5

23.2.2010 pöydälle pantu asia

SOTAINVALIDIEN KESÄMAJA-ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

 

HKR 2009-1752

 

EHDOTUS                        Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä sotainvalidien kesämaja-alueen maanvuokrasopimuksen uusimisessa noudatettavat vuokrausperusteet seuraavasti:

 

Sotainvalidien ja sotainvalidien leskien kesämajojen maa-alat vuokrataan Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle vuodeksi kerrallaan.

 

Majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja näiden leskiin kuten nykyisessä sopimuksessa.

 

Sotainvalidien ja heidän leskiensä vuokrataso säilytetään ennallaan. Vuosivuokra on 76 euroa kesämajaa kohden.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan nykyisellä 7,50 euron neliövuosivuokralla eri sopimuksella vuodeksi kerrallaan, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

Muuten noudatetaan aikaisempien sopimusten ehtoja.

 

Pöytäkirjanote katu- ja puisto-osastolle sekä esityslistatekstein ja oikaisuvaatimusohjein kesämajayhdistykselle.

 

Lisätiedot:
Ström Leila, tarkastaja, puhelin 310 38574
Kuoppala Keijo, lakimies, puhelin 310 38592

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kesämaja-alueen maanvuokrasopimus

 

Liite 2

Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n kirje 15.10.2009

 

Liite 3

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin sotainvalidit ry:n kirjeet 11.12.2009 ja 11.1.2010

 

ESITTELIJÄ

 

Sotainvalidien kesämaja-alueen hallinnon uudelleen järjestely

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry toteaa kirjeissään 11.12.2009 ja 11.1.2010 rakennusvirastolle:

 

Yhdistys on tehnyt päätöksen toimintansa lopettamisesta vuonna 2010 ja se on pakotettu siirtämään mökkialueen hallinnan sitä varten perustetulle Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle. Tämän vuoksi sotainvalidien kesämaja-alueen uusi maanvuokrasopimus pitäisi tehdä Helsingin kaupungin ja Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:n välillä.

 

Taustaa ja sopimustilanne

 

Katu- ja puisto-osasto on vuokrannut Lauttasaaren Länsiulapanniemen kesämaja-alueen Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:lle lyhytaikaisin sopimuksin 31.12.2009 saakka yleisten töiden lautakunnan 5.3.1998 ja 28.11.2002 hyväksymien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Sopimus koskee 46 sotainvalidien tai heidän leskiensä kesämajan maa-alaa ja Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten maa-aloja.

 

Kesämaja-alueen vuokrauksessa sovelletut periaatteet

 

Yleistä

 

Kesämaja-aluetta on tähän asti vuokrattu Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:lle. Vuoteen 1997 vuokranantajana oli liikuntavirasto ja sen jälkeen rakennusvirasto.

 

Kesämajatoiminta yleisellä virkistysalueella on perustunut kaupungin ja asianomaisen yhdistyksen väliseen maanvuokrasopimukseen. Sotainvalidien yhdistyksen sopimuksessa majanpito on rajoitettu helsinkiläisiin sotainvalideihin ja näiden leskiin. Sääntö on ollut voimassa toiminnan alusta lähtien.

 

Vuokra-aika ja vuokra

 

Alue on vuokrattu pääsääntöisesti vuodeksi kerrallaan. Vuosivuokra on ollut 76 euroa kesämajaa kohden. Yhdistyksen kerho- ym. rakennusten maa-alasta on peritty 7,50 euroa /m2/v Käymälöistä ja muista vähäisistä rakennelmista ei ole peritty vuokraa.

 

Muilla kesämaja-alueilla vuosivuokra kesämajaa kohden on 300 - 320 euroa vuodessa.

 

Muut ehdot

 

Käyttötarkoituksena on ollut helsinkiläisten sotainvalidien ja näiden leskien kesämajatoiminta kaikille avoimella yleisellä virkistysalueella.

 

Maanvuokrasopimuksessa on määritelty ehdot, jolla yhdistys on vuokrannut yksittäisen kesämajan maapohjan majan omistajalle. Sopimuksiin on liittynyt aluekohtainen rakentamistapaohje, mikä ohjaa kesämajojen rakentamista.

 

Yhdistys on huolehtinut omasta jätehuollostaan.

 

Kesämaja-alueella on voimassa oleva asemakaava.

 

Palvelutoimisto on valmistellut Lauttasaaren Länsiulapanniemellä sijaitsevan sotainvalidien kesämaja-alueen majanpaikkojen maa-alueiden maanvuokrasopimusta maja-alueen hallinnon uudelleen järjestämisen varalta.

 

Alueelle perustettu Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry on ilmaissut halukkuutensa ottaa vastaan kesämaja-alueen hallinnon.  Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry on ilmoittanut, että sen toiminta loppuu vuonna 2010.

 

Sopimuksissa korostetaan alueiden yleisen virkistyskäytön mahdollisuutta ja alueiden säilyttämistä luonnonmukaisena. Kesämajoihin ei kuulu pihapiiriä.

 

Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n omistamien rakennusten (asuinrakennus, veljesmaja ja sauna) maa-alat vuokrataan eri sopimuksella, kun Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n lopettamisesta ja sen omaisuuden siirrosta on tehty yhdistyslain mukaiset päätökset.

 

Tarkoitus on, että jatkossakin kesämajan pitoon on oikeutettu vain helsinkiläinen sotainvalidi ja hänen leskensä. Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle vuokrataan vain sotainvalidin tai hänen leskensä omistaman kesämajan maa-ala.

 

Perikuntien kanssa ei jatkossakaan tehdä maanvuokrasopimusta.

 

Sopimuksen mukaan perikuntien tulee poistaa kesämajansa alueelta perintötapahtumaa lähinnä seuraavan kalenterivuosipuoliskon loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että sotainvalidin leskenkin kuoltua seuraava sukupolvi ei voi jatkaa toimintaa.

 

Perusteena sopimusehdolle on aiemman käytännön lisäksi hyväksytyt asemakaavamuutokset (10360 ja 10365, kaupunginvaltuusto 27.8.1997). Asemakaavoissa osoitetaan alueet, joilla kesämajojen pito on sallittua sekä sallitut enimmäismäärät. Särkiniemi - Veijarivuoren alueelta joudutaan siirtämään vielä 26 kesämajaa toisaalle, jotta Krimin sodan aikaiset muinaismuisto-alueet ja arvokkaat ranta-alueet voidaan vapauttaa rakennelmista.

 

Asemakaavoituksessa korvaavaksi kohteeksi näille on osoitettu Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry:n jäsenten käytössä oleva alue. Yhdistys ei tuolloin vastustanut asiaa, koska se arvioi toimintansa päättyvän lähivuosina.

 

Tähän mennessä sotainvalidien alueelle on siirtynyt 23 kesämajalaista Särkiniemen - Veijarivuoren alueelta. Siirtyneet mökkiläiset eivät ole sotainvalidien yhdistyksen vaan entisen yhdistyksensä, Särkiniemen mökkiläiset ry:n vuokramiehiä.

 

30.6.2009 tai aiemmin perikuntien hallussa olevien kesämajojen maa-aloja ei vuokrata Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle. Näiden perikuntien on tullut poistaa kesämajansa 31.12.2009 mennessä. Palvelutoimisto ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

 

Muilta osin katu- ja puisto-osasto ei ole nähnyt tarvetta muuttaa sopimuksen sisältöä nykyisestä joitakin teknisiä muutoksia lukuun ottamatta.

 

Kesämajojen maa-alat vuokrataan Sotainvalidien Kesämajayhdistys ry:lle edellä kuvatuin ehdoin.

 

Yleisten töiden lautakunta on 10.11.2004 § 516 oikeuttanut palvelutoimiston alueidenkäyttöpäällikön tekemään enintään viisi vuotta kestäviä vuokrasopimuksia. Vuokrasopimus on tarkoitus allekirjoittaa viipymättä lautakunnan päätöksen jälkeen.