Kokousaika

14.9.2009 kello 16.05 - 16.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(varajäsen 970–973 §:t)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

(varajäsen 970–973 §:t)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Vanne, Pertti

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


970–971,


974,


972, 978–981, 

Sauri

 

-,

982,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


983–984, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


985–986, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


987–990, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
975–977,


991–1001, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

970

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

971

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

972

Kj/9

Käsittelyjärjestyksen muutos

 

973

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 9.9.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

974

Kj/1

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, HKL-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, liikuntalautakunnan jäsenen ja opetuslautakunnan jäsenen valinta

 

975

Kaj/2

Oulunkylän korttelin nro 28247 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11842)

 

976

Kaj/3

Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11834)

 

977

Kaj/4

Lauttasaaren tontin 31134/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11848)

 

978

Kj/3

Vt Hakasen Myllypuron lämpökeskuksen polttoaineen käyttöä koskeva toivomusponsi

 

979

Kj/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Länsisataman, Kalasataman ja Östersumdomin pohjatutkimuksiin

 

980

Kj/6

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajan nimeäminen

 

981

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

982

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

983

Ryj/1

Eräiden tehtävien muuttaminen viroiksi Palmia -liikelaitoksen turvapalvelussa

 

984

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

985

Stj/1

Lausunto oikeusministeriölle lasten oikeuksien käyttöä koskevasta yleissopimuksesta

 

986

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

987

Sj/1

Vt Arto Bryggaren toivomusponsi: Työllistämis- ja koulutustoimien lisääminen erityisesti alle 25-vuotiaille

 

988

Sj/2

FysioSporttis Oy:n ym. oikaisuvaatimus työterveysjohtajan päätöksestä 1.6.2009 § 20

 

989

Sj/3

Esitys monialaisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistämisestä

 

990

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

991

Kaj/1

Kannanotto Metsälä-seura ry:n ja Asunto Oy Krämerintie 1:n muistutuksiin Oulunkylän korttelin nro 28247 ja puistoalueen asemakaava-asiassa (nro 11842)

 

992

Kaj/2

Kannanotto Asunto Oy Vattuniemenkatu 18:n muistutukseen Lauttasaaren tontin 31134/12 asemakaava-asiassa (nro 11848)

 

993

Kaj/3

Kannanotto XXXX XXXX:n, Lujatalo Oy:n, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:n, XXXX XXX:n  ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:n muistutuksiin Munkkiniemen korttelin nro 30110 asemakaava-asiassa (nro 11834)

 

994

Kaj/4

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: sisäisen vuokran määräytymisperusteista ja tilojen käyttölinjauksista käytävän valtuustokeskustelun järjestäminen ennen tilakeskuksen muuttamista liikelaitokseksi

 

995

Kaj/5

Maankäyttösopimus NCC Rakennus Oy:n kanssa Lauttasaaren korttelin nro 31134 tontin nro 12 asemakaavan muutosehdotuksesta

 

996

Kaj/6

Maankäyttösopimus Asunto-Oy Ulvilantie 11 B:n kanssa Munkkivuoren korttelin 30110 asemakaavan muutosehdotuksen nro 11834 johdosta

 

997

Kaj/7

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä XXXX ja XXXX XXXX:n sekä XXXX ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

998

Kaj/8

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen IVG Polar Oy:n ja Capman Real Estate I Ky:n välisessä kiinteistökaupassa

 

999

Kaj/9

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Puumerkki Oy:n ja Kiinteistö Oy Ristipellontie 19:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1000

Kaj/10

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tekemän etuetuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevan päätöksen vahvistaminen (Kiinteistö Oy Helsingin Gneissi, Asunto Oy Helsingin Auringonkehrä, Suomen Osatontti Ky)

 

1001

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

970 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ojalan (varalla Ylikahri) ja Moision (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

971 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

972 §

KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN MUUTOS

 

Khs

 

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtajan ehdotuksesta, että lisälistalla 1 oleva asia Kj 5 käsitellään esityslistan asian Kj 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano jälkeen.

 

 

 

973 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.9.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 9.9.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta, kaupunkisuunnitteluvirastoa, kulttuurikeskusta ja terveyskeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Sirpa Asko–Seljavaaralle, Seppo K.J. Helmiselle, Katja Ivanitskiylle, Kauko Koskiselle, Seija Muuriselle, Lasse Männistölle, Risto Rautavalle, Tatu Rauhamäelle, Laura Rissaselle, Riitta Snällille, Johanna Sydänmaalle ja Ulla-Marja Urholle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, terveyslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä uusiksi edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

Lautakunta

Edustaja

Varaedustaja

Kiinteistölautakunta

Laura Räty

Risto Rautava

Sosiaalilautakunta

Risto Rautava

Laura Räty

Teknisen palvelun lautakunta

Kauko Koskinen

Ulla-Marja Urho

Nuorisolautakunta

Nina Suomalainen

Sirpa Asko-Seljavaara

Pelastuslautakunta

Juha Hakola

Laura Rissanen

HKL:n johtokunta

Tatu Rauhamäki

Lasse Männistö

Palmian johtokunta

Ulla-Marja Urho

Kauko Koskinen

Eläintarhan johtokunta

Sirpa Asko-Seljavaara

Nina Suomalainen

Kaupunginmuseon johtokunta

Lasse Männistö

Tatu Rauhamäki

Sosiaalilautakunnan 2.

aikuispalveluj.

Laura Rissanen

Juha Hakola

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen uusiksi edustajiksi nimetyille sekä mainituille lauta- ja johtokunnille.


 

4                    Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       hyväksyä hankintayhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tämän asian liitteiden 1 ja 2 mukaisesti

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan osakkeiden koko merkintähinnan 2 500 euroa ja 37 500 euron sijoituksen yhtiön muuhun omaan pääomaan eli yhteensä 40 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat ja huolehtimaan muista perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla perustetun hankintayhtiön omistuspohjaa laajennetaan tytäryhteisöille suunnattavan osakeannin kautta sekä

-                                       kehottaa hankintakeskusta käynnistämään yhtiön toiminnan valtuuston päätöksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin liitteistä 1 ja 2 hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

5                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi 1 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–7, 9 ja 10 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 8 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

8                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 23.9.2009.

 

9–11             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6, 7               Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 23.9.2009.

 

12–16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

18                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

19                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

974 - 977 §

Kaupunginvaltuuston 23.9.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

974 §

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, HKL-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen, liikuntalautakunnan jäsenen ja opetuslautakunnan jäsenen valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

975 §

Oulunkylän korttelin nro 28247 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11842)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

976 §

Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11834)

 

 

  

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

977 §

Lauttasaaren tontin 31134/12 asemakaavan muuttaminen (nro 11848)

 

 

                                                                  Esitys päätettiin tehdä äänestyksin 8 äänellä 7 ääntä vastaan Rädyn ehdotettua Rissasen kannattamana, että kaupunginhallitus tekisi sittemmin ehdotukseksi tulleen ehdotuksen. Vähemmistön, johon kuuluivat Bryggare, Kantola, Krohn, Moisio, Pajamäki, Puoskari ja Ylikahri, mielestä kaupunginhallituksen olisi tullut tehdä esittelijän ehdotuksen mukainen ehdotus, jonka mukaan AK-kaavamerkinnällä varustetulla asuinkerrostalojen korttelialueella tulisi olla seuraava määräys: ”Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2. Määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa.”

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

978 §

VT HAKASEN MYLLYPURON LÄMPÖKESKUKSEN POLTTOAINEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA TOIVOMUSPONSI

 

Khs 2009-1452

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Yrjö Hakanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Yrjö Hakaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

979 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE LÄNSISATAMAN, KALASATAMAN JA ÖSTERSUMDOMIN POHJATUTKIMUKSIIN

 

Khs 2009-1749

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 15, Länsisataman maaperän kunnostus ja täytöt,

 

550 000 euroa Länsisataman aluerakentamiseen tarvittaviin pohjatutkimuksiin

 

ja alakohdalta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

 

250 000 euroa Kalasataman aluerakentamiseen tarvittaviin

pohjatutkimuksiin sekä

 

 

alakohdalta 8 01 02 11,alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

                      200 000 euroa Östersundomin yleiskaavoitukseen tarvittaviin pohjatutkimuksiin.

 

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston geotekniselle osastolle (Tuula Oinonen), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

980 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN

 

Khs 2008-1286

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti nimetä pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi Risto Rautavan jäljelle jääväksi toimikaudeksi 2009-2012.

 

                      Pöytäkirjanote Risto Rautavalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

981 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                       8.9.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

982 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

983 §

ERÄIDEN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN VIROIKSI PALMIA -LIIKELAITOKSEN TURVAPALVELUSSA

 

Khs 2009-1725

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa Palmia –liikelaitoksen turvapalveluun 15.9.2009 lukien kuusi turvallisuusvalvojan virkaa, joiden tehtäväkohtainen palkka on 1544,93 euroa.

 

Pöytäkirjanote Palmia –liikelaitokselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

984 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

10.9.2009

yleisten töiden lautakunta

10.9.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

985 §

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE LASTEN OIKEUKSIEN KÄYTTÖÄ KOSKEVASTA YLEISSOPIMUKSESTA

 

Khs 2009-1397

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon lasten oikeuksien käyttöä koskevasta yleissopimuksesta:

 

Helsingin kaupunki pitää sopimuksen hyväksymistä tarpeellisena, vaikka Suomen kansallinen lainsäädäntö jo vastaakin yleissopimuksen sisältöä valitun kolmen perheoikeudellisten asioiden ryhmän osalta. Sopimuksen allekirjoittamista voidaan pitää tarpeellisena erityisesti siksi, että sillä ennakoidaan olevan vaikutusta tuleviin lasta koskevia oikeudenkäyntejä sivuaviin lainsäädäntöhankkeisiin. Lisäksi sopimuksen hyväksyminen osoittaa Suomen tukevan Euroopan neuvoston toiminnan perustana olevia yhteisiä päämääriä mm. lasten osallistumisoikeuksien turvaamisessa ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteuttamisessa.

 

Samalla kaupunginhallitus lähettää jäljennöksen sosiaalilautakunnan lausunnosta 18.8.2009 ja ilmoittaa yhtyvänsä lautakunnan lausuntoon.

 


Kirje oikeusministeriölle sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

986 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

8.9.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

987 §

VT ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI: TYÖLLISTÄMIS- JA KOULUTUSTOIMIEN LISÄÄMINEN ERITYISESTI ALLE 25-VUOTIAILLE

 

Khs 2009-1516

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta jäljennöksin liitteestä valtuutettu Arto Bryggarelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

988 §

FYSIOSPORTTIS OY:N YM. OIKAISUVAATIMUS TYÖTERVEYSJOHTAJAN PÄÄTÖKSESTÄ 1.6.2009 § 20

 

Khs 2009-1547

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja työterveyskeskuksen esittämillä sekä vastaselityksen osalta esityslistalta ilmenevillä perusteilla hylätä Fysiosporttis Oy, Fysioterapia-konsultit FTK Oy:n ja Fysiokeskus TUF Oy:n oikaisuvaatimukset työterveysjohtajan 1.6.2009 (§ 20) tekemästä päätöksestä koskien fysioterapiapalvelujen hankintaa.

 

Pöytäkirjanote FysioSporttis Oy:lle, Fysioterapia-konsultit FTK Oy:lle ja Fysiokeskus TUF Oy:lle (c/o asianajaja Ismo Saarinen) muutoksenhakuohjein sekä jäljennöksin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja työterveyskeskuksen lausunnoista, työterveyskeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-13

 

 

989 §

ESITYS MONIALAISEN VIRANOMAISYHTEISTYÖN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN LAKISÄÄTEISTÄMISESTÄ

 

Khs 2009-1737

Esityslistan asia Sj/3

 

Kaupunginhallitus päätti antaa opetusministeriölle nuorisoasiankeskuksen esityksen mukaisen lausunnon siten täydennettynä, että lausunnon lopussa todetaan lisäksi, että Helsingin kaupunki korostaa opetus-, kulttuuri- ja liikuntatoimen roolia monialaisessa viranomaisyhteistyössä.

 

Kirje opetusministeriölle ja pöytäkirjanote nuorisoasiainkeskukselle, opetusvirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

990 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

3.9.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

25.8.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

1.9.2009

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

991 §

KANNANOTTO METSÄLÄ-SEURA RY:N JA ASUNTO OY KRÄMERINTIE 1:N MUISTUTUKSIIN OULUNKYLÄN KORTTELIN NRO 28247 JA PUISTOALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11842)

 

Khs 2008-2562

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

992 §

KANNANOTTO ASUNTO OY VATTUNIEMENKATU 18:N MUISTUTUKSEEN LAUTTASAAREN TONTIN 31134/12 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11848)

 

Khs 2009-54

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Asunto Oy Vattuniemenkatu 18:lle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esityslistalla olevaa lausumaansa siten, että luvun ”Asemakaavan sisältö pääpiirteissään” toisesta kappaleesta poistetaan seuraava virke: ”Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2; määräys ei koske vuokra-asuntotuotantoa”.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

993 §

KANNANOTTO KALERVO LAINEEN, LUJATALO OY:N, ASUNTO OY ULVILANTIE 11 B:N, OILI RAHNASTON YM. JA ASUNTO OY ULVILANTIE 11 A:N MUISTUTUKSIIN MUNKKINIEMEN KORTTELIN NRO 30110 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11834)

 

Khs 2008-2384

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Kalervo Laineelle, Lujatalo Oy:lle, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:lle, Oili Rahnastolle ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

994 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: SISÄISEN VUOKRAN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEISTA JA TILOJEN KÄYTTÖLINJAUKSISTA KÄYTÄVÄN VALTUUSTOKESKUSTELUN JÄRJESTÄMINEN ENNEN TILAKESKUKSEN MUUTTAMISTA LIIKELAITOKSEKSI

 

Khs 2008-1999

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 24.9.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Anttila) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

995 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS NCC RAKENNUS OY:N KANSSA LAUTTASAAREN KORTTELIN NRO 31134 TONTIN NRO 12 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

 

Khs 2009-684

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään NCC Rakennus Oy:n kanssa perustettavien yhtiöiden lukuun liitteen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote NCC Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

996 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASUNTO-OY ULVILANTIE 11 B:N KANSSA MUNKKIVUOREN KORTTELIN 30110 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN NRO 11834 JOHDOSTA

 

Khs 2009-576

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Asunto-Oy Ulvilantie 11 b:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Asunto-Oy Ulvilantie 11 b:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

997 §

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ XXXX JA XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-1767

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa XXXX ja XXXX XXXX:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli XXXX ja XXXX XXXX sekä XXXX ja XXXX XXXX tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausunto-pyynnön mukaisen kiinteistökaupan.

 

Kirje XXXX ja XXXX XXXX :lleja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

 

998 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN IVG POLAR OY:N JA CAPMAN REAL ESTATE I KY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-1769

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 15.6.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa IVG Polar Oy on myynyt Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin nro 30093 tontin nro 1 rakennuksineen CapMan Real Estate I Ky:lle perustettavan yhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote CapMan Real Estate I Ky:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

999 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN PUUMERKKI OY:N JA KIINTEISTÖ OY RISTIPELLONTIE 19:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-1768

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 26.6.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Puumerkki Oy on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32040 tontin nro 2 rakennuksineen Kiinteistö Oy Ristipellontie 19:lle.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Ristipellontie 19:lle ja kiinteistölautakun-nalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

1000 §

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN TEKEMÄN ETUETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN (KIINTEISTÖ OY HELSINGIN GNEISSI, ASUNTO OY HELSINGIN AURINGONKEHRÄ, SUOMEN OSATONTTI KY)

 

Khs 2009-1715

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 2.9.2009 päätösluettelon 96 §:n kohdalla tekemän päätöksen, joka koski etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä NCC Rakennus Oy:n omistamien yhtiöiden ja Suomen Osatontti Ky:n välisessä kiinteistökaupassa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

1001 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

8.9.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

2.9.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

 

978 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN YRJÖ HAKANEN

OM BRÄNSLE PÅ KVARNBÄCKENS TOPPVÄRMECENTRAL

 

Stn 2009-1452

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.6.2009 och lämna den som föreslagit klämmen (Yrjö Hakanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Yrjö Hakanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagan till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

 

987 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ARTO

BRYGGARE: ÖKADE SYSSELSÄTTNINGS- OCH

UTBILDNINGSÅTGÄRDER SÄRSKILT BLAND UNDER 25-ÅRINGAR

 

Stn 2009-1516

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 17.6.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Arto Bryggare) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Arto Bryggare och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagan till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

994 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: FULLMÄKTIGEDISKUSSION OM GRUNDERNA FÖR

BESTÄMMANDE AV INTERNA HYROR OCH OM RIKTLINJERNA

FÖR ANVÄNDNINGEN AV LOKALERNA INNAN LOKALCENTRALEN

BLIR AFFÄRSVERK

 

Stn 2008-1999

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 24.9.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Maija Anttila) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Pertti Vanne

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Outi Ojala

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  22.9.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Pertti Vanne

 

neuvotteleva viranhaltija

 

 

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 988 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 970 – 971, 973, 978, 981 – 982, 984, 986 – 987, 989 – 994, 1000 ja 1001 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 997 – 999 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 988 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

988 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

970 – 971, 973, 978, 981 – 982, 984, 986 – 987, 989 – 994, 1000 ja 1001 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

997 – 999 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

988 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.