Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

11

23.2.2009 pöydälle pantu asia
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aluehallinnon uudistamishankkeessa

1

 

12

Kaupunginhallituksen virkamatka Iso-Britanniaan

7

 

13

Kaupunginvaltuuston 25.2.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

9

 


11

23.2.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKKEESSA

 

Khs 2009-239

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee antaa seuraavan lausunnon:

 

Valtion aluehallinnon kokoaminen kahteen viranomaiseen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä aluehallintovirastoihin, on perusteltua työnjaon täsmentämiseksi, päällekkäisyyksien poistamiseksi ja hallintoviranomaisten määrän vähentämiseksi. Ajan myötä tavoitteiden toteutuminen tehostaa asioiden käsittelyä, viranomaisten välistä yhteistyötä ja asiakaspalvelua.

 

Uudenmaan maakuntaraja tulee saada yhdenmukaiseksi myös valtion aluehallinnon viranomaisten toimialueiden rajojen kanssa. Uusi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) tulee toimimaan kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Keskuksen toimialueeseen kuuluisivat esityksen mukaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat. Pääkaupunkiseutu korostaa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen yhdistämisen välttämättömyyttä myös erityisesti maakuntakaavoituksen näkökulmasta. Uudenmaan liitto on käynnistänyt uuden vaihemaakuntakaavan laadinnan.

 

Erityisesti pääkaupunkiseudun näkökulmasta on hyvä, että alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävissä ja resurssien kohdentamisessa huomioidaan myös työvoiman maahanmuutto. Elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskus edistäisi ehdotuksen mukaan yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimivuutta, osaamista ja kulttuuria, liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä työvoiman maahanmuuttoa alueelle. Monet edellä mainituista tehtävistä edellyttävät tiivistä yhteistyötä suoraan seudun kuntien kanssa.

 

Aluehallinnon lupa- ja muiden valvontaviranomaistehtävien hoito tulee olla mahdollisimman lähellä asukkaita ja toimijoita. Sähköisen yhteispalvelujärjestelmän kehittäminen tuo viranomaisten yhteispalveluun runsaasti uusia mahdollisuuksia. Olisi ollut toivottavaa, että tämä aluehallinnon uudistushankkeessa olisi tuotu voimakkaammin esille.

 

Maakunnan liittoja koskevat ehdotukset

 

Ehdotetut uudistukset vahvistaisivat merkittävästi maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena. Kansanvaltainen ohjaus toteutuu kuitenkin parhaiten kunnallista itsehallintoa vahvistamalla.

 

Maakuntaliittojen asema ja tehtävät aluekehityksessä edellyttävät toisaalla myös maakuntaliittojen ja yleisemminkin kuntayhtymien ohjausjärjestelmän uudelleen arviointia. Tämä on merkittävä puute aluehallinnon uudistusta koskevassa esityksessä. Nykyisellään kuntayhtymien päätösvalta suurimpien omistajakuntien osalta on supistettu äänileikkurilla pienemmäksi kuin niiden suhteellinen väestöosuus ja tosiasiallinen maksuosuus edellyttäisivät. Kunnilla tulee olla niiden väestöpohjan ja maksuosuuden mukainen ääniosuus kuntayhtymänä toimivan maakuntaliiton päätöksenteossa.

 

Maakuntasuunnitelman ja siihen liittyvän toteuttamissuunnitelman velvoitettavuutta ei tule lisätä ehdotetulla tavalla. Ehdotukseen sisältyvä lausuntopyyntömenettely lisäisi myös turhaa byrokratiaa, hidastaisi toimenpiteiden toimeenpanoa ja heikentäisi osaltaan metropolialueen kaupunkien reagointikykyä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Maakuntasuunnittelun ja metropolipolitiikan aiesopimuskäytännön yhteensopivuus tulee varmistaa ja niin, että Helsingin seudun kuntien suorat neuvotteluyhteydet valtioon säilytetään.

 

Kaupunginhallitus ei kannata maakunnan liitolle ehdotettuja uusia tehtäviä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja koulutuksen ennakoinnissa.

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on ollut lakiin perustuvana Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) tehtävänä. Valtionvarainministeriössä on valmisteilla lakiesitys, jolla ns.YTV-laki kumotaan vuoden 2010 alusta ja pääkaupunkiseudun kunnille asetetaan yhteistoimintavelvoite jätehuollon ja joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Lain nojalla perustettavan Helsingin seudun joukkoliikenteen kuntayhtymän tehtävänä on myös liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevien suunnitelmien laadinta. Kuntayhtymällä on siihen sekä tarpeelliset resurssit että osaaminen.  Uusi kuntayhtymä voi hoitaa tehtävänsä myös aikaisempaa laaja-alaisemmin, kun Helsingin seudun joukkoliikenteen kuntayhtymään voivat jatkossa liittyä myös muut Helsingin seudun kunnat niin, että kuntayhtymän jäseninä on neljätoista kuntaa.

 

YTV on käynnistänyt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2011 laadinnan ja hyväksynyt suunnitelman puiteohjelman. Uusi Helsingin seudun joukkoliikennekuntayhtymä tulee vastaamaan edellä selostetun mukaisesti tämän suunnitelman laadinnasta vuoden 2010 alusta lukien.

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jo pitkään hyvässä yhteistyössä keskenään ennakoineet alueen koulutustarpeita sekä kehittäneet alueellista koulutusta ja tutkimustoimintaa. Pääkaupunkiseudun kaupunginhallitukset hyväksyivät joulukuussa 2008 metropolialueen kansainvälisen kilpailukykystrategian kehittämislinjaukset. Keskeisenä painopisteenä on huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seudulla. Erityisesti kehitetään toimintamallia koulutustarjonnan ennakointimenetelmien vakiinnuttamiseksi yhdessä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Maakunnan liiton tehtäviä ei pidä laajentaa ehdotetulla tavalla koulutuksen ennakoinnissa ja suunnittelussa.

 

Yhteistoiminta-alueet

 

Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä tarpeellisena uuden päätöksentekotason ja maakuntaliittojen yhteisen toimielimen luomista aluekehittämiseen.

 

Ehdotuksessa ei ole selkeästi määritelty yhteistoiminta-alueen tehtäviä. On vaikea nähdä mitään konkreettisia ylimaakunnallisia yhteisiä tehtäviä, joihin tarvittaisiin uutta päätöksentekotasoa.

 

Metropolialueen erityisasema ja metropolipolitiikka

 

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on esittänyt aluehallinnon uudistushankkeen valmisteluvaiheessa maaliskuussa 2008 kannanottonaan, että uudistuksessa tulee ottaa huomioon pääkaupunkiseudun erityisasema ja Helsingin seudun kuntien yhdessä luomat sopimuksiin perustuvat yhteistoimintarakenteet ja tiivis yhteistyö. Metropolialueen roolin ja tehtävien edellyttämä erillisratkaisu toteutuu parhaiten metropolipolitiikan kautta.

 

Metropolipolitiikan tähänastiset aiesopimukset ovat osoittautuneet hyviksi kaupunkipoliittisiksi välineiksi ja edistäneet kaupunkiseudun ja valtion kumppanuuden kehittymistä. Kaupunginhallitus kannattaa tämän menettelytavan jatkamista muidenkin metropolipolitiikan tavoitteiden ja kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. Maankäyttöön, liikenteeseen ja asumiseen liittyvien aiesopimusten lisäksi parhaillaan valmistellaan yhteistyössä useita metropolipolitiikan kärkihankkeisiin liittyviä aiesopimuksia seudun kansainvälisen kilpailukyvyn, maahanmuuttajien työllistymisen ja kotouttamisen sekä tutkimusyhteistyön kehittämiseksi.

Yhteenveto

 

Lopuksi kaupunginhallitus korostaa, ettei kunnille tulisi vaikeassa taloustilanteessa ja tulevien väestörakenteen muutoksesta aiheutuvien haasteiden edessä lisätä uusia velvoitteita, joita aluekehityslainsäädännön ehdotukset tulisivat käytännössä merkitsemään. Maakunnan liitoille ehdotetaan siirrettäväksi tehtäviä valtionhallinnosta ja muutenkin puututaan niiden tehtäväkenttään sekä ehdotetaan uusia elimiä väliportaan hallintoon.

 

Kaupunginhallitus huomauttaa, ettei kuntarahoitteisten maakuntaliittojen tehtäviä tule lisätä ilman perusteellista selvitystä lisätehtävien vaikutuksista resurssitarpeisiin. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole arvioitu vaikutuksia kuntataloudelle. Valtion tuottavuusohjelmaa ei myöskään tule toteuttaa kuntien kustannuksella.

 

Kirje valtiovarainministeriölle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausuntopyyntö

 

Liite 2

Aluehallinnon uudistamishankkeen hallituksen esitysluonnos

 

Valtiovarainministeriö pyytää (2.2.2009) mm. kunnilta lausuntoa aluehallinnon uudistamishankeen HE-luonnoksesta 27.2.2009 mennessä.

 

./.                   Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi ovat esityslistan liitteinä 1 ja 2. Valtiovarainministeriön verkkosivuilta ne löytyvät osoitteesta

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20090203ALKUha/name.jsp.

 

Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU-hanke) tavoitteena on uudistaa laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto.

 

Vs. Kj toteaa, että kuntien näkökulmasta uudistushankkeessa on keskeistä erityisesti aluekehityslain ehdotetut muutokset maakunnan liittojen tehtävissä ja uusien yhteistoiminta-alueiden perustamiseksi.

 

Maakunnan liittojen tehtävät

 

Maakuntaohjelmien velvoittavuutta vahvistettaisiin aluekehittämislain muutoksin ja maakunnan liitoille siirrettäisiin valtion aluehallinnosta alueiden kehittämistehtäviä.  Tavoitteena on lisätä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman säädösperusteista velvoittavuutta valtion alueviranomaisiin nähden sekä maakunnan liiton päätösvaltaa aluekehittämisrahoituksen käytössä.  Muutosehdotus lisäisi maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien merkitystä alueiden kehittämisessä. Niiden asema lähenisi maakuntakaavan asemaa.  Viranomaisten, joiden ohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat tulisi ottaa huomioon, piiri laajenisi valtion viranomaisista myös kuntien viranomaisiin.

 

Maakunnan liittojen tehtäviä esitetään laajennettavaksi niin, että niiden vastuulle tulisi käynnistää suunnitteluprosessit ja johtaa niihin liittyvä yhteistyötä alueellisten pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointia, liikennejärjestelmää sekä laaja-alaista luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimiseksi. Maakunnan liitto koordinoisi näiden suunnitelmien alueellista laatimista.

 

Lakiehdotuksen mukaan maakunnan liitto vastaisi alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin ja osana valtakunnallista kehittämis- ja suunnittelutoimintaa alueellisen koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämisen, alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen sekä alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimisen yhteensovittamisesta.

 

Lisäksi maakunnan liitto laatisi kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen, edistäisi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua yhteispalvelua alueellaan sekä asettaisi alueelliset taidetoimikunnat ja liikuntaneuvostot.

 

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet

 

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan järjestämiseksi maa jaettaisiin maakuntien yhteistoiminta-alueisiin. Yhteistoiminta-alueen päätösvaltaa käyttäisi maakunnan liittojen yhteinen toimielin tai maakunnan liittojen valtuustot yhtäpitävin päätöksin.

 

Suunnitelmien mukaan Uudenmaan liitto muodostaisi yhteistoiminta-alueen yhdessä kolmen muun maankunnan liiton kanssa. Yhteistoiminnan piiriin kuuluisivat esityksen mukaan tehtävät, jotka olisivat alueen pitkäjänteisen kehittäminen kannalta merkittäviä, sisältyisivät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sekä koskisivat yhteistoiminta-aluetta yhteisesti.

 

Lakiehdotuksen mukaan valtion ja kuntien viranomaisten tulisi ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista.

 

Viranomaisten olisi pyydettävä maakunnan liitolta lausunto sellaisista alueen kehittämisen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä, jotka merkittävästi poikkeavat maakuntaohjelmasta tai eivät sisälly maakuntaohjelmaan, sekä arvioitava niiden vaikutuksia alueen kehitykseen. Jos viranomainen aikoisi poiketa maakunnan liiton lausunnosta, sen on perusteltava poikkeaminen neuvoteltuaan sitä ennen asiasta maakunnan liiton kanssa.

 

Vs. Kj toteaa edelleen, että aluehallinnon uudistamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2009 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2010 alusta lukien.

 

 

 

 


12

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA ISO-BRITANNIAAN

 

Khs 2009-390

 

VS. KJ                                                     Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Iso-Britanniaan, Liverpooliin 23 - 25.6.2009. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03, vieraanvaraisuus, virkamatkat, kaupunginjohtajan käytettäväksi, alakohdalta 01 virkamatkakustannukset ja alakohdalta 02 edustusmenot, vastuualueelta 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille sekä hallintokeskukselle (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

 

Vs. kj toteaa, että päätösehdotuksessa esitetään Khn virkamatkan tekemistä Iso-Britanniaan, Liverpooliin 23-25. kesäkuuta 2009, tiistaista torstaihin. Liverpool oli aikoinaan merkittävä satama- ja teollisuuskaupunki, jota talouden rakennemuutos ankarasti koetteli. Nyt kaupunki on uudessa nousussa ja on merkittävä talouden, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Liverpool oli myös Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2008. Matkan tarkoituksena on tutustua mm. Liverpoolin telakka-alueiden ja kaupunkikeskustan uudistamiseen ja elävöittämiseen, kaupungin talouden ja kulttuurin kehittämiseen, monikulttuurisuuteen, kaupunki- ja yliopistoyhteistyöhön. Liverpoolin John Moores yliopisto on merkittävä kaupunkitutkimuksen keskus Euroopassa.

 

Tarkoituksena on, että matkalle osallistuvat Khn jäsenet, Kvston puheenjohtajisto ja ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole Khn jäseniä. Tämän lisäksi matkalle osallistuvat kaupunginjohtajisto sekä edustajia hallintokeskuksesta, talous- ja suunnittelukeskuksesta ja matkan teemoihin liittyvistä hallintokunnista.

 

Matka- ja majoituskustannukset ovat noin 800 euroa osanottajaa kohden, lisäksi tulevat kuljetukset ja ateriat paikan päällä. Kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen jäsenten, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston ja johtajiston osalta virkamatkoihin ja edustusmenoihin varatusta määrärahasta. Hallintokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä muiden virastojen edustajien matkakustannukset maksetaan asianomaisten virastojen määrärahoista.

 

Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia virkamatkoja.

 

 

 

 


13

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.2.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 25.2.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

4                   Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9–70             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

71–72           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveyshuollon palvelujen tuottamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen oikeuspalvelujen, henkilöstökeskuksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yritystyöterveyshuollon toimintojen ja omaisuuden luovuttamiseen ja yhdistämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että kaupunginhallitus voi niistä päättää myöhemmin erikseen.

Pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskukselle. 

 

73–75           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

76                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le ja rakennuslautakunnalle.

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

77–78           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012