Kokousaika

9.11.2009 kello 16.00 – 16.48

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi 1219 §)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 1219-1220 §:t)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1229-1239 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1219 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1219-1220 §:t)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1227-1239 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1219-1220,


1221,


1223-1226, 

 Sauri

 

 

1227,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1228, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1222,


1229-1230, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1231-1234, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1235-1239, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1219

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1220

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1221

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

1222

Stj/2

Vanhusten pitkäaikaishoidon siirto terveystoimesta sosiaalitoimeen ja terveystoimen johtosäännön muutos

 

1223

Kj/3

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakkeiden merkintä

 

1224

Kj/4

Valtuutettu Risto Rautavan toivomusponsi: Kaupunginhallitus lähestyy valtiota rakennettujen asuintonttien kiinteistöveroprosentin laskemiseksi

 

1225

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 4.11.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1226

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1227

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1228

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1229

Stj/1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje terveysasemien laboratoriopalveluista

 

1230

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1231

Sj/1

Hietarannan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1232

Sj/2

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle mm. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

 

1233

Sj/3

2.11.2009 pöydälle pantu asia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanosta annettava lausunto

 

1234

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1235

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen XXXX XXXX:n sekä XXXX ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1236

Kaj/2

Annantalon lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen ilmanvaihdon peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1237

Kaj/3

Haagan peruskoulun ikkunoiden, ovien, katon, salaojien ja alustilan korjauksen teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1238

Kaj/4

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen Tilkankatu 1:ssä sijaitsevan rakennuksen kehittämishankkeen hankesuunnitelma

 

1239

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1219 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Bryggaren (varalla Pajamäki) ja Peltokorven (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1220 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1221 - 1222 §

Kaupunginvaltuuston 25.11.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1221 §

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1222 §

Vanhusten pitkäaikaishoidon siirto terveystoimesta sosiaalitoimeen ja terveystoimen johtosäännön muutos

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

1223 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

 

Khs 2009-2219

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2009 erääntyvää lyhennyksen määrää.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Jenni Rope) ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1224 §

VALTUUTETTU RISTO RAUTAVAN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGINHALLITUS LÄHESTYY VALTIOTA RAKENNETTUJEN ASUINTONTTIEN KIINTEISTÖVEROPROSENTIN LASKEMISEKSI

 

Khs 2008-2389

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Risto Rautava) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Risto Rautavalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1225 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 4.11.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 4.11.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       lähettää päätöksen tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä kehottaa niitä jatkamaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä,

-                                       kehottaa kaupungin hallintokuntia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaessaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon Ensi- ja turvakotien liitto ry:n, Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n, Helsingin Seurakuntayhtymän, Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys, HELVARY ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran lausunnoissa esitetyt näkökohdat,

-                                       kehottaa suunnitelmassa mainittuja vastuuvirastoja huolehtimaan kärkihankkeiden toteutuksesta käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa,

-                                       kehottaa suunnitelman valmistelusta vastanneita virastoja seuraamaan omalta osaltaan suunnitelman toteutumista sekä raportoimaan toteutumisesta seuraavan valtuustokauden aikana tehtävässä suunnitelmassa sekä

-                                       kehottaa terveyskeskusta ja opetusvirastoa yhteistyössä valmistelemaan toimintamallin, jossa terveydenhoitaja tai joku muu oppilashuollon työntekijöistä on jokaisena koulupäivänä ainakin osan aikaa oppilaiden tavattavissa.

 

Toivomusponnet 1, 7–11 ja 14 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–6, 12, 13, 15 ja 16 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 11.11.2009.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5–7               Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8–12             Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

13                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1226 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          3.11.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö


Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1227 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1228 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL–liikelaitoksen johtokunta

3. ja 5.11.2009

pelastuslautakunta

3.11.2009

teknisen palvelun lautakunta

3.11.2009

yleisten töiden lautakunta

5.11.2009

ympäristölautakunta

3.11.2009

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1229 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN KIRJE TERVEYSASEMIEN LABORATORIOPALVELUISTA

 

Khs 2009-1990

Esityslistan asia Stj/1

 

                                           Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle seuraavan terveyslautakunnan lausunnon mukaisen vastauksen terveysasemien laboratoriopalveluja koskevaan kirjeeseen:

 

Helsingin terveyskeskus ostaa laboratoriopalvelut HUSLABilta ja laboratoriotoimipisteiden keskittäminen tapahtui HUSLABin aloitteesta.

 

Terveyslautakunta hyväksyi  29.9.2009 esityksen laboratoriopalvelujen kehittämisen palveluja keskittämällä edellyttäen samalla terveyskeskukselta seuraavia toimenpiteitä:

 

1                          terveyskeskuksessa sovitaan ennen muutoksen toteutumista näytteenoton järjestelyistä niiden potilaiden osalta, joilla on toimintakykyvajauksista johtuen huomattavia vaikeuksia kulkea itsenäisesti uusille näytteenottopaikoille, huomioiden etenkin ne potilaat, joilla on toistuvaa näytteenottotarvetta,

2                          terveyskeskus seuraa muutokseen liittyen henkilökunnan työkuorman, työnkuvan ja työssä viihtymisen sekä potilaiden läheteohjauksen kehitystä niillä terveysasemilla, joilta laboratoriopalvelut poistuvat ja että tästä tuodaan selvitys mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen lautakunnalle syksyllä 2010,

3                          kustannusten säästämiseksi vapautuvista tiloista pyritään pääsemään eroon siltä osin kuin terveyskeskus ei niitä itse tarvitse,

4                          joukkoliikennepalvelujen käyttömahdollisuudesta sekä Kelan tarjoamista taksikorvauksista tiedotetaan aktiivisesti sekä terveysasemien ja laboratorioiden käyttäjille että asukasyhdistyksille,

5                          laboratorioverkostoon kohdistuvista muutoksista ja vierianalytiikan käyttöönoton tuomasta parannuksesta terveysasemien palvelutasoon tiedotetaan aktiivisesti sekä terveysasemien ja laboratorioiden käyttäjille että asukasyhdistyksille.

 

Aiemmin toteutetuista laboratoriotoimipisteiden keskittämisistä on saatu pääosin hyviä kokemuksia.  Niillä terveysasemilla, joilla ei ole

HUSLABin toimipistettä, on käytössä laajennettu vierianalytiikka. Vierianalytiikka otetaan käyttöön myös niillä terveysasemilla, joilta nyt suljetaan erillinen laboratoriotoimipiste. Vierianalytiikalla tarkoitetaan pika-CRP:n , EKG:n , hemoglobiinin, verensokerin, PLV:n, nielu- ja bakteeriviljelyiden näytteenottomahdollisuutta. Nykyaikaisena ja nopeana menetelmänä vierianalytiikan osuus näytteidenotossa tullee jatkossa edelleen lisääntymään. Vierianalytiikka tehostaa päivystyspotilaiden hoitoa ja mahdollistaa päivystyspotilaiden nopeamman hoidontarpeen arvioinnin ja näin lyhentää viivettä mahdolliseen sairaalaan lähettämiseen. Vierianalytiikka ei myöskään supista lääkäreiden valittavana olevaa laboratorionäytevalikoimaa, vaan se säilyy ennallaan.

 

Julkiset kulkuyhteydet muihin toimipisteisiin ovat lakkautettavista pisteistä hyvät. Alueilla toimii myös normaalin HKL:n hinnaston mukaisia kaupunginosa- eli palvelulinjoja. Nämä on tarkoitettu kaikkien käyttöön, mutta reittien ja aikataulujen suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon vanhusten, liikuntarajoitteisten ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien tarpeet. Reitit kulkevat esimerkiksi terveysasemien, neuvoloiden ja vanhainkotien kautta. Laajasalon ja Oulunkylän alueilla toimii lisäksi ns. kutsulinja, joka potilaan on mahdollista tilata haluamaansa kohteeseen etukäteen. Terveyskeskus ja HKL käyvät tarvittaessa keskustelua linjojen ja reittien kehittämisestä. On myös muistettava, että potilas voi valita näytteidenottoon itselleen sopivimman  useista HUSLABin toimipisteista ja jatkossa myös Kirurgisen sairaalan laboratorion. Useat laboratorionäytteet edellyttävät myös esivalmisteluja eikä niitä tästä syystä voida ottaa vastaanottokäyntien yhteydessä, joten potilaalle ei tällöin aiheudu ylimääräisiä matkustuskertoja.

 

HUSLAB kohdentaa suljettavien toimipisteidensä henkilökuntaa lähiasemien laboratoriotoimipisteisiin. Näin odotusaikoja ja jonoja saadaan kasvavista asiakasmääristä huolimatta lyhennettyä ja myös vähennettyä toiminnan haavoittuvuutta. Panostaminen isompiin toimipisteyksiköihin edistää toiminnan sujuvuuden lisäksi myös potilasturvallisuutta ja mahdollistaa yhdenmukaisen laboratorionäytteiden valikoiman kaikissa toimipisteissä.

 

Terveysasemaosasto selvittää HUSLABin kanssa mahdollisuutta kerran viikossa tapahtuvaan laitosnäytteenottoon sekä tätä koskevan kokeilun toteuttamista Laajasalon ja Pitäjänmäen terveysasemilla. Laitosnäytteenotoissa HUSLABin näytteenottaja tulee suorittamaan näytteenotot terveysaseman tiloihin. Toiminta on ennalta suunniteltua eikä sovellu päivystystapauksiin. Lisäksi terveyskeskus ostaa jo nyt HUSLABilta n. 800 kotinäytteenottoa kuukaudessa terveysasemien potilaille, joilla ei ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen laboratoriossa asioimiseen. Myös kotisairaanhoito järjestää potilailleen kotinäytteenottoja.

 

Kirje valtuutettu Päivi Lipposelle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1230 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

3.11.2009

terveyslautakunta

3.11.2009

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1231 §

HIETARANNAN KAHVILA- JA PUKUHUONERAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-749

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1232 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE MM. AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2009-1772

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1233 §

2.11.2009 pöydälle pantu asia

VAPAAN SIVISTYSTYÖN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMEENPANOSTA ANNETTAVA LAUSUNTO

 

Khs 2009-2186

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalta ilmenevän lausunnon opetusministeriölle vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanosta.

 

Kirje opetusministeriölle/Espoon sivistystoimi sekä pöytäkirjanote Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1234 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

27.10.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

3.11.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

3.11.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

3.11.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1235 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-2162

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 14.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa XXXX XXXX on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan tilan Kanervakallio RN:o 1:1093 rakennuksineen XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja XXXX ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1236 §

ANNANTALON LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUKSEN ILMANVAIHDON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-1482

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 8.5.2009 päivätyn Annantalon lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen ilmanvaihdon peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 1,29 miljoonaa euroa kustannustasossa
RI 126,5 (4/2009), THI 150,6 (4/2009).

 

Pöytäkirjanote kulttuurikeskukselle, kaupunginmuseolle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1237 §

HAAGAN PERUSKOULUN IKKUNOIDEN, OVIEN, KATON, SALAOJIEN JA ALUSTILAN KORJAUKSEN TEKNISEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-1575

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 28.5 2009 päivätyn Haagan peruskoulun ikkunoiden, ovien, katon, salaojien ja alustilan korjauksen teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 010 000 euroa ja arvonlisäverollisena 2 448 000 euroa, RI = 127,0 ja THI = 151,7 kustannustasossa maaliskuu 2009.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1238 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PALVELUASUNTOJEN TILKANKATU 1:SSÄ SIJAITSEVAN RAKENNUKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1804

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 9.6.2009 päivätyn kehitysvammaisten ryhmäkotien perustamiseksi Tilkankatu 1:een laaditun hankesuunnitelman siten, että peruskorjaushankkeen laajuus on 3 195 brm2 ja rakentamiskustannukset 2 500 000 euroa (alv. 0 %) kustannustasossa 6/2009.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnoille, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1239 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

3.11.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.10.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

2.11. – 3.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1224 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

RISTO RAUTAVA: STADSSTYRELSEN VÄNDER SIG TILL STATEN

FÖR ATT FASTIGHETSSKATTEPROCENTEN FÖR BEBYGGDA

BOSTADSTOMTER SKA SÄNKAS

 

Stn 2008-2389

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Risto Rautava) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Risto Rautava och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 310 36250

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Arto Bryggare

Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 17.11.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1219 – 1222, 1224 – 1234 ja 1239 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1235 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1219 – 1222, 1224 – 1234 och 1239 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1235 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.