Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

8

World Design Capital 2012 - järjestämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                          6.4.2010

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  7.4.2010

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

WORLD DESIGN CAPITAL 2012 - JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-621

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä International Council of Societes of Industrial Design -nimisen yhteisön (ICSID) ja Helsingin kaupungin välisen World Design Capital 2012 - järjestämistä koskevan sopimuksen (Memorandum of Agreement) liitteen 1 mukaisesti oikeuttaen kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja hyväksymään siihen teknisiä tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kulttuurikeskukselle (Pekka Timonen), talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskukselle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille sekä pöytäkirjanote (ilman liitteitä) esityslistateksteineen Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 20 k

 

Liite 2

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 20 k

 

ESITTELIJÄ

 

Tausta          Helsinki on valittu maailman designpääkaupungiksi vuonna 2012.
Haku toteutettiin yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien kanssa. Valinnan teki maailman muotoilujärjestö (ICSID), joka julkisti päätöksensä maailman designkongressissa Singaporessa 25.11.2009. Nimitystä designpääkaupungiksi tavoitteli yhteensä 46 kaupunkia 27:stä maasta. Kansainvälinen valintaraati valitsi finaalivaiheeseen Helsingin ja Eindhovenin. Helsingistä tulee kolmas maailman designpääkaupunki Torinon (2008) ja Soulin (2010) jälkeen.

 

Maailman designpääkaupunki (WORLD DESIGN CAPITAL, jäljempänä WDC), on kansainvälisten muotoilujärjestöjen - teolliset muotoilijat, graafiset suunnittelijat ja sisustusarkkitehdit - yhteisen katto-organisaation (International Design Alliance, IDA) hanke. Sen tarkoituksena on antaa joka toinen vuosi yhdelle kaupungille maailman designpääkaupungin asema.

 

Designpääkaupungilta edellytetään muotoilun käyttämisessä ja edistämisessä osoitettua hyvää mainetta, johtajuutta ja toimintaa. Lisäksi valitulta kaupungilta edellytetään kansainvälisesti merkittävää ohjelmaa muotoilupääkaupunkivuodelle.

 

WDC antaa järjestävälle kaupungille:

 

-                                       näkyvyyttä luovana ja innovatiivisena keskuksena

-                                       innostaa luovia ja innovatiivisia ihmisiä

-                                       vahvistaa taloudellista kehitystä

-                                       edistää kaupungin elämänlaatua

-                                       sijoittaa kaupungin kansainvälisesti johtavien muotoilukaupunkien joukkoon

-                                       edistää kaupungin kansainvälistä imagoa ja edistää verkostoitumista muotoilun alueella.

 

WDC 2012 -hankkeen toteuttamisesta vastaavat Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit ja valtio yhteistyössä muun muassa korkeakoulujen, yritysten, design-alan, maakunnan liittojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

 

Hanke tukee myös Suomen innovaatio- ja kulttuuristrategioita, maa-

brändin rakentamista ja pääkaupunkiseudun kilpailukykystrategian toteuttamista.

 

WDC 2012 -hankkeen avainkäsite on avoimuus - ”Open Helsinki enabled by Embedded Design”. Designpääkaupungin lähtökohtana on toimiva kansalaisyhteiskunta ja suomalaisen designin tasa-arvoinen perintö. Muotoilu ymmärretään laajana käsitteenä, joka kokoaa ja yhdistää erilaisia lähestymistapoja ja yhteiskuntapiirejä.

 

Alustavan suunnitelman mukaan designpääkaupunkivuoden ohjelma jakaantuu kolmeen pääalueeseen. Ensimmäinen osio sisältää World Design Capital - päätapahtumat kuten avajaiset, konferenssit, näyttelyt, kansalaisjärjestöjen aktiviteetit sekä muut erilaiset yleisötapahtumat. Toisen pääosion muodostavat designin keskeistä roolia ja hyötyä etsivät ja ilmentävät hankkeet ja ohjelmat. Ohjelma tapahtuu eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Lahdessa. Kolmas kokonaisuus koostuu kansainvälisestä vuoropuhelusta, jolla designpääkaupunkivuoden sanomaa ja tekoja tehdään tunnetuksi eri puolilla maailmaa.

 

 

 

Designpääkaupunkivuoden 2012 tapahtumien, organisaation ja viestinnän kokonaiskustannukset on arvioitu 15 miljoonaksi euroksi. Hakemuksen valmistelussa esitellyn jaon mukaan hankkeessa mukana olevat kaupungit kattaisivat yhdessä 6 miljoonaa euroa, valtion suora rahoitus olisi 5 miljoonaa euroa ja loput 4 miljoonaa euroa tulisi muista lähteistä. Helsingin osuudeksi on tässä mallissa kaavailtu suurusluokaltaan noin 3 miljoonaa euroa, riippuen kaupunkien välisen jakosuhteen vahvistamisesta. Merkittävin osa kustannuksista tulee sisältymään vuosien 2011 ja 2012 talousarvioon.

 

 

Sopimus ja WDC- toimintakonsepti

 

Nyt käsiteltävänä oleva päätösehdotus koskee sopimuksen (Memorandum of Agreement) hyväksymistä maailman muotoilujärjestö ICSID:in kanssa, jolla on yksinoikeus kehittämäänsä toimintakonseptiin, jota kutsutaan nimellä ”WORLD DESIGN CAPITAL”.

 

WDC:n tavoitteena on edistää ja tukea muotoilun (design) käyttöä maailman kaupunkien sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurillisen toimintaympäristön kehittämisessä. Tätä tavoitettaan ICSID toteuttaa myöntämällä joka toinen vuosi järjestämänsä kilpailun perusteella voittaneelle hakijakaupungille WORLD DESIGN CAPITAL -nimen ja toimintakonseptin käyttöoikeuden.

 

Nyt käsiteltävänä olevassa sopimuksessa, joka on salassa pidettävä,  sovitaan mm. seuraavista asioista:

 

-                                       sopijapuolista

-                                       sopimuksen voimassaolosta

-                                       maksuista

-                                       tavaramerkki- ja muiden oikeuksien käytöstä

-                                       ICSID:in osallistumisesta WDC 2012-konseptin suunnitteluun sekä näihin liittyvien kustannusten jaosta

-                                       WDC 2012 -ohjelman sisällön hyväksyttämisestä

-                                       muotoilun (design) edistämisestä ICSID:in toiminta-ajatuksen mukaisesti ja

-                                       ICSID:in Helsingissä järjestämistä omista kokouksista ja tapahtumista WDC 2012 -vuoden aikana.

 

Kaupunginjohtaja toteaa, että sopimus on tarkoitus allekirjoittaa

 ICSID:in ja Helsingin kesken huhtikuun aikana.

 

Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi tarkoitus on, että muut WDC 2012 -hankkeeseen osallistuvat kaupungit Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti liittyvät ja sitoutuvat erillisellä sopimuksella nyt hyväksyttävänä olevan sopimuksen ehtoihin.

 

Hankkeen jatkovalmistelu

 

Kaupunginjohtaja toteaa, että WDC 2012 -hanketta varten tullaan perustamaan säätiö, joka tulee käytännössä vastaamaan hankkeen toteuttamisesta. Säätiötä koskeva esitys tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi myöhemmin sen jälkeen kun nyt käsiteltävänä oleva sopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu sekä säätiön toimintaan mukaan tulevat muut kaupungit ovat sitoutuneet säätiön toiminnan rahoittamiseen ja hankkeen toteuttamiseen.

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

8.4.2010

yleisten töiden lautakunta

6.4.2010

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

30.3.2010

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054