Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 2.6.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.6.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 2.6.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pekka Saurille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

5                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.6.2010.

 

6, 8               Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalvelulle (Seija Kauppinen).

 

7                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalvelulle (Seija Kauppinen).

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan säädepääoman 60 000 euroa talousarvion kohdalta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi, sekä

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja hoitamaan säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät muutokset ja muut tarkistukset.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kulttuurikeskukselle (Pekka Timonen), talous- ja suunnittelukeskukselle (Seppo Olli), Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille sekä työ- ja elinkeinoministeriölle ja opetusministeriölle.

 

19                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Raimo K. Saariselle sekä muutoksenhakuosoituksin muille virkaa hakeneille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    kehottaa työterveyskeskusta ja terveyskeskusta laatimaan yhteistyössä suunnitelman, miten kaupungin tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan lopettamaan tupakointi,

2                    kehottaa henkilöstökeskusta antamaan ohjeet tupakointikiellon valvonnasta työaikana,

3                    kehottaa virastoja ja laitoksia lisäämään Savuton kaupunki -opasteiden käyttöönottoa kaupunginjohtajan 27.6.2008 tekemän päätöksen mukaisesti,

4                    kehottaa terveyskeskusta ja työterveyskeskusta yhteistyössä valmistelemaan ja tekemään tarvittavat esitykset Savuton Helsinki -ohjelman ja kaupungin henkilökunnan tupakoinnin vähentämisen seuranta- ja jatkotoimenpiteiksi sekä

5                    kehottaa terveyskeskusta edelleenkin suunnittelemaan toimenpiteitä, miten toimintaympäristö myös psykiatristen potilaiden hoitopaikoissa voidaan muuttaa savuttomaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, henkilöstötoimikunnalle ja työsuojeluneuvottelukunnalle.   

 

Toivomusponsi 1 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 3 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

20                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13, 14           Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja sen suomenkieliselle jaostolle.

 

21                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

15–17           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

22                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012