Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 19.5.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.5.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 19.5.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta, opetusvirastoa ja Palmia-liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mus-hen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Helsingin poliisilaitokselle sekä päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Aloite 25

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin aloitevastauksesta ja aloitteesta saaduista lausunnoista KKK-aluetyöryhmälle (Katajanokka, Kaisaniemi, Kruununhaka).

 

Aloite 36

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntavirastoa huolehtimaan riittävistä ja tarkoituksenmukaisista tiedotus-, ohjeistus- ja valvontatoimista aloitevastauksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle.

 

Aloite 46

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa laatimaan aloitevastauksessa mainitun lakimuutoksen valmistelua kiirehtivän kannanoton.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

11                 Ei toimenpidettä.

 

12–14           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15–21           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

22, 23           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle ja HSY Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012