Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

11

Kaupunginvaltuuston 16.6.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


11

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.6.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 16.6.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

-                                       lauta- ja johtokuntia kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti jatkamaan palveluverkkojen kehittämistä siten, että valtuuston hyväksymän strategiaohjelman tavoitteet saavutetaan ja budjettiraamin mukaisia menoja ei ylitetä

 

-                                       opetuslautakuntaa suunnittelemaan ja kehittämään kouluverkkoa niin, että tilojen ylikapasiteettia puretaan, ja että tässä tarkastelussa otetaan huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut

 

-                                       sosiaali- ja terveyslautakuntaa valmistelemaan palveluverkon suunnitelmat siten, että tilojen käyttöä tehostetaan

 

-                                       kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa valmistelemaan kirjastoverkon kehittämissuunnitelmat niin, että lähikirjastojen neliömäärä asukasta kohti ei kasva

 

-                                       nuorisolautakuntaa, liikuntalautakuntaa ja suomenkielisen työväenopiston johtokuntaa valmistelemaan palveluverkon kehittämissuunnitelmat niin, että käytössä olevien tilojen neliömäärä asukasta kohti ei kasva

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta laatimaan selvityksen alueellisten vaikutusten tarkastelusta, sekä laatimaan tilavuokratarkastelun suhteessa palveluverkkoon, erityisesti asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen osalta

 

-                                       keskushallinnon virastoja toteuttamaan käytössään olevien toimistotilojen tehostamistoimenpiteet

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta ja kiinteistövirastoa yhteistyössä palveluhallintokuntien kanssa käynnistämään palveluverkon monihallintokuntaisen suunnittelun pilotoinnin opetuslautakunnan esittämillä selvitysalueilla tavoitteena tilojen käytön tehostaminen.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponsi 1 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 ja 3 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa yhdessä sosiaaliviraston, henkilöstökeskuksen, hallintokeskuksen sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen henkilösiirroista ja tarvittavista muista resurssisiirroista ruotsinkielisen päivähoidon siirtyessä sosiaalivirastosta opetusvirastoon.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, henkilöstökeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa ja liikuntavirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

17                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18, 19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9–12             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle ja asuntolautakunnalle.

 

14                 Kaupunginhallitus päättänee varata kaupunginvaltuuston päätöksessä sanotut Myllypuron tontit 45565/4, 45566/1, 45568/1 ja Suutarilan tontin 40044/8 rakennuttajakonsulttina toimivalle Notocom Oy:lle 31.12.2010 saakka rakennuttajakonsulttivetoista, vapaarahoitteista ryhmärakentamista varten ilman Hitas-ehtoja sekä ehdolla, että varauksensaaja vastaa tonttien toteuttamisesta noudattaen soveltuvin osin kiinteistölautakunnan 26.6.2007 päättämiä Suutarilan Riddarsbyn ryhmärakentamishankkeen toteutusperiaatteita.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012