Kokousaika

26.10.2009 kello 16.00 – 16.51

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 1148-osa 1151 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1148-osa 1154 §)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja
(paitsi 1165-osa 1167 §)

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi osa 1154-1176 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri
(paitsi 1148-osa 1152 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri
(paitsi 1148-osa 1153 §)

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1148-1149,


1150,


1154-1158, 1160-1162, 1164, 

 Kokkonen

 

 

1159, 1163,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
-,

 

1165, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1151,


1166-1169, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
1152,


1170-1171, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1153,


1172-1176, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1148

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1149

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1150

Kj/1

Yleisten töiden lautakunnan ja HKL-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen sekä kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

 

1151

Stj/2

Päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilu

 

1152

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1153

Kaj/4

Länsisataman ja Lauttasaaren eräiden maanalaisten tilojen asemakaavan hyväksyminen ja eräiden maanpäällisten tilojen ja maanalaisten tilojen (Länsimetro) asemakaavan muuttaminen (nro 11800)

 

1154

Kj/3

Sosiaalilautakunnan varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Alankomaihin Hollantiin

 

1155

Kj/4

Eräiden asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittaminen

 

1156

Kj/5

Talous- ja suunnittelukeskuksen eräät virkajärjestelyt

 

1157

Kj/6

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle täydennysrakentamiskorvauksen maksamista varten

 

1158

Kj/7

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle täydennysrakentamiskorvauksen maksamista varten

 

1159

Kj/8

Kaupunginjohtajan sivutoimet

 

1160

Kj/9

Apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

 

1161

Kj/10

Kaupunginvaltuuston 21.10.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1162

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1163

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1164

Kj/13

Euroopan yleisurheilun mestaruuskisojen hakeminen Helsinkiin 2012

 

1165

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1166

Stj/1

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Päivähoidon ja terveysasemien voimavarat lasten ja heidän vanhempiensa mielenterveyden tukemisessa

 

1167

Stj/2

Sosiaaliviraston perhepalvelujohtajan virkaan ottaminen

 

1168

Stj/3

Hallintolakimiehen viran ja osa-aikaisten terveyskeskuslääkärin virkojen perustaminen terveyskeskukseen

 

1169

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1170

Sj/1

Vt Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: Kouluruoan säilyttäminen nykytasoisena

 

1171

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1172

Kaj/1

Lasten päiväkoti Saanan peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

1173

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Esikoislestadiolaiset ry:n poikkeamishakemuksesta

 

1174

Kaj/3

19.10.2009 pöydälle pantu asia

Kannanotto Lauttasaari-Seura ry:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5 - 7:n muistutuksiin Länsimetron asemakaava-asiassa (nro 11800)

 

1175

Kaj/4

19.10.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä

 

1176

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1148 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Krohn) ja Moision (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1149 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1150 - 1153 §

Kaupunginvaltuuston 11.11.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1150 §

Yleisten töiden lautakunnan ja HKL-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen sekä kiinteistölautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1151 §

Päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilu

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1152 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1153 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.10.2009 pöydälle pantu asia
Länsisataman ja Lauttasaaren eräiden maanalaisten tilojen asemakaavan hyväksyminen ja eräiden maanpäällisten tilojen ja maanalaisten tilojen (Länsimetro) asemakaavan muuttaminen (nro 11800)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1154 §

SOSIAALILAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN HOLLANTIIN

 

Khs 2009-2112

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaalilautakunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Alankomaihin Hollantiin, Rotterdamiin 17. – 20.11.2009 tutustumaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin paikallisiin ratkaisuihin tavoitteena lapsi- ja perhetyön kehittäminen Helsingissä.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku sosiaalivirastolle välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan sosiaaliviraston käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle (Anneli Levänen PL 7000) kehotuksin toimittaa päätös virkamatkalle lähtijöille sekä sosiaalivirastolle.

 PL 7000)

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1155 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2009-2092

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainoja seuraavasti:

 

 

Yhtiö

Tertiäärilaina €

Primäärilaina €

 

 

 

Kumpulan Kiinteistöt Oy Posliinikatu

 

    418 890,00

                         

 

Pihlajiston Kiinteistöt Oy

Harjannetie 47

 

419 830,00 

 

    

261 256,00

 

 

 

 

 

 Malmin Kiinteistöt Oy

Ruotutorppa

 

673 021,00

 

 

220 300,00

Jakomäen Kiinteistöt Oy

Alppikylänkatu 1

 

300 600,00

 

 

 

Yhteensä

1 812 341,00

481 556,00

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1156 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2009-2212

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa talous- ja suunnittelukeskuksen strategiapäällikön (vak.nro 016753), konserniyksikön päällikön (vak.nro 017054) ja kehityspäällikön (vak.nro 015155) työsuhteisten toimien tilalle vastaavat samapalkkaiset virat 15.10.2009 lukien sekä lakkauttaa projektipäällikön (vak.nro 017023) ja taloushallintopäällikön (vak.nro 962206) virat 15.10.2009 alkaen.

 

Pöytäkirjanote toimien haltijoille, talous- ja suunnittelukeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, varainhallinnalle ja elinkeinopalvelulle sekä Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, henkilöstöpäällikkö, puhelin 310 36284

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1157 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE TÄYDENNYSRAKENTAMISKORVAUKSEN MAKSAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-1876

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

kiinteistövirastolle 266 000 euroa tontin 49076/12 vuokralaiselle Laajasalon Kiinteistöt Oy:lle asemakaavan muutoksen nro 11135 mukaisen tontin 49076/12 täydennysrakentamiskorvauksen maksamista varten

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja kehittämisosastoille

 

Lisätiedot:
Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 25712

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1158 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE TÄYDENNYSRAKENTAMISKORVAUKSEN MAKSAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-1936

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

kiinteistövirastolle 656 000 euroa tontin 49080/4 vuokralaiselle Aravakruunu Oy:lle asemakaavan muutoksen nro 11556 mukaisen tontin 49080/4 täydennysrakentamiskorvauksen maksamista varten

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1159 §

KAUPUNGINJOHTAJAN SIVUTOIMET

 

Khs 2009-2120

Esityslistan asia Kj/8

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan sivutoimi-ilmoituksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1160 §

APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN SIVUTOIMET

 

Khs 2009-2094

Esityslistan asia Kj/9

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä apulaiskaupunginjohtajien sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtajille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1161 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 21.10.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 21.10.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä

vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta, kaupunginmuseota ja rakennusvirastoa toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anna Mäenpäälle, Pauliina Kronlöfille, Laura Nordströmille, Hannele Lehtoselle, Mirja Haloselle, Veli-Heikki Klemetille ja Taija Ståhlbergille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen konsernijaostolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2009.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle.

 

12, 13           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1162 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       21.10.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        20.10.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                   23.10.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1163 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1164 §

EUROOPAN YLEISURHEILUN MESTARUUSKISOJEN HAKEMINEN HELSINKIIN 2012

 

Khs 2009-1686

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.                      

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1165 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

22.10.2009

teknisen palvelun lautakunta

22.10.2009

yleisten töiden lautakunta

22.10.2009

ympäristölautakunta

20.10.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1166 §

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOIDON JA TERVEYSASEMIEN VOIMAVARAT LASTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA MIELENTERVEYDEN TUKEMISESSA

 

Khs 2009-1183

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1167 §

SOSIAALIVIRASTON PERHEPALVELUJOHTAJAN VIRKAAN OTTAMINEN

 

Khs 2009-2131

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen perhepalvelujohtajan virkaan Pia Sutisen 1.1.2010 lukien 6 396,31 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, muille hakijoille oikaisuvaatimusohjein, sosiaalilautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Esittelijä täydensi esityksensä perusteluja siten, että esityslistan sivulle 22 lisätään viidenneksi kappaleeksi:

 

Stj toteaa, että hakija XXXX on täydentänyt sosiaalilautakunnan lausunnossa esitettyjä tietoja. Toimittamansa tiedon mukaan XXXX toimii Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen johtajana, missä tehtävässä hän vastaa kaupungin lasten, nuorten ja perheiden pilottiprosessin omistajuudesta. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmistellut toinen henkilö. Kyseinen suunnitelma kylläkin on pieni osa prosessinomistajan vastuuta.”

                                                     

Jäsen Ojala ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi ottaa sosiaaliviraston perhepalvelujohtajan virkaan XXXX XXXX:n.

                                                     

Asiassa suoritettiin vaali jäsen Ojalan vaatimuksesta. Vaalitoimituksessa hakija XXXX sai yhden äänen ja hakija Sutinen 14 ääntä, joten kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

                          

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1168 §

HALLINTOLAKIMIEHEN VIRAN JA OSA-AIKAISTEN TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN TERVEYSKESKUKSEEN

 

Khs 2009-2034

Esityslistan asia Stj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskukseen 1.11.2009 lukien hallintolakimiehen viran työsuhteisen toimen tilalle palkan pysyessä muuttumattomana seuraavasti: 

 

Vakanssi-
numero

Työsuhteinen
toimi

Perustettava
virka

Tehtäväkohtainen
palkka

 

025671

Hallintolakimies

Hallintolakimies

3460,30

 

Samalla kaupunginhallitus päätti perustaa 1.11.2009 lukien seuraavat osa-aikaiset terveyskeskuslääkärin virat kokoaikaisten tilalle seuraavasti: 

 

Vakanssi-
numero

Lakkautettava
virka

Tehtävä-
kohtainen
palkka

Perustettava
virka

Tehtäväkohtainen
palkka

 

020021

Terveyskeskus-
lääkäri

3575,64

2 puolipv.

Terveyskeskus-
lääkärin virkaa

 

1787,82

020373

Terveyskeskus-
lääkäri

3227,66

2 puolipv.

Terveyskeskus-
lääkärin virkaa

 

1613,83

020356

Terveyskeskus-
lääkäri

3657,56

2 puolipv.

Terveyskeskus-
lääkärin virkaa

 

1828,78

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita päätös koskee.  

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1169 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 42 ja 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

 

- lapsi- ja perhejaosto

15.10.2009

terveyslautakunta

20.10.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lapsi- ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1170 §

VT ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: KOULURUOAN SÄILYTTÄMINEN NYKYTASOISENA

 

Khs 2008-2394

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ulla-Marja Urholle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1171 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

14.10.2009

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

22.10.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1172 §

LASTEN PÄIVÄKOTI SAANAN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1717

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 12.5.2009 päivätyn lasten päiväkoti Saanan peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 199 brm², rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 3 280 000 euroa ja arvonlisäverollisena 3 995 000 euroa (RI=126,5 ja THI=145,8).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1173 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ESIKOISLESTADIOLAISET RY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1552

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Esikoislestadiolaiset ry:lle haettuun toimenpiteeseen 41. kaupunginosan korttelin nro 41118 tontille nro 19.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuun­­nitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1174 §

19.10.2009 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO LAUTTASAARI-SEURA RY:N, HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N JA ASUNTO OY HELSINGIN GYLDENINTIE 5 - 7:N MUISTUTUKSIIN LÄNSIMETRON ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11800)

 

Khs 2009-115

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Lauttasaari-Seura ry:lle, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja Asunto Oy Gyldenintie 5–7:lle.  

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1175 §

19.10.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2009-1569

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1176 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

20.10.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.10.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.10.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1170 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

ULLA-MARJA URHO: BEVARANDE AV DEN NUVARANDE

NIVÅN I FRÅGA OM SKOLMATEN

 

Stn 2008-2394

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm (Ulla-Marja Urho) som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008

 

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ulla-Marja Urho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Elina Moisio

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  3.11.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1148-1153, 1159-1166, 1169-1171 ja 1173-1176 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1148-1153, 1159-1166, 1169-1171 och 1173-1176 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.