Kokousaika

16.3.2009 kello 16.00 – 18.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 369 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 369 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen (paitsi osa 369 §)

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 373 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 386 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 374 §)

 

 

Summanen, Juha 

vs. hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

johtava kaupunginasiamies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 365-366 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 367-389 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö (369 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


362-363,


-,


367-370, 

 Sauri

 

 

371,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


372, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


373-375, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


376-379, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
364-366,


380-389, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

362

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

363

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

364

Kaj/1

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti

 

365

Kaj/2

Vuokrausperusteiden määrääminen Laajasalon ja Vuosaaren neljälle asuinkerrostalotontille, yhdelle asuinpientalotontille sekä yhdelle autopaikkatontille

 

367

Kj/3

Helsingin kaupungin liittyminen rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymän RYM-SHOK Oy:n osakkaaksi

 

368

Kj/4

9.3.2009 pöydälle pantu asia

Kaupunginhallituksen edustajan valinta Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokuntaan

 

369

Kj/5

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami- ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet

 

370

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

371

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

372

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

373

Stj/1

Lausunto psykiatrian palvelujen kehittämistä koskevasta selvitysmiehen raportista

 

374

Stj/2

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ottama asia: Kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinta

 

375

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

376

Sj/1

Viran nimikkeen muuttaminen nuorisoasiainkeskuksessa

 

377

Sj/2

Opetusviraston ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan viran täyttäminen

 

378

Sj/3

9.3.2009 pöydälle pantu asia

Kaupunginhallituksen edustajan valinta Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokuntaan

 

379

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

380

Kaj/1

Vt Kimmo Helistön toivomusponsi: Aurinkomäen asemakaava-alueella sijaitsevien kahden puurakennuksen käyttömahdollisuuksien tutkiminen kesämaja-, työhuone- tai muuhun käyttöön

 

381

Kaj/2

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Aurinkomäen tilan rakennusten liittäminen kunnallistekniikkaan tarpeellisin osin

 

382

Kaj/3

Vt Mari Puoskarin toivomusponsi: Jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden huomioiminen Candela-kauppakeskuksen piha- ja pysäköintialuetta toteutettaessa

 

383

Kaj/4

Hietakummun ala-asteen näyttämön, musiikkiluokan ja liikunnan pesu- ja pukutilojen sekä luokkien kiinteiden kalusteiden ja opettajien keittiön perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

384

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Merimieseläkekassan ja perustettavien asunto-osakeyhtiöiden välisissä kiinteistönluovutuksissa

 

385

Kaj/6

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Puistolan Aurinkomäen asemakaava-asiassa (nro 11680)

 

386

Kaj/7

9.3.2009 pöydälle pantu asia

Osakeyhtiö Vilholan poikkeamishakemus

 

387

Kaj/8

9.3.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Norma Bostads Ab:n poikkeamishakemuksesta

 

388

Kaj/9

Muutoksen hakeminen rakennuslautakunnan päätökseen toimenpidelupaa koskevassa asiassa (Tiirasaarentie 8, Lauttasaari)

 

389

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

362 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Hakola) ja Peltokorven (varalla Rauhamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

363 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

364 - 365 §

Kaupunginvaltuuston 1.4.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

364 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.3.2009 pöydälle pantu asia
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

365 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Laajasalon ja Vuosaaren neljälle asuinkerrostalotontille, yhdelle asuinpientalotontille sekä yhdelle autopaikkatontille

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

367 §

HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄN RYM-SHOK OY:N OSAKKAAKSI

 

Khs 2009-540

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       että kaupunki liittyy perustettavan rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymän, RYM-SHOK Oy:n osakkaaksi

 

-                                       oikeuttaa rakennusviraston merkitsemään kaupungin lukuun yhden (1) A-kategorian osakkeen hintaan 100 000 euroa per osake, yhteensä 100 000 euroa ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta RYM-SHOK Oy:hyn liittymistä koskevat osakkuussopimuksen ja muut asiakirjat sekä hyväksymään niihin mahdollisesti tehtävät vähäiset muutokset.

 

-                                       kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan osakkeen merkintähinnan, 100 000 euroa, vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 22 19 arvopaperit, muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Matti-Pekka Rasilainen), taloushallintopalvelulle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

368 §

9.3.2009 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2009-225

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajakseen Jan D. Oker-Blomin ja varaedustajakseen Mika Ebelingin Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokuntaan.

 

Pöytäkirjanote valituille, hallintokeskukselle  ja taloushallintopalvelu ‑liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

369 §

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI- JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2010-2012 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2009-603

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

370 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  9.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

371 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 11 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

372 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                10.3.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    12.3.2009

Palmia-liikelaitoksen johtokunta                                         13.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

373 §

LAUSUNTO PSYKIATRIAN PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA

 

Khs 2009-254

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle seuraavan lausunnon psykiatrian palvelujen kehittämistä koskevasta selvitysmies Juhani Aerin raportista:

 

Helsingin kaupungin psykiatria ja sairaansijat

 

Selvitysmies ehdottaa, että Helsingin kaupunki hoitaa jatkossakin osan psykiatrisista palveluista.  Helsingin kaupungin ja HUS-psykiatrian toiminnan päällekkäisyyksiä selvitysmies ei ole löytänyt.  Kaupungin ja HUSin yhteistyötä tulisi parantaa palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, mutta konkreettisia ehdotuksia raportissa ei esitetä. Tilanne ehdotetaan arvioitavaksi uudelleen viiden vuoden kuluttua. Helsingin kaupungin psykiatriaa pidetään monipuolisena ja dynaamisesti kehitettynä. Tammikuussa 2009 valmistunut Oulun yliopiston psykiatrian klinikan tekemä Helsingin psykiatrisen avohoidon ulkopuolinen arviointi pitää nykyistä työnjakosopimusta pääosin toimivana.  

 

Psykiatrista sairaansijamäärää ei selvitysmiehen mukaan tule Uudellamaalla missään tai millään perusteella lisätä ennen vuotta 2030. Kaikki sairaanhoitoalueet kehitetään omavaraisiksi akuuttisairaansijojen suhteen. Helsingin väestöön suhteutettu psykiatrinen sairaansijamäärä on suurempi kuin muissa kunnissa, mutta selvitysmies löytää sille perusteita mm. suurkaupunki-ilmiöihin liittyen. Raporttiin on jäänyt Helsingin sairaansijamäärää koskeva epätarkkuus, jossa psykiatrisen perhehoidon paikkoja pidetään sairaansijoina. Helsingissä psykoosisairastavuus on yleisempää kuin muualla Suomessa keskimäärin ja kaupunkilaisista melkein puolet on yksin asuvia. Lisäksi Helsingissä näkyvät kaupunkiympäristöön liittyvät terveysongelmat kuten alkoholiriippuvuus ja laittomien huumeiden käyttö. Helsingin psykiatristen sairaansijojen määrä on vuosina 2008–2009 vähentynyt vuodeosastoilla tehtyjen korjaustöiden myötä. Helsingin psykiatriassa pidetään tärkeänä sairaalahoitoa korvaavien palvelujen ja ns. intensiivisen avohoidon kehittämistä. Selvitysmiehen esitys sairaalatoiminnan sisällön kehittämisestä on kannatettava.

 

HYKS-psykiatriakeskuksen tehtävät

 

Arvioidessaan HYKS-psykiatriakeskuksen (ent. Hesperian sairaala) tehtävää selvitysmies esittää, että HYKS-psykiatriakeskuksessa tulee kaikille palveluille määrittää väestövastuualue ja siellä tulee suunnitella toteutettavaksi pääasiassa sellaisia toimintoja, joilla on useita alueita, mahdollisesti koko HUSia koskeva väestövastuualue. Selvitysmies esittää Helsingin ja HUSin välisen työnjakosopimuksen uudelleen neuvottelemista.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että HUSin perustamisen yhteydessä vuonna 2000 Helsinki siirsi silloin perustetulle psykiatrian toimialalle eräitä omia toimintojaan, mm. vanhuspsykiatrian ja päihdepsykiatrian palvelut sekä vaikeahoitoisten ja ruotsinkielisten potilaiden vuodeosastot. Siirretyistä helsinkiläisiä palvelemaan tarkoitetuista toiminnoista on sittemmin palautettu takaisin Helsingin kaupungin toiminnaksi kuntoutuspsykiatrian vuodeosastoja sekä päivystystoiminta vuonna 2003. Kaupunginhallitus  katsoo, että ajankohtaisten palvelujärjestelmää koskevien suunnitteluprosessien (esim. terveydenhuoltolain valmistelu) keskeneräisyyden vuoksi ei tässä vaiheessa ole perusteltua lähteä toteuttamaan suuria organisaatiomuutoksia. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että HUS noudattaa nykyistä työnjakosopimusta ns. Helsingin osastojen osalta. Työnjakoseurantaa on mahdollista tiivistää vuosittaisesta puolivuosittaiseksi ja hoitoprosessien yhteensovittamista on tarpeen edelleen jatkaa.

 

Vanhuspsykiatrian palvelut

 

Vanhuspsykiatrian kasvava palvelutarve edellyttää palvelujärjestelmän parantamista erityisesti avohoitopalvelujen osalta, mutta myös osastopaikkojen määrän uudelleen arviointia. Palvelujen parantamisen edellytys on, että koko hoitoketjua sujuvoitetaan perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja muiden keskeisten toimijoiden yhteistyönä. Lisääntyvä palvelutarve edellyttää joustavia konsultaatiopalveluja. Tulevaisuudessa tulisi selvittää HUS-vanhuspsykiatriaan jäävän yksikön mahdollisuus toimia osaamiskeskustyyppisesti koko HUS-aluetta palvellen. Helsingin psykiatrisen avohoidon ulkopuolisessa arvioinnissa ehdotetaan perustason vanhuspsykiatria palautettavaksi kaupungin toiminnaksi.

 

Esitys vanhuspsykiatrian professuurista on kannatettava alan kasvavan koulutustarpeen vuoksi.

 

Ruotsinkieliset palvelut

 

Ruotsinkielinen kuntoutusosasto esitetään sijoitettavaksi HYKS-psykiatriakeskukseen. Helsingin terveyskeskus ei näe voivansa ottaa vastuuta HUS-alueen ruotsinkielisten kuntoutuspalvelujen järjestämisestä tilanteessa, missä ruotsinkielisen henkilöstön rekrytointi on varsin työlästä. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että ruotsinkielisiä aikuispsykiatrian palveluja tarkastellaan pääkaupunkiseutunäkökulmasta.

 

Päihdehuollon ja psykiatrian yhteistyö

 

Raportissa viitataan epätäsmällisesti Mieli 2009-suunnitelmaan ja todetaan, että suunnitelman tavoitteena on koko maan psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdehuollon yhdistäminen. Mieli 2009-suunnitelmassa ehdotetaan kuitenkin vain erikoistason psykiatristen ja päihdehuollon erityispalvelujen avohoitoyksiköiden yhdistämistä. Raportissa ehdotetaan, ettei HUS-alueella ryhdytä toimiin psykiatrisen sairaanhoidon ja päihdehuollon yhdistämiseksi, vaikka toisaalta yhdistämistä perustellaan ja tuodaan esiin tuki halukkaiden alueiden pilotoivalle yhteistyölle. Kaupunginhallituksen mielestä tulisi selvittää mahdollisuus ohjata HUS-päihdepsykiatrian toimintaa nykyistä enemmän osaamiskeskuksen suuntaan ja myös tarkistaa päihdepsykiatrian kohdealuetta. 

 

Päihde- ja mielenterveysongelmien yleisyyden, korkean samanaikaissairastavuuden ja tuoreen kansallisen suunnitelman pohjalta olisi voinut odottaa vielä selkeämpää kannanottoa päihde- ja mielenterveyshoidon nykyistä toimivamman yhteistyökehityksen tukemiseksi. Psykiatriassa ja päihdehoidossa on tarpeen etsiä uusia konkreettisia yhteistyömuotoja ja lisätä liikkuvaa toimintaa. Toiminnallisten yhteistyömallien innovointi voidaan aloittaa jo olemassa olevissa organisaatiorakenteissa.

 

Raporttiin sisältyy väittämä, jonka mukaan päihdehuollon työntekijät suhtautuvat erittäin kriittisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön. Helsingin päihdehuollon toimijoita ei haastateltu lainkaan eikä haastateltujen luettelosta löydy alueellisia päihdehuollon toimijoita. Väittämän perusteet jäävät epäselviksi.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että raportissa maininnalle jäänyt A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaalan asema ja tehtävä tulisi ottaa selvitettäväksi.

 

Raportissa ehdotetaan, että aina sairaaloiden uudisrakentamista suunniteltaessa tutkittaisiin mahdollisuutta sijoittaa avohoidon tiloja samaan rakennukseen ja aina kun avohoidon uusia tilatarpeita esiintyy, selvitettäisiin yhtenä vaihtoehtona sijoittamista sairaalan yhteyteen. Kaupunginhallitus pitää kuitenkin parempana avohoidon mielenterveyspalvelujen sijoittamista perusterveydenhuollon yhteyteen, milloin se on mahdollista. Selvitysmiehen mukaan avohoidon resursseja lisätään sairaanhoitopiirissä 20 % nykyisestä seuraavan 5 -10 vuoden aikana. Helsingin psykiatrian avohoidon ulkopuolisen arvioinnin mukaan Helsingin mielenterveystyötä tulisi ensisijaisesti tukea vahvistamalla perusterveydenhuoltoa. Raportin ansiona on huomion kiinnittäminen arvohoitoon. Avo- ja kotihoidon kehityksen ei pidä olla pelkkää nykyisen toiminnan lisäämistä ja monistamista, vaan tarvitaan uusien toimintamallien käyttöönottoa ja potilasryhmien profilointia. Näin kaikkien asiakasryhmien kohdalla voidaan taata riittävä osaamistaso.

 

Oikeuspsykiatria

 

Selvitysmies ehdottaa, että oikeuspsykiatrinen toiminta siirtyisi kokonaisuudessaan Kellokoskelle ja Helsinkiin jäisi vain oikeuspsykiatrian poliklinikka. Kaupunginhallitus pitää kuitenkin tärkeänä, että helsinkiläisiä potilaita palveleva ns. vaikeahoitoisten potilaiden akuuttihoito-osasto toimii kaupungin alueella psykiatriakeskuksessa.

 

Nuorisopsykiatria

 

Selvitysmies pitää nykyisiä nuorisopsykiatrian kehittämissuunnitelmia järkevinä ja perusteltuina. Kaupunginhallitus katsoo, että avohoidon sisällöllinen kehittäminen on tärkeää ja korostaa erityisesti nuorten perustason mielenterveyspalvelujen riittävyyttä.

 

Nuorten matalan kynnyksen hoitopaikat ja riittävin voimavaroin toimivat moniammatilliset työryhmät ovat tärkeitä. Nuorten päihdepalvelujen ja lastensuojelun näkökulmasta on olennaista riittävä konsultointi diagnostiikan ja hoidon osalta. Psykiatrian toimijoiden tulee tarvittaessa ottaa hoitovastuu nuorisoasemien matalan kynnyksen arvioinnin jälkeen. Nuorten päihde- ja mielenterveysoirehdinnassa korostuu yhteistyön merkitys, koska 80 %:lla päihteillä oireilevista nuorista on myös psykiatrinen sairaus.

 

Kuntoutuskodit ja palveluasuminen

 

Helsingissä palveluasumista on kehitetty Helsingin mielenterveysohjelman linjausten mukaisesti, mutta nykyinen palvelutarjonta ei vastaa tarvetta.  Asumispalveluja koskeva kehittämissuositus on päivitetty vuonna 2008, jolloin pidettiin tärkeänä eri palveluntuottajien roolin selkeyttämistä palveluketjussa. Mielenterveyskuntoutujien asuminen järjestetään ensisijaisesti kuntoutujan omassa kodissa riittävillä tukipalveluilla. Raportissa olisi voitu selkeämmin tuoda esiin palveluasumisen erilaistumisen tärkeys ja lisääntyvä tarve eri asiakasryhmille (mm. päihdeongelmaiset kuntoutujat) tuotettuihin palveluihin.

 

Lopuksi       Kaupunginhallitus toteaa, että tärkeänä kehitystrendinä pidetty erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin yhteistyö puuttuu selvitysmiehen raportista. Toimintaympäristöanalyysissä otetaan huomioon päihdepalvelujen, päihde- ja vanhuspsykiatrian palvelutarpeen kasvu ja mainitaan iäkkäiden henkilöiden päihdeongelmien yleistyminen, mutta ei kasvavan maahanmuuttajaväestön palvelujen kehittämistä.

 

Kehittämisehdotuksista Helsingin kaupungille mahdollisesti koituvat kustannusvaikutukset tulee arvioida tarkemmin ennen suunnitelmien etenemistä.

 

Kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja pöytäkirjanote terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

374 §

SOSIAALI- JA TERVEYSTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTTAMA ASIA: KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTA

 

Khs 2009-581

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

375 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta                                                                   10.3.2009

sosiaalilautakunta                                                                  12.3.2009

 

Samalla kaupunginhallitus ilmoittaa, että sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä 12.3.2009 § 5 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi on otettu terveyslautakunnan tekemä päätös 10.3.2009 § 52.

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

376 §

VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN NUORISOASIAINKESKUKSESSA

 

Khs 2009-492

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa nuorisoasiainkeskuksen erityissuunnittelijan viran (vakanssin numero 047 006) nimikkeen kehittämispäälliköksi.

 

Pöytäkirjanote nuorisoasiainkeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

377 §

OPETUSVIRASTON RUOTSINKIELISEN KOULUTUSLINJAN LINJANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-515

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian maisteri Mikael Flemmichin ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 1.5.2009 lukien 6 042 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin toistaiseksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Mikael Flemmichin on esitettävä kaupungin työterveyshuollon antama tai hyväksymä selvitys terveydellisistä edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Virkaan­ottamispäätös on ehdollinen, kunnes sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote virkaan otetulle ja muille viranhakijoille muutoksenhakuosoituksin sekä opetuslautakunnalle, opetisvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti (liite2).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

378 §

9.3.2009 pöydälle pantu asia

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2009-225

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajakseen Outi Ojalan ja varaedustajakseen Paavo Arhinmäen Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokuntaan.

 

Pöytäkirjanote valituille, hallintokeskukselle ja henkilöstön kehittämispalvelut ‑liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

379 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

5.3.2009

kaupunginmuseon johtokunta

24.2.2009

liikuntalautakunta

10.3.2009

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

10. ja 12.3.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

6., 10 ja 11.3.2009

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

6.3.2009

taidemuseon johtaja

9.3.2009

tietokeskus

 

- johtaja

6.3.2009

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos

23.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

380 §

VT KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: AURINKOMÄEN ASEMAKAAVA-ALUEELLA SIJAITSEVIEN KAHDEN PUURAKENNUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TUTKIMINEN KESÄMAJA-, TYÖHUONE- TAI MUUHUN KÄYTTÖÖN

 

Khs 2008-917

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.3.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-                     toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Helistö) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

381 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: AURINKOMÄEN TILAN RAKENNUSTEN LIITTÄMINEN KUNNALLISTEKNIIKKAAN TARPEELLISIN OSIN

 

Khs 2008-916

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.3.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-                     toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Koskinen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

382 §

VT MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI: JALANKULUN JA PYÖRÄILYN TARPEIDEN HUOMIOIMINEN CANDELA-KAUPPAKESKUKSEN PIHA- JA PYSÄKÖINTIALUETTA TOTEUTETTAESSA

 

Khs 2008-991

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.4.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-                     toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puoskari) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

383 §

HIETAKUMMUN ALA-ASTEEN NÄYTTÄMÖN, MUSIIKKILUOKAN JA LIIKUNNAN PESU- JA PUKUTILOJEN SEKÄ LUOKKIEN KIINTEIDEN KALUSTEIDEN JA OPETTAJIEN KEITTIÖN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-30

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 29.8.2008 päivätyn Hietakummun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 960 huoneisto-m² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana enintään 1,10 miljoonaa euroa ja arvonlisäverollisena 1,34 miljoonaa euroa (RI = 128,2 ja THI = 156,0, 6/2008), edellyttäen, että tilakeskus osoittaa hankkeen puuttuvan rahoituksen käytettävissään olevista vuoden 2009 koulujen peruskorjausmäärärahoista.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle ja opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

384 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MERIMIESELÄKEKASSAN JA PERUSTETTAVIEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN VÄLISISSÄ KIINTEISTÖNLUOVUTUKSISSA

 

Khs 2009-373

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 5.1.2009 tehdyissä apporteissa, joissa Merimieseläkekassa on luovuttanut Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) tontin 38004/5 perustettavalle Asunto Oy Helsingin Vuolukiventie 11:lle ja tontin 38019/1 perustettavalle Asunto Oy Helsingin Kiillekuja 3:lle.

 

Pöytäkirjanote Merimieseläkekassalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

385 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PUISTOLAN AURINKOMÄEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11680)

 

Khs 2007-1697

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle jäljempänä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

386 §

9.3.2009 pöydälle pantu asia

OSAKEYHTIÖ VILHOLAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2447

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2447/526 mukaisena edellyttäen, että hankkeiden toteutuksessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

A-portaaseen sijoitettava hissi:

 

-                     Hissin ovi on sovitettava porrashuoneen arkkitehtuuriin sekä materiaaliltaan, väritykseltään että yksityiskohdiltaan.

 

-                     Porrasaskelmia ei saa leikata.

 

D-portaiseen sijoitettava hissi:

 

-                     D-porrashuone uusine hisseineen suunnitellaan kokonaisuutena. Yksityiskohdat vanhan ja uuden liittymäkohdissa suunnitellaan ja rakennetaan erityisen huolellisesti.

 

-                     Porrashuoneen tilallisesta ilmeestä ja yksityiskohdista tulee yhtä harkittuja kuin alkuperäinen.

 

-                     Porrassyöksyjen keskelle valitaan niin pieni hissi, ettei portaita tarvitsisi leikata yläkerroksissa (kuilun leveys n. 75 cm).

 

-                     Hissi ja sen rakenteet on sovitettava materiaaleiltaan, väritykseltään ja yksityiskohdiltaan porrashuoneen arkkitehtuuriin.

 

Rakennusvalvontavirasto ja tarvittaessa kaupunginmuseo ohjaavat hissin ja porrashuoneen suunnittelua siten, että edellä mainitut ehdot täyttyvät.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

387 §

9.3.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY NORMA BOSTADS AB:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-988

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Norma Bostads Ab:lle haettuun toimenpiteeseen 8. kaupunginosan korttelin nro 149 tontille nro 10 ehdolla, että hissien rakentamismahdollisuus tutkitaan siten, että porrashuoneiden arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja ei turmella, esimerkiksi sijoittamalla hissit rakennuksen rungon ulkopuolelle pihanpuoleiselle julkisivulle.

 

Mikäli jälkiasennushissit sijoitetaan porrashuoneisiin, jälkiasennushissien suunnittelua tulee jatkaa ottaen huomioon seuraavat ehdot:

 

-                     Hissit tulee sijoittaa porrashuoneisiin harkiten ja erityisen hyvää rakentamistapaa noudattaen. Korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä niin, että uusista lisäyksistä vanhaan rakennukseen tulee arkkitehtonisesti korkeatasoinen kerrostuma rakennuksen historiaan.

 

-                     Ratkaisujen tulee olla laadukkaita ja niiden tulee soveltua rakennuksen arkkitehtuuriin. Ratkaisut eivät saa muuttaa porrashuoneen tilallisuutta eivätkä turmella porrashuoneiden tai rakennuksen arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja. Ratkaisujen tulee olla realistisesti toteutettavissa.

 

-                     Hissikokonaisuuksien yksityiskohdat, materiaalit ja väritys tulee suunnitella porrashuoneen arkkitehtuuriin sopiviksi.

 

Rakennusvalvontavirasto ja tarvittaessa kaupunginmuseo ohjaa hissien ja porrashuoneiden suunnittelua siten, että edellä mainitut ehdot täyttyvät.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

388 §

MUUTOKSEN HAKEMINEN RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN TOIMENPIDELUPAA KOSKEVASSA ASIASSA (TIIRASAARENTIE 8, LAUTTASAARI)

 

Khs 2009-596

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että rakennuslautakunnan 17.2.2009 pöytäkirjan 60 §:n kohdalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen hallintokeskuksen oikeuspalvelujen 13.3.2009 antamasta lausuntoluonnoksesta (pv 20.3.2009) ilmenevin perustein.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalvelut -osastolle valituksen laatimista ja jättämistä varten sekä rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

389 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.3.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

5.3.2009

 

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

368 §

Ärende bordlagt 9.3.2009

VAL AV FÖRETRÄDARE FÖR STADSSTYRELSEN I

DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET HELSINGFORS

STADS EKONOMIFÖRVALTNINGSTJÄNST

 

Stn 2009-225

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt utse Jan D. Oker-Blom till sin företrädare i direktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst och Mika Ebeling till ersättare för honom.

 

Protokollsutdrag till de utsedda, till förvaltningscentralen och till affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten.

 

Tilläggsuppgifter:

Ratasvuori Eila, förvaltningsdirektör, telefon 310 36060

 

Översättning:

377 §

TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM LINJEDIREKTÖR VID

UTBILDNINGSVERKETS LINJE FÖR SVENSK UTBILDNING

 

Stn 2009-515

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anställa filosofie magister Mikael Flemmich för tjänsten som linjedirektör vid linjen för svensk utbildning med en totallön på 6 042 euro i månaden, räknat från 1.5.2009 tills vidare.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt att Mikael Flemmich ska förete en av stadens företagshälsovård utfärdad eller godkänd utredning om sina hälsomässiga förutsättningar att handha de uppgifter som hör till tjänsten. Anställningsbeslutet är villkorligt tills biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet på basis av utredningen har fastställt anställningen av tjänsteinnehavaren. Utredningen ska företes inom en månad räknat från den dag tjänsteinnehavaren fått del av beslutet om anställning.

 


Protokollsutdrag med anvisningar om sökande av ändring till den som anställts för tjänsten och till de övriga som sökt tjänsten och protokollsutdrag till utbildningsnämnden, utbildningsverket, personalcentralen och ekonomi- och planeringscentralen.

 

– – –

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

380 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KIMMO

HELISTÖ: UTREDNING AV OM TVÅ TRÄHUS INOM

DETALJPLANEOMRÅDET FÖR SOLBACKA KAN BEVARAS SOM

SOMMARSTUGA, ARBETSRUM FÖR KONSTNÄRER ELLER

ANDRA ÄNDAMÅL

 

Stn 2008-917

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.3.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Helistö) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


Översättning:

381 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: ANSLUTNING AV BYGGNADERNA PÅ LÄGENHETEN

SOLBACKA TILL KOMMUNALTEKNISKA ANORDNINGAR I

BEHÖVLIG UTSTRÄCKNING

 

Stn 2008-916

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.3.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

382 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARI

PUOSKARI: BEAKTANDE AV GÅNG- OCH CYKELTRAFIKENS

BEHOV VID ANLÄGGNINGEN AV GÅRDSPLANEN OCH

PARKERINGSPLATSEN VID KÖPCENTRET CANDELA

 

Stn 2008-991

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.4.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Puoskari) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Terhi Peltokorpi

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  24.3.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 362-366, 369-375, 379-382, 385 ja 387-389 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 386 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 384 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

362-366, 369-375, 379-382, 385 och 387-389 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

386 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

384 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.