Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 21.4.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 21.4.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 21.4.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

12                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13, 14           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

15–21           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee varata kaupunginvaltuuston päätöksessä sanotun rakennuspaikan, karttaliitteen osoittaman osan 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14481 tontista nro 3 (Kivelä–Hesperian sairaala-alue), vuokrattavaksi kaupungin ja valtioneuvoston hyväksymän pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaisen suunnittelukilpailun voittaneelle Helsingin Diakonissalaitokselle seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontille tulee rakentaa varauksensaajan ja JKMM Arkkitehtien suunnitelman mukaisesti valtion tukemia vuokra-asuntoja sekä palvelutiloja pitkäaikaisasunnottomille.

 

2                    Varaus on voimassa 30.6.2011 saakka ehdolla, että sosiaaliviraston ja varauksensaajan neuvottelut suunnittelukilpailussa tarkoitetusta palvelusopimuksesta johtavat sosiaalilautakunnan hyväksymään allekirjoitettuun sopimukseen.

 

3                    Varauksensaajalla ei ole oikeutta korvaukseen, mikäli kaupunki ja varauksensaaja eivät pääse sopimukseen suunnittelukilpailussa tarkoitetusta palvelusopimuksesta eikä hanketta siksi voida toteuttaa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Vedelle.

 

22                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012