7

ESITYS MALMIN ORMUSPELLON TONTTIEN VARAAMISESTA RYHMÄRAKENTAMISTA VARTEN (MALMI, ALA-MALMI, TONTIT 38274/1-9)

 

Kv 2010-52

Kiinteistökartta J7 P2 / J7 R2, Saranakuja 1 - 17

 

EHDOTUS                        Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että Vahanen Oy:lle varataan Ormuspellon alueelta 38. kaupunginosan korttelin nro 38274 kaupunkipientalotontit nro 1 - 9 rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakentamista varten 30.6.2011 saakka ja muuten seuraavin
ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja kokoaa luonnollisten henkilöiden muodostaman tonttien rakentajaryhmän ja kaupunki vuokraa tontit ryhmään kuuluville henkilöille noudattaen tavanomaisia omakotitonttien vuokrausehtoja.

 

Kaupunki rakentaa kustannuksellaan tonteille etukäteen paalutetut pohjalaatat sekä pohjalaattojen rakentamisen yhteydessä rakennusten vesijohto- ja viemäriliitokset sekä kaukolämpöliittymät. Näistä aiheutuvat kustannukset peritään tonttien tulevilta vuokralaisilta tonttien pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten tekemisen yhteydessä.

 

Tonttien vuokralaisilta peritään samalla myös kaupungin maksamat tonttien tonttijako- ja lohkomiskustannukset.

 

2                    Varauksensaajan tulee tehdä tonttien tulevien vuokralaisten kanssa projektinjohtopalveluista tarvittavat rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimukset, jotka kaikkien sopijapuolten on allekirjoitettava ennen kuin tonttien vuokraushakemukset toimitetaan kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Rakennuttamissopimuksen tulee sisältää liitteestä 1

./.                   ilmenevät varauksensaajalle kuuluvat tehtävät.

 

Rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistyösopimusten mallit tulee esittää kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön hyväksyttäväksi ennen tonttien markkinoinnin aloittamista.

 

3                    Tonttien rakentamisessa tulee noudattaa soveltuvin osin Ormuspellon alueen kaupunkipientalojen pohjarakennustöiden yleisohjetta 1.1.2006.

 

Samalla lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan varaamaan Vahanen Oy:lle eri hakemuksesta Malmin Ormuspellon asemakaavan nro 11465 alueelta korttelin nro 38274 tonttien lisäksi lautakunnan päättämä määrä kaupunkipientalo-tontteja sen jälkeen, kun korttelin nro 38274 tontit nro 1 - 9 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla.

 

Lopuksi lautakunta päättänee merkitä tiedoksi, että asuntotuotantotoimikunta on luopunut Malmin Ormuspellon kaupunkipientalotonttien 38099/9-24, 38274/1-9, 38275/1-17 ja 38276/3-6 varauksista.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

 

Lisätiedot:
Mustonen Virve, kiinteistölakimies, puhelin 310 36439

 

 

LIITTEET

Liite 1

Varauksensaajalle kuuluvat tehtävät

 

Liite 2

Asuntotuotantotoimiston ilmoitus varauksista luopumisesta

 

Liite 3

Vahanen Oy:n hakemus

 

Liite 4

Tietoja Vahanen Oy:stä ja ryhmärakentamiskonseptista

 

Liite 5

Sijaintikartta

 

Liite 6

Ote asemakaavasta nro 11465

 

ESITTELIJÄ

 

Tiivistelmä                         Asuntotuotantotoimisto rakentaa asuntotuotantotoimikunnalle Ormuspellosta varatuille kaupunkipientalotonteille vain paalulaatat. Muilta osin asuntotuotantotoimikunta on luopunut varauksistaan Ormuspellon kaupunkipientalotontteihin.

 

Nyt esitetään, että Vahanen Oy:lle varataan Ormuspellosta korttelin 38274 yhdeksän vierekkäistä kaupunkipientalotonttia rakennuttajakonsulttivetoiseen ryhmärakentamiseen. Lisäksi esitetään, että kiinteistölautakunnalle myönnetään oikeus myöhemmin varata Vahanen Oy:lle lisää kaupunkipientalotontteja Ormuspellon alueelta.

 

Nyt varattavien yhdeksän kaupunkipientalotontin rakennusoikeus on yhteensä 1 560 k-m2.

 


Asuntotuotantotoimikunnan varausten päättyminen

 

Kaupunginhallitus on varannut 11.6.2007 (880 §) asuntotuotantotoimikunnalle omatoimisen rakentamisen organisointia ja valmistelua varten Ormuspellon tontit 38099/9-24, 38274/1-9, 38275/1-17 ja 38276/3-6. Kaupunginhallitus on edelleen 16.2.2009 (235 §) jatkanut näiden tonttien varauksia entisin ehdoin 31.12.2010 saakka.

 

Asuntotuotantotoimiston ilmoituksen mukaan hankkeen suunnittelun kuluessa on sovittu yhteisesti, että asuntotuotantotoimisto vastaa vain paalulaattojen rakentamisesta näille tonteille ja että kiinteistöviraston

./.                   tonttiosasto vastaa tonttien luovuttamisesta omatoimiseen rakentamiseen sekä että talous- ja suunnittelukeskus valmistelee osaltaan oma-toimisen rakentamisen organisointia. Asuntotuotantotoimiston ilmoitus on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

Asuntotuotantotoimisto rakentaa etukäteen jo ennen tonttien luovutusta kaupungin kustannuksella edellä mainituille asuntotuotantotoimikunnalle varatuille kaupunkipientalotonteille paalulaatan, joka perustetaan teräspaalujen varaan. Tontit on vuokrattu asuntotuotantotoimistolle paalulaattojen rakennusluvan hakemista ja rakentamista varten ajaksi 16.12.2009 - 15.6.2010. Paalulaattojen rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös rakennusten vesijohto- ja viemäriliittymät sekä kaukolämpöliittymät. Tästä aiheutuvat kustannukset on tarkoitus periä takaisin tonttien luovutuksen yhteydessä.

 

Vahanen Oy:n hakemus

 

Vahanen Oy hakee varausta Helsingin kaupungin omistamiin Ormus-pellon kaupunkipientalontontteihin 38274/1-9 ryhmärakentamista varten.

 

Vahanen Oy tarjoaa ryhmärakentamistontin kaupungilta vuokraaville henkilöille projektinjohtokonsultointipalveluna mm. arkkitehti, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijat, suunnittelun ja toteutuksen johdon ja valvonnan sekä markkinointi- ja viestintäalan ammattilaiset.

 

Varauksensaajalle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 

-                     Markkinointi ja asukasyhteistyö

 

-                     Edunvalvonta-, rakennuttaja-, projektinjohto- ja työmaavalvontatehtävien suorittaminen

 

-                     Työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaaminen (=päätoteuttaja) YSE 4 §:n mukaisesti

 

-                     Työnjohto-organisaation asettaminen työmaalle

 

-                     Rakentamisen jakaminen osa- ja sivu-urakoihin

 

-                     Rakennuttamis-, rakentamis- ja yhteistoimintasopimusten laatiminen

 

-                     Suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimusten laatiminen asukkaiden nimiin

 

-                     Aikataulu- ja kustannusvalvonta

 

-                     Raportointi

 

Konsultti kokoaa tonttien rakentajaryhmän, johon kuuluville henkilöille kaupunki vuokraa tontit 38274/1-9. Suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset tehdään tonttien vuokralaisten nimiin. Asuntojen suunnittelu ja rakentaminen tehdään yhteistyössä tontin vuokraajien kanssa.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä 3 on Vahanen Oy:n hakemus kokonaisuudessaan. Hakemuksessaan hakija kuvaa muun muassa hank-keen rakennuttamismenettelyä. Liitteenä 4 on edelleen tietoja Vahanen Oy:stä ja yhtiön ryhmärakentamiskonseptista.

 

Asemakaava- ja tonttitiedot

 

Esityslistan tämän asian liitteenä 5 on sijaintikartta ja liitteenä 6 ote

./.                   asemakaavasta no 11465.

 

Ormuspellon asemakaavan muutoksen nro 11465 mukaan tontit 38274/1-9 kuuluvat asuinpientalojen korttelialueeseen (AP-1). Tonttien 38274/1-8 rakennusoikeus on 170 k-m2 ja tontin 38274/9 rakennusoikeus 200 k-m2. Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä 270 m2 - 341 m2 ja tonttitehokkuus välillä 0,53 - 0,63.

 

Ormuspellon kaupunkipientalotontit eivät ole perinteisiä omakotitontteja. Alueelle rakennetaan suomalaisittain poikkeuksellista talotyyppiä, toisiinsa kytkettyjä kolmikerroksisia kaupunkipientaloja. Tontit rakennetaan kadunpuoleiseen rajaan kiinni rakennusalan sivutessa katualuetta.

 

Tonteille saa rakentaa enintään kaksi asuntoa, mutta ne on asemakaavaselostuksen mukaan periaatteessa tarkoitettu yksiasuntoisiksi. Asuntojen yhteyteen on mahdollista sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilaa.

 

Konsulttivetoinen rakennuttamismalli

 

Rakennuttamiskonsulttivetoista ryhmärakentamista on käytetty aiemmin myös mm. Suutarilan Riddarsbyn ja Lasinpuhaltajantien omakoti-rakentamiskohteissa. Tällä rakentamismallilla pyritään ammatti- ja sarjarakentamisen avulla varmistamaan rakentamisen hyvä laatutaso ja saamaan aikaan kustannussäästöjä kilpailuttamalla hankinnat yhteisesti.

 

Ormuspellon kaupunkipientalojen rakentamisen tekee erityisen vaativaksi tonttien pieni koko ja asemakaavan edellyttämät tonttien väliset yhteisjärjestelyt.

 

Vahanen Oy vastaa Ormuspellon tonttien 38274/1-9 markkinoinnista. Kohteesta tiedotetaan tonttiosaston internet-sivuilla, kuten on tehty myös aikaisemmissa rakennuttamiskonsulttivetoisissa kohteissa.

 

Tonttien varaaminen Vahanen Oy:lle on perusteltua

 

Esittelijän mielestä Ormuspellon kaupunkipientalotonttien varaaminen rakennuttajakonsulttivetoiseen rakentamiseen Vahanen Oy:lle on perusteltua. Nyt esitetään varattavaksi yhdeksän Ormuspellon kaupunkipientalotonttia. Ormuspellon alueella on lisäksi 35 kaupunkipientalotonttia, joista asuntotuotantotoimikunta on luopunut sekä 23 kaupunkipientalotonttia, joista Arava Suomi Oy on luopunut.

 

Vahanen Oy:n tarkoituksena on kehittää kaupunkipientalojen rakennuttamiseen soveltuva kokonaan uusi konsepti. Sen vuoksi esitetään, että Vahanen Oy saisi kehitettävän rakennuttamiskonseptin jatkuvuuden takaamiseksi Ormuspellon alueelta vapautuviin kaupunkipientalotontteihin option, jonka laajuus määritellään myöhemmin hankkeesta saatujen kokemusten perusteella.

 

Muiden Ormuspellon alueelta vapautuvien kaupunkipientalotonttien varaaminen esitellään kiinteistölautakunnalle myöhemmin.