Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 7.4.2010 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 7.4.2010 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 7.4.2010 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta julistamaan rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 11 724,50 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ja äänestysaluejakokartta Helsingin maistraatille.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

7                    Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, asuntotuotantotoimistolle, kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloussuunnitteluosastolle sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko).

 

18                 Aloite kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       hyväksyä liitteenä 1 olevan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kesken tehtävän osakassopimuksen (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 k.),

 

-                                       hyväksyä liitteenä 2 olevan yhtiön perustamissopimuksen ja liitteenä 3 olevan yhtiöjärjestyksen,

 

-                                       hyväksyä liitteenä 4 olevan MetropoliLab-liikelaitoksen liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön luovuttamista koskevan luovutuskirjan, sekä

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan osakassopimuksen, luovutuskirjan ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille, MetropoliLab-liikelaitokselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitokselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta selvittämään metrovarikon kehittämishankkeen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksia alentaa hankkeen kustannuksia ja tehostamaan hankesuunnitteluprosessiaan investointihankkeiden taloussuunnitelmavaiheen kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19, 20           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

21, 22           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

23, 24           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11–13           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, opetusvirastolle, ympäristökeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseolle ja HSY Vedelle.

 

25–27           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 17 k.

 

Liite 2

Perustamissopimus

 

Liite 3

Yhtiöjärjestys

 

Liite 4

Luovutuskirja