Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

World Design Capital Helsinki 2012 -järjestämistä koskevan kaupunkien välisen sopimuksen hyväksyminen

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 


7

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012 -JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN KAUPUNKIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-621

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä World Design Capital Helsinki 2012 - järjestämistä koskevan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien sekä perustettavan säätiön välisen sopimuksen liitteen mukaisesti oikeuttaen kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kulttuurikeskukselle (Pekka Timonen), talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskukselle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille sekä pöytäkirjanote (ilman liitteitä) esityslistateksteineen Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
Timonen Pekka, kulttuurijohtaja, puhelin 310 37000

 

 

LIITE

Sopimusliite

 

ESITTELIJÄ                      Maailman teollinen muotoilujärjestö International Council of Societes of Industrial Design (ICSID) valitsi Helsingin maailman designpääkaupungiksi vuonna 2012. Designpääkaupunkivuoden haku toteutettiin yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien kanssa.

 

Valinnan jälkeen ICSID ja Helsingin kaupunki allekirjoittavat sopimuksen, jolla sovitaan vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden järjestämiseen liittyvästä sopijapuolten välisestä yhteistyöstä sekä WDC- toimintakonseptin käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

 

Designpääkaupunkivuoden toteuttamisesta vastaavat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit yhteistyössä valtion sekä korkeakoulujen, yritysten, design-alan, maakunnan liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Käytännön toteutusvastuu on perustettavalla säätiöllä.

 

Nyt käsiteltävänä olevassa sopimuksessa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit sopivat tarkemmin vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden toteuttamiseen liittyvistä toimintaperiaatteista, toteuttamisen käytännön toimijaksi perustettavasta säätiöstä ja rahoituksesta. Lähtökohtana on, että myös perustettavan säätiön hallitus hyväksyy kaupunkien välisen sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja.

 

Sopimus on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä. Sopimuksen liite 1 on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 20 k). Liitettä 2 ei ole kopioitu esityslistan liitteeksi suuren sivumäärän vuoksi, vaan se on nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

Sopimuksen keskeinen sisältö on seuraava:

 

Toimintaperiaatteet

 

-                                       Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti hyväksyvät ICSID:in päätöksen Helsingin nimittämisestä vuoden 2012 maailman designpääkaupungiksi ja vahvistavat sitoutuvansa noudattamaan Helsingin ja ICSID:in allekirjoittaman sopimuksen ehtoja.

 

-                                       Designpääkaupunkivuosi toteutetaan kumppanuusperiaatteella kaupunkien yhteisenä hankkeena WDC 2012- hakemusasiakirjoissa esitettyjen ja hankkeelle asetettujen strategisten tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.

 

-                                       Kaupungit sitoutuvat myös kaikin käytettävissään olevin toimenpitein aktiivisesti edistämään designpääkaupunkivuoden tavoitteiden toteuttamista ja luomaan omalta osaltaan riittävät edellytykset sen järjestämiselle.

 

-                                       Kaupunkien designpääkaupunkivuoden yhdyshenkilöistä muodostetaan yhteistyöelin, jonka tehtävänä on yhdessä säätiön organisaation kanssa koota, edistää ja koordinoida kaupunkien designvuoden tavoitteita, toimintoja ja hankkeita, sekä toimia tiedon välittäjänä kaupungeista säätiöön ja säätiöstä kaupunkeihin päin.

 

Järjestämisen käytännön vastuutus

 

-                                       Designpääkaupunkivuoden käytännön toteuttamista varten ja toimijaksi perustetaan säätiö, jolle kaupungit siirtävät toteutukseen liittyvän käytännön päätöksenteon. Säätiön perustaa Helsinki. Säätiönnimi on suomeksi Kansainvälinen designsäätiö, ruotsiksi Internationella Designstiftelsen ja englanniksi International Design Foundation. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säätiö perustetaan määräajaksi 31.12.2017 saakka. Säätiön säädepääomaksi Helsinki luovuttaa 60.000 euroa.

 

-                                       Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki, yhden jäsenen Espoo, yhden jäsenen Vantaa, yhden jäsenen Lahti, yhden jäsenen Aalto- yliopisto ja yhden jäsenen työ- ja elinkeinoministeriö. Hallitus valitsee itse kolme jäsentä. Sopijaosapuolina olevat kaupungit nimeävät henkilöt ensimmäisen hallituksen jäseniksi vuoden 2012 loppuun päättyväksi toimikaudeksi.

 

-                                       Säätiöllä on valtuuskunta, jossa on enintään 45 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä Helsinki nimeää viisi jäsentä, Espoo, Vantaa ja Lahti kukin neljä jäsentä ja Kauniainen kaksi jäsentä. Näiden lisäksi Espoo nimeää puheenjohtajan, Vantaa yhden varapuheenjohtajan ja Helsingin yliopisto yhden varapuheenjohtajan. Säätiön hallitus nimeää loput valtuuskunnan jäsenistä. Valtuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön tarkoituksen toteuttamisessa.

 

-                                       Säätiöllä on johtaja, jonka tehtävänä on hallituksen määrittämin perustein johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä toimeenpanna hallituksen päätökset.

 

Kaupunginjohtaja toteaa, että hyväksyessään nyt käsittelyssä olevan kumppanuussopimuksen kaupunginhallitus samalla hyväksyy perustettavan säätiön ensimmäisen hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä valtuuskunnan puheenjohtajiston nimeämisen kumppanuussopimuksen liitteen 5 mukaisesti. Valtuuskunnan jäsenten nimeämisestä tehdään myöhemmin erillinen esitys.

 

Rahoitus

 

-                                       WDC 2012- hankkeen koko rahoitus kohdistetaan perustettavalle säätiölle. Säätiön hallitus hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2010-2013.

 

-                                       Kaupunkien rahoituksen ehtona on, että säätiön hallitus hyväksyy  ICSID- sopimuksen ja nyt käsiteltävänä olevan kaupunkien välisen sopimuksen ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

 

-                                       Kaupunkien kokonaisrahoitusosuus on 6 miljoonaa euroa jakautuen kaupungeittain liitteenä olevassa sopimuksessa tarkemmin esitetyllä tavalla. Helsingin osuus on 3 milj. euroa (50 %) Perustettavan säätiön hallitus päättää rahoituksen jakautumisesta vuosille 2010, 2011, 2012 ja 2013.

                

Kaupunginjohtaja toteaa, että vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden toteutusta varten perustettavaa säätiötä koskeva perustamisesitys tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi myöhemmin sen jälkeen kun edellä mainittu ICSID-sopimus ja nyt käsiteltävänä oleva kumppanuussopimus on kaupunkien toimesta hyväksytty.

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                          3.5.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  5.5.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelu lautakunta

6.5.2010

yleisten töiden lautakunta

4.5.2010

ympäristölautakunta

4.5.2010

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 16 ja 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

4.5.2010

sosiaalilautakunta
- ruotsinkielinen jaosto


22.4.2010

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

4.5.2010

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

4.5.2010

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

- kehittämisyksikkö

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

28.4.2010

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.4.2010

kiinteistölautakunta

4.5.2010

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19.4., 3.5. ja 4.5.2010

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024