan toimeentulo on turvattu. Jos oleskeluluvan hakijalla ei itsellään olisi riittäviä tuloja, niin arvioinnissa voidaan esityksen mukaan ottaa huomioon myös perheenkokoajan tulot. Suuntaa-antava toimeentulotaso olisi sama kuin nykyisin. Tältäkin osin arvio tehdään oleskelulupaa ensimmäisen kerran myönnettäessä. Hallituksen esityksessä ei oteta kantaa siihen, edellyttääkö jatkoluvan myöntäminen vastaavaa toimeentulon tasoa.

 

Jatkuva oleskelupa myönnetään aluksi määräaikaisena ja edellyttää jatkoluvan hakemista. Ulkomaalaislain 54 §:n 1 momentin mukaan uusi määräaikainen oleskelulupa myönnetään, jos edellytykset, joiden perusteella ulkomaalaiselle myönnettiin edellinen määräaikainen oleskelulupa, ovat edelleen voimassa. Kun vanhemman oleskelulupa on nyt kytketty perheenkokoajan tuloihin, niin hallituksen esityksestä tulisi ilmetä, mikä merkitys toimeentulotasovaatimuksella ja erityisesti perheenkokoajan tuloilla on jatkolupaa harkittaessa.  Samaten tulisi käsitellä tilannetta, jossa Suomessa lapsensa luona jo vuoden tai kaksi asunut vanhempi tarvitsee tilapäistä tai pitkäaikaista laitoshoitoa.

 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että lainsäädäntömme turvaa lakiesityksen tarkoittamille maahanmuuttajille täysivaltaiset ja yhtäläiset oikeuden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä toimeentulotukeen muiden kunnassa asuvien kanssa. Vaikka oleskelulupaa ensimmäisen kerran myönnettäessä voidaan kiinnittää huomiota perheenkokoajan tuloihin, ei maahanmuuttajavanhemman täysi-ikäisiä lapsia voida velvoittaa huolehtimaan vanhemmistaan kantaväestöstä poikkeavalla tavalla. Perheenkokoajan tosiasialliset mahdollisuudet pitää huolta vanhemmastaan voivat myös ratkaisevasti heiketä esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi.

 

Ehdotettu uudistus lisännee selvästi myönnettävien oleskelulupien määrää ja sitä kautta sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Tähänastiset arviot maahanmuuttajien palvelujen käytöstä viittaavat siihen, että palvelujen käyttö olisi muuta väestöä vähäisempää. Ilmiö voi kuitenkin olla ohimenevä ja johtua osittain palvelujärjestelmän huonosta tuntemisesta.

 

Maahanmuuttajaväestö keskittyy pääkaupunkiseudulle, ja etenkin Helsinkiin, joten esitetyllä lakimuutoksella on merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen. Vanhustenhuollon kustannukset muodostavat jo nyt merkittävän osan kunnan taloudesta ja tällä uudistuksella lisätään kustannuspaineita. Kaupunginhallitus pitääkin välttämättömänä, että viimeistään tässä yhteydessä valtion ja kuntien välinen rahoitusvastuun jakautuminen otetaan uuteen tarkasteluun. Muutosehdotuksen toteutuminen edellyttää, että valtio ottaa vastuun muutoksen kustannusvaikutuksista. Lainsäädäntötyössä pitää myös päästä laajempiin kokonaisuuksiin niin, ettei keskeisiä lakeja muutettaisi lyhyin väliajoin, eritahtisesti niin kuin nyt on tapahtunut.

 

Pöytäkirjanote sisäministeriölle, myös sähköisenä osoitteisiin hare(at)intermin.fi ja maahanmuutto-osasto(at)intermin.fi, sekä talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 6.7.2010 ja hallituksen esitys

 

Liite 2

Lausunto sisäasiainministeriölle hallituksen esityksestä... Päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Asian johdosta on saatu talous- ja suunnittelukeskuksen (30.7.2010), henkilöstökeskuksen (9.7.2010), terveyskeskuksen (9.7.2010) ja sosiaaliviraston (8.7.2010) lausunnot, jotka sisältyvät tämän asian liitteenä 2 olevaan päätöshistoriaan. Lausunnoissa on suhtauduttu uudistuksen tavoitteisiin myönteisesti, mutta korostettu pääkaupunkiseudun erityisasemaa ja sitä kautta syntyviä kustannuspaineita. Lausunnoissa esitetyt keskeiset havainnot on pyritty tiivistetysti sisällyttämään lausuntoehdotukseen. Lisäksi lausuntoehdotuksessa on käsitelty jatkoluvan myöntämistä tilanteessa, jossa olosuhteet ovat muuttuneet sen jälkeen, kun oleskelulupa myönnettiin ensimmäisen kerran.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONSI: VATTUNIEMEN JATKOSUUNNITTELU

 

Khs 2009-2018

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Maria Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Vattuniemen jatkosuunnittelu - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 23.9.2009 Lauttasaaren tontin 31134/12 asemakaavan muuttamisen Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Vattuniemen jatkosuunnittelussa tehdään alueelle kokonaissuunnitelma ja että tonttien rakennusoikeus sovitetaan ympäristöön.” (Maria Björnberg-Enckell, äänin 46–1)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen­piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta (4.3.2010). Lausunto sisältyy asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon, jossa todetaan seuraavaa:

 

Vattuniemen teollisuusalueelle ryhdyttiin 1970-luvulla kaavoittamaan myös asuinkerrostaloja. Asemakaavoissa määrättiin tonttitehokkuudeksi e = 1,2 ja kerrosluvuksi yleisimmin seitsemän–kahdeksan kerrosta. Autopaikkoja saatiin sijoittaa pihalle maantasoon. 1990-luvulta alkaen Vattuniemen keskeisten kerrostalotonttien tonttitehokkuudeksi on määrätty e = 1,7 ja kaikki autopaikat tontin maanalaisiin tiloihin. Vattuniemen rantavyöhykkeelle on kaavoitettu alemmalla tehokkuudella rivi- ja pienkerrostaloja. Teollisuustontteja on muutettu toimistotonteiksi, mikäli toimistoilta vaadittavat autopaikat on mahdollista järjestää.

 

Asuntorakentamiseen osoitettua aluetta on edelleen laajennettu teollisuus- ja toimistoalueen kustannuksella. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 8.2.2001 Vattuniemen teollisuustonttien maankäytön periaatteet, joiden mukaan Vattuniemen reunavyöhykkeellä teollisuustontteja saadaan muuttaa asuinkäyttöön. Kaupunkisuunnittelulautakunta liitti 23.3.2006 asuntoalueeksi muutettavaan alueeseen vielä korttelin 31134 teollisuus- ja toimistotontit ja päätti, että pienille tonteille tulee laatia naapuritontin kanssa yhteinen viitesuunnitelma hyvän asumis-ympäristön aikaansaamiseksi ja että rakentamistehokkuus määritellään tapauskohtaisesti. Lisäksi Vattuniemen teollisuus- ja toimistorakennusten ylin kerros sallittiin muuttaa asunnoiksi. Tähän mahdollisuuteen ei alueella ole toistaiseksi tartuttu.

 

Vattuniemessä on neljätoista kaavoitettua, vielä rakentamatonta asuintonttia. Viiden yksittäisen tontin asemakaavan muutos asuinkäyttöön sekä Lohiapajanlahden alueen asuntokaava ovat tekeillä.

 

Näiden asuntorakentamiskohteiden jälkeen Vattuniemessä on enää kaksi teollisuustonttia (Särkiniementie 3 ja 5), jotka voidaan kaavoittaa asuinkäyttöön, mikäli tontin omistaja hakee kaavanmuutosta, sekä kaksi kaupunginmuseon arvokkaaksi luokittelemaa teollisuuskiinteistöä, jotka kaupunkisuunnittelulautakunnan periaatepäätöksen mukaan saadaan muuttaa asuinkäyttöön rakennukset säilyttäen.

 

Vattuniemen asuntokaavoituksen tavoitteita ovat hyvä asuinympäristö ja sovittaminen rakennettuun ympäristöön sekä maanomistajien tasa-puolinen kohtelu. Asemakaavat on laadittu ja tontit rakennettu kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kokonaissuunnitelman laatiminen tässä vaiheessa, kun kaavoitus on lähes loppuun suoritettu, ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Esittelijä yhtyy lausunnossa mainittuun ja pitää sitä riittävänä selvityksenä asiassa.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN LISÄÄMINEN KAUPUNKIRATOJEN ASEMIEN YHTEYTEEN

 

Khs 2009-2391

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 11.11.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen kaupunkiratojen asemien yhteyteen - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 11.11.2009 talousarvion vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2011–2012 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että liikenteen sujuvoittamiseksi liityntäpysäköintipaikkoja lisätään varsinkin kaupunkiratojen asemien yhteydessä.” (Kauko Koskinen, äänin 66–1)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimen­piteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta (8.4.2010). Lausunto sisältyy asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä viittaa saatuun lausuntoon, jossa todetaan seuraavaa:

 

Liityntäpysäköinti vähentää ruuhkassa ajamista ja tarpeetonta auton käyttöä sekä helpottaa täsmällistä ja nopeaa perille pääsyä varsinkin keskustaan suuntautuvassa työmatkaliikenteessä. Liityntäpysäköinnin avulla säästetään energiaa, pienennetään päästöjä ja melua sekä säästetään pysäköintipaikkojen rakentamisessa keskusta-alueilla. Sisääntuloväylien osalta välityskykyä lisääviä investointeja voidaan myöhentää. Liityntäpysäköinnin avulla saadaan lisää käyttäjiä ja lipputuloja joukkoliikenteelle ja voidaan parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. Liityntäpysäköinti on useimmissa tapauksissa yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattavaa. Edullisinta liityntäpysäköinti on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa matkaa.

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi) on tällä hetkellä noin 6 900 liityntäpysäköintipaikkaa henkilöautoille ja noin 8 000 telinepaikkaa polkupyörille. Pääosa liityntäpysäköintipaikoista sijoittuu metro- ja kaupunkirata-asemien yhteyteen.

 

YTV:n, Pääkaupunkiseudun kuntien ja ratahallintokeskuksen syksyllä 2009 tekemän tutkimuksen mukaan HSL:n alueella liityntäpysäköinti-paikkojen keskimääräinen käyttöaste autopaikkojen osalta on 80 % ja polkupyörien telinepaikkojen osalta vajaa 60 %. Käyttöaste vaihtelee paikoittain ja autojen liityntäpysäköintialueista hieman vajaa puolet on käytännössä täynnä. Tämä haittaa liityntäpysäköinnin käytön lisäämistä.

 

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) yhteydessä tehdyn vuoteen 2020 ulottuvan liityntäpysäköinnin kehittämisohjelman mukaan Pääkaupunkiseudulla lisäpaikkoja tarvitaan henkilöautoille noin 5 900 ja polkupyörille noin 7 800.

 

YTV ja Uudenmaan liitto ovat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa laatineet ehdotuksen Helsingin metropolialueen liityntäpysäköinnin pahimpien puutteiden korjaamiseksi. Helsingin seudun liikenne ‑kunta­yh­tymän hallitus päätti 20.11.2009 esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että valtio osallistuu HSL -kuntayhtymän alueen liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen vuosina 2010–2012 yhdessä kuntien kanssa siten, että kustannukset jaetaan puoliksi eli valtion osuus on yhteensä 8,15 miljoonaa euroa vuosina 2010–2012. Kuntien osuudesta Helsinkiin rakennettavaksi suunniteltujen liityntäpysäköintipaikkojen osuus on noin puolet.

 

Suuri osa HSL-alueen liityntäpysäköintipaikkojen lisäyksestä rakennetaan Kehäradan asemien ja Länsimetron asemien yhteyteen ja niiden rakentamisen kustannukset sisältyvät ratahankkeiden kustannuksiin tai niistä on jo sovittu valtion ja kuntien kesken. Nämä pysäköintipaikat eivät sisälly tämän esityksen kustannuksiin.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on 16.2.2010 pyytänyt liikennevirastoa laatimaan ehdotuksen liityntäpysäköinnin toimintastrategiaksi ja toteuttamissuunnitelmaksi 15.6.2010 mennessä. Työ tehdään yhteistyössä HSL:n, alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Esittelijä yhtyy lausunnossa mainittuun ja pitää sitä riittävänä selvityksenä asiassa.

 

 

 

 


3

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: TILAKESKUKSEN LASKUTUSKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2009-2002

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Mari Puoskarille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITE

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Vattuniemen jatkosuunnittelu - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Hyväksyessään 23.9.2009 Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2008 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kehitetään tilakeskuksen laskutuskäytäntöjä siten, että energiakustannukset erotetaan muusta vuokrasta (sekä muille hallintokunnille että ulkopuolisille vuokralaisille).” (Mari Puoskari, äänin 83–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnesta on saatu lausunto kiinteistölautakunnalta (23.2.2010) sekä energiansäästöneuvottelukunnalta (15.2.2010). Lausunnot sisältyvät asian liitteenä olevaan päätöshistoriaan.

 

Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon, jossa todetaan seuraavaa:

 

Tilojen energiakustannukset (lämmitys, jäähdytys ja vesi) sisältyvät nykyisin vuokralaisilta perittävään tilavuokraan. Vuokralaiset maksavat yleensä sähkökustannukset itse, mutta mikäli erillismittausta ei ole, sisällytetään sekin perittävään ylläpitovuokraan. Ylläpitovuokrat perustuvat rakennustyyppikohtaisiin ylläpitokustannusarvioihin eivätkä yksittäisen rakennuksen tai tilan todellisiin ylläpitokustannuksiin.

 

Kaupungin ylläpitovastuulla olevista tiloista hallintokunnille määritetään erikseen pääomavuokra ja ylläpitovuokra ja ne kirjataan myös vuokrasopimukseen. Sovitun käytännön mukaisesti rakennustyyppikohtaisia ylläpitovuokria tarkistetaan 3-5 vuoden välein vastaamaan todellisia ylläpitomenoja. Vuokralaisen toiminta vaikuttaa siten vasta viiveellä tiloista perittäviin ylläpitovuokriin. Ulkopuolisille tiloja vuokrataan markkinavuokraa vastaan, eikä vuokrissa eroteta ylläpitomenoja erilliseksi osioksi, mutta vuokralainen tekee itse ylläpitosopimukset mikäli se teknisesti on mahdollista.

 

Kaupungin omistamien rakennusten sähkön, kaukolämmön ja veden kulutuksia mitataan ja seurataan kiinteistökohtaisesti. Sähkönkulutuksen vuokralainen maksaa yleensä suoraan itse, joten säästö sähkönkulutuksessa koituu vuokralaisen hyödyksi. Usean käyttäjän taloissa huoneistokohtainen sähkönmittaus on esimerkiksi peruskorjausten yhteydessä mahdollista suhteellisen pienin kustannuksin toteuttaa. Nykyiset suunnitteluohjeet edellyttävät näin meneteltävän.

 

Lämmön ja veden mittaaminen huoneistoittain ja laskuttaminen erikseen suoraan käyttäjältä on haasteellisempaa. Kaupunki on sitoutunut kehittämään energiasäästön palkitsevuutta tilojen käyttäjille mm. ekologisen kestävän rakentamisen ohjelmaa käsiteltäessä (Khs 15.6.2009, § 761). Ohjelmassa on mainittu mm seuraavat toimenpiteet: ” Kiinteistöjen vuokrat määritetään energiatehokkuuteen motivoivalla tavalla niin, että sähkönkulutuksen ja vedenkulutuksen kustannukset ovat vuokrasta erillisiä.  Luodaan menettely, jossa tilan käyttäjä pystyy tosiasiallisesti hyödyntämään säästöt energiakustannuksissa. Selvitetään edellytykset hankekohtaiseen erillisrahoitukseen tavoitteena etteivät energiatehokkuutta parantavat investoinnit vaikuta perittäviin pääomavuokriin.”

 

Toivomusponnen mukaisesti on perusteltua kehittää vuokrauskäytäntöä niin, että energiakustannukset erotetaan muusta vuokrasta ja vuokralainen voi suoraan vaikuttaa toimillaan toimitilansa energiamenoihin. Kaupungin sisäisessä vuokrauksessa tilakeskus selvittää vaihtoehtoina energialaskutusta suoraan käyttäjältä tai vaihtoehtoisesti energiakulutuksen seurantaa ja vuokrantasausta käytön mukaan. Uusi käytäntö voitaisiin ottaa käyttöön asteittain niin, että aluksi mallia sovellettaisiin rakennuksiin, joissa on yksi vuokralainen ja erillisveloitus näin mahdollista. Ulkopuolisessa vuokrauksessa energiasopimukset ovat vuokralaisen vastuulla silloin kun se on teknisesti mahdollista, joten vuokralainen maksaa energiakustannukset käytön mukaan.

 

Lisäksi esittelijä viittaa energiansäästöneuvottelukunnan lausuntoon, jossa todetaan mm., että kannustava laskutus olisi haasteellista, mutta sen kokonaisetu kaupungin kannalta on selkeästi nähtävissä. Neuvottelukunta pitää tilakeskuksen laskutuskäytäntöjen kehittämistä tarpeellisena ja aiheellisena.

 

Esittelijä yhtyy lausunnoissa mainittuun ja pitää niitä riittävänä selvityksenä asiassa.

 

 

 

 


4

LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY SIMONLINNA POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2010-1091

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto Oy Simonlinnan poikkeamishakemuksesta seuraavan puoltavan lausunnon:

 

Asunto Oy Simonlinna pyytää (30.3.2010) poikkeamislupaa 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin nro 68 tontille nro 12 (Simonkatu 12).

 

Hakijan tarkoituksena on, että rakennuksen ensimmäisen kellarikerroksen tilat muutetaan kuntokeskuksen kunto- ja liikuntasalitiloiksi sekä pesu- ja pukuhuonetiloiksi.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, tila on ollut huonekalumyymälän alakertana ja että tilaan avautuu ikkunat kadulta ja että tila sopii sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin kuntosalitoimintaan. Katutasossa oleva ja kadulle avautuva liiketila toimii asiakaspalvelutilana ja kahvilana sekä keskuksen henkilökunnan työtiloina.

 

Hakemus ylittää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (12 451 k-m2) 1159 k-m2:lla (9,3 %:n ylitys). Rakennus on suojeltu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2. Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen sekä yleiskaavan kävelykeskusta-alueeseen.

 

Tontilla on voimassa 26.11.1997 vahvistettu asemakaava nro 10519, jossa tontti on merkitty liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (KA). Tontin rakennusoikeus on 12451 k-m2. Rakennus on suojeltu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.

 

Tilassa toiminut huonekalumyymälä on muuttanut pois ja tila on tyhjänä.

 


Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (28.4.2010). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Poikkeamisen erityinen syy on liikekeskustan kehittäminen ja olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja hyödyntäminen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa hakemusta.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle, rakennusvalvontavirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ympäristökartta (Kampin tontti 68/12)

 

Liite 2

Asemapiirros (Kampin tontti 68/12)

 

Liite 3

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Asunto Oy Simonlinna poikkeamishakemuksesta - päätöshistoria

 

ESITTELIJÄ                      Asunto Oy Simonlinna pyytää (30.3.2010) poikkeamislupaa 4. kaupunginosan (Kamppi) kortteli nro 68 tontille nro 12 (Simonkatu 12).

 

./.                   Ympäristökartta ja asemapiirros ovat tämän asian liitteinä.

 

Hakijan tarkoituksena on, että rakennuksen ensimmäisen kellarikerroksen tilat muutetaan kuntokeskuksen kunto- ja liikuntasalitiloiksi sekä pesu- ja pukuhuonetiloiksi.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, tila on ollut huonekalumyymälän alakertana ja että tilaan avautuu ikkunat kadulta ja että tila sopii sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin kuntosalitoimintaan. Katutasossa oleva ja kadulle avautuva liiketila toimii asiakaspalvelutilana ja kahvilana sekä keskuksen henkilökunnan työtiloina.

 

Hakemus ylittää asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden (12 451
k-m2) 1159 k-m2:lla (9,3 %:n ylitys). Rakennus on suojeltu kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana merkinnällä sr-2.

 

./.                   Kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.5.2010 antanut asiassa lausunnon, joka löytyy kokonaisuudessaan päätöshistoriasta (Liite 3).

 

Poikkeamisen erityinen syy on liikekeskustan kehittäminen ja olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja hyödyntäminen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Esittelijä puoltaa hakemusta.