Kokousaika

21.9.2009 kello 16.00 – 16.50

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1009 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

osastopäällikkö

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 1029 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Teppo, Tiina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1002-1003,


1004-1005,


1008-1014, 

 Sauri

 

 

1015,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1016-1017, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen 

1006,


1018-1020, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


1021-1024, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
1007,


1025-1032, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1002

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1003

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1004

Kj/1

Nuorisolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan, HKL-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

1005

Kj/2

Kaupungin omaan asuntotuotantoon myönnettävien korkotukilainojen ehtojen vahvistaminen ja vuoden 2009 talousarviomäärärahaylityksen hyväksyminen

 

1006

Stj/3

Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012

 

1007

Kaj/4

Oulunkylän korttelin nro 28247 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11842)

 

1008

Kj/3

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle

 

1009

Kj/4

Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

 

1010

Kj/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle täydennysrakentamiskorvauksien ja täydennysrakentamisen edellyttämien korvausinvestointien maksamista varten

 

1011

Kj/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Arabianrannan esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

 

1012

Kj/7

Pääomasijoituksen maksaminen Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle

 

1013

Kj/8

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntien johtamisjärjestelmän kehittämistä koskevasta loppuraportista

 

1014

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1015

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1016

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Vantaan Hakkilan alueen kiviaineksen kierrätyshankkeen YVA-arviointiselostuksesta

 

1017

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1018

Stj/1

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Perheneuvolan vakanssien täyttäminen

 

1019

Stj/2

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: A-klinikoiden, psykiatrian poliklinikoiden ja terveysasemien välisen yhteistyön tiivistäminen

 

1020

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1021

Sj/1

Työllistämistoimikunnan pysyvän asiantuntijan valinta

 

1022

Sj/2

Kahden kirjastotoimen apulaisjohtajan avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

1023

Sj/3

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Paloheinä Golf Oy:n kanssa jokamiesgolftoimintaa varten

 

1024

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1025

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin liikennelaitoksen poikkeamishakemuksesta

 

1026

Kaj/2

Lasten päiväkoti Uuden Sepänmäen hankesuunnitelma

 

1027

Kaj/3

Lasten päiväkoti Flooran peruskorjauksen hankesuunnitelma

 

1028

Kaj/4

Paviljonkipäiväkoti Kulosaaren hankesuunnitelma

 

1029

Kaj/5

Rakennuskiellon määrääminen Kulosaaren tontille 42007/7 (nro 11908)

 

1030

Kaj/6

14.9.2009 pöydälle pantu asia

Kannanotto Metsälä-seura ry:n ja Asunto Oy Krämerintie 1:n muistutuksiin Oulunkylän korttelin nro 28247 ja puistoalueen asemakaava-asiassa (nro 11842)

 

1031

Kaj/7

Kaupunginvaltuustolle tehdyn Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaavan muuttamista koskevan esityksen ja Kaupunginhallituksen perusteltujen kannanottojen peruuttaminen

 

1032

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1002 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Moisio) ja Krohnin (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1003 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1004 - 1007 §

Kaupunginvaltuuston 7.10.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1004 §

Nuorisolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan, HKL-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

1005 §

Kaupungin omaan asuntotuotantoon myönnettävien korkotukilainojen ehtojen vahvistaminen ja vuoden 2009 talousarviomäärärahaylityksen hyväksyminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1006 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 7.9.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1007 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.9.2009 pöydälle pantu asia
Oulunkylän korttelin nro 28247 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11842)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1008 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN KANNATUSYHDISTYS RY:LLE

 

Khs 2009-1375

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle 510 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 koulukiinteistön perusparannuksen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1009 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2009-1298

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 1 115 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 koulun urheilutalon peruskorjauksen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Bryggare esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1010 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE TÄYDENNYSRAKENTAMISKORVAUKSIEN JA TÄYDENNYSRAKENTAMISEN EDELLYTTÄMIEN KORVAUSINVESTOINTIEN MAKSAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-1765

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, kiinteistölautakunnalle

 

389 000 euroa tonttien 43142/4 ja 43142/5 vuokralaisille suoritettavien täydennysrakentamiskorvauksien ja

 

tontin 43142/4 täydennysrakentamisen edellyttämien korvausinvestointien maksamista varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1011 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE ARABIANRANNAN ESIRAKENTAMISTA JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-1775

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen 

 

rakennusvirastolle 2 100 000 euroa Arabianrannan pilaantuneen maaperän kunnostamista ja esirakentamista varten

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Juha T. Lahti), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1012 §

PÄÄOMASIJOITUKSEN MAKSAMINEN TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTI OY:LLE

 

Khs 2009-1855

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan oman pääoman sijoituksena Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle 1 100 000 euroa vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 22 06, Arvopaperit, Töölölahden Pysäköintilaitos, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle, Taloushallintopalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1013 §

LAUSUNTO VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA LOPPURAPORTISTA

 

Khs 2009-1534

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1014 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  14.9.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          15.9.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1015 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1016 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VANTAAN HAKKILAN ALUEEN KIVIAINEKSEN KIERRÄTYSHANKKEEN YVA-ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2009-320

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Vantaan Hakkilan alueen kiviaineksen kierrätyshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että arviointiselostus on kattavasti laadittu ja selostuksessa on hyvin arvioitu toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Selostus täyttää laissa asetetut vaatimukset.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ylijäämälouheen murskaustoiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset kohdistuvat lähinnä Vantaan kaupungin alueelle. On kuitenkin todennäköistä, että kohteessa valmistettavaa mursketta hyödynnetään myös Helsingin kaupungin alueilla olevissa rakentamiskohteissa.

 

Kiviaineksen kierrätyshankkeen merkittävimmät haitat aiheutuvat murskaimen aiheuttamasta melusta ja pölystä asuinalueille. Kaupunginhallitus katsoo, että melun torjumiseksi tulee murskaustoiminnassa käytettävien laitteiden ja varastokasojen sijoitteluun kiinnittää erityistä huomiota. Pölyntorjuntaa voidaan tehostaa murskaimen koteloinnein, tukkimalla vuotokohtia ja kastelemalla kiviainesta. Murskainalueen kulkuväyliltä ajoneuvojen nostattamaa pölyä tulisi torjua kastelemalla niitä pölyä sitovalla suolaliuoksella. Myös renkaista ja kuormista tieverkostoon siirtynyttä pölyä tulisi vähentää. Lähiympäristön tieverkostoa on tarpeen myös puhdistaa ja pestä säännöllisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1017 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

16.9.2009

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

17.9.2009

 

Ilmoitus ao. johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1018 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: PERHENEUVOLAN VAKANSSIEN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-1182

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1019 §

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: A-KLINIKOIDEN, PSYKIATRIAN POLIKLINIKOIDEN JA TERVEYSASEMIEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

 

Khs 2009-1056

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mäki) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Terhi Mäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1020 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 32 ja 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

15.9.2009

-       ruotsinkielinen jaosto

3.9.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle ja jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1021 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN PYSYVÄN ASIANTUNTIJAN VALINTA

 

Khs 2009-327

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita työllistämistoimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi toimikaudeksi 2009 – 2010 nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan Liisa Pohjolaisen kehittämisjohtaja Paula Sermilän tilalle.

 

Pöytäkirjanote työllistämistoimikunnalle ja päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1022 §

KAHDEN KIRJASTOTOIMEN APULAISJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2009-1844

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kirjastonjohtaja YM Marja-Leena Rantasen hoitamaan kaupunginkirjaston kirjasto- ja asiakaspalvelujen osaston päällikön avoinna olevaa virkaa 4 850 euron kokonaiskuukausipal­kan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja kehittämispäällikkö YM Marja-Liisa Komulaisen verkkokirjasto- ja hallintopalvelujen osaston päällikön avoinna olevaa virkaa 4 700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.10.2009 – 31.3.2010 tai kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan otettu ottaa viran vastaan.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkirjastolle ja päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1023 §

PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN PALOHEINÄ GOLF OY:N KANSSA JOKAMIESGOLFTOIMINTAA VARTEN

 

Khs 2009-1842

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1024 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 38 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

28.5.2009

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

15.9.2009

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

6.3., 14.4., 25.5, 11.8.2009

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1025 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1551

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1026 §

LASTEN PÄIVÄKOTI UUDEN SEPÄNMÄEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1570

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uuden lasten päiväkoti Sepänmäen 12.6.2009 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 232 brm², hankkeen rakentamiskustannusten yhteenlaskettu enimmäishinta arvonlisäverottomana 3 800 000 euroa ja arvonlisäverollisena 4 644 152 euroa (RI 126,5 ja THI 145,8).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1027 §

LASTEN PÄIVÄKOTI FLOORAN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1483

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1028 §

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI KULOSAAREN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1873

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paviljonkipäiväkoti Kulosaaren 17.8.2009 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 803 brm² sekä hankkeen yhteenlaskettujen kustannusten enimmäishinta (rakennuksen vuokraus ja aluetyöt) arvonlisäverottomana 1 720 000 euroa ja arvonlisäverollisena 2 098 400 euroa (RI 112,8 ja THI 150,1).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1029 §

RAKENNUSKIELLON MÄÄRÄÄMINEN KULOSAAREN TONTILLE 42007/7 (NRO 11908)

 

Khs 2009-1573

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Sippola-Alho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1030 §

14.9.2009 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO METSÄLÄ-SEURA RY:N JA ASUNTO OY KRÄMERINTIE 1:N MUISTUTUKSIIN OULUNKYLÄN KORTTELIN NRO 28247 JA PUISTOALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11842)

 

Khs 2008-2562

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Metsälä-seura ry:lle ja Asun­to Oy Krämerintie 1:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1031 §

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TEHDYN MUNKKINIEMEN KORTTELIN NRO 30110 JA PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISTA KOSKEVAN ESITYKSEN JA KAUPUNGINHALLITUKSEN PERUSTELTUJEN KANNANOTTOJEN PERUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2384

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti peruuttaa 14.9.2009 kaupunginvaltuustolle tekemänsä esityksen, joka koski Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotusta nro 11834.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa 14.9.2009 antamansa perustellut kannanotot kaavasta tehtyihin muistutuksiin.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta XXXX XXXX:lle, Lujatalo Oy:lle, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:lle, XXXX XXXX:lle ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:lle sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1032 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.9.2009

kiinteistölautakunta

15.9.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14.9. ja 16.9.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1018 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: TILLSÄTTANDE AV ANSTÄLLNINGARNA VID

FAMILJERÅDGIVNINGEN

 

Stn 2009-1182

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.5.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Sirpa Puhakka) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

1019 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

MÄKI: FÖRTÄTNING AV SAMARBETET MELLAN A-KLINIKERNA,

DE PSYKIATRISKA POLIKLINIKERNA OCH HÄLSOSTATIONERNA

 

Stn 2009-1056

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Terhi Mäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Mäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Tiina Teppo

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Minerva Krohn

Ville Ylikahri

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   29.9.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1002-1007, 1013-1020, 1023-1025, 1027 ja 1029-1032 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1002-1007, 1013-1020, 1023-1025, 1027 och 1029-1032 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.