Kokousaika

31.8.2009 kello 16.00 - 18.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

(paitsi 929 §)

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Suomalainen, Nina

varajäsen (läsnä 929 §)

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Saxholm, Tuula

vs. rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

(912-916 §:ien kohdalla)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi 912-928 §:t ja 930-939 §:t

Bryggare, Arto 929 §

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Saarinen, Erja

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


912-913,


914-916, 918,


919-924, 

 Sauri

 

 

925,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
917,


926-930, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


931-933, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


934, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


935-939, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

912

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

913

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

914

Kj/1

Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

915

Kj/2

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

916

Kj/3

Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhteisen hankintayhtiön perustaminen

 

917

Ryj/4

Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2008

 

918

Kj/5

Kaupunginhallituksen kahden jäsenen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan sekä terveyslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

919

Kj/3

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettava palkkio

 

920

Kj/4

Lausunto Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2033 luonnoksesta

 

921

Kj/5

Lausunto Itä-Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2040 luonnoksesta

 

922

Kj/6

Lausunto Sipoon kunnan esityksestä maakuntajaon muuttamiseksi ja mahdollisesta Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakuntien yhdistämisestä

 

923

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 26.8.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

924

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

925

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

926

Ryj/1

Hakemus Roosinmäen luonnonsuojelualueen perustamiseksi

 

927

Ryj/2

Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi: Pyörätien ja jalankulun erottaminen toisistaan Töölönlahden puistossa

 

928

Ryj/3

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: Raitiovaunulinjan rakentamisen nopeuttaminen Länsisatamasta Kamppiin

 

929

Ryj/4

24.8.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 - 2012

 

930

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

931

Stj/1

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan kehittäminen vuosina 2010-2012

 

932

Stj/2

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2010-2012

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2010-2012

 

933

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

934

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

935

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta Pisara-radan suunnittelun yhteydessä

 

936

Kaj/2

Tosun Döner Oy:n poikkeamishakemus

 

937

Kaj/3

24.8.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Vartiokylän tonttien 45453/4 ja 12 sekä 45454/30 ym. alueiden (Varjakanmäki) asemakaava-asiassa (nro 11717)

 

938

Kaj/4

24.8.2009 pöydälle pantu asia

Vartiokylän tonttien 45453/4 ja 12 sekä 45454/30 ym. alueiden (Varjakanmäki) asemakaavan muutoksen määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (11717)

 

939

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

912 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Räty) ja Urho (varalla Ylikahri) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

913 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

914 - 918 §

Kaupunginvaltuuston 9.9.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

914 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 10.8.2009 ja 17.8.2009 pöydälle pantu asia
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kolmannen kappaleen viimeiseksi lauseeksi lauseen ”…. päivähoitoon soveltuvan ruokapalvelukonseptin.” jälkeen lisättiin teksti: ”, joka ottaa huomioon myös päiväkotien tarvitsemat lisäpalvelut."

 

Merkittiin, että jäsen Ojala teki asiassa ehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulisi hylätä esitys. Asiassa suoritettiin äänestys.

 

Suoritetussa äänestyksessä hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Ojala, Oker-Blom ja Kari.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

915 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.8.2009 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

916 §

Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhteisen hankintayhtiön perustaminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

917 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.8.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2008

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

Kaupunginjohtaja

 

918 §

Kaupunginhallituksen kahden jäsenen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan sekä terveyslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

919 §

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJALLE MAKSETTAVA PALKKIO

 

Khs 2009-1747

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa maksettavaksi 4 350 euroa palkkiona keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertolalle europarlamenttivaalien yhteydessä hoitamistaan tehtävistä talousarvion luvulta 1 01 (Vaalit, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).

 

Pöytäkirjanote Juha Viertolalle, keskusvaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, kaupunginasiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-2

 

 

920 §

LAUSUNTO UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2033 LUONNOKSESTA

 

Khs 2009-1131

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, että varajäsen Koskinen teki esityksen, jonka mukaan sivulle 9 kolmanteen kappaleeseen lisättäisiin seuraava teksti …. korvaavalle Helsingin seudun lentokentälle. Tätä koskeviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen Malmin lentoasema-aluetta ….

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
Lahtinen Olli, erityissuunnittelija, puhelin 310 36055
Lahti Tanja, hallintosihteeri, puhelin 310 36016

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

921 §

LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 LUONNOKSESTA

 

Khs 2009-1560

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

                                                                

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

922 §

LAUSUNTO SIPOON KUNNAN ESITYKSESTÄ MAAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI JA MAHDOLLISESTA ITÄ-UUDENMAAN JA UUDENMAAN MAAKUNTIEN YHDISTÄMISESTÄ

 

Khs 2009-1710

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Sipoon kunnan tekemää esitystä sen siirtämiseksi Uudenmaan maakuntaan ensi vuoden alusta lukien ja yhtyy Sipoon tiiviisti esittämiin perusteluihin maakuntajaon muuttamiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on esittänyt Uudenmaan kahden maakunnan liiton yhdistämistä jo usean vuoden ajan eri yhteyksissä ja viittaa sisäasianministeriölle 14.5.2007 antamaansa lausuntoon, joka koski Uudenmaan liiton asiassa tekemää esitystä maakuntien yhdistämisen valmistelun aloittamiseksi.

 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat muodostavat historiallisesti, toiminnallisesti, talousmaantieteellisesti ja väestöpohjaltaan merkittävän yhtenäisen kokonaisuuden.  Maakuntakaavoituksen ja muun alueiden kehittämistoiminnan näkökulmasta maakuntien yhdistämisellä tuetaan myös Helsingin metropolialueen kehitysmahdollisuuksia ja edesautetaan koko Uudenmaan tasapainoisempaa kehitystä.

 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että maankuntien yhdistäminen toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla, kuitenkin viimeistään vuoden 2011 alusta alkaen. Helsingin kaupunki on omalta valmis yhteistyöhön nykyisten maakunnanliittojen ja niiden jäsenkuntien kanssa maankuntien yhdistämisestä aiheutuvien vireillä olevien kaavoitus- ja aluekehitysasioiden yhteensovittamisessa.  Helsingin seudun kuntien ja kuntaryhmien tiivis yhteistyö on luonut aluekehittämiselle hyvät edellytykset.

 

Kirje valtiovarainministeriölle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

923 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.8.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 26.8.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Suvi Rihtniemelle, Risto Rautavalle, Lasse Männistölle, Laura Rädylle, Nina Suomalaiselle ja Milla Wikstenille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginmuseota toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuula Nurmelle ja Niina Puustiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–4 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

25–27           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

28–31           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

32–35           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Anneli Joutsilalle ja Eija Kaariina Kuuslahdelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa Korkeasaaren eläintarhaa julistamaan virka julkisesti haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin sekä 5 705 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Seppo Turuselle.

 

Pöytäkirjanote eläintarhan johtokunnalle ja henkilöstökeskukselle.

11                 Kaupunginhallitus päätti perustaa kirjastotoimen apulaisjohtajan viran 4 700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.10.2009 alkaen.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle.

 

36–40           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun laaditun hankekuvauksen pääperiaatteiden mukaisesti.

 

                      Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan hankkimaan Kalasataman keskukseen toteutuskilpailun hankekuvauksen mukaisesti rakennettavat 300 liityntäpysäköintipaikkaa hankkeen toteuttajalta 4 918 000 euron hintaan (sis. alv. 0 %).

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

13                 Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 5 700 000 euron määrärahan ko. kiinteistön ostoa varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14–17           Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

19                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

20                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

21                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, HKL:lle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

22                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liike-laitoksen johtokunnalle, Helsingin Sataman johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

23                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

24                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Sataman johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

41–46           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

924 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

925 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

926 §

HAKEMUS ROOSINMÄEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2009-1627

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle, että se perustaa Roosinmäen luonnonsuojelualueen esityslistan liitteenä olevan Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 7.7.2009 esityksen ja muiden liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-3

 

 

927 §

VALTUUTETTU VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI: PYÖRÄTIEN JA JALANKULUN EROTTAMINEN TOISISTAAN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOSSA

 

Khs 2009-648

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 18.3.2009 hyväksymän toivomusponnen (Ville Ylikahri) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ville Ylikahrille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-4

 

 

928 §

VALTUUTETTU PIA PAKARISEN TOIVOMUSPONSI: RAITIOVAUNULINJAN RAKENTAMISEN NOPEUTTAMINEN LÄNSISATAMASTA KAMPPIIN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pia Pakariselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-3

 

 

929 §

24.8.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2010 - 2012

 

Khs 2009-1343

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 – 2012 kuntayhtymän valmistelua johtavalle ohjausryhmälle seuraavan lausunnon:

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminnan ja talouden puitteet on määritelty perustajakaupunkien kaupunginvaltuustojen hyväksymässä kuntayhtymän perussopimuksessa. Kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotus rakentuu perussopimuksen linjauksille. Taloussuunnitelmaehdotuksessa kuvatut periaatteet joukkoliikenteen lipputulojen ja joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvien kulujen kohdistamisesta jäsenkunnille ovat pääosin perussopimuksen mukaiset.

 

Taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan kuntayhtymä ei tule maksamaan taloussuunnitelmakaudella kunnille korvausta kuntien peruspääomalle. Kuntayhtymän toiminnan alkuvuosina korvauksesta voitaneen luopua, mutta jatkossa kuntayhtymän tulee varautua suorittamaan kohtuullinen korvaus peruspääomalle.

 

Lipputulot

Seutulippujen sekä Espoon ja Vantaan lippujen myynnin ennustetaan kasvavan 1 % vuodesta 2009. Helsingin sisäisten lippujen myynnin ennustetaan kasvavan 0,3 %. Ottaen huomioon taantuman heikentävän vaikutuksen tulojen kehitykseen vuonna 2009 sekä sen, että keskimääräiset hintojen korotukset ovat lähellä toisiaan (2,2 % - 2,6 %) saattaa 1 %:in myynnin kasvu seutulippujen sekä Espoon- ja Vantaan lippujen myynnin osalta olla optimistinen. Helsingin sisäisten lippujen osalta ennuste vuodelle 2010 on jouduttu laskemaan ilman 1.5.2009 voimaan tulleiden taksojen aiheuttamien matkustajamäärämuutosten toteumatietoja, minkä vuoksi lipputuloarvio on aikaisempia vuosia epävarmempi.

 

Tariffituki

Vuoden 2010 osalta suunnitelma perustuu keskimäärin 2,5 % tariffikorotukseen, jolloin Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki vuonna 2010 on 143,1 milj. euroa. Tältä osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.

 

Kuntayhtymän kustannusten kasvu vuosina 2011 ja 2012 on varsin merkittävä ja se rahoitetaan suunnitelman mukaan pääosin kuntien maksaman tariffituen lisäyksellä. Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki olisi taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan 149,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 156,8 milj. euroa vuonna 2012. Luvut ovat vuoden 2010 hintatasossa eli tariffituen reaalikasvu vuosina 2011 - 2012 on keskimäärin 4,6 % vuodessa.

 

Tariffituen suhteellisen osuuden voimakas kasvattaminen kuntayhtymän rahoituksessa on lähivuosien vaikeat taloudelliset näkymät huomioon ottaen erittäin ongelmallista. Kuntayhtymän tulee huolehtia vähintään kustannusten nousua vastaavasta lipputuottojen kasvusta. Suunnitelmakaudella kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannusten kasvun hillitsemiseen ja kuntayhtymän perustamisen mahdollistamien synergioiden tulee myös näkyä kustannuskehityksessä.

 

Keravan ja Kirkkonummen osuuksia junaliikenteen operointikuluista ei ole laskettu uuden perussopimuksen mukaisesti, vaan nykyiseen kuntaosuuslaskelmaan perustuen. Perussopimuksen mukaisten kaikkien kulujen kohdistamisen vaikutukset verrattuna käsiteltävänä olevaan talousarvioehdotukseen tulee saattaa kuntien tiedoksi, ja Keravan ja Kirkkonummen junaliikenteen kulujen kohdistamisesta on sovittava käyttäen tarvittaessa perussopimuksen mahdollistamia siirtymäsäännöksiä.

 

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on lippujen reaalihintojen puolittaminen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.

 

Investoinnit

 

Lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014 (LIJ2014-hanke)

 

Talousarvioluonnoksessa mainitaan uuden sukupolven lipunmyyntiautomaattien hankinta (50 uutta automaattia suunnittelukaudella). Helsingin joukkoliikennelautakunta on päättänyt 27.11.2008, että raitiovaunujen kuljettajalipunmyynti korvataan lippuautomaateilla aikaisintaan vuodenvaihteessa 2010 – 2011 ja viimeistään vuodenvaihteessa 2012 – 2013. Raitiovaunujen lipunmyyntiautomaattien hankinta ajoittuu siten suunnittelukaudelle ja on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

 

Muut matkustajainformaatio- ja telematiikkajärjestelmät

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta on 19.3.2009 päättänyt laajentaa Helmi-järjestelmää vuosina 2009 – 2011 yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 kustannukset ovat 1,4 miljoonaa euroa, joten vuosina 2010 ja 2011 Helmi-järjestelmään investoidaan yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Investointi on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta on 28.5.2009 tehnyt hankepäätöksen kevyistä aikataulunäytöistä, jotka ovat merkittävästi perinteisiä aikataulunäyttöjä halvempia. On mahdollista, että kevyitä aikataulunäyttöjä hankitaan vielä lisää suunnittelukaudella, jolloin perinteisiä aikataulunäyttöjä hankitaan vähemmän. Tällöin Helsinkiin hankittavien näyttöjen kokonaismäärä on satoja, ei kymmeniä. Helsingin sähköisten näyttöjen hallinnan siirtämistä HKL:n hankkimaan uudempaan järjestelmään aletaan toteuttaa asteittain jo vuonna 2009.

 

Liikenteen palvelutaso

 

Liikenteen hoito-osassa (4 Liikenteen palvelutaso, Liite 1 ja Liite 2) on esitetty tietoja liikenteen nykytilasta, muutoksista 2010 – 2012 ja lipputuloista sekä vuoden 2009 talousarviosta ja ennusteesta 2009.

 

Suunnittelukauden aikana toteutettavat joukkoliikenteen muutokset perustuvat suurimmaksi osaksi seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnokseen 2010 – 2014, josta kunnat ovat antaneet lausunnot. Näin ollen HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetyt muutokset ja niiden ajoitukset tulevat tarkentumaan seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnoksen 2010 - 2012 lausuntojen perusteella tapahtuvan tarkistuksen johdosta.

 

Helsingin sisäisen liikenteen osalta muutokset, jotka eivät sisälly em. suunnitelmaluonnokseen perustuvat HKL:n liikennöintisuunnitelmiin.

 

Helsingin sisäisen liikenteen osalta tulee tarkentaa muissa toimintatuloissa olevaa Helsingin palvelulinjoja koskevaa kohtaa. JOUKO- kaupunginosalinjoja suunnitellaan yhdessä Helsingin sosiaaliviraston kanssa. Sosiaaliviraston osuus kustannuksista on 45 % JOUKO- kaupunginosalinjojen kustannuksista.

 

Toinen tarkennusta vaativa kohta liittyy seutulinjaan 577 (Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki jatkaminen Tikkurilaan). Joskin kaupungin 1.6.2009 antamassa lausunnossa esitetään linja 577 päätettäväksi Malmille, ei linjaa 77A voida poistaa väliltä Jakomäki – Malmi ilman korvaavaa järjestelyä.

 

Taloussuunnitelmaehdotuksen liitteestä 2 puuttuu Helsingin sisäistä liikennettä koskeva osa. Tämä johtuu YTV:n ja HKL:n erilaisista suunnittelujärjestelmistä. Jatkossa tulee liitteen mukainen esitys tehdä myös Helsingin sisäisestä liikenteestä.

 

Taksa- ja lippujärjestelmän muutokset

 

Taksa- ja lippujärjestelmään esitettävät muutokset 1.1.2010 alkaen:

 

1)     Poistetaan rajoitus, jonka mukaan alennuslippuun oikeutettu ei voi alennuksella ostaa toisen kunnan sisäisiä lippuja

2)     Myönnetään ulkomaalaisille vaihto-oppilaille oikeus opiskelijalippuun, vaikka he asuvat pääkaupunkiseudulla vain tilapäisesti

3)     Muutetaan polkupyörän kuljettamisesta perittävää maksua siten, että polkupyörämatka hinnoitellaan asiakasryhmän ja asiakkaan matkan mukaan.

 

Helsingin kaupunki kannattaa edellä mainittuja muutoksia taksa- ja lippujärjestelmään. Kohdan 1) rajoituksen poistuminen edesauttaa lähikuntien asukkaiden joukkoliikenteellä liikkumista HSL-alueen kunnissa. Ostorajoituksen poistaminen saattaa jopa hieman lisätä Helsingin sisäisiä lipputuloja, koska muut kuntalaiset oletettavasti hankkivat enemmän Helsingin sisäisiä lippuja kuin helsinkiläiset muiden kuntien sisäisiä lippuja, ja tulon alenema kohdistetaan siihen kuntaan, jonka asukas sen aiheuttaa.

 

Kohdan 2) muutos on aiheellista tehdä, koska Helsingin maistraatti on muuttanut käytäntöään vakinaisen asuinpaikan myöntämiseksi. Tämän seurauksena ulkomaalaisilla vaihto-opiskelijoilla ei käytännössä ole mahdollisuutta saada missään tapauksessa vakinaista kuntalaisuutta ja sitä kautta oikeutta opiskelija-alennuslippuun. Muutos auttaa myös antamaan ulkomaalaisille pääkaupunkiseudulla opiskeleville paremman kuvan Suomesta ja pääkaupunkiseudusta. Nykykäytäntö ei myöskään ota huomioon sitä, että ulkomaalainen vaihto-opiskelija ei ole suomalaista opiskelijaa varakkaampi. Joukkoliikennealennukset ovat tässä tapauksessa tapa viestiä kansainväliselle yhteisölle, että vaihto-opiskelijat ovat yhtä tervetulleita asumaan Suomeen, kuten suomalaiset opiskelijat ovat tervetulleita muualle.

 

Tämä saattaa tulevaisuudessa hyödyttää esimerkiksi seudun elinkeinoelämää mm. lisääntyvän työ- tai vapaa-ajanmatkailun kautta. HKL-liikelaitoksen tarkennetun arvion mukaan on lipputulomenetys saatavissa olevien tietojen pohjalta sisäisten- ja seutu lippujen osalta n.0,3 milj. euroa.

 

Kohdan 3) muutos koskee vain lähijunaliikennettä. Busseissa ja raitiovaunuissa pyöriä ei saa kuljettaa. Metrossa kuljettaminen on sallittua maksutta, mikäli vaunussa on tilaa. Nykyinen kerta- tai arvoseutulipun hinta kaikilla matkoilla on joustamaton ja epätasa-arvoinen. Esitetty muutos on perusteltu. Sisäisillä matkoilla pyörästä maksettavan lisähinnan on perusteltua olla pitkää seutumatkaa edullisempi. Lisäksi on perusteltua, että lapsilla pyörän kuljetus on edullisempaa kuin aikuisilla. Lähijunissa tulisi siirtyä samanlaiseen käytäntöön kuin metroissa, joissa pyörien kuljettaminen on sallittua maksutta, mikäli vaunussa on tilaa.

 

Kirje Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle sekä kuntayhtymän valmistelua johtavalle ohjausryhmälle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen sekä Moision esityksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivulla 40 ensimmäisen kappaleen viimeinen virke ”Lähiliikenteessä pyörien kuljettaminen ei edelleenkään tule olemaan….” poistetaan ja sen korvaa virke ”Lähijunissa tulisi siirtyä samanlaiseen käytäntöön kuin metroissa, joissa pyörien kuljettaminen on sallittua maksutta, mikäli vaunussa on tilaa.”

 

Merkittiin, että Moisio teki Pajamäen kannattamana esityksen, jonka mukaan otsikon Tariffituki loppuun lisätään sivulle 37 omaksi kappaleeksi: ”Pitkällä aikavälillä tavoitteena on lippujen reaalihintojen puolittaminen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision esitys voitti esittelijän esityksen äänin 7-7 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Koskinen, Räty, Urho ja Suomalainen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-4

 

 

930 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

27.8.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

931 §

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN VUOSINA 2010-2012

 

Khs 2009-1400

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki ei ole juuri käyttänyt Ridasjärven päihdekuntoutuskeskuksen palveluja kuluvana vuonna, koska keskuksen palvelut eivät poikkea merkittävästi kaupungin omien yksiköiden tarjoamista palveluista. Nykyaikaisen päihdehuollon tarpeet edellyttävät laitospalvelujen tarjoamista myös opiaattiriippuvaisille korvaushoitoasiakkaille, liikuntarajoitteisille päihdeongelmaisille sekä päihdekuntoutusta tarvitseville mielenterveyskuntoutujille. Jotta Helsinki voisi käyttää palveluja tulevaisuudessa, kaupunginhallitus edellyttää Ridasjärven päihdehoitokeskuksen mahdollistavan nykyistä monipuolisemman palvelutarjonnan kuntoutuslinjoillaan. Keskeisin kehittämisen suunta tulee olla mielenterveys- ja päihdetyön rajapintojen luominen kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ikääntyvän väestön päihdehaittojen hoito on erityisen haastavaa.

 

Kuntayhtymän asettama hoitopäivätavoite, 20 400 hoitopäivää (kuormitusprosentti 93,1 %), on kohtuullinen. Vuodelle 2010 esitettävä sairaanhoitajan toimen perustaminen on linjassa taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden kanssa. Palkattavan sairaanhoitajan toimenkuvaan tulee sisältyä kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistämistä. Hoitopäivän hinnaksi on arvioitu ensi vuodelle 90,00 euroa, minkä sosiaalilautakunta toteaa olevan kohtuullinen.

 

Kirje Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen helsinkiläiselle edustajalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-3

 

 

932 §

UTLÅTANDE OM KÅRKULLA SAMKOMMUNS EKONOMIPLAN 2010-2012

LAUSUNTO KÅRKULLA SAMKOMMUN -NIMISEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2010-2012

 

Stn/Khs 2009-1344

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

 

Uppföljningen av den ekonomiska utvecklingen vid Kårkulla samkommun och en utredning av behoven att bygga ut och ändra de olika serviceformerna kräver allt närmare samarbete med medlemskommunerna. Servicebehovet, servicens omfattning och kostnadsfaktorerna skulle då bli bättre beaktade än nu i det kommunala beslutsfattandet. De anställda vid svenska socialservicen och personalen vid Kårkullas omsorgsbyrå i Helsingfors bör fortsätta med att utveckla nya samarbetsmodeller så att servicen blir utnyttjad så effektivt som möjligt.

 

Umgänget mellan samkommunen och medlemskommunerna bör alltjämt utvecklas så att medlemskommunerna under verksamhetsåret får tillräckligt med information om hur samkommunens ekonomi utvecklats, om utfallet av överenskomna åtgärder, om kostnaderna för dessa och om orsakerna till eventuella avvikelser från budgeten.

 

De slutliga priserna per vårddag och antalet vårddagar bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och Kårkulla samkommun inom de ramar som fastställs i stadens budget för år 2010.

 

Skrivelse till Kårkulla samkommun, protokollsutdrag till socialnämnden och ekonomi- och planeringscentralen och protokollsutdrag med kopia av texten på föredragningslistan med bilagor till de av stadens utsedda ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun –nimiselle kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

 

Kårkullan kuntayhtymän taloudellisen kehityksen seuraaminen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittäminen edellyttää entistäkin tiiviimpää yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Palvelujen tarpeellisuus, laajuus ja kustannustekijät saataisiin silloin nykyistä paremmin huomioonotetuiksi kunnallisessa päätöksenteossa. Ruotsinkielisen sosiaalipalvelun työntekijöiden ja Helsingissä sijaitsevan Kårkullan omsorgsbyrån henkilökunnan tulee jatkaa uusien yhteistyömallien kehittämistä siten, että palvelujen käyttö saataisiin mahdollisimman tehokkaaksi.

 

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välistä kanssakäymistä tulee kehittää edelleen niin, että jäsenkunnat saavat toimintavuoden aikana riittävästi tietoja kuntayhtymän taloudellisen tilanteen kehittymisestä, sovittujen toimenpiteiden toteutumisesta, niiden kustannuksista sekä mahdollisista talousarviopoikkeamien syistä.

 

Lopulliset hoitopäivähinnat ja käyttöpäivien määrät määräytyvät sosiaaliviraston ja Kårkullan kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa kaupungin vuoden 2010 talousarvion asettamissa puitteissa.

 

Kirje Kårkulla samkommunille, pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liitteineen kaupungin valitsemille Kårkulla samkommunin valtuuston jäsenille.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-3

 

 

933 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta
- lapsi- ja perhejaosto

20.8.2009

 

Ilmoitus lapsi- ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

934 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

-

henkilöstökassatoimikunta

-

kaupunginmuseon johtokunta

-

kaupunginorkesterin johtokunta

-

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

-

liikuntalautakunta

25.8.2009

nuorisolautakunta

-

opetuslautakunta

-

- ruotsinkielinen jaosto

-

- suomenkielinen jaosto

-

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

-

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

-

taidemuseon johtokunta

-

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

935 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) TARPEESTA PISARA-RADAN SUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ

 

Khs 2009-1590

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti antaa uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Hankkeen kuvaus           Pisara-ratalenkki yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet Pasilasta Helsingin kantakaupungin alla kiertävällä tunneliradalla. Rataosuus on kaksiraiteinen ja sijoittuu lähes kokonaan tunneliin. Ratalenkin kokonaispituus on 7,5 km ja sillä on asemat Töölössä Oopperan kohdalla, ydinkeskustassa Forumin kohdalla ja metron kanssa rinnakkainen asema yhteisin sisäänkäynnein Hakaniemessä.

 

Ratalenkin kautta yhdistetään rantaradan kaupunkirataliikenne (Espoon ja Vantaankosken suunnat) ja pääradan kaupunkirataliikenne (Keravan ja tulevan Kehäradan suunnat) tunneliradan kautta kulkeviksi heilurilinjoiksi, jolloin kaupunkiratajunien operointi ruuhka- ja päiväajan liikentees­sä Helsingin rautatieasemalle lakkaa. Tämä vapauttaa suurimman osan kaupunkirataliikenteen käytössä olevista kahdeksasta laituriraiteesta muun liikenteen tarpeisiin mahdollistaen kauko- ja taajamajuna­liikenteen kehittämisen. Pisarasta on tehty tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys vuonna 2006.

 

Pisara parantaa seudullisen kaupunkirataliikenteen jakelua ja vaihtoyhteyksiä Helsingin kantakaupungin alueella. Pisara vähentää henkilöauto-, bussi- ja raitioliikennettä sekä ydinkeskustan katuja ylittävien jalankulkijoiden määrää, mikä vähentää liikenneonnettomuuksien riskiä ja liikenteen ympäristöhaittoja. Pisaran myötä joukkoliikenteen operointikustannuksia on mahdollista alentaa. Pisara vahvistaa joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittymismahdollisuuksia sekä lisää Helsingin keskustan ja kantakaupungin houkuttelevuutta ja elinvoi­maisuutta.

 

Pisara on yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke. Pisara on selvästi tehokkaampi ratkaisu Helsingin ratapihan kapasiteettipulan ratkaisemiseksi kuin Pasilaan rakennettava päättyvän junaliikenteen terminaali.

 

Tehdyt päätökset ja laaditut selvitykset

 

Pisara-ratalenkki sisältyy Helsingin Yleiskaava 2002:een. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007) Pisara on toisella kaudella (2016–2030) aloitettavia hankkeita. Hankkeen ajoitus tarkistetaan meneillään olevan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 käsittelyn yhteydessä. Pisara-ratalenkin tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys on vuodelta 2006.

 

Ratahallintokeskus ja Helsingin kaupunki ovat käynnistämässä Pisaran yleissuunnittelua ja siihen liittyvää ympäristövaikutusten arviointia, missä yhteydessä tullaan selvittämään myös Pisaran eri vaihtoehdot. Hank­keen ympäristövaikutukset tullaan selvittämään YVA-lain 25 §:ssä edellytetyllä tavalla ja periaatepäätös Pisara-radasta valmistellaan näiden pohjalta. Pisaran toteuttaminen edellyttää lisäksi hankesuunnitelman ja asemakaavojen laatimista.

 

Kannanotto YVA-menettelyn tarpeeseen

 

YVA-asetuksen 6 §:ssä YVA-menettelyä edellyttävinä raideliikenteen hankkeina on mainittu kaukoliikenteen radat. Arvioitaessa tuleeko hankkeesta tehdä harkinnanvarainen YVA-menettely, tulee asetuksen 7 §:n luetelluista ominaisuuksista lähinnä tarkasteltavaksi hankkeen koko ja yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa, sijainti (nykyinen maankäyttö) sekä vaikutusalueen laajuus ottaen huomioon vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä.

 

Hankkeen merkitys ja liikenteellisten vaikutusten piirissä olevan väestön määrä on merkittävä, mutta vaikutukset ovat pääasiassa myönteisiä. Maankäytöllisiä vaikutuksia pienentää ratalenkin sijoittuminen maan­alaiseen tunneliin vaikka myös maan alle sijoittuvan rakentamisen volyymi kantakaupungissa on suuri. Maan päälle heijastuvat haitalliset vaikutukset saattavat näkyä liikenteellisinä muutoksina asemien ympärillä ja rakennusaikaisina häiriöinä muun muassa louhintaan liittyen. Rä­jäytystöiden ja etenkin radan jo ollessa valmis sen käyttöön liittyvästä tärinästä aiheutuvien haittojen merkittävyyttä kuitenkin vähentää se, että ratalenkki sijaitsee pääosin huomattavan syvällä, useita kymmeniä metrejä maan pinnan alapuolella.

 

Kansalaisten osallistuminen ja vuorovaikutus on yleisellä tasolla ollut mahdollista Yleiskaava 2002:n yhteydessä, koska ratavaraus sisältyy tähän lainvoimaiseen ja oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Seuraava vuorovaikutusmahdollisuus syntyy asemakaavoituksen yhteydessä ja esimerkiksi rakennusaikaisten haittojen lieventäminen selvitetään tarkoin yleis- ja tarkemman hankesuunnittelun yhteydessä.

 

Helsingin kaupunginhallitus katsoo, että vaikka hanke ei ole suuruudeltaan suoraan verrattavissa YVA-asetuksen mainitsemaan kaukoliikenteen rataan, YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn käynnistämistä puoltavat muun muassa tähänastisen kansalaisosallistumisen vähäisyys suunnittelun yleispiirteisyydestä johtuen, seudun liikenteellisten vaikutusten ja kohteena olevan väestön suuruus sekä mahdolliset rakennusaikaiset haitat. Lisäksi erillinen YVA-menettely toisi kokoavasti esiin hankkeen erilaiset ja eri aikoina syntyvät vaikutukset ja niiden hillintämahdollisuudet.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuun­nitteluvirastolle, ympäristökeskukselle ja HKL-liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-5

 

 

936 §

TOSUN DÖNER OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1555

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1555/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 12.06.2008 (asemapiirros ja julkisivu itään) sekä 10.11.2008 (pohja) päivättyjä suunnitelmia.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Mellunkärpälle ja pöytäkirjanote esityslistateksteineen ympäristökeskukselle (ympäristöterveysyksikkö).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-4

 

 

937 §

24.8.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45453/4 JA 12 SEKÄ 45454/30 YM. ALUEIDEN (VARJAKANMÄKI) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11717)

 

Khs 2007-2779

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten, kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:lle.

 

- -

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-3

 

 

938 §

24.8.2009 pöydälle pantu asia

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45453/4 JA 12 SEKÄ 45454/30 YM. ALUEIDEN (VARJAKANMÄKI) ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (11717)

 

Khs 2007-2779

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45453 tonttien nro 4 ja 12 ja korttelin nro 45454 tontin nro 30 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 11717 voimaan ennen lainvoimaisuutta seuraavilta osin: korttelin nro 45453 tontit nro 4 ja 12 ja korttelin nro 45454 tontti nro 30 sekä kulkuyhteys Vehkalahdenkujalta korttelin nro 45453 tontille nro 4 ja Vehkahdenkujan nykyisen loppuosan alue.

Kirje jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin hallinto-oikeudelle sekä pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, Asunto Oy Helsingin Varjakankuja 3:lle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 1-4

 

 

939 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

25.8.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

24.8.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

 

927 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN VILLE

YLIKAHRI: SKILJANDE AV CYKEL- OCH GÅNGTRAFIKEN FRÅN

VARANDRA INOM PARKOMRÅDET VID TÖLÖVIKEN

 

Stn 2009-648

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.3.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Ville Ylikahri) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ville Ylikahri och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

928 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PIA

PAKARINEN: PÅKYNDANDE AV ANLÄGGNINGEN AV EN

SPÅRVÄGSLINJE FRÅN VÄSTRA HAMNEN TILL KAMPEN

 

Stn 

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 3.6.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Pia Pakarinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pia Pakarinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Arto Bryggare

puheenjohtaja

(paitsi 929 §)

puheenjohtaja

(929 §:n kohdalla

 

 

 

 

Erja Saarinen

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Ulla-Marja Urho

Laura Räty

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 15.9.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Erja Saarinen

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 912 – 918, 920 – 935 ja 937 – 939 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 936 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

912 – 918, 920 – 935 och 937 – 939 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

936 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.