Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 5.5.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 5.5.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 5.5.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan liitolle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kumota 14.12.1998, 1748 § hyväksymänsä luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltamisohjeet sekä 8.5.1995, 751 § hyväksymänsä ohjeet luottamushenkilöiden matkakustannusten korvaamisesta niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa luottamushenkilöiden virkamatkoihin liittyvät sopimus- ja toimivaltamääräykset 19.1.2004,
68 § tekemänsä päätöksen mukaisesti seuraavasti:

 

1.1

Sopimusmääräykset

 

Luottamushenkilöiden virkamatkakustannukset korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 17 mukaan.

 

1.2

Toimivalta                        

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia virkamatkoja.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginvaltuutettujen ja kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginhallituksen asettamien tilapäisten toimikuntien sekä komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsenten virkamatkoista Pohjoismaissa, Baltiaan sekä Moskovaan ja Pietariin.

 

Muiden luottamushenkilöiden virkamatkoista Pohjoismaissa sekä Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin päättää asianomainen lauta- tai johtokunta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan ohjeen tilapäisistä toimielimistä ja kumota 7.8.2000 (§ 980) antamansa ohjeen tilapäisten toimielinten asettamisesta ja toiminnasta.

 

Pöytäkirjanote ja liitteenä oleva ohje tilapäisistä toimielimistä kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille.

 

15                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le ja päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia huomioimaan kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymän maankäytön ja asumisen toteutusohjelman tavoitekohtaa 2, hallinta- ja rahoitusmuoto, koskevan täsmennyksen,

 

-                                       todeta, että mainittu täsmennys koskee myös maankäytön ja asumisen toteutusohjelman tavoitekohtaa 4, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka. Täsmennys tulee huomioida yhteisvastuullisen asuntopolitiikan tavoitteiden toteutuksessa siten, että vuosittaisesta uustuotannosta toteutetaan aiesopimuksen mukaisesti 20 % tai vähintään 1 000 asuntoa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, noudattaen samalla yhdessä sovittuja tavoitteita, sekä

 

-                                       kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, kiinteistölautakuntaa, asuntolautakuntaa, asuntotuotantotoimikuntaa, rakennuslautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa, niiden alaisia virastoja sekä talous- ja suunnittelukeskusta toimimaan kaupunginvaltuuston 5.5.2010 hyväksymien, MA-ohjelman tavoitteiden toteutumista osaltaan edistävien toimenpiteiden edellyttämällä tavalla.

 

Pöytäkirjanote sekä kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote jäljennöksin päätöksen perusteluista kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kaupunginmuseon johtokunnalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Asunto Oy Helsingin Jatulintarhalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä valitusosoituksin Marja-Liisa Laakkoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, kaupunginmuseolle, liikennelaitos-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

17                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

LIITE

Ohje tilapäisistä toimielimistä