Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 23.6.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

7

Kiinteistölautakunnan virkamatka Alankomaihin

4

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.6.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 23.6.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet 1–3 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 4–6 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä Anna Mäenpään uudeksi edustajakseen asuntolautakuntaan sekä uudeksi varaedustajakseen kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan ja sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pilvi Torstille ja Anna Mäenpäälle.

 

Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote lainansaajalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan ja allekirjoittamaan takaussitoumuksen.

 

Pöytäkirjanote takauksensaajalle, sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

8, 9               Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

11                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

 

 

 

 


7

KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN

 

Khs 2010-1276

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan esityksessä mainitut varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Alankomaihin Amsterdamiin ja Rotterdamiin 9. – 11.9.2010 lautakunnan toimialaan liittyviin ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kiinteistölautakunnan käyttövaroista.

 

                                            Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle (Ilkka Kaartinen) kehotuksin toimittaa päätös tiedoksi virkamatkalle lähtijöille sekä kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistölautakunnan esitys 15.6.2010

 

Liite 2

Kiinteistölautakunnan virkamatkan ohjelma

 

ESITTELIJÄ                      Esittelijä toteaa, että kiinteistölautakunta on esityksensä mukaan valmistellut virkamatkaa Alankomaihin Amsterdamiin ja Rotterdamiin 9. – 11.9.2010.

 

                                            Esityksen mukaan matkan ohjelma muodostuu tutustumisesta Amsterdamissa ja Rotterdamissa oleviin kiinteistölautakunnan ja kiinteistöviraston toimialaa koskeviin monipuolisiin hankkeisiin.

 

                                            Kiinteistöviraston esityksen mukaan virkamatkalle osallistuisivat lautakunnan varsinaiset jäsenet, kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja sekä kiinteistöviraston virkamiehiä. Virkamatkan kustannukset olisivat noin 1 250 euroa/henkilö. Lisäksi korvataan virkaehtosopimuksen mukaiset muut mahdolliset korvaukset.

                                           

                                            Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia matkoja.

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       23.6.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          22.6.2010

-                                        Helsingin Satama                                          22.6.2010

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 24 ja 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

22.6.2010

teknisen palvelun lautakunta

17.6.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

22.6.2010

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

15.6.2010

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

22.6.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.6.2010

rakennuslautakunta

22.6.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.6.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102