Kokousaika

6.4.2009 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Rautava, Risto

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 476-495 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


471-472,


473,


-,


476-479,

 

Kokkonen

 

 

 

480,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
-,


,-


481,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


482-483,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


-,


484-488,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


474-475,


489-495,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

471

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

472

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

473

Kj/1

Strategiaohjelma vuosiksi 2009-2012

 

474

Kaj/1

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti

 

475

Kaj/2

Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

476

Kj/3

Lähiöprojektin toimintakertomus 2008

 

477

Kj/4

16.3.2009 ja 30.3.2009 pöydälle pantu asia

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami- ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet

 

478

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 1.4.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

479

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

480

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

481

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

482

Stj/1

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle terveyspalvelujen maksujen korottamista koskevasta kantelusta

 

483

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

484

Sj/1

Valtuutettu Eija Loukoilan toivomusponsi: Liikunta- ja urheilutilojen rakentaminen uusilla asuinalueilla

 

485

Sj/2

Valtuutettu Otto Lehtipuun toivomusponsi: Positiivisen diskriminaation myöntämisen kriteerit

 

486

Sj/3

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen

 

487

Sj/4

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: kulttuuritoimen avustusmäärärahojen kohdentaminen

 

488

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

489

Kaj/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-asiassa (nro 11756)

 

490

Kaj/2

Xxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx ja Ajanta Oy:n/Fastighets Ab Norra Kajen 4 poikkeamishakemukset

 

491

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 13:n poikkeamishakemuksesta

 

492

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Senaatti-kiinteistöjen poikkeamishakemuksesta

 

493

Kaj/5

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman poikkeamishakemus

 

494

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomen Ritarihuoneen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran poikkeamishakemuksesta

 

495

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

471 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Bryggare) ja Ylikahri (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

472 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

473 §

Kaupunginvaltuuston 15.4.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

473 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.2.2009 pöydälle pantu asia
Strategiaohjelma vuosiksi 2009-2012

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

 

474 - 475 §

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

474 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 16.3.2009 ja 23.3.2009 pöydälle pantu asia
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti

 

 

Merkittiin, että Rautava teki Krohnin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöstekstin toisen kappaleen kolmas ranskalainen viiva tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti.” Keskipinta-alatavoitetta ohjataan ensisijaisesti tontinluovutuksella ottaen huomioon kulloinenkin huoneistotyyppikysyntä ja toteuttamisedellytykset. Kaavamerkintää käytetään vain poikkeustapauksissa.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 12-3.

 

Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola ja Pajamäki.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta Rautavan vastaehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

475 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 2.2.2009, 9.2.2009, 16.2.2009 ja 30.3.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

 

Merkittiin, että Peltokorpi teki Oker-Blomin kannattamana palautusesityksen, jonka mukaan asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että tonttien vuokrauksissa käytetään 3 % korkotuottoprosenttia.

 

Ojala teki palautusesityksen, jonka mukaan asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että laskentaperusteena olevaa tonttivuokrien tuottotavoitetta alennetaan nykyisestä neljästä prosentista kahteen prosenttiin. Ojalan palautusesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

                                            Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Peltokorven palautusesityksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Ojala, Oker-Blom ja Peltokorpi.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

                                            Ojala jätti asiasta eriävän mielipiteen.

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

476 §

LÄHIÖPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS 2008

 

Khs 2009-484

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin toimintakertomuksen 2008.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia ottamaan vuoden 2009 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin uuden toimintakauden tavoitteet ja jatkamaan ja vahvistamaan hyvin alkanutta yhteistyötä esikaupunkien vetovoiman ja houkuttavuuden lisäämiseksi.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille, lähiöprojektille (projektipäällikkö Marja Piimies), talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Piimies Marja, projektipäällikkö, puhelin 310 37329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

477 §

16.3.2009 ja 30.3.2009 pöydälle pantu asia

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI- JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2010-2012 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2009-603

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon talousarvioehdotusten valmistelussa.

 

Taloudellisen tilanteen muuttuessa kaupunginhallitus tarkentaa tarvittaessa talousarvioehdotuksen valmistelun perusteita ja raamia.

 

Pöytäkirjanote laatimisohjein kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

478 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 1.4.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 1.4.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4, 5           Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14–15           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Salme Mattilalle ja Mihail Kääriäiselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, pelastuslaitokselle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, opetuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, liikuntavirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

479 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                30.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  1.4.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                               31.3.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

480 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

481 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta                                                 2.4.2009

yleisten töiden lautakunta                                                       2.4.2009

pelastuslautakunta                                                                 31.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

482 §

LAUSUNTO EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE TERVEYSPALVELUJEN MAKSUJEN KOROTTAMISTA KOSKEVASTA KANTELUSTA

 

Khs 2009-340

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle terveyskeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen antamat selvitykset ja esityslistan liitteinä olevat asiakirjat terveyspalvelujen maksujen korottamista koskevan kantelun johdosta.

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa omana lausuntonaan yhtyvänsä selvityksissä esitettyyn ja toteaa, että terveydenhuollon potilasmaksujen perimistä koskevat päätökset on tehty ja kaupungin toimielimet ja viranhaltijat ovat menetelleet kuntalain ja sovellettavien johtosääntöjen mukaisesti.

 

Terveydenhuollon palveluista potilailta perittävistä potilasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa ja asetuksessa. Näissä säädöksissä on määrätty eräät terveyspalvelut maksuttomiksi ja myös, mistä palveluista saa periä maksuja ja lisäksi perittävien potilasmaksujen enimmäismäärä. Kunnan oma päätösvalta sisältää siitä päättämisen, peritäänkö jostakin em. palvelusta maksua vai ei ja jos peritään, peritäänkö em. säädösten mukainen enimmäismaksu vai vähemmän.

 

Päätöksenteko kaupunginvaltuustossa

 

Kaupunginvaltuuston tehtävänä on kuntalain 13 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille muissa kuin niissä asioissa, joista valtuuston on kuntalaissa ja muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. Lisäksi valtuusto voi johtosäännössä antaa kunnan edellä tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Valtuusto voi siten siirtää toimivaltaansa maksujen yksityiskohtaisemmassa hinnoittelussa ja määräämisessä alemmille viranomaisille.

 

Kuntalain 16 §:n 1 momentin mukaan kunta päättää hallintonsa järjestämisestä tässä laissa säädetyllä tavalla. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

 

Kaupunginvaltuusto on vuonna 1997 hyväksynyt kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 12 kohdan muutoksen, jonka mukaan valtuusto päättää mm. taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävän uuden terveydenhuollon potilasmaksun käyttöön ottamisesta tai tällaisen maksun käytöstä luopumisesta. Johtosäännön 7 § koskee valtuuston toimivallasta johtuvia rajoituksia kaupunginhallituksen toimialaan. Johtosääntömääräyksen mukaan valtuusto on siten pidättänyt itsellään toimivallan päättää merkittävistä uusista maksuista ja merkittävistä maksuista luopumisesta.

 

Kantelu on kohdistettu kaupunginhallituksen ja eräiden viranhaltijoiden menettelyyn terveydenhuollon jo käytössä olevia potilasmaksuja korotettaessa. Kantelussa tätä menettelyä on kuvattu ”uudenlaisten” maksujen käyttöönottona. Kyseessä eivät kuitenkaan ole johtosäännössä tarkoitetut uudet maksut, joten asia ei edellä todetuin perustein ole kuntalain tai johtosäännön mukaan valtuustoasia.

 

Siten kantelussa esitetyt epäilyt ovat perusteettomia siltä osin kuin ne koskevat valtuuston päätöksentekoa tai sitä, että kaupunginhallitus tai terveyslautakunta olisivat ylittäneet toimivaltansa.

 

Päätöksenteko kaupunginhallituksessa

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän terveystoimen johtosäännön 6 §:n 3 kohdan mukaan terveyslautakunta mm. päättää potilasmaksuista kau-punginhallituksen tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden mukaisesti sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

 

Kaupunginhallitus on antanut edellä tarkoitettuja ohjeita terveydenhuollon potilasmaksuja koskevalla päätöksellään 14.2.2000 § 197, jossa on todettu mm. että terveydenhuollon potilasmaksut peritään edelleen säädettyjen enimmäismäärien suuruisina. Kaupunginhallituksen tätä linjausta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana ja kaupunginhallituksella on johtosäännön mukainen toimivalta antaa tarvittaessa myös uusia ohjeita.

 

Linjauspäätös ei siten sido kaupunginhallituksen myöhempää päätöksentekoa. Mahdollisten uusien ohjeiden tarpeellisuuden arviointi on kaupunginhallituksen itsensä päätettävissä eikä sitä, ettei uusia ohjeita ole annettu lainsäädännön muuttuessa, ole pidettävä lain tai johtosääntöjen vastaisena laiminlyöntinä.

 

Kantelussa esitetyt epäilyt ovat myös kaupunginhallituksen päätöksentekoa koskevilta osin perusteettomia.

 

Päätöksenteko terveyslautakunnassa

 

Terveyslautakunta on edellä mainittuun kaupunginhallituksen päätökseen viitaten päättänyt 7.3.2000 § 43, että terveysvirastossa peritään 1.4.2000 lukien potilasmaksut säädettyjen enimmäismäärien mukaisina. Myös tätä päätöstä on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Se ei sido terveyslautakunnan myöhempää päätöksentekoa, vaan lautakunnalla on johtosäännön mukainen toimivalta päättää potilasmaksuista myös jatkossa. Toimivallan delegointi ja perusteista päättäminen on delegoivan toimielimen harkinnassa oleva asia. Se, ettei lautakunta ole katsonut perustelluksi delegoida toimivaltaansa tällaisessa asiassa, ei tietenkään ole laiminlyönti.

 

Siten kantelussa esitetyt epäilyt ovat myös terveyslautakunnan päätöksentekoa koskevilta osin perusteettomia.

 

Viranhaltijoiden menettelystä

 

Kunta voi päättää perimiensä maksujen perusteista ja suuruudesta esimerkiksi siten, että toimivaltainen toimielin tekee toistaiseksi voimassa olevan päätöksen sitoa maksut erityislainsäädännössä määriteltyihin enimmäismääriin, jolloin lainsäädännön muuttuessa muuttuvat myös kunnan perimät maksut. Kunnan toimielimen ei tarvitse tehdä uutta erillistä päätöstä maksujen muutoksesta aina kun lainsäädännön vastaavat säännökset muuttuvat. Myöskään indeksikorotuksen käyttöönottaminen erityislaissa ei edellytä erillistä päätöstä maksujen muutoksesta.

 

Sen enempää kuntalaki kuin erityislainsäädäntökään ei velvoita asioiden valmistelusta ja esittelystä vastaavia viranhaltijoita toimimaan toisin kuin kantelussa tarkoitetussa asiassa on toimittu.

 

Kantelussa tarkoitettujen viranhaltijoiden menettelyn ei siten voida katsoa olleen sen enempää lain kuin johtosääntöjenkään vastaista. Kantelijan menettelyyn kohdistamat moitteet hyvän hallintotavan vastaisuudesta ovat vailla perusteluja, joten niihin ei ole tarkoituksenmukaista ottaa erikseen kantaa.

 

Käsittelyvaiheista

 

Oheistetuista liitteistä (esityslistan liitteet) ilmenee, miten kantelukirjelmässä esille otettuja asioita on eri päätöksentekovaiheissa käsitelty.

 

Erikseen todettakoon, että kantelukirjelmässä tarkoitetussa terveyslautakunnan kokouksessa 17.6.2008 oli esillä (§ 241, ilmoitusasiat, kohta 13) kaupunginvaltuustossa välikysymykseen annettu kaupunginhallituksen vastaus. Lautakunta yleensäkin merkitsee tiedoksi erilaisia ilmoitusasioita eikä niistä ole tapana päättää muuta.

 

Edelleen todettakoon kantelukirjelmässä tarkoitetusta kunnan asukkaiden aloitteesta (Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry ym.), että kuntalain 28 §:n ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaisesti kyseisen aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet esitetään kaupunginvaltuuston tietoon huhtikuussa 2009.

 

Yhteenveto

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että terveydenhoidon potilasmaksuja koskevat toimielinten päätökset ovat voimassa toistaiseksi. Kaupunginhallitus on 9.6.2008 § 854 nimenomaisesti todennut, että muutoksista mm. terveystoimen maksujen periaatteisiin päätetään osana budjetin valmistelua ja strategiatyötä.

 

Koska terveydenhuollon potilasmaksujen perimistä koskevat päätökset on tehty ja kaupungin toimielimet ja viranhaltijat ovat menetelleet kuntalain ja sovellettavien johtosääntöjen mukaisesti, kaupunginhallitus esittää, että kantelu ei antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Kirje eduskunnan oikeusasiamiehelle, jolle kanteluasiakirjat palautetaan, sekä pöytäkirjanote terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

483 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                    31.3.2009

 

sosiaalilautakunta

lapsi ja perhejaosto                                           27.3.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle sekä lapsi ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

484 §

VALTUUTETTU EIJA LOUKOILAN TOIVOMUSPONSI: LIIKUNTA- JA URHEILUTILOJEN RAKENTAMINEN UUSILLA ASUINALUEILLA

 

Khs 2008-2417

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Eija Loukoila) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Eija Loukoilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

485 §

VALTUUTETTU OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: POSITIIVISEN DISKRIMINAATION MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

 

Khs 2008-2392

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Otto Lehtipuu) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

486 §

URHEILUPALKINTOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2009-632

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa kaksivuotistoimikaudeksi 1.1.2009 - 31.12.2010 urheilupalkintotoimikunnan, joka päättää vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, kunniamainintojen myöntämisestä ja muiden mahdollisten stipendien jakamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita toimikuntaan puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

Puheenjohtaja

 

Heta Välimäki

Harri Pirhonen

Varapuheenjohtaja

 

Heikki Karu

Maj Bergroth

Jäsen

 

Juuso Marno

Anu Koskela

Jäsen

 

Arto Välikangas

Leila Kujanpää-Kyyhkynen

Jäsen

 

Seppo Lampela

Anna-Mili Tölkkö

Liikuntavirasto

 

Tarja Loikkanen-Jormakka

Anssi Rauramo

Hallintokeskus

 

Tarja Raivio

Leena Mickwitz

Helsingin urheilutoimittajat ry

 

Riitta Närhi

Ahti Pohjalainen

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

 

Helena Tikkanen

Esko Viljanen

Suomen Työväen Urheiluliitto / Suur-Helsingin piiri ry

 

Tea Vikstedt

Heikki Virkkunen

Suomen Palloliitto ry:n Helsingin piiri ry

 

Markku Peltoniemi

Auli Vanhoja

Helsingfors Krets inom NÅID / Finlands Svenska Idrott rf

 

Björn Federley

 

Suomen Paralympiakomitea ry

Antti Heikkinen

Sari Ollila

 

Pöytäkirjanote valituille sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

487 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: KULTTUURITOIMEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN KOHDENTAMINEN

 

Khs 2008-2400

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedtille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

488 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

26.3.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

11.3.2009

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

31.3.2009

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

31.3.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

24.3.2009

taidemuseon johtokunta

24.3.2009

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

489 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA KRUUNUVUORENRANNAN OSAYLEISKAAVA-ASIASSA (NRO 11756)

 

Khs 2008-1039

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

490 §

XXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX JA AJANTA OY:N/FASTIGHETS AB NORRA KAJEN 4 POIKKEAMISHAKEMUKSET

 

Khs 2008-2172

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

491 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY LÖNNROTINKATU 13:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-386

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Lönnrotinkatu 13:lle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 70 tontille nro 8 ehdolla, että

 

-                     kaikki autopaikat huoltoauton tarvitsemaa paikkaa lukuun ottamatta poistetaan pihalta,

 

-                     jätteenkeräyspiste ja nestekaasusäilytys tulee sijoittaa rakennusrungon sisäpuolelle asianmukaisiin tiloihin,

 

-                     piha suunnitellaan viihtyisäksi istutuksin, ja

 

-                     hotellin vaatimat pysäköintipaikat (16 kpl) on osoitettava talon kellarista tai lähialueen pysäköintilaitoksesta.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

492 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SENAATTI-KIINTEISTÖJEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-485

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Senaatti kiinteistöille haettuun toimenpiteeseen 12. kaupunginosan korttelin nro 357 tonteille nro 6 ja 7 sekä vähäisiltä osin tontille nro 10 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan Arkkitehdit NRT Oy:n 31.10.2008 päivättyä ja 12.2.2009 täydennettyä suunnitelmaa ja ennen rakennusluvan myöntämistä varmistetaan, ettei rakentaminen tuota haittaa tontilla 357/10 asemakaavassa osoitetun maanalaisen pysäköintilaitoksen tai huvipuiston ja Kulttuuritalon välisen aidan rakentamiselle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

493 §

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-521

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009/521/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 1.12.2008 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

494 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMEN RITARIHUONEEN JA SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-652

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Suomen Ritarihuoneelle ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle haettuun toimenpiteeseen 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin nro 3 tontille nro 8 ja korttelin nro 193 tontille nro 193 ehdolla, että

 

-                     valmistuessaan arkisto ei näy ympäristöönsä

 

-                     suojeltavien rakennusten julkisivuja tai vesikattoa ei muuteta siten, että niiden rakennustaiteellinen arvo vähenee

 

-                     hakija sopii kunnallistekniikan ja bussiliikenteen väliaikaisjärjestelyistä sekä suunnitelman sovittamisesta kunnallistekniikkaan.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

495 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.3.2009

kiinteistölautakunta

31.3.2009

rakennuslautakunta

31.3.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26. ja 31.3., 1.4.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:
484 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN EIJA

LOUKOILA: BYGGANDE AV IDROTTS- OCH MOTIONSLOKALER

I NYA BOSTADSOMRÅDEN

 

Stn 2008-2417

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Eija Loukoila) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Eija Loukoila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

485 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: KRITERIERNA FÖR BEVILJANDE AV POSITIV

DISKRIMINERING

 

Stn 2008-2392

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Otto Lehtipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

487 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT: ALLOKERINGEN AV ANSLAG FÖR BIDRAG TILL

KULTURVÄSENDET

 

Stn 2008-2400

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tea Vikstedt) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Ville Ylikahri

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   16.4.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 471-476, 478-485, 487-492 ja 494-495§:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 493 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

471-476, 478-485, 487-492 och 494-495 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

493 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.