Asia

 

Sivu

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

8

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Konalan kortteleiden nro 32044 ja 32045 ym. alueiden (HOK-Elannon S-market ja Kodin Terra) asemakaava-asiassa (nro 11915)

1

 


8

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA KONALAN KORTTELEIDEN NRO 32044 JA 32045 YM. ALUEIDEN (HOK-ELANNON S-MARKET JA KODIN TERRA) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11915)

 

Khs 2009-1969

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon.

 

Kaupunginvaltuusto on 7.4.2010 (89 §) hyväksynyt 32. kaupunginosan (Konala) kortteleiden nro 32044 ja 32045 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.9.2009 päivätyn piirustuksen nro 11915 mukaisena.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 7.4.2010 liitteenä oleviin päätöksen perusteluihin ja toteaa, että valitus tulisi hylätä ja jättää osin tutkimatta jäljempänä mainituin perustein.

 

Valituksen laillisuus ja valitusoikeus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 188 §:n mukaan valtuuston päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään, eli 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiset saavat päätöksestä tiedon silloin, kun päätös asetetaan yleisesti nähtäville. Päätös on asetettu yleisesti nähtäville 16.4.2010. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle 14.5.2010. Valitus on siten tehty määräajassa ja oikealle viranomaiselle. Valittajilla on asiassa valitusoikeus.

 

Valituksen sisältö            Kaakelikeskus Helsinki Oy, A-TEC Service Oy, Automuovi.kem Oy, Boot Factory Oy, K1 Katsastajat Oy, Konalan Rengas Oy, Kumitukku Oy, Muuttopalvelu Niemi Oy, Oy Colly Company Ab, Pohjois-Helsingin Auto Oy, Tecalemint Environment Oy, Tecalemit Oy, T:mi Kirpputori Aurinkobasaari ja Vipmek Oy ovat yhdessä hakeneet Helsingin hallinto-oikeu­delta muutosta kaupunginvaltuuston päätökseen.

 

Valituksessa todetaan, että valituksenalaisen hankkeen toteutuessa alueen liikenteen asianmukainen sujuminen on mahdollista vain läpiajon kautta. Päätöksessä ei ole huomioitu Hankasuontien liikenteen kokonaissujuvuutta maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaisella tavalla, päätös ei täytä lain kriteerejä.

 

Valituksenalainen hanke on Hankasuontien alussa. Hankasuontie nykyi­sellään päättyy umpikujaan. Hankasuontiellä toimii lukuisia yrityksiä, joiden työ- ja asiakasliikenne vaikeutuisi kohtuuttomasti.

 

Kaikki liikenne Konalan porttiin kulkisi Hankasuontien kautta. Sisääntulo edellyttäisi kääntymistä vasemmalle. Jo nykyisin ruuhka-aikoina jono Hankasuontiellä on noin 200 metriä. Mikäli liikenne siirrettäisiin uudelle linjaukselle, olisi liikenne Hankasuontielle täysin tukossa. Se aiheuttaisi rakennusaikana autojonoja Malminkartanontieltä Vihdintielle asti ja myöhemminkin ruuhka-aikoina.

 

Kaavamuutoksen seurauksena liikennemäärät kasvaisivat rajusti Hankasuontiellä. Ilman pohjoista läpiajoa liikenne ohjautuisi Kehä I:n suuntaan, joka on jo muutoinkin ruuhkainen. Pohjoinen tie ohjaisi liikennettä Kehä III:lle ja helpottaisi oleellisesti alueen liikennemäärien purkautumista kahteen eri suuntaan.

 

Hankasuontien kaikki tuloliikenne ollaan siirtämässä ylämäkiosuudelle Vihdintieltä päin tultaessa ja käännyttäessä Hankasuontielle. Talvella tienpinnan liukkaus aiheuttaisi ongelmia rekkaliikenteelle. Pohjoinen liittymä ratkaisisi tämänkin ongelman. Joustava tavarankulku on oleellista kaikille alueen yrittäjille.

 

Valittajat vaativat päätöksen kumoamista siltä osin kun siinä on muutettu Hankasuontien nykyistä linjausta.

 

Vastine valituksessa esitettyihin väitteisiin

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimusten mukaan kaavan tulee luoda edellytykset liikenteen järjestämiselle. Kaupunginhallitus toteaa, että katuverkon liikenteen sujuvuudesta on tehty selvitys koko Ko­nalan teollisuusalueella. Sen perusteella kaavamääräyksissä on paljon tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle sekä muille myymälä-, liike- ja toi­mistotiloille enimmäisautopaikkamääräys, jolla halutaan säädellä raken­nettavien autopaikkojen kokonaismäärää katuverkon välityskykyä vastaavaksi.

 

Hankasuontien asemakaavan muutoksessa liikenteen edellytyksistä on huolehdittu. Joukkoliikenneyhteydet alueelle ovat hyvät, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan valtuuston toivomusponnen mukaisesti vielä kaavan toteutusvaiheessa ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden turvaa­miseksi pysäköintipaikkojen määrää rajoitetaan asettamalla autopaikkojen määrälle enimmäismäärä.

 

Tehtyjen liikenne-ennusteiden ja sujuvuusanalyysien mukaan Vihdintien, Konalantien ja Malminkartanontien liittymän sujuvuus heikkenee merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Ennuste pohjautuu oletukseen, että aluetta rakennetaan yleiskaavan mukaisesti ja että uusille tonteille voidaan rakentaa olemassa olevien tapaan niin paljon pysäköintitilaa kuin kiinteistöt katsovat tarpeelliseksi. Ongelmien välttämiseksi Hanka­suontien uudessa asemakaavassa on asetettu pysäköintipaikoille kaavamääräys, joka sallii enintään 500 autopaikan rakentamisen.

 

Nykytilanteessa Vihdintien ja Hankasuontien liittymien sujuvuusongelmat heijastuvat toisiinsa tiheän liittymävälin takia. Hankasuontien siirtä­minen kaavan mukaisesti lisää Malminkartanontien kaistatilaa Vihdintielle tultaessa, joten Hankasuontien siirto parantaa liikenteen sujuvuutta. Liittymävälin piteneminen vähentää häiriöherkkyyttä ja parantaa Vihdintien, Malminkartanontien ja Hankasuontien liittymien toimivuutta. Hankasuontien liittymän kapasiteetti paranee, koska Hankasuontien haaralla vastaanottavia kaistoja on kaksi: toinen liikekorttelin vasemmal­le kääntyville ja toinen Hankasuontietä suoraan jatkaville.

 

Vihdintien nykyinen liikennemäärä on 31 100–40 200, Konalantien 13 200 ja Malminkartanontien 11 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankasuontiellä on 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mihin kaavan mukainen kerrosala tuottaa yhteensä noin 4 000 ajoneuvoa lisää. Tähän lisäykseen on varauduttu Hankasuontien ja Malminkartanontien kaistajärjestelyillä ja risteyksen varustamisella liikennevaloilla. Lisäksi on huomat­tava, että lisärakentamisen tuottama liikenne ajoittuu etenkin lauantai-iltapäiviin, jolloin muu liikenne on vain 30–40 % arkipäivien maksimiliikenteestä. Liikenteen toimivuustarkasteluja ja liikennevalojen toimintaperiaatteita täsmennetään parhaillaan, ja tuloksia käsitellään yhdessä valituksen tehneiden tahojen kanssa.

 

Valituksen alainen kaava ei koske Hankasuontien pohjoispään aluetta, joten valitus on siinä ehdotetun pohjoisen liittymän osalta aiheeton. Kuten kaavan perusteluissa todetaan, ei ehdotettu ajoyhteys ole tässä vai­heessa tarkoituksenmukainen, mutta sen tarpeellisuutta voidaan tutkia myöhemmin, jos Hankasuontien pohjoispäähän kaavoitetaan lisää liikennettä aiheuttavaa toimintaa.

 

Uudisrakentaminen kohentaa kaupunkikuvaa ja syntyvät palvelut nostavat koko kaupunginosan imagoa ja arvoa. Vaikka samalla liikennettä tulee lisää ja liikennejärjestelyihin muutoksia, ei maanomistajille voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta haittaa.

 

Kaavamuutos täyttää liikenteen järjestämisen edellytysten osalta maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaiset sisältövaatimukset eikä kaavamuutoksesta aiheudu maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle lainkohdassa tarkoitettua kohtuutonta haittaa.

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus toteaa yhteenvetona, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota. Liikenteen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta koskevat vaa­timukset tulee jättää tutkimatta. Kaava täyttää maankäyttö- ja raken­nuslain sisältövaatimukset.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Valitus kaupunginvaltuuston päätöksestä (Konalan kortteleiden nro 32044 ja 32045 ym. asemakaavan muutos nro 11915)

 

 

 

ESITTELIJÄ                      Kvsto on 7.4.2010 (89 §) hyväksynyt 32. kaupunginosan (Konala) kortteleiden nro 32044 ja 32045 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnittelulautakunnan asemakaavaosaston 10.9.2009 päivätyn piirustuksen nro 11915 mukaisena.

 

Kvston päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää (18.5.2010) Khta antamaan lausunnon valituksen johdosta. Vastine valitukseen on valmisteltu yhteistyönä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken.

 

Esittelijä yhtyy päätösehdotuksessa esitettyyn.

 

./.                   Valitus on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.