HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

8 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

23.2.2009 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lisälainan myöntäminen Varma Tennisklubi VTK ry:lle

3

 

4

Eron myöntäminen Marjatta Raunilalle kaupunginsihteerin virasta

5

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

* Salassa pidettäviä liitteitä *
Huslabin oikaisuvaatimus kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintapäätöksestä

6

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Lausunto opetusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi perusopetuslain muuttamisesta

17

 

2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

24

 

3

Viranhaltijoille ja työntekijöille suoritettavat kokouspalkkiot

29

 

4

16.2.2009 pöydälle pantu asia
Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

31

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Viikin korttelin 36114 ja tontin 36116/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11861)

35

 

2

Laajasalon tonttien 49109/1 ja 24 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11788)

40

 

3

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä tehdyistä valituksista Pihlajamäen asemakaava-asiassa (nro 11520)

52

 

4

Vt Antti Vuorelan toivomusponsi: Kalkkivuorentien hidasteiden toteuttamisen kiirehtiminen

59

 

5

Asuinkerrostalotontin varaaminen Laajasalosta Asunto Oy Helsingin Viikingille vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten

62

 

6

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemus

66

 

7

16.2.2009 pöydälle pantu asia
Högstadieskolan Lönkanin, Tölö Gymnasiumin ja Sandelsin rakennusten kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

70

 

8

16.2.2009 pöydälle pantu asia
Vt Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Asukasyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus käyttää yleisten kulkureittien varrella olevia ostoskeskusten ulkotiloja

75

 

9

16.2.2009 pöydälle pantu asia
Asuntotonttien varaaminen

77

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Ojala) ja Krohnin (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VARMA TENNISKLUBI VTK RY:LLE

 

Khs 2009-231

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää Varma Tennisklubi VTK ry:lle 100 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Konalan tennishallin rakentamisen lisärahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi hallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

Varma Tennisklubi VTK ry anoo (18.11.2008) Konalan tennishallin rakentamiseen 160 000 euron suuruista lisälainaa hallin rakennuskustannusten noustua alkuperäisestä kustannusarviosta 400 000 euroa.

 

Liikuntalautakunta toteaa (27.1.2009) mm., että Varma Tennisklubi on toiminut ylipainehallissa vuodesta 1995 lähtien liikuntaviraston vuokraamalla tontilla Konalassa. Lisäksi tontilla on tilapäinen huoltorakennus. Tennisklubi vuokraa lähialueen asukkaille tennisvuoroja sekä järjestää paljon tennisvalmennusta ja –opetusta.

 

Varma Tennisklubi rakensi viime vuonna kuplahallin yhteyteen kahden tenniskentän kiinteän hallin oheistiloineen. Rakentamisen mahdollistava vuokrasopimuksen muutos hyväksyttiin liikuntalautakunnassa 12.6.2007 ja kaupunginvaltuusto myönsi hallille lainaa 288 000 euroa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 29.8.2007. Uusi halli on otettu käyttöön 31.12.2008.

 

Hallin kustannukset ovat kasvaneet alkuperäisestä 722 000 eurosta (alv 0 %) tarkistettujen lukujen mukaan 1 100 000 euroon. Kustannusten kohoamisen ovat aiheuttaneet mm. suunniteltua suuremmat maanvahvistustyöt, jo 1. vaiheessa suoritettu sosiaalitilojen rakentaminen sekä LVI-töiden lisäkustannukset.

 

Pankki on rahoittanut kustannusten noususta 200 000 euroa ja tässä esitetään hakijan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta, että kaupunki myöntäisi tennishallin rakentamiselle 100 000 euron lisälainan. Tällöin hankkeen kokonaisrahoitus muodostuisi seuraavasti:

 

omat varat

132 000

valtionavustus

  90 000

kaupungin laina

388 000 (alkuperäinen laina 288 000)

pankkilaina

490 000

 

Kokonaisrahoitus on tällöin kaupungin lisälainasta huolimatta yleisesti käytettyjen omarahoitusvaateiden mukainen eikä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston kokonaislainamäärä ylitä käytäntönä ollutta 40 prosenttia hankkeen kokonaishinnasta. Lisälainasta on neuvoteltu kaupungin varainhallinnan kanssa.

 

Liikuntalautakunta esittää, että Varma Tennisklubi VTK ry:lle myönnetään urheilu- ja ulkoilurahastosta 100 000 euron lisälaina.

 

Kj toteaa, että lainan myöntäminen rakentamisen loppulaskujen maksamiseen on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon myös rahalaitoksen lisärahoituksen osuuden. Laina tulisi myöntää samoin ehdoin kuin aiempi laina. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on varoja lainojen myöntämiseen 21,1 milj. euroa ja päätösehdotuksen mukainen korko 30.6.2009 saakka 5,00 %.

 

 

 

 


4

ERON MYÖNTÄMINEN MARJATTA RAUNILALLE KAUPUNGINSIHTEERIN VIRASTA

 

Khs 2009-349

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee myöntää Marjatta Raunilalle eron sivistys- ja henkilöstötoimen kaupunginsihteerin virasta 1.3.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginsihteerin virka  (vakanssinro 016619) jätetään täyttämättä.

 

Pöytäkirjanote Marjatta Raunilalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

Kj toteaa Marjatta Raunilan pyytäneen 19.2.2009 eroa kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti 2.2.2009 (145 §) perustaa hallintokeskukseen uuden kaupunginsihteerin viran ja kehotti hallintokeskusta julistamaan sen julkisesti haettavaksi. Virka perustettiin korvaamaan nyt esillä oleva kaupunginsihteerin virka, joka oli tulossa avoimeksi eläköitymisprosessin päätyttyä ja joka oli avoimeksi tultuaan tarkoitus lakkauttaa. Tämän vuoksi Raunilan eläkkeelle jäämisen johdosta avoimeksi jäävä kaupunginsihteerin virka jätetään täyttämättä.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden (25.2.2008) mukaan esitys virkojen lakkauttamisesta on tarkoituksenmukaisinta tehdä seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen yhteydessä. Näin menetellään nyt täyttämättä jätettävän kaupunginsihteerin viran osalta vuoden 2010 talousarvioehdotuksen yhteydessä.

 

 

 

 


1

HUSLABIN OIKAISUVAATIMUS KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2008-2606

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hylätä esityslistalta ilmenevin perustein Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huslab-liike­laitoksen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 15.12.2008 § 1517 tekemästä kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintapäätöksestä.

 

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista annetun lain 82 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on tämän lain vastainen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huslab-liikelaitokselle (asiamies) valitusosoituksin ja jäljennöksin esityslistatekstistä sekä jäljennöksin esityslistatekstistä Vita-Terveys­palvelut Oy:lle, Suomen terveystalo Diagnostiikka Oy:lle, Syöpäjärjestöjen poliklinikalle (Suomen syöpäyhdistys ry), terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle, hankintakeskukselle (Anne Brax) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslab-liikelaitoksen oikaisuvaatimus 12.1.2009

 

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen liite, muistio 16.4.2008

 

Liite 3

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslab-liikelaitoksen lausuma 9.2.2009

 

Liite 4

VITA-Terveyspalvelut Oy:n lausuma 11.2.2009

 

Liite 5

Salassa pidettävä liite JulkL 6 luku 24 § 1 mom. 20 k.

 

Liite 6

Salassa pidettävä liite JulkL 6 luku 24 § 1 mom. 20 k.

 

Liite 7

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslab-liikelaitoksen lausuman täydennys 13.2.2009

 

Liite 8

Salassa pidettävä liite JulkL 6 luku 24 § 1 mom. 20 k.

 

Khs päätti 8.12.2008 § 1480 ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan 2.12.2008 § 355 tekemän päätöksen kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinnasta. Khs päätti 15.12.2008 § 1517 kumota terveyslautakunnan päätöksen 2.12.2008 § 355 ja tehdä seuraavan päätöksen kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimuksista:

 

1                          Sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjouspyyntöä vastaamattomana Syöpäjärjestöjen poliklinikan tarjouksen.

2                          Hankkia kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimukset ajalla 1.1.2009 – 31.12.2011 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Vita-Terveyspalvelut Oy:ltä, y-tunnus 0973282-2, hintaan 21,80 euroa/tutkimus. Jos tutkimukseen yhden kalenterivuoden aikana osallistuu yli 75 % ao. kalenterivuonna tutkimukseen kutsutuista, niin tästä ylimenevästä osasta palvelun tuottaja saa lisäksi tutkimuksen yksikköhintaan 20 %:n korotuksen.

3                          Todeta, että tilaaja ja toimittaja voivat keskenään sopia suoraa hankintaa käyttäen palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä enintään kahden (2) vuoden ajaksi (optiokausi).

4                          Määrätä, että tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen allekirjoittaa terveyskeskuksen toimitusjohtaja ja että kohdassa 3 tarkoitetun päätöksen option käyttämisestä tekee terveyskeskuksen toimitusjohtaja.

5                          Todeta, että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

./.                   Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huslab-liikelaitos teki (12.1.2009) Khn päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja vaatii, että Khs kumoaa päätöksensä, keskeyttää kyseisen hankinnan ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan mm. tarjouspyynnössä asetetuilla riittämättömillä laatuvaatimuksilla. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteinä 1 - 2.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut (26.1.2009) on antanut yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa oikaisuvaatimuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä sekä kunnan jäsen että asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

Oikaisuvaatimus voidaan kuntalain mukaan tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Oikeuspalvelut toteaa kuitenkin, että julkisia hankintoja koskevissa asioissa oikaisuvaatimuksen käsittelijän harkintavaltaa on rajoitettu siten, että tarjouksista on valittava tarjouspyynnön valintaperusteen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

 

Kuntalain 93 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen lähetetään kuntalain 95 §:n mukaan asianosaiselle erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi 29.12.2008 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslab-liikelaitos (jäljempänä Hus) on asianosaisena jättänyt oikaisuvaatimuksensa kaupunginhallitukselle 12.1.2009. Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa oikealle toimielimelle.

 

Husin oikaisuvaatimuksen perustelut

Päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) vastainen

 

Hus katsoo, että:

 

-          Vita-Terveyspalvelut Oy:n (jäljempänä Vita) tarjous olisi pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksesta puuttuivat tiedot Vitan alihankkijoiden sellaisesta laatujärjestelmästä, joka sisältää asiakaspalautejärjestelmän;

-          Suomen Terveystalo Oy:n tarjous olisi pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksesta puuttuivat tiedot asiantuntijoiden pätevyyksistä;

-          hankinta olisi pitänyt keskeyttää, koska:

 

-          tarjouspyynnössä yhdeksi tarjousten vertailuperusteeksi mainittu ”ajanvaraukseen yhtä aikaa osallistuvien henkilöiden keskimääräinen määrä” oli ilmaistu niin epäselvästi, että tarjoajat eivät voineet tietää, miten tarjouksia tältä osin tullaan arvioimaan;

-          tarjouspyynnössä ei ollut otettu riittävästi huomioon hankittavien laboratoriopalveluiden laatua.

 

Päätös on erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 10 §:n vastainen

 

Husin mielestä kaupunki on jättänyt noudattamatta Husin erikoissairaanhoitolain 10 §:n nojalla syöpäseulonnoista antamaa laboratoriopalveluiden laatukriteereitä koskevaa ohjausta, joka on oikaisuvaatimuksen liitteenä.

 

Päätös on epätarkoituksenmukainen

 

Hus katsoo, että pääkaupunkiseudun yhteistyötä koskevat linjaukset ja Husin esittämien laatukriteerien sivuuttaminen tarjousvertailussa edellyttäisivät päätöksen kumoamista epätarkoituksenmukaisena.

 

Päätös hankintalain kannalta tarkasteltuna

Tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen hylkäämistä koskeva periaate

 

Hankintalainsäädännön ja markkinaoikeuden vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen silloin, kun tarjouksessa oleva virhe tai puute johtaa siihen, että tarjous ei ole vertailukelpoinen muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

 

Vitan tarjous

 

Vitan tarjous on ollut jossain määrin ristiriitainen alihankinnan käyttämisen osalta, minkä vuoksi terveyskeskus on pyytänyt Vitalta asiasta lisäselvityksiä. Kyseiset Vitan tarjouksen kohdat eivät siis ole koskeneet tarjousten vertailukelpoisuuteen vaikuttavia seikkoja vaan tarjoajan soveltuvuuden eli suorituskyvyn arviointia.

 

Julkisista hankinnoista annetun lain 56 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään tarjoajan soveltuvuutta koskevia selvityksiä ja muita asiakirjoja. Harkitessaan tämän mahdollisuuden käyttämistä, hankintayksikön on otettava huomioon suhteellisuuden ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaate.

 

Oikeuspalveluiden käsityksen mukaan tarjouspyynnön 6.2 –kohta, jonka mukaan tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan pois tarjouskilpailusta, ei ole estänyt terveyskeskusta pyytämästä Vitalta sen soveltuvuutta koskevia täsmennyksiä.

 

Terveyskeskus ei ole pyytänyt Vitan soveltuvuutta koskevia täydennyksiä, sillä Vitan antamista täsmennyksistä kävi ilmi, että täydennyksiin ei ollut tarvetta.

 

Tältä osin oikeuspalvelut toteaa vielä, että Vitan asiakaspalautejärjestelmän sisältävä laatujärjestelmä, jonka kohdetta ja vähimmäissisältöä ei ole määritelty tarjouspyynnössä, on Vitan ilmoituksen mukaan kattanut koko seulontaprosessin. Tämän vuoksi ja koska seulonta-asiakkaat asioivat ainoastaan Vitan kanssa, tarjouspyyntöä on tulkittu niin, että alihankkijoiden ei ole tarvinnut esittää erillistä selvitystä mainitusta laatujärjestelmästään.

 

Suomen Terveystalo Oy:n tarjous

 

Tarjouspyynnön 6.3 –kohdan mukaan tarjoukseen tuli liittää ”selvitys palvelusta vastaavien henkilöiden koulutuksesta, laillistuksesta ja työkokemuksesta”. Suomen Terveystalo Oy:n tarjoukseen kuuluneesta selvityksestä puuttui maininta palvelusta vastaavan henkilön laillistuksesta.

 

Oikeuspalvelut katsoo hankintalain 56 §:n 4 momentin ja hankinnoissa noudatettavan suhteellisuusperiaatteen nojalla, että terveyskeskus ei ole menetellyt Husia syrjivästi, kun se on pyytänyt Suomen Terveystalo Oy:tä täydentämään soveltuvuuttaan koskevaa selvitystä edellä kerrotulta, vähäisenä pidettävältä osin.

 

Tarjouspyynnön väitetty epäselvyys ja laatukriteerien puutteellisuus hankinnan keskeyttämisen perusteina

 

Tarjouspyynnön 8.2 –kohdan mukaan palvelun laadun vertailuperusteeksi on asetettu:

 

”Ajanvaraukseen yhtä aikaa osallistuvien henkilöiden määrä keskimäärin klo 8 – 16, enintään 5 pistettä.

Tarjoaja, jolla on klo 8 – 16 eniten työntekijöitä ajanvarauksessa (keskimääräinen yhtäaikainen työntekijämäärä klo 8 – 16) saa 5 pistettä.

Muut tarjoajat saavat pisteitä seuraavan kaavan mukaan: tarjoajan keskimääräinen yhtäaikainen henkilömäärä ajanvarauksessa (X) jaettuna suurimmalla keskimääräisellä yhtäaikaisella henkilömäärällä ajanvarauksessa (Y) kerrottuna viidellä.

 

Keskimääräistä henkilömäärää laskettaessa otetaan kunkin henkilön osalta huomioon se osuus, mikä osuus hänen työpanoksestaan kohdistuu tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamiseen.”

 

Vaikka edellä mainittu vertailuperuste on pisteiden laskemisen osalta ollut jossain määrin epäselvä, se ei kuitenkaan ole johtanut siihen, että kaupunki ei olisi voinut valita itselleen tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Tämän vuoksi kyseistä epäselvyyttä ei voida pitää perusteena hankinnan keskeyttämiselle.

 

Terveyskeskuksen asiantuntijalta saadun selvityksen mukaan laboratoriopalveluiden kliinistä laatua koskevia seikkoja ei ole ollut mahdollista käyttää tarjousten vertailuperusteina. Tämän vuoksi niiden puuttumista tarjouspyynnöstä ei voida pitää laillisena perusteena keskeyttää hankinta.

 

Päätös erikoissairaanhoitolain kannalta tarkasteltuna

 

Erikoissairaanhoitolain 10 §:n 3 momentin mukaan ”Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee.....vastata terveyskeskuksen tuottamien laboratorio- ja kuvantamispalveluiden......kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta.”

 

Edellä kerrottu lainkohta ei edes sanamuotonsa perusteella sovellu nyt käsiteltävään tilanteeseen, koska terveyskeskus ei tuota seulontapalveluja itse. Hankintalainsäädännön periaatteiden mukaan taas kaupunki päättää itse, millaisin ehdoin se hankinnan haluaa tehdä. Näillä perusteilla oikeuspalvelut pitää selvänä, että erikoissairaanhoitolaki ei anna Husille toimivaltaa antaa kaupunkia oikeudellisesti sitovia ohjeita seulontapalveluiden kilpailuttamista varten.

 

Todettakoon vielä, että oikaisuvaatimuksen liitteenä oleva Husin muistio ei edes sisällä Husin väittämää ohjeistusta lukuun ottamatta kohtaa, jonka mukaan osatarjouksia ei tulisi sallia. Tämä viimeksi mainittu seikka on huomioitu tarjouspyynnön 9-kohdassa ilmoittamalla, että osatarjouksia ei hyväksytä.

 

Päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkinta

 

Oikeuspalvelut ei ota kantaa päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Oikeuspalvelut toteaa kuitenkin, että julkisia hankintoja koskevissa asioissa oikaisuvaatimuksen käsittelijän harkintavaltaa on rajoitettu siten, että tarjouksista on valittava tarjouspyynnön valintaperusteen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

 

Terveyskeskus on laatinut hankinnasta muistion, jossa käsitellään päätöksen tarkoituksenmukaisuutta ja eräitä oikaisuvaatimuksessa esitettyjä virheellisiä käsityksiä tosiasioista.

 

Johtopäätökset

 

Edellä esitetyillä perusteilla oikeuspalvelut katsoo, että Husin oikaisu­vaatimus tulisi hylätä.

 

Terveyskeskuksessa laadittu muistio tarkoituksenmukaisuusharkinnasta:

Näytteenottotoiminnan järjestäminen Helsingin metropolialueella

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että terveyslautakunnan hyväksymän hankintastrategian mukaan kaupunki kilpailuttaa vaiheittain eräitä kliinisiä laboratoriopalveluja. Todellisuudessa hankintastrategiassa todetaan laboratorio-, kuvantamis- ja patologian tukipalveluita koskien seuraavasti: ”Osan kilpailuttamista harkitaan. Mahdollisen kilpailutuksen toteuttamista arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon ne kustannukset, jotka aiheutuisivat tietojärjestelmien integroinnista.” Lisäksi hankintastrategiassa todetaan, että terveyskeskus kilpailuttaa lakisääteiset seulontapalvelut ja että Papa-seulonnat kilpailutetaan vuonna 2008.

 

Edelleen oikaisuvaatimuksessa katsotaan kilpailuttamisen johtavan alueellisen yhteistyön päättymiseen näiltä osin ja sen olevan vastoin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen linjauksia. Alueellisesti on tälläkin hetkellä erilaisia ratkaisuja, sillä Espoon kaupunki on jo usean vuoden ajan ostanut palvelun kilpailuttamalla. Oikaisuvaatimuksesta ei käy ilmi, mitä kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen linjauksia vastoin kilpailutus oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä on.


 

Kansanterveyslain mukainen kunnan perustehtävä ja laboratoriotoimintojen laatu

 

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että seulonnan vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, että joukkotarkastuksen näytteenotto on riskiryhmille hyvin tavoitettavissa. Tavoitettavuus ei kuitenkaan ole ainoa osallistumisaktiivisuuteen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Espoossa, jonka seulonnat tehdään vain yhdessä paikassa ja sekin sijaitsee Helsingissä, seulonnan kattavuus on ollut Helsinkiä korkeampi. Keskeisin ongelma onkin ollut seulontojen alhainen kattavuus. Tämän vuoksi tarjouspyyntöön oli sisällytetty tekijöitä, joilla pyritään vaikuttamaan kattavuuden kasvuun.

 

Oikaisuvaatimuksen mukaan yleisesti katsotaan, että laboratoriohoitajalta vaaditaan vähintään kahden vuoden kokemusta joukkoseulontaa harjoittavassa laboratoriossa, ennen kuin hän voi itsenäisesti suorittaa joukkotarkastusnäytteiden esitarkastustyötä. Tarjouspyynnössä ei ollut asetettu laboratoriohoitajien kokemukselle vähimmäisvaatimusta. Valitun palveluntuottajan esitarkastustyötä tekevien laboratoriohoitajien kokemus gynekologisten irtosolunäytteiden esitarkastajana on kuitenkin moninkertainen kahteen vuoteen nähden.

 

Oikaisuvaatimuksessa viitataan useissa kohdin Huslabin terveyskeskukselle huhtikuussa 2008 toimittamaan muistioon. Kyseistä muistiota ei koskaan toimitettu virallisesti terveyskeskukselle. Huslab-liikelaitok­sen silloinen ylilääkäri Martti Syrjälä lähetti sen sähköpostitse terveyskeskuksen hallintoylilääkärille ja sähköpostin teksti kuului: ”Jukka, Liitteenä käyttöösi ja harkintasi mukaan edelleen jaettavaksi muistio Papa-seulontojen kilpailutuksessa huomioitavista asioista. Terv. Martti”. On täysin selvää, ettei muistiota edes Husin puolelta tällöin ajateltu erikoissairaanhoitolain mukaiseksi ohjaukseksi.

 

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että terveyskeskuksen hallintoylilääkäri olisi saattanut muistiossa esitetyt seikat hankintakeskuksen tietoon. Näin ei tapahtunut eikä siihen olisi ollut tarvettakaan. Kun kyse on erillishankinnasta, hankintakeskus toimii asiakkaansa, tässä tapauksessa terveyskeskuksen, toimeksiannon pohjalta. Sen arviointi, oliko seulontatutkimukset syytä kilpailuttaa vai ei, kuului terveyslautakunnalle ja terveyskeskukselle, ei hankintakeskukselle. Sitä vastoin hallintoylilääkäri luonnollisestikin saattoi muistion terveyskeskuksen johdon ja terveyskeskuksen hankintapäällikön tietoon.

 

Edellä esitetyn perusteella myös väite, että hankintakeskus ei olisi ottanut huomioon muistiossa esitettyjä näkökohtia, koska niiden huomioiminen syrjisi muita palveluntarjoajia, on virheellinen. Muistion sisältöä ei missään vaiheessa käsitelty hankintakeskuksen kanssa. Kun muistiossa perusteltiin nimenomaan sitä, että hankintoja ei tulisi kilpailuttaa vaan ostaa ne Huslabilta, ei myöskään terveyskeskuksella ollut tarvetta ottaa kantaa siihen, olisivatko esitetyt näkemykset syrjineet muita vai ei.

 

Toisin kuin oikaisuvaatimuksessa annetaan ymmärtää, kyseisessä muistiossa ei juurikaan käsitelty kilpailutuksen sisältöön liittyviä näkökohtia. Muistiossa perusteltiin, Huslabin väitettyjen erityspiirteiden perusteella, miksi hankintaa ei olisi tullut kilpailuttaa. Ainoa tarjouspyynnön sisältöön liittyvä kohta muistiossa on kohta 7, jonka mukaan näytetutkimukset ja näytteenotto tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena eikä erillisiä osatarjouksia tulisi hyväksyä. Tarjouspyyntö oli tämän vaatimuksen mukainen.

 

Yksityiskohtana oikaisuvaatimuksessa on mainittu muistioon sisältyneeksi tutkimuksia suorittavan henkilöstön ammattitaito, koulutus ja kokemus, jotka olisi sivuutettu kokonaan. Todellisuudessa muistiossa käsiteltiin henkilöstöä vain toteamalla, että henkilökunta Huslabissa on erittäin pystyvää, motivoitunutta ja erittäin kokenutta tutkimaan kohdunkaulan syövän esiastemuutoksia ja syöpäkasvaimia sekä että henkilökunta on motivoitunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Mitään konkreettista seikkaa, joka olisi pitänyt tai olisi edes voitu ottaa huomioon, ei muistiossa näiltä osin mainita.

 

Päinvastoin kuin oikaisuvaatimuksessa väitetään, muistiossa ei todeta mitään valinnassa käytettävistä laatukriteereistä.

 

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että hinta olisi sen painotuksen vuoksi (80 %) ollut ratkaisevin valintakriteeri. Koska hoidon kliiniseen laatuun käytettäviä vertailuperusteita ei ollut asetettavissa, laadulliset vertailuperusteet liittyivät palveluprosessiin: Seulontojen tekemisen aukioloaikaan ja ajanvaraukseen. Näillä seikoilla pyrittiin osaltaan vaikuttamaan seulontojen kattavuuteen. Kun vertailuperusteet eivät liittyneet kliiniseen laatuun, ei niille katsottu aiheelliseksi antaa korkeampaa painotusta kuin 20 prosenttia. On myös syytä todeta, että Huslab, joka nyt vähättelee käytettyjä vertailuperusteita, oli aiemmin mainitussa muistiossaan maininnut kahteen käytetyistä laatutekijöistä (Internet-pohjainen ajanvaraus ja aukioloajat) liittyvät vahvuudet omina erityispiirteinään.

 

Julkisessa hankinnassa tarjousten käsittely tapahtuu kolmessa vaiheessa: Tarjoajien soveltuvuuden arviointi, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja tarjousten vertailu. Palvelun laatu varmistetaan tarjoajien soveltuvuudelle asetettavilla vaatimuksilla sekä tarjouspyynnössä hankinnan sisällölle ja sopimusehdoille asetettavilla vaatimuksilla. Sillä, mikä on hinnan ja laatutekijöiden painotus tarjousten vertailussa, ei ole merkitystä laadun varmistamisen kannalta. Näin ollen oikaisuvaatimuksessa annetaan näiltä osin täysin harhaanjohtava kuva laatutekijöiden huomioonottamisesta hankinnassa.

 

Tarjouspyynnössä ei vaadittu, eikä hankintalain nojalla olisi voitukaan vaatia, akkreditointia. Nykyisin Vita-Terveyspalvelut Oy:llä tiettävästi on akkreditointi sekä näytteidenottoon että niiden tutkimukseen.

 

Todettakoon vielä, että Huslabilla oli, samoin kuin muilla oletetuilla tarjoajilla, mahdollisuus kommentoida tarjouspyynnön luonnosta. Tällöin Huslab ei esittänyt ainoatakaan kommenttia.

 

Laatukriteerien sivuuttamisen vaikutukset kustannuksiin

 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään jälleen paikkansapitämätön väite Huslabin terveyskeskukselle toimittaman muistion sisällöstä. Muistiossa ei todeta, että ilman tarkkoja laatukriteereitä tapahtuvalla tutkimuksella kunta todennäköisesti kuluttaa enemmän varoja lisääntyvien syöpätapausten hoitoon. Muistiossa tosin väitettiin näin tapahtuvan, jos palvelu ostetaan joltain muulta kuin Huslabilta.

 

Lopuksi        Oikaisuvaatimuksessa väitetään lähtökohtana olleen halu hakea vaihtoehtoinen palveluntuottaja Huslabille. Näin ei ollut, vaan Huslabilla oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun samoin ehdoin kuin muillakin palveluntuottajilla. Huslabille tarjottiin myös, kuten muillekin potentiaalisille tarjoajille, mahdollisuus vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön. Tätä mahdollisuutta Huslab ei käyttänyt.

 

Oikaisuvaatimuksessa oleva viittaus Espoota koskevaan selvitykseen on harhaanjohtava. Toisin kuin Espoon ensimmäisen kerran kilpailuttaessa kyseiset seulonnat Helsingillä palvelun sisältö on sama kuin ennen kilpailutusta. Espoon kilpailutus ei tällöin sisältänyt kontrollikäyntejä ja on täysin ilmeistä, että nimenomaan tämä aiheutti löydettyjen syövän esiasteiden vähenemisen.

 

Edellä ilmenee, että Huslabin oikaisuvaatimuksessa on esitetty lukuisia paikkansapitämättömiä väitteitä. Lisäksi edellä esitetyn perusteella ei ole osoitettavissa tarkoituksenmukaisuusperusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle.

 

Stj katsoo edellä olevan perusteella, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään oikeudellisesti vaikuttavia seikkoja eikä tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden vuoksi Khn tekemää hankintapäätöstä tulisi muuttaa.

 

./.                   Asianosaisille on varattu hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä oikaisuvaatimuksessa esitettyjen vaatimusten, oikeuspalvelujen lausunnon ja terveyskeskuksessa laaditun muistion johdosta. Husilta ja Vitalta on saatu vastaukset ja ne ovat esityslistan liitteinä 3 - 6.

 

./.                   HUS on toimittanut 16.2.2009 saapuneen lausunnon täydennyksen, jossa on käsitelty Vitan ilmoittamien patologien lukumäärää. Kirjelmän johdosta Vitalta on pyydetty vastine, jossa HUSin väitteisiin on vastattu. Lisäkirjelmät ovat liitteinä 7 - 8.

 

Stj toteaa, että tarjouspyynnössä on edellytetty vähintään yhtä patologian tai naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriä, jolla on vähintään vuoden kokemus gynekologisten irtosolunäytteiden tutkimuksesta. Näin ollen tarjous olisi ollut tarjouspyynnön mukainen, vaikka näytteitä tutkivia patologeja olisi ollut yksi. Tarjousten vertailuun väitteillä ei ole ollut vaikutusta.

 

Stj ilmoittaa, että oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut Khn päätökseen muutosta markkinaoikeudelta. Markkinaoikeus on 21.1.2009 kieltänyt Helsingin kaupunkia väliaikaisesti tekemästä Khn päätöksen 15.12.2008 § 1517 perusteella hankintasopimusta tai panemasta ko. päätöstä muutoinkaan täytäntöön. Kielto on voimassa siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut asian, taikka toisin määrätään. Väliaikaista kieltoa on noudatettava asetetun 100 000 euron sakon uhalla. Menettely on säännönmukainen ja markkinaoikeus jatkaa asian käsittelyä ja antaa aikanaan päätöksensä, johon on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO OPETUSMINISTERIÖLLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI PERUSOPETUSLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2009-310

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee antaa opetusministeriölle seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain muuttamiseksi:

 

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia perusopetuslain säännöksiä. Esityksen tavoitteena kuvattu painopisteen siirtäminen varhaiseen puuttumiseen sekä pedagogisen asiantuntemuksen korostaminen erityistä tukea koskevassa päätöksenteossa ovat kannatettavia. Ehdotus erityistä tukea koskevan päätöksen tekemisestä pääsääntöisesti määräaikaisena ja vasta tehostetun tuen jälkeen on samoin kannatettavaa.

 

Esityksen 16 §:ssä on säädetty tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä 16 a §:ssä tehostetusta tuesta. Kun kysymys on säädetystä oppilaan oikeudesta, epäselväksi jää se voiko lapsen huoltaja vaatia mainittuja toimenpiteitä järjestettäväksi. Säännösten sanamuoto näyttäisi viittaavan tällaiseen tulkintaan. Mikäli asiasta ei tarvitse tehdä valituskelpoista ratkaisua, tulisi se selkeästi ilmetä säännöksessä ja yksityiskohtaisissa perusteluissa. Perusopetuslaissa muutoksenhakumahdollisuudesta ei ole säädetty. Jos asia edellyttää valituskelpoisen ratkaisun tekemistä, tulisi varmistaa myös se, että muutoksenhakutie on opetuksen järjestäjästä (kunnat, valtiot, opetuksen järjestämisluvan saaneet yhteisöt ja säätiöt) riippumatta yhtenevä.

 

Esityksen 16 a §:ssä säädetään tehostetusta tuesta. Suunnitelmallinen tehostetun tuen järjestäminen ennen erityisopetusprosessin käynnistymistä on tuettava ehdotus. Tehostettu tuki edellyttää kuitenkin riittävää resursointia ja mahdollisuuksia käyttää sitä joustavasti. Ehdotetun säännöksen lähtökohta on kuitenkin hyvin oppilaskeskeinen ottaen huomioon, että kyse on ryhmämuotoisesta toiminnasta. Tehostetun tuen muotoja tulisi tarkastella ennemmin yhteisöstä kuin yksilön tuen näkökulmasta. Tällöin korostuisi myös oppimisympäristöajattelu ja oppilaan toiminta osana ryhmää.

 

Esityksen 17 §:ssä säädetään erityisestä tuesta, joka luonnoksen mukaan muodostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetuksen käsite jää säännöksessä epäselväksi, samoin kuin se, kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta, joka ehdotetun säännöksen mukaan järjestetään oppilaan edun mukaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Asiaa tulisi selventää ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa.

 

Esityksen 17 §:n 2 momentissa säädetään erityistä tukea koskevan päätöksen määräaikaisuudesta. Ehdotuksen mukaan päätös tulee tehdä enintään kahdeksi vuodeksi. Päätöksen määräaikaisuus on sinänsä hyvä ja edistää oppilaan siirtymistä yleisopetukseen. Määräaikaisuuden rajoittaminen enintään kahteen vuoteen on kuitenkin kategorinen ja lisää oppilaiden arviointia sekä päätösten määrää. Opetusviraston käsityksen mukaan arviointiajankohdat olisi myös oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisempaa ajoittaa esimerkiksi alkuopetuksen (1-2 vuosiluokat) jälkeen ja ennen 7.vuosiluokalle siirtymistä. Kun päätös tehdään määräajaksi, on huolehdittava myös siitä, että oppilaan mahdollinen jatkotuen tarve arvioidaan huolellisesti ennen määräajan umpeutumista.

 

Edelleen esityksen 17 §:n 2 momentissa säädetään erityistä tukea koskevan päätöksen yksityiskohtaisesta sisällöstä ja siinä päätettävistä oppilaskohtaisista palveluista ja resursseista. Opetusviraston näkökulmasta erityisopetuspäätöksessä ei ole tarkoituksenmukaista määritellä opetusjärjestelyjä opetusryhmän tasolla. Tarkoituksenmukaista ei myöskään ole sisällyttää päätökseen oppilaskohtaisia palveluita kuten tulkitsemis-, avustaja- ja opetuspalveluita sekä oppilaan tarvitsemia apuvälineitä. Erityistä tukea koskeva päätös on hallinnollinen päätös ja siihen sisällytettyjen em. yksityiskohtaisten tietojen muuttaminen on kankeaa, kun oppilaan palvelutarpeet muuttuvat jopa päivittäin.

 

Esityksen 17 §:n 3 momentissa säädetään menettelystä ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekoa. Pedagogisen asiantuntemuksen korostaminen erityistä tukea koskevassa päätöksenteossa on hyvä. Ehdotuksen mukainen menettely on kuitenkin raskas. Myös oppilashuollon rooli pedagogisen selvityksen laadinnassa on epäselvä etenkin, kun ehdotuksen mukaan pedagogista selvitystä tulee tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Erityistä tukea koskevien päätösten valmistelussa tarvitaan moniammatillista osaamista, mutta onko syytä säädöstasolla yksityiskohtaisesti määritellä paikallisen tason malleja.

 

Säännöksen 3 momentin mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän tulee kuulla oppilaan huoltajaa. Lastensuojelulain 45 §:n mukaan, kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Säännöksen 3 momenttiin tulisi lisätä velvollisuus kuulla myös lapsen ”laillista edustajaa”. Tällä turvattaisiin sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen kuuleminen silloin, kun kysymys on huostaan otetulle lapselle säännöksen tarkoittaman erityisen tuen järjestämisestä.

 

Esityksen 17 §:n 4 momentissa säädetään tilanteesta, jossa erityisen tuen päätös tulee tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea. Luonnoksen mukaan erityistä tukea koskeva päätös voidaan tällöin tehdä koko perusopetuksen ajaksi. Säännös vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja mahdollistaa siten nykyisen käytännön eli toistaiseksi voimassa olevan, erityistä tukea koskevan päätöksen ilman edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea.

 

Esityksen 17 §:n 5 momentin mukaan jos muu opetuksen järjestäjä kuin kunta ei järjestä 1 momentissa tarkoitettua tukea, päätöksen oppilaalle järjestettävästä erityisestä tuesta tekee opetuksen järjestäjän esityksestä oppilaan asuinkunta. Mainitun 1 momentin mukaan erityisopetus järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Sen, milloin muu opetuksen järjestäjä ei 1 momentissa tarkoitettua tukea järjestä, tulisi selkeästi ilmetä paitsi säännöksessä myös yksityiskohtaisissa perusteluissa.

 

Luonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan erityisopetukseen ottamisen ja siirtämisen käsitteistä luovuttaisiin. Tällä hetkellä perusopetuslaissa säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnasta, jota kunnan tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille. Erityisopetukseen ottamisen ja siirtämisen käsitteistä luopuminen edellyttää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta määritellään uudelleen, kenelle kunnan tulee toimintaa tarjota.

 

Myös tehostettua ja erityistä tukea koskevien säännösten soveltaminen esiopetukseen tulisi selventää ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa.  Esityksessä ei myöskään oteta kantaa perusopetuslain 25 §:ssä säädetyn pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten oikeudesta maksuttomaan esiopetukseen.

 

Esityksen 17a §:ssä säädetään henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta. Nykyisestä poiketen suunnitelma ei olisi hallintopäätös, vaan erityistä tukea koskevan päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Suunnitelman irrottaminen hallinnollisesta päätöksenteosta on oikea.

 

Esityksen 30 §:ssä on säädetty oppilaan oikeudesta saada opetusta. Säännöstä on esitetty muutettavaksi siten, että siihen lisätään nykyisten opetusta ja oppilaanohjausta koskevien oikeuksien lisäksi oppilaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Perustelujen mukaan näillä tarkoitettaisiin kaikkea perusopetuslain mukaan oppilaalle jo annettavia tuen muotoja. Epäselväksi jää viitataanko ja tarkoitetaanko yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaan myös luonnoksessa ehdotettuja 16 a ja 17 §:n tukimuotoja. Edelleen säännöksen ilmaisu heti vaikuttaa opetuksen järjestäjän kannalta kohtuuttomalta, koska kyse on yksilöä ja yksilöllisiä tarpeita koskevasta ja siten tapauskohtaisesti arvioitavasta asiasta. Ilmaisun heti korvaaminen esimerkiksi ilmaisulla mahdollisimman pian tai viipymättä jättäisi opetuksen järjestäjälle mahdollisuuden reagoida tilanteeseen asianmukaisella tavalla.

 

Esityksessä ehdotetut erityisopetusta ja oppilaalle muuta annettavaa tukea koskevat perusopetuslain ja opetussuunnitelmien muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan syyslukukauden 2010 alussa. Esityksen aikataulu on varsin nopea. Lainmuutosten voimaantulo tulisi suunnitella siten, että huomioitaisiin opetuksen järjestäjien tosiasiallinen mahdollisuus ottaa Opetushallituksen ehdotusten mukaisiksi uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön ennen lain voimaan tuloa.

 

Edelleen luonnoksessa perusopetuslain henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että laissa säädettäisiin oppilaan asioiden käsittelystä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa. Nämä muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan syyslukukauden 2009 alussa.

 

Esityksen 31 a §:ssä on säädetty oppilashuollosta. Esityksen 31 a §:n 3 momentin mukaan silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asia välittömästi kuuluu. Myös yksityiskohtaisten perustelujen valossa jää epäselväksi, mitä tarkoitetaan henkilöillä, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely säännöksessä tarkoitetulla tavalla ”välittömästi” kuuluu. Asiaa tulisi yksityiskohtaisissa perusteluissa selventää.

 

Edelleen säännöksen viimeisen virkkeen mukaan oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Epäselväksi jää, miksi asiassa edellytetään kirjallista määrämuotoa.

 

Esityksen 40 §:ssä on säädetty henkilötietojen salassapidosta, luovuttamisesta ja käsittelystä. Säännöksen 2 momentissa on säädetty, että oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuva voi oppilaan huoltajan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella pyytää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta tahoilta. Kun ilmauksella ilmeisesti tarkoitetaan yksilöityä, annettuun suostumukseen perustuvaa tietopyyntöä, tulisi asia selventää myös yksityiskohtaisissa perusteluissa.

 

Esityksen 40 §:n 3 momentissa on viittaus 1 momentissa tarkoitettuihin henkilöihin. Tämän jälkeen säännöksessä on toistettu myös 1 momentissa mainittuja tahoja kuten kouluterveydenhuollon edustaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Säännös on tällaisenaan epäselvä.

 

Esityksen 40 §:n 4 momentin mukaan oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan on opetuksen järjestäjän viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Esityksen yleisperusteluissa on todettu, että opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen määrittely aiheuttaa käytännössä tulkintaongelmia. Säännös ei selvennä voimassa olevaa tilannetta. Käytännössä entisellä opetuksen järjestäjällä ei välttämättä myöskään ole tietoa oppilaan uudesta opetuksen järjestäjästä. Tarkoituksenmukaisempaa saattaisi olla, että säädettäisiin uuden opetuksen järjestäjän oikeudesta saada pyynnöstä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot entiseltä opetuksen järjestäjältä.

 

Esityksen 41 §:n uudessa 4 momentissa on säädetty opetuksen järjestäjän tiedonsaantioikeudesta. Säännös oikeuttaisi opetuksen järjestäjän saamaan oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta sekä muilta yksityisiltä toimijoilta kuten lasta hoitaneelta yksityislääkäriltä. Ongelmallista on esimerkiksi se, miten tiedonsaantioikeus käytännössä toteutetaan. Joka tapauksessa säännös merkitsisi sitä, että opetuksen järjestäjän tulisi kussakin yksittäistapauksessa pyytää tietoa sekä pystyä perustelemaan tietopyyntönsä. Tiedonsaannin kannalta perustellumpaa saattaisi olla säätää sosiaali- ja terveydenhuollon velvollisuudesta oma-aloitteisesti luovuttaa opetuksen järjestäjälle tietoja, jotka oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta ovat välttämättömiä.

 

Esityksen 42 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään muutoksenhausta 17 §:ssä tarkoitetun erityisopetuksen järjestämisestä. Koska 17 §:ssä säädetään erityisestä tuesta, myös muutoksenhakumahdollisuuden tulisi kohdistua erityistä tukea koskevaan päätökseen.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin ei ole kiinnitetty esitystä laadittaessa riittävästi huomiota. Luonnoksessa on todettu erityisopetuksen oppilaiden määrän kasvu perusopetuksessa. Nykyjärjestelmässä valtionosuutta määriteltäessä on huomioitu erityisoppilaiden osuus oppilaista ja myönnetty näille korotettua valtionosuutta. Uutta valtionosuusmallia luotaessa tulisikin turvata se, että uudessa valtionosuusmallissa huomioidaan painopisteen siirto varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan ja turvataan opetuksen järjestäjille riittävät resurssit tähän.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta

 

Sj toteaa, että perusopetuslain muutosehdotuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen. Oppilaille, jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoilla perusteilla kuin nykyisin. Erityisen tuen päätöksessä tulisi määrätä nykyistä täsmällisemmin oppilaan opetuksen järjestämisestä ja hänen tarvitsemistaan tukipalveluista. Esityksessä ehdotetut perusopetuslain ja opetussuunnitelman muutokset on tarkoitettu tulemaan kunnissa ja kouluissa voimaan syyslukukauden alussa 2010.

 

Sj pitää ehdotettuja muutoksia lähtökohdiltaan hyvinä. Ehdotuksia tulisi kuitenkin vielä täsmentää lausunnossa esitetyin tavoin. Lausunto perustuu pitkälti opetusviraston 12.2.2009 lausumaan. Lausumaa on täydennetty esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevin osin. Lisäksi siinä


kiinnitetään nyt huomiota siihen, että määräaikaisen tukipäätöksen saaneen oppilaan tilannetta on arvioitava huolellisesti myös tuon ajan kuluessa.

 

 

 

 


2

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee asettaa maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kaudelle 2009 – 2010. Neuvottelukunnan tehtävänä on osaltaan

 

-          kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita

-          edistää yhdenvertaisuutta edistäminen kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

-          seurata strategiaohjelman toimeenpanoa neuvottelukunnan toimeksiantoon kuuluvissa asioissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä - ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtajaksi

-

 

-

varapuheenjohtajaksi

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

 

Pöytäkirjanote maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle, nimetyille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta toteaa (18.12.2008) seuraavaa:

 

1. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta toimikaudella 2007 - 2008

 

Helsingin kaupunginhallitus on 23.1.1995 päätöksellään perustanut pysyväisluonteisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on koordinoida ja ohjata kaupungin viranomaistyötä maahanmuuttaja-asioissa, seurata kotouttamislain toimeenpanoa, maahanmuuttajien elinolosuhteita, vaikuttaa syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä pitää yhteyttä muihin toimialalla työskenteleviin tahoihin, kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupunkeihin ja järjestöihin. Neuvottelukunta vaikuttaa pääkaupunkiseudun palvelujen kehittämiseen ja edistää Helsingin kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. Vuosina 1995 – 2004 neuvottelukunnan nimi oli ulkomaalaisasioiden neuvottelukunta. Vuonna 2005 nimi muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnaksi.

 

Helsingin maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta on poliittisten puolueiden luottamushenkilöistä koostuva pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Toimikaudella 2007 – 2008 neuvottelukunnan toiminnan painopisteitä olivat (Khs 2007-404, 844 §)

 

-       työvoiman maahanmuuton edistäminen ja sitä tukevien palveluiden kehittäminen kaupungin toiminnassa

-       maahanmuuttajien kotoutumista edistävien palvelujen kehittäminen kaupungin toiminnassa

-       yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin hallintokulttuurissa ja toimintatavoissa

-       maahanmuuttoon liittyvän ohjelmatyön loppuun saattaminen ja sen toimeenpanon seuraaminen

-       säännöllisten, vuorovaikutteisten tapaamisten ja kuulemistilaisuuksien organisoiminen ja ylläpitäminen eri maahanmuuttajaryhmien ja maahanmuuttajajärjestöjen sekä muiden neuvottelukunnan toimeksiannon kannalta keskeisten kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

 

Kaupunginhallitus nimeää maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan ja sen puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on toimikaudella 2007 – 2008 toiminut luottamushenkilöpohjaisesti. Henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto on huolehtinut neuvottelukunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

 

Neuvottelukunta laatii toimintakertomuksen toimikautensa päätteeksi ja tekee kaupunginhallitukselle ehdotuksen toiminnan jatkamisesta. Toimintakertomus on tämän esityksen liitteenä.

 

2. Perustelu toiminnan jatkamiseksi kaudella 2009 – 2010

 

Maahanmuuttajien määrä kasvoi vuosina 2007- 2008 merkittävästi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Kaupunki otti aiempaa aktiivisemman roolin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, joista strateginen vastuu on vuonna 2007 henkilöstökeskukseen perustetulla maahanmuutto-osastolla ja maahanmuuttoasioiden johtajalla.

 

Maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaan liittyvien kysymysten painoarvon vuoksi on perusteltua, että maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien asemaan liittyviä asioita käsittelevän neuvottelukunnan asemaa entisestään vahvistetaan ja että sen jäsenet ovat toimikaudella 2009 -2010 luottamushenkilöitä. Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

2.1 Kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen

 

Helsinkiläisiä maahanmuuttajia palvelee sama kaupungin peruspalvelurakenne kuin muitakin helsinkiläisiä. Lisäksi kaupunki tarjoaa maahanmuuttajille erityistarpeiden mukaisia täydentäviä palveluita useissa eri virastoissa. Maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluiden kehittämisen painopisteitä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla lähivuosina ovat mm. henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta, työllistymistä, kotoutumista ja rekrytointia edistävien palvelujen kehittäminen sekä sähköisten palvelujen kehittäminen. Neuvottelukunnalla on merkittävä rooli edellä mainittujen palvelujen kehittämisessä mm. taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa ja toimeenpanon seurannassa.

 

2.2 Yhdenvertaisuuden edistäminen kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

 

Neuvottelukunta tukee ja edistää toimintatapoja, joilla edistetään syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa.  Neuvottelukunta tukee toiminnassaan sitä, että kaupungin palveluiden kehittämisessä ja henkilöstöpolitiikassa huomioidaan kaupungin monimuotoistuva väestörakenne. Neuvottelukunta seuraa vasta valmistuneen rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäiseminen –ohjeen seurantaraportin suositusten toimeenpanoa toimikaudella 2009 – 2010.

 

2.3 Strategiaohjelman toimeenpanon seuranta neuvottelukunnan

toimeksiantoon kuuluvissa asioissa

 

Vuosina 2007 – 2008 on valmisteltu kaupungin strategiaohjelmaa 2009 – 2012 uudelle valtuustokaudelle. Strategiaohjelmaan sisältyy runsaasti tavoitteita liittyen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien asemaan ja palveluiden kehittämiseen. Strategiaohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjaa erillinen toimeenpano-ohjelma. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata strategiaohjelman toteutumista toimialaansa kuuluvissa asioissa mm. kuulemalla hankkeiden toteutumisesta vastaavia tahoja.

 

2.4 Neuvottelukunnan toimintamuodot

 

Neuvottelukunta järjestää säännöllisiä tapaamisia ja kuulemisia toimeksiantonsa kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. Keskeisiä toimijoita ovat toimeenpano-ohjelmaa toteuttavat kaupungin virastot ja laitokset, pääkaupunkiseudun kaupungit, valtio, korkeakoulut, järjestöt sekä elinkeinoelämän toimijat. Vuoropuhelua toteutetaan asiakohtaisissa tapaamisissa ja vuosittain järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa.

 

Neuvottelukunta esittää, että pääkaupunkiseudun monikulttuurisuusasioiden sekä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnat jatkavat säännöllisiä tapaamisia toimikaudella 2009 – 2010.

 

3. Asioiden valmistelu    Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä on vastannut henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osasto. Neuvottelukunta esittää, että toimikaudella 2009 – 2010 maahanmuutto-osasto jatkaa esittelijän ja sihteerin tehtävissä.

 

Kaupunginhallitus päätti (Khs 2007 – 404, 844 §), nimetä maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

Leila Vasama (SDP)

Kaisa Penny (SDP)

Toni Randla (SDP)

Matti Niemi (SDP)

Elie El-Khouri (KOK)

Juhani Pelanne (KOK)

Eeva Suomenaro (KOK)

Katariina Saariluoma (KOK)

Zahra Abdulla (VIHR)

Liisa Lithovius (VIHR)

Tapio Laakso (VIHR)

Kimmo Helistö (VIHR)

Thomas Bergman (RKP)

Gerd-Peter Löcke (RKP)

Tiia Aarnipuu (VAS)

Mustafa Gurler (VAS)

Mohamed Abdirahim Hussein (KESK)

Ella Lazareva (KESK)

 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Elie El-Khouri (KOK) ja varapuheenjohtajana Toni Randla (SDP).

 

Neuvottelukunnan esittelijänä toimi maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander ja sihteerinä maahanmuuttotyön koordinaattori Anu Riila henkilöstökeskuksen maahanmuutto-osastolta.

 

Neuvottelukunta esittää, että maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan toimintaa jatketaan kaudella 2009 - 2010 yllä esitetyllä tavalla.

 

 

 

 


3

VIRANHALTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE SUORITETTAVAT KOKOUSPALKKIOT

 

Khs 2009-318

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä viranhaltijoille ja työntekijöille suoritettavia kokouspalkkioita koskevat seuraavan sisältöiset periaatteet 1.3.2009 lukien:

 

Kokouspalkkion suuruus

 

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot määräytyvät toimielimen, tehtävän ja kokouksen pituuden mukaan seuraavasti:

 

Toimielin

Kokouspalkkion määrä

 

kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

 

54 euroa

muu ratkaisuvaltaa käyttävä hallintoelin

 

44 euroa

toimielin, jolla ei ole ratkaisuvaltaa

35 euroa

 

Toimielimen puheenjohtajalle ja sihteerille sekä kaupunginhallituksen kokouksessa esittelijänä toimivalle viranhaltijalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

 

Jos viranhaltija tai työntekijä on saapuvilla kokouksessa muuna kuin säännöllisenä työaikanaan yli kolme tuntia, hänelle maksetaan korottamattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % kyseisen kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

 

Kokouspalkkion maksamisen edellytykset

 

Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan kokouspalkkio edellyttäen, että

 

-                                       hän osallistuu kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä

-                                       kokous alkaa vähintään kaksi tuntia hänen säännöllisen työaikansa päättymisen jälkeen tai hän on kokouksessa vähintään puoli tuntia muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan.

 

Kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle ja työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että paikallinen sopimus viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista kokouspalkkioista päättyy 28.2.2009.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Savolainen Kimmo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 64667

 

 

Sj toteaa, että viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavat kokouspalkkiot tarkistettiin viimeksi vuonna 2004 paikallisella sopimuksella. Viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavia kokouspalkkioita tulisi tämän vuoksi korottaa 13 %:lla kuitenkin siten, että palkkion suuruus pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Korotusprosentti vastaa vuoden 2004 jälkeen tehtyjen yleiskorotusten yhteismäärää.

 

Sj toteaa samalla, että kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ei enää edellytä paikallisen sopimuksen tekemistä, vaan kaupunginhallitus voi päättää kokouspalkkioiden suuruudesta. Määräykset kokouspalkkion maksamisen edellytyksistä vastaavat kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa olevia kokouspalkkiomääräyksiä.

 

Lisäksi Sj toteaa, että kaupungin edustajat ja asianomaiset paikallisjärjestöjen edustajat ovat keskustelleet voimassa olevan viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioita koskevan paikallisen sopimuksen voimassaolon päättymisestä ilman irtisanomisaikaa. Paikallisjärjestöjen edustajat puoltavat sopimuksen voimassaolon päättymistä 28.2.2009, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt tarkistetut palkkiot.

 

 

 

 


4

16.2.2009 pöydälle pantu asia

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2008-2573

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista niin kaupungin henkilöstön piirissä kuin kaupungin tarjoamien palvelujen osalta

 

-                                       toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

 

-                                       tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

 

-                                       koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

 

-                                       tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

 

-                                       raportoida kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä sekä toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee nimetä tasa-arvotoimikunnan

 

puheenjohtajaksi

-

 

varapuheenjohtajaksi

-

 


sekä jäseniksi

 

-

-

-

-

-

-

-

 

ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vastaavassa järjestyksessä

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan sihteeri- ja muista hallintotehtävistä.

 

Pöytäkirjanote tasa-arvotoimikuntaan nimetyille, tasa-arvotoimikun­nalle, henkilöstökeskukselle, tietokeskukselle, hallintokeskuksen tietopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta esittää (3.12.2008) toimikunnan asettamista toimikaudeksi 2009–2010.

 

Toimikunta toteaa esityksessään mm., että Khs päätti 31.1.2007 asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan tehtävänään

 

-                           seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista niin kaupungin henkilöstön piirissä kuin kaupungin tarjoamien palveluiden osalta

-                           toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

-                           tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

-                           koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

-                           tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

-                           laatia toimikausittain raportti kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä sekä toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

 

Toimikunnan nykyinen kokoonpano on seuraava:

 

Jäsen

 

Varajäsen

Sari Näre, puheenjohtaja

Zahra Abdulla

Hannu Leskinen, varapuheenjohtaja

Timo Hämäläinen

Susanna Ikonen

Tina Strandberg

Nina Romka

Niko Lipsanen

Ari Salo

Tino Kinnunen

Arto Grönholm

Arto Marjomäki

Pertti Mäntykangas

Heljä Balmer

Tiina Harpf

Kari Tuhkanen

Elina Aaltio

Amina Väänänen

 

Asettamispäätöksessään Khs kehotti henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä. Toimikunnan sihteerinä on toiminut 1.9.2003 alkaen erityissuunnittelija Paavo Salonen.

 

Tasa-arvolain uudistuneet säännökset korostavat naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisen huomioon ottamista ns. henkilöstöpoliittisen tasa-arvon lisäksi myös kuntalaisille suunnattavien palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Tämä asettaa kaupungille velvoitteita palvelujen järjestäjänä, tilaajana ja tuottajana. Kunnallisten palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa on tasapuolisesti otettava huomioon sekä naisten että miesten tarpeet, arvostukset ja kiinnostuksen kohteet. Sukupuolivaikutusten arviointi onkin sittemmin liitetty osaksi virastojen ja laitosten talousarviovalmistelua ja –seurantaa. Toimikunta on aloittanut tämän asettamispäätöksessään mainitun ns. toiminnallisen tasa-arvon seurantatyön vuonna 2008 virastojen ja laitosten johdolle tekemällään kyselyllä, jolla tilanne on saatu kartoitettua. Toiminnallisen tasa-arvon edistämistyön painopiste on kuitenkin tulevilla vuosille, missä työssä tasa-arvotoimikunta katsoo omalla panoksellaan olevan erittäin keskeisen aseman.

 

Helsingin kaupungin nykyinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu vuosiksi 2006–2008. Tasa-arvotoimikunnalla oli edustaja tätä suunnitelmaa laatimaan asetetussa työryhmässä, minkä lisäksi toimikunta seurasi suunnitelman laadinnan edistymistä kokouksissaan ja teki suunnitelman sisältöä koskevia esityksiä edustajansa välitettäväksi. Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelma vuosiksi 2009–2011 on tarkoitus laatia vuoden 2009 kesäkuun loppuun mennessä. Tehtävää varten henkilöstökeskus on päättänyt asettaa työryhmän, jossa tasa-arvotoimi­kunnalla olisi myös edustaja. Toimikunta pitää edustustaan asetettavassa työryhmässä erittäin tärkeänä, jotta myös kuntalaisten näkökulma tulisi otetuksi huomioon, koska muiksi edellä mainittuun työryhmään kutsuttaviksi tahoiksi on suunniteltu kaupungin keskushallinnon ja suurimpien virastojen sekä työsuojeluorganisaation ja ammattijärjestöjen edustajia.

 

Tasa-arvotoimikunta toteaa, että tasa-arvon tavoitteellinen ja suunnitelmallinen edistäminen on prosessi, joka edellyttää jatkuvaa seurantaa, arviointia ja kehittämistä ja että tämä tulee tehdä sekä toiminnallisen että henkilöstöpoliittisen tasa-arvon osalta.

 

Sj toteaa, että päätösehdotus tasa-arvotoimikunnan asettamiseksi on toimikunnan esityksen mukainen, kuitenkin niin, että tehtävistä on jätetty pois toimikausiin kytketty velvollisuus raportin laatimiseen. Vaikka säännönmukainen raportointi on tärkeä osa toimikunnan työtä, ei velvoitetta ole sen vuoksi tarkoituksenmukaista kytkeä nimenomaisiin toimikausiin.

 

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

 

 


1

VIIKIN KORTTELIN 36114 JA TONTIN 36116/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11861)

 

Khs 2009-18

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 36. kaupunginosan kort­te­lin nro 36114 ja korttelin nro 36116 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.11.2008 päivätyn piirustuksen nro 11861 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Asemakaavakartta nro 11861 (Viikin kortteli 36114 ja tontti 36116/3)

 

36. kaupunginosan (Viikki, Viikinmäki) korttelin nro 36114 ja korttelin nro 36116 tontin nro 3 asemakaavan muutosehdotus.

 

Alue sijaitsee Erik Pyhän kujan varrella rakenteilla olevan Viikinmäen alueen länsiosassa. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä Ristiretkeläisenkatu, etelässä Maarianmaanpuisto ja idässä Harjannetie.

 

Tiivistelmä                       Asemakaavan muutosehdotus perustuu Viikinmäen länsiosassa käydyn tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittuun, tontteja 36114/1 ja 36116/3 koskevaan esisuunnitelmaan.

 

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakennusoikeuden siirron tontilta 36116/3 tontille 36114/1 siten, että asumisratkaisujen parantamiseksi tontilta 36116/3 siirretään rakennusoikeutta 338 k-m2 tontille 36114/1. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus säilyy ennallaan. Tontilla 36114/1 terassitalojen kerrosluku muutetaan tulkintaepä­selvyyksien välttämiseksi ja terassitalojen suunnittelun helpottamiseksi kolmesta neljään.

 

Asemakaavan perusteet

 

Peab Seicon Oy tonttien 36114/1 ja 36116/3 tulevana omistajana pyytää (27.6.2008) asemakaavan muuttamista siten, että tontilta 36116/3 siirretään rakennusoikeutta tontille 36114/1 ja tontin 36114/1 terassitalojen kerrosluku muutetaan kolmesta neljään.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (27.11.2008) mm. seuraavaa:

 

Lähtökohdat

 

Yleiskaava

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on asumiseen osoitettua pientalovaltaista aluetta. Aluetta kehitetään asumisen, virkistyksen ja palvelujen käyttöön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

 

Asemakaavat

 

Alueella voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2005. Kaavan mukaan alue on asuinrakennusten korttelialuetta (A). Tontin 36114/1 rakennusoikeus on 1 800 k-m2 ja kerrosluku yhdestä kolmeen. Tontin 36116/3 rakennusoikeus on 1 950 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi ja puoli.

 

Muut suunnitelmat ja päätökset

 

Alueelle on laadittu ”Viikinmäen kukkulakaupunki” -niminen rakentamistapaohje, joka on hyväksytty kau­pun­ki­suun­nit­telulautakunnassa 8.2.2007 ja rakennuslautakunnassa 14.3.2007.

 

Maanomistus

 

Kaupunki omistaa alueen. Peab Seicon Oy:llä on alueelle rakentamissopimus, jonka mukaisesti alue tulee olla valmiiksi rakennettu 30.6.2010 mennessä.

 

Alueen yleiskuvaus

 

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Ristiretkeläisenkatuun, etelässä Maarianmaanpuistoon ja idässä Harjannetiehen. Alue on rakentamatonta kalliomaastoa. Alueella on suoritettu maanpuhdistustöitä, joten luonnonympäristöä on melko vähän jäljellä. Tontti 36114/1 on eteläosaltaan jyrkkä kalliorinne, joka laskeutuu Maarianmaanpuistoon.

 

Yhdyskuntatekninen huolto

 

Alueen läheisyyteen on rakenteilla teknisen huollon verkko, johon tontit voidaan liittää.

 

Alue sijaitsee jyrkkäreunaisella kallioharjanteella. Rakennukset ja rakenteet voidaan perustaa kallionvaraisesti. Maaperä puhdistetaan ja kunnostetaan asumiseen soveltuvaksi.

 

Alueen itäpuolella sijaitsee Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, josta voi epäedullisissa meteorologisissa olosuhteissa aiheutua hajuhaittoja. Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen, ”Viikinmäen jätevesipuhdistamo, hajupäästöjen leviämisselvitys, Helsinki 23.1.2003”, mukaan hajua voi esiintyä vain muutaman kerran vuodessa ja esiintymiset ovat kestoltaan lyhytaikaisia. Helsingin Vesi on aloittanut vuonna 2004 toimenpiteet hajuhaittojen vähentämiseksi.

 

Tavoitteet                          Tavoitteena on parantaa tonttien 36114/1 ja 36116/3 rakennettavuutta vaikeassa maastossa. Tonttien yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus ei muutu.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Yleisperustelu ja kuvaus

 

Asemakaavan muutosehdotus perustuu Viikinmäen länsiosassa käydyn tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittuun, tontteja 36114/1 ja 36116/3 koskevaan esisuunnitelmaan.

 

Asuinrakennusten korttelialue (A)

 

Alueelle on suunnitteilla asuntorakentamista. Tontille 36114/1 on suunniteltu kaksi terassitaloa ja tontille 36116/3 rivitaloja. Asumisratkaisujen parantamiseksi tontilta 36116/3 siirretään rakennusoikeutta 338 k-m2 tontille 36114/1. Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus säilyy ennallaan. Samalla tontin 36114/1 suurin sallittu kerrosluku muutetaan osalla rakennusalaa tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi ja terassitalojen suunnittelun helpottamiseksi kolmesta neljään.

 

Tontille 36114/1 on suunniteltu kaksi etelään suuntautuvaa terassitaloa. Laaditussa esisuunnitelmassa terassitalojen kerrosluku on osalla rakennusta neljä. Esisuunnitelmassa myös pysäköintipaikat on esitetty talleihin rakennuksen runkoon Erik Pyhän kujan puoleisessa osassa.

 

Kaava-alueen pinta-ala on 0,465 ha. Se on kokonaan asuinrakennusten korttelialuetta (A). Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 3 750 k-m2. Asemakaavan muutoksessa kokonaiskerrosala ei muutu.

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

 

Kaava-alueen toteuttaminen tuo alueelle 40 uutta asukasta. Asukasluvun kasvu luo edellytyksiä Viikinmäen joukkoliikenteen parantamiselle ja palvelujen rakentamiselle. Rakentamisesta huolimatta ulkoilumahdollisuudet parantuvat, kun tähän saakka suljettua aluetta ollut Viikinmäen ampumaradan alue puhdistetaan ja otetaan käyttöön sekä puisto- ja virkistysalueet leikkipaikkoineen ja raitteineen rakennetaan.

 

Toteutus                            Tontit 36114/1 ja 36116/3 rakentaneen vuonna 2009.

 

Suunnittelun vaiheet

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 23.9.2008).

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 1.–22.10.2008 ja viraston internetsivuilla.

 

Esitetyt mielipiteet

 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle saapunut yksi mielipidekirje, joka koskee asemakaavan muutosluonnosta.

 

Koillis-Helsingin Yrittäjät ry ilmoittaa (17.10.2008), että se on käsitellyt kokouksessaan 15.10.2008 kaavaehdotuksen. Yhdistyksellä ei ole moitittavaa siihen.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 16.–30.1.2009, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Kaj toteaa lisäksi, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 a, 3, 4 ja 7 kohtien mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

a                          korttelin sisällä siirretään rakennusoikeuksia maan­omistajan suostumuksella lisäämättä korttelissa sallitun rakennusoikeuden määrää

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­tapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­kipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyksiä

4                    muutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä asema­kaavassa määriteltyä rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua yhdellä kerroksella tai rakennuskorkeutta vastaavalla tavalla

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käytön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mista kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

 

 

 


2

LAAJASALON TONTTIEN 49109/1 JA 24 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11788)

 

Khs 2008-1518

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä 49. kaupunginosan korttelin nro 49109 tonttien nro 1 ja 24 sekä katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 29.5.2008 päivätyn ja 6.11.2008 muutetun piirustuksen nro 11788 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Asemakaavakartta nro 11788 (Laajasalon tontit 49109/1 ja 24 ym.)

 

Liite 2

Havainnekuva (Laajasalon tontit 49109/1 ja 24 ym.)

 

49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin nro 49109 tonttien nro 1 ja 24 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotus

 

Alue sijaitsee Laajasalon keskiosassa Laajasalonkaaren ja Sarvastonkaaren välissä.

 

Tiivistelmä                       Asemakaavan muutoksella poistetaan tarpeettomaksi käynyt voimansiirtoaluevaraus ja liitetään Repossaarentien katualuetta kortteliin 49109. Kortteliin osoitetaan rakennusalat kolmelle uudelle omakotitalolle, yhteensä 420 k-m2. Rakennusoikeuden nettolisäys korttelissa on 404 k-m2. Tonttien keskimääräiseksi tehokkuudeksi tulee e = 0.23. Repossaarentien koivukujaa suojellaan.

 

Asemakaavan perusteet

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (29.5.2008) mm., että kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistöviraston tonttiosaston aloitteesta. Aloite koskee tonttien 1 ja 24 ja Repossaarentien katualueen lisäksi myös Sarvastonkaaren itäpuolella olevaa toteuttamatonta yleistä pysäköintialuetta. Pysäköintialueen sijainti on kuitenkin hyvin alava (alle +2) ja alueen tulvasuojelun suunnittelu kesken, eikä alueen muuttaminen asuntotontiksi ole nyt tarkoituksenmukaista.

 

Lähtökohdat

 

Yleiskaava

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on pientalovaltaista asuinaluetta.

 

Asemakaavat

 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1977. Kaavan mukaan kortteli 49109 on erillisten enintään kahden asunnon pientalojen korttelialuetta (AO). Korttelitehokkuus on e = 0.2, jonka lisäksi saa rakentaa aputiloja yhteensä enintään 30 % tontin asuntokerrosalasta. Repossaarentien n. 22 m leveällä katualueella on varaukset voimansiirtoaluetta ja muuntamoa varten.

 

Maanomistus

 

Tontti 1 on yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa alueen muut osat. Tontti 24 on vuokrattu.

 

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ympäristö

 

Alue on osa ns. Sarvaston omakotialuetta. Voimalinja, joka aikoinaan on sijainnut Repossaarentien katualueella, on poistettu. Katualueen pohjoisreunassa on itäpäässä ajorata ja länsiosassa kevyen liikenteen polku. Polkuosuudella on koivukuja, mutta osa katualueesta on luonteeltaan joutomaata. Tontilla 1 on Laajasalonkaaren varrella 1950-lu­vun alussa rakennettu puolitoistakerroksinen omakotitalo, ja tontilla on n. 180 k-m2 käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tontilla 24 on 1970-luvun lopulla rakennettu yksikerroksinen omakotitalo.

 

Luonnonympäristö

 

Alue laskee loivasti Laajasalonkaarelta Sarvastonkaarelle. Repossaarentien koivukujan lisäksi puustoa kasvaa jonkin verran tonteilla.

 

Yhdyskuntatekninen huolto

 

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Repossaarentien katualueella on pohjoisosassa vesi- ja kaukolämpöjohtoja ja koivukujan eteläpuolella sähkökaapeli.

 

Tavoitteet                          Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa omakotitalojen lisärakentaminen kaventamalla katualuetta.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa kortteli 49109 laajenee ja katualue pienenee 1 571 m2:llä. Muutosalueen vanhoille ja uusille tonteille osoitetaan rakennusalat, joille rakennusoikeudet merkitään kerrosneliömetreinä. Sarvastonkaaren puoleisella rakennusalalla uudisrakennuksen tulee olla yksikerroksinen, kuten katuosuuden olemassa olevat rakennukset, ja korkeus on osoitettu räystäskorkeutena. Muilla rakennusaloilla rakennukset ovat kaksikerroksisia niin, että enintään 70 % kerrosalasta saa olla yhdessä kerroksessa. Enimmäiskorkeus on 7 m. Kerrosalan lisäksi sallittuja autosuoja-, varasto- ym. tiloja, joihin myös saa sisältyä enintään 10 m2:n suuruisia lasikuisteja, saa olla enintään 30 % asuntokerrosalasta.

 

Repossaarentien koivukuja tulee säilyttää. Tämä katuosuus varataan kevyelle liikenteelle. Vanhat tonttiliittymät säilyvät, mutta koivukujan kohdalta ei saa olla liittymää uusille tonteille. Keskimmäisen uuden tontin itärajaa pitkin osoitetaan ajoyhteys, joka johtaa nykyisen tontin 1 itäosasta muodostettavalle tontille sekä nykyisen tontin 24 autotallille.

 

Korttelialueen kunnallisteknisiä johtoja varten osoitetaan johtokujat. Korttelin pohjoisreunassa on myös johtokuja nykyistä sähkökaapelia varten.

 

Mitoitus        Alueen pinta-ala on 4 610 m2. Tästä korttelialueen osuus on 4 061 m2 ja sen yhteenlaskettu rakennusoikeus 935 k-m2. Keskimääräiseksi tehokkuusluvuksi tulee e = 0.23.

 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset

 

Nykyiseen joutomaahan ei liity luonto- tai muita ympäristöarvoja. Repos­saarentien koivukuja, joka on muutosalueen tärkein maisemapiirre, velvoitetaan kaavamääräyksillä säilyttämään. Uudisrakentamista ohjataan kaavamääräyksillä ympäristöön sopeutuvaksi, ja se täydentää nykyistä omakotiasutusta. Kaavanmuutoksella ei näin ollen ole kielteisiä vaikutuksia kaupunkikuvan tai kaupunkirakenteen kannalta. Uudisrakentaminen olemassa olevan kunnallistekniikan piiriin on tarkoituksenmukaista maankäyttöä.

 

Suunnittelun vaiheet

 

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

 

Kaavoitustyö on tullut vireille kiinteistöviraston tonttiosaston kirjeellä (saapunut 6.3.2007).

 

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 3.3.2008) sekä asemakaavan muutosluonnos. 

 

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 14.3.–8.4.2008.

 

Viranomaisyhteistyö

 

Kaavanmuutosta laadittaessa on tehty yhteistyötä Helsingin Energian, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa.

 

Esitetyt mielipiteet

 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut neljä asemakaavan muutosluonnosta koskevaa mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty muutoksen valmistelijalle.

 

Xxxxx Xxxxxx on 17.3.2008 sitä mieltä, että hanke on huono. Ovatko tonttien 1 ja 24 nykyiset omistajat suostuneet maa-alueensa pienentämiseen, mikä on muutoksen edellytyksenä? Repossaarentien koivukuja on suojelun arvoinen luonnonkulttuurinäkymä. On erityisen selvää, että koivukujan puut eivät voi kestää niiden välittömään läheisyyteen tulevaa varsin tiivistä uudisrakentamista. Tonttitehokkuusluku 0.225 vaikuttaa alueen nykyisen rakennustiheyden kannalta kohtuulliselta, mutta sitä se ei käytännössä tule olemaan. Itäisin rakennuspaikka on ainoa, joka ei rikkoisi alueen jo nyt raskasta, mutta hyväksyttävää massoittelua. Muutoshank­keen mainiona vaihtoehtona on rakennuspaikkojen perustaminen Pastorinkujan eteläpuolelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaavanmuutoksesta on laatimisvaiheessa neuvoteltu tonttien 1 ja 24 haltijoiden kanssa. Rakentaminen uusille rakennuspaikoille ei asiantuntijan mukaan vaaranna koivukujan säilymistä. Rakennusalan rajat ovat n. 5 m:n päässä eteläisemmän koivurivin keskiviivasta, noin metrin kauempana kuin Repossaarentien pohjoispuolen talot, eikä tontilleajoa sallita koivukujan kohdalta. Kaavamääräys kieltää koivukujan säilymistä vaarantavat toimenpiteet kuten täytöt. Kaupunkirakenteen tiiveys vastaa ympäröiviä korttelialueita uusien rakennuspaikkojen hieman suuremmasta tehokkuudesta huolimatta, koska kahdella läntisemmällä rakennuspaikalla kerrosala pitää toteuttaa suurimmalta osalta kaksikerroksisena ja vapaata alaa jää suhteessa enemmän. Suhtautuminen Pastorinkujan rakentamattomaan alueeseen, joka voimassa olevassa asemakaavassa on puistoa, ei liity käsiteltävänä olevaan muutosesitykseen, jonka lähtökohtana oli Repossaarentien katualueen tarpeettomaksi jäänyt osa.

 

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx toteaa 7.4.2008, että muutosalueeseen rajoittuvalla tontilla ei ullakkokerrokselle yksikerroksiseen paritaloon ole myönnetty lupaa siitä huolimatta, että tontilla mahdollisesti on käyttämä­töntä rakennusoikeutta. Kielteistä kantaa on perusteltu sillä, että alue on haluttu pitää väljänä ja luonteeltaan huvilamaisena. Kaavanmuutosluonnos, jossa esitetään rakennettavien uusien talojen korkeudeksi 5 m ja rakennusoikeudeksi 0.25, loukkaa alueella jo asuvien perheiden yhdenvertaisuutta rakennusoikeuden suuruuden ja talon korkeu­den osalta. Myöskään perustelut asuinalueen väljyydestä eivät kaa­valuonnos huomioon ottaen ole kestävät. Myös katualueen kaventamiseen kiinnitetään mielipiteessä huomiota. Kaavaluonnoksen toteutuminen sellaisenaan tulee lisäämään liikennettä. Kaventaminen vaikeuttaa ajoyhteyksiä nykyisille tonteille aiheuttaen vaara- ja ruuhkatilanteita ja myös Sarvastonkaari tukkeutuu osittain kun kadunvarsi jää ainoaksi pysäköintipaikaksi perheen toiselle autolle, vieraille jne.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että ns. Sarvaston kaava-alueella on yksikerroksisen rakennuksen korottaminen kaksikerroksiseksi mahdollista voimassa olevan asemakaavan tehokkuusluvun e = 0.2 puitteissa. Kaavan rakennusoikeuden vähäistä suurempi ylittäminen ei sen sijaan ole mahdollista esimerkiksi poikkeamisluvalla. Yhtenäisen kaava-alueen yksittäisiä kaavanmuutoksia, jossa tehokkuuslukua nostetaan yhdellä tai muutamalla tontilla, ei myöskään ole pidetty mahdollisina ilman että ensin tehdään laajempi tarkastelu. Tarkoitus on, että vuoden 2008 aikana aloitetaan Laajasalossa selvitys tehokkuusluvun nostamisen edellytyksistä ja seurauksista. Muutosalueen ympäristöä jossain määrin suurempi tehokkuus (0.23) perustuu siihen, että rakennuspaikkoja on tarkkaan määritelty, rakennukset ovat osittain kaksikerroksisia (Sarvastonkaaren tontteja lukuun ottamatta), mikä tuo rakenteeseen väljyyttä, ja 140 k-m2 pienempiä taloja on pidetty epätarkoituksenmukaisina arvostetulla alueella. Tapausta ei voida pitää samalla tavalla alueella asuvien yhdenvertaisuutta loukkaavana kuin jos yksittäisellä tontilla tehokkuusluku muutettaisiin ilman erityisiä perusteluja ympäristöstä poikkeavaksi.

 

Sarvaston kaavassa vuodelta 1977 rakennusten enimmäiskorkeudet ovat alhaisia, yksikerroksisen rakennuksen 4 m ja kaksikerroksisen 6 m, johtuen siitä, että kaavoituskäytäntöön ei vielä tuolloin kuulunut muuta maanpäällisen kellarikerroksen estävää määräystä. Enimmäiskorkeudesta on kuitenkin myönnetty poikkeamia, jos poikkeamaan ei ole liittynyt rakennusoikeuden ylittävien asuintilojen rakentamista.

 

Toisin kuin useissa myöhemmin laadituissa asemakaavoissa, Sarvaston kaavassa ei ole määräystä, joka edellyttäisi rakennusoikeuden toteuttamista osittain kaksikerroksisena. Nyt käsiteltävässä muutosehdotuksessa on tällainen määräys (Sarvastonkaaren tontteja lukuun ottamatta), ja rakennetun ja rakentamattoman maa-alan suhde jää väljemmäksi kuin jos rakennukset toteutettaisiin yksikerroksisina.

 

Katualueen kaventaminen ei vaikuta nykyisten tonttien ajoliittymiin. Koi­vukujan kohdalla nykyjärjestelyt säilyvät eikä uusia tonttiliittymiä sallita. Myöskään koivukujan itäpuolella ajorataa ei kavenneta, ja siitä ajetaan korkeintaan kolmelle uudelle rakennukselle. Koivukujan itäpuolella on käytännössä ollut tilaa ajoradan vieressä muutamalle autolle, mutta lähtökohtana on, että tarvittavien autopaikkojen tulee olla tonteilla.

 

Xxx Xxxxxxxxx (7.4.2008) ja Xxxxx Xxxxxxxxx (7.4.2008) esittävät erillisissä, samansisältöisissä mielipiteissä, että alueen asukkaat ovat turhaan useiden vuosien ajan yrittäneet kaava-arkkitehdin kanssa neuvotella edes rakentamattoman rakennusoikeutensa hyödyntämisestä. Edes yksikerroksisen rakennuksen katon peruskorjausta ei hyväksytty arkkitehdin tekemien ja neuvoteltujen suunnitelmien pohjalta. Samalla olisi tehty ullakolle varastotilaa. Kaava-arkkitehti tyrmäsi ajatukset ja on muutenkin pitänyt sanojensa mukaan kiinni alueen väljästä ja huvilamai­sesta ilmeestä. Nyt yhtäkkiä alueelle voisi rakentaa kuudelle tontille em. viereen rakennusoikeudella e = 0.25. Lisäksi tälle alueelle voisi rakentaa jopa 1,5 m korkeampia rakennuksia kuin aiemmin. Tontinrajoista ja rakennusten etäisyydestä ei pidetä kiinni. Samalla kaupunki antaisi Laajasalonkaaren varressa sijaitsevan tontin alaosaan täysin poikkeuksellisen ajoyhteyden kaukaa Repossaarentieltä. Tämä ei vastaa kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden periaatetta.

 

Repossaarentiestä mielipiteissä todetaan, että se on nyt parhaillaan kävelytie. Kävelytien ja Sarvastonkaaren välinen osuus on huomattavan vaarallinen. Kävelytietä kulkevat sadat koululaiset aamuin illoin sekä sadat ja taas sadat ulkoilijat, muut kävelijät, pyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat, lastenvaunuilla ajelevat ym. Alueen äidit ja isät antavat tarvittaessa lausuntonsa onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Nyt autoliikennettä lisätään entisestään täysin piittaamatta alueen koululaisista ym. Kohtaan on ehdottomasti tehtävä oma tieosuus kevyelle liikenteelle kaventamalla tonttia 51, joka tällöin tulee liian ahtaaksi ja on jätettävä rakentamisen ulkopuolelle. Pysäköintipaikkoja tulisi laittaa tien laitaan.  Suunnitellulla rakentamisella saataisiin myös liikennekaaos. Koska autot lisääntyisivät runsaasti Repossaarentiellä, jouduttaisiin ne pysäköimään Sarvastonkaarelle samoin kuin nykyisten perheiden kakkos-, kol­mos- ja jopa nelosautot. Sarvastonkaarella ei ole ohitusmahdollisuutta ja liikenne olisi katastrofaalinen. Kaupungilta odotetaan oikeudenmukaisempaa ja kaupunkilaisten turvallisuuden takaavaa luonnosta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että rakennusoikeuden, korkeusmääräyksien, tonttien rajantarkistusten ja tonttien autopaikkojen suhteen lautakunta viittaa edellisiin vastineisiin. Ajoyhteyden mahdollistaminen Reposaarentien kautta uudelle tontille 50 on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska se vähentää ajoväylien määrää.

 

Repossaarentiestä lähes koko nykyinen osa säilyy koivuineen entisellään kevyelle liikenteelle varattuna niin, että nykyiset tontille ajot sallitaan, mutta ei uusia. Reposalmentien itäosassa ajomatkat ovat maksimissaan 30 m, joten vauhtia ei voi kertyä normaalia pihatilannetta enem­pää. Alueelta kuljetaan pohjoisen suuntaan kouluun, joten myös Pastorintien kevyen liikenteen väylää voi käyttää. Vaarallisin osuus kou­lumatkassa on liittyminen viereisiin katuihin, joilla molemmilla on hidasteet lähistöllä. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston mukaan ehdotetut järjestelyt ja kadun leveys ovat riittäviä.

 

Kirjallisten ja suullisesti esitettyjen mielipiteiden johdosta on Sarvastonkaaren rakennuspaikalle määrätty rakennuksen räystäskorkeus ja muiden rakennuspaikkojen kaksikerroksisia rakennuksia madallettu uudisrakennusten sopeuttamiseksi ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

 

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

 

Kaj ilmoittaa, että ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.8.–8.9.2008, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan on tehty yksi jäljempänä selostettu muistutus.

 

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, Helsingin Energian, Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin Veden jäljempänä selostetut lausunnot. 

 

Muistutus                          Xxxxx Xxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxxx esittävät (8.9.2008), että Repos­saarentien ajoliikenteelle tarkoitettu osuus on vaarallisen kapea. Noin 11 vakituisen auton, roska-autojen, ambulanssien ym. vastaavien lisäksi katuosuudella on lukuisia pyöräileviä koululaisia. Lisäksi kadun pohjoispuolella olevalta tontilta 49104/16 ei pääse pois, mikä on todettu paikan päällä liikennesuunnittelijan ja kaavanmuutoksen laatineen arkkitehdin kanssa. Katua on levennettävä vähintään metrillä. Tämä käy hyvin, koska Repossaarentien ja Sarvastonkaaren kulmatontti 49109/51 on puutteellisesti suunniteltu ja sen rakennusoikeus voidaan laskea 110 k-m2:iin.

 

Muistutuksessa esitetään lisäksi, että kaavamuutoksella rikotaan räikeästi tontinomistajien yhdenvertaisuuden periaatetta, kun muutamalle tontille annetaan viereisiä tontteja korkeampi rakennusoikeus ja sallitaan korke­ampia rakennuksia. Kaavanmuutos on rajattava ehdottomasti laajemmalle alueelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (6.11.2008), että Repossaarentien kautta ajetaan korkeintaan kolmelle uudelle rakennukselle. Alueelta kuljetaan pohjoisen suuntaan kouluun, joten myös Pastorintien kevyen liikenteen väylää voi käyttää. Vaarallisin osuus koulumatkassa on Repossaarentien liittyminen viereisiin katuihin, joilla molemmilla on hidasteet lähistöllä.

 

Repossaarentien nykyisen ajoradan leveys on 3–3,5 m. Muutosehdotuksessa katualueen leveys on 6 m ja sen puitteissa ajorataa voidaan leventää 4,5–5 m:iin asti. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston mukaan ehdotetut järjestelyt ja kadun leveys ovat riittäviä eikä ehdotettu järjestely vaaranna turvallisuutta.

 

Katualueen leveys ei ole riippuvainen tontille 51 esitetystä uudesta rakennusalasta eikä rakennusoikeudesta, vaan rakennusalan pohjoisraja määräytyy johtojen edellyttämän tilan mukaan. Katualueen leventäminen esitetystä ei kuitenkaan ole tarpeen. Ajoyhteys tontilla 52 lisää jonkin verran liikkumavaraa tontin 49104/16 kohdalla, koska tässä kohtaa ei ole piennarta eikä lumitilaa.

 

Muutosalueen ympäristöä jossain määrin suurempi tehokkuus (0.23) perustuu siihen, että rakennuspaikkoja on tarkkaan määritelty, rakennukset ovat osittain kaksikerroksisia (Sarvastonkaaren puoleisia tontteja lukuun ottamatta), mikä tuo rakenteeseen väljyyttä, ja 140 k-m2 pienempiä taloja on pidetty epätarkoituksenmukaisina arvostetulla alueella. Tapausta ei voida pitää samalla tavalla alueella asuvien yhdenvertai­suutta loukkaavana kuin jos yksittäisellä tontilla tehokkuusluku muutettaisiin ilman erityisiä perusteluja ympäristöstä poikkeavaksi.

 

Laajasalossa on tarkoitus selvittää tehokkuusluvun nostamisen edellytyksiä ja seurauksia, kuten muissakin kaupunginosissa on tehty. Työ tullaan aloittamaan ns. Sarvaston alueen joistakin kortteleista, koska Sarvaston asemakaava vuodelta 1977 sisältää selvästi vanhentuneita määräyksiä erityisesti rakennusten korkeuden suhteen (johtuen siitä, ettei kaavoituskäytäntöön vielä tuolloin kuulunut muuta maanpäällisen kellarikerroksen estävää määräystä). Selvitysten perusteella laaditaan kaavanmuutoksia. Korttelin 49104 osalta kaavanmuutos voi siis olla mahdollinen melko pian.

 

Lausunnot                        Kiinteistölautakunta mainitsee (16.9.2008) mm., että sivuasuntoja tulisi sallia myös rakennusaloilla, joiden rakennusoikeus on 140 k-m2, eikä vain jos rakennusoikeus on vähintään 150 k-m2. Asemakaavan toteuttamisesta lautakunta toteaa, että uudet tontit 52 ja 53 muodostuvat pääosin kaupungin omistamasta katualueesta sekä osin tonttiin 49109/1 sekä tonttiin 48109/24 kuuluvista pienemmistä alueista. Tontin 1 omistajien kanssa on alustavasti sovittu tarvittavista kiinteistöjärjestelyistä. Uusi suunniteltu tontti 51 muodostuu pääosasta tonttia 24 sekä lisäalueesta, jolle on merkitty 140 k-m2:n rakennusala. Tontin 24 kaupunki on vuokrannut pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kun kaavan muutos on tullut voimaan, tehdään uudesta tontista 51 vuokrasopimus edellyttäen, että ehdoista päästään sopimuk­seen. Uudelle 140 k-m2:n rakennusoikeudelle tulee tonttijaossa muodostaa myös erillinen tontti.

 

Vastaavan tyyppisten täydennysrakentamiskohteiden etsimistä on syytä ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti jatkaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen yhteistyönä. Tämän kohteen pohjoispuolella on vastaavaa joutomaata Pastorintien varressa. Myös tämän alueen muuttamista korttelimaaksi olisi syytä tutkia.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (6.11.2008), että sivuasuntoja koskevaa määräystä on muutettu niin, että kaikilla muutosalueen raken­nuspaikoilla on mahdollisuus sivuasunnon erottamiseen. Koska muutosalueen omakotitaloissa on rakennusoikeutta vähintään 140 k‑m2, asuntojen voidaan arvioida jäävän riittävän isoiksi vaikka niistä erotettaisiin 40 k-m2 sivuasunnoksi.

 

Tontin 51 suhteen lautakunta toteaa, että muutosehdotus sinänsä mah­dollistaa kiinteistölautakunnan esittämän ratkaisun, jossa Sarvastonkaaren uudelle rakennus­alalle muodostuu oma tontti ja nykyistä vuokratonttia 49109/24 pienennetään. Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa kuitenkin, että uuden rakennusalan muodostaminen on edellyttänyt tontin 24 rakennus­alan supistamista. Tontilla 24 on voimassa olevan asemakaavan mukaan jäljellä vajaa 30 k-m2 rakennusoikeutta, jonka toteut­tamista rakennusalan supistaminen hankaloittaa huomattavasti. Ton­tin 24 haltija on pitänyt asemakaavan muutosehdotusta hyväksyttävänä sillä edellytyksellä, että uusi tontti 51 muodostetaan kaavakartassa esitetyllä tavalla tonttia 24 laajentamalla.

 

Helsingin Vesi huomauttaa (9.9.2008) puoltavassa lausunnossaan, että uusi tontti 50 ei rajaudu katuihin, vaan se tulee liittää vesihuoltoverkostoon yksityisin liittymisjohdoin esimerkiksi tontille 51 merkityn johtokujan ja tontille 52 merkityn ajoyhteyden kautta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (6.11.2008), että liittyminen on suunniteltu lausunnossa esitetyllä tavalla. Tontille 52 merkittyä ajoyhteyttä koskee kaavamääräys, jonka mukaan ajoyhteyden alla saa olla yhdysteknisen huollon johtoja.

 

Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n mainitsevat (25.8.2008) mm., että jakeluverkon kaapelit ja jakokaapit uusien tonttien muodostuksen yhteydessä joko siirretään tilaajan kustannuksella Repossaarentien katualueelle tai niistä tehdään rasitesopimus.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (6.11.2008), että muutosehdo­tuksen johtokujamerkinnät luovat pohjan rasitteille. Johtojen siirto helpottaisi kuitenkin uusien tonttien rakentamista.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (4.9.2008) mm., että muutosehdotuksessa edellytetään olemassa olevan koivurivin säilyttämistä ja tarpeen mukaan uusimista sekä puurivin istuttamista raitin eteläreunaan. Koska uusien koivujen istuttaminen kapealle alueelle on hankalaa, lausunnossa ehdotetaan puurivin korvaamista pensasaidalla.

 

Katualueen kaventaminen ja koivujen istuttaminen maksaa arviolta 5 000 euroa. Ilman koivuja kustannukset ovat vähäiset.

 

Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä em. huomautuksin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (6.11.2008), että lausunnossa on kyse väärinkäsityksestä. Reposaarentien kummassakin reunassa on vanhoja koivuja, joita on tarkoitus säilyttää.

 

Asemakaavan muutosehdotukseen tehty muutos

 

Lausuntojen johdosta sivuasuntoja koskevasta määräyksestä on poistettu rajoitus, jonka mukaan määräys koskee vain vähintään 150 k-m2:n suuruisia asuntoja.

 

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaj toteaa, että Khs hyväksyy asemakaavan muutoksen Khn johtosäännön 8 §:n 6 kohdan 2 b, 3, 4, 6 ja 7 kohtien mukaan, milloin

 

2                    muutetaan rakennusoikeutta siten, että

b                    asuinpientalojen korttelialueen rakennus­oi­keutta lisätään vastaamaan enintään tehok­kuuslukua 0.3 tai enintään 10 prosenttia (apu­tilat poislukien) voimassa olevassa kaavassa osoitetusta

3                    muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamis­ta­paa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai kes­ki­pinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai ‑mää­räyk­siä

4                    muutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä asema­kaavassa määriteltyä rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua yhdellä kerroksella tai rakennuskorkeutta vastaavalla tavalla

6                    muutetaan alueen käyttötarkoitusta vähäisessä määrin

7                    tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrat­tavissa oleva tarkistus.

 

Muutosta ei ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maan­käy­tön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkea­mis­ta kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitse­van yhtenäisen raken­nustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

 

 

 

 


3

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSISTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA PIHLAJAMÄEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11520)

 

Khs 2006-1400

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.12.2008 Pihlajamäen asemakaava-asiassa nro 11520

 

Liite 2

Valitukset korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pihlajamäen asemakaava-asiassa nro 11520

 

Kaj toteaa, että kaupunginvaltuusto on 26.9.2007 hyväksynyt 38. kaupunginosan (Malmi, Pihlajamäki) kortteleiden nro 38001–38005, korttelin nro 38006 tontin nro 3, kortteleiden nro 38007, 38011, 38012 ja 38014, korttelin nro 38015 tonttien nro 1–3 ja 6–10, korttelin nro 38016 tonttien nro 8 ja 9, korttelin nro 38017 tontin nro 3, kortteleiden nro 38019–38022, 38024, 38025 ja 38027 sekä katu-, puisto-, lähivirkis­tys- ja urheilualuei­den asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.4.2006 päivätyn ja 12.4.2007 muutetun piirustuksen nro 11520 mukaisena.

 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on suojella Pihlajamäen muodostaman aluekokonaisuuden maiseman ja rakennuskannan arvot. Näi­tä ovat vielä hahmotettavissa oleva ”solukaava-ajatus”, veistoksellinen vastakohta rakennetun alueen ja maiseman välillä sekä aikanaan uutta ja edistyksellistä suunnittelua edustanut rakennuskanta. Suojelun ohella tavoitteena on ollut löytää ratkaisu alueen kaupunkikuvallisiin ongelmiin alueen historiaa ja 1960-lukulaista luonnetta kunnioittavalla tavalla. Asemakaavan muutoksen tueksi tehtyjen korjaustapaohjeiden tavoitteena on ohjata alueella tapahtuvien betonijulkisivujen korjausta suojelua tukevaan suuntaan.

 

Asunto Oy Rapakivenkuja 2 ja Kynnys ry valittivat kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus antoi 7.2.2008 lausunnon valitusten johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle, joka jätti osittain tutkimatta ja muilta osin hylkäsi 12.12.2008 valitukset. Samalla hallinto-oikeus muutti asemakaavassa Kiilletien ja Kinttupolun välissä sijaitsevan LPA‑tontin merkinnän (38003/2, 4) merkinnäksi (38003/5, 6).

 

./                    Helsingin hallinto-oikeuden päätös 12.12.2008 on esityslistan liitteenä nro 1.

 

Kaupunginhallitus määräsi 19.5.2008 asemakaavan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, mistä on kuulutettu 27.6.2008.

 

Asunto Oy Rapakivenkuja 2 ja Kynnys ry ovat hakeneet muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

 

./.                   Valitukset ovat esityslistan liitteenä nro 2.

 

Korkein hallinto-oikeus pyytää (14.1.2009) kaupunginhallituksen selitystä valitusten johdosta.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut lausuu (4.2.2009) asiassa kaupun­kisuunnitteluviraston kanssa yhteistyönä valmisteltuna lausuntona mm. seuraavaa.

 

Lausunto valitusten johdosta

 

Oikeuspalvelut yhtyy hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin. Hallinto-oikeus on tutkinut valtuuston päätöksen lainmukaisuuden oikein ja antanut asiassa perustellun ratkaisun. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) annettavassa selityksessä tulisi pyytää valitusten hylkäämistä perusteettomina ja valitusperusteiden jättämistä tutkimatta jäljempänä mainituin osin.

 

Oikeuspalvelut viittaa asiassa kaupunginvaltuuston kaavapäätöksessä 26.9.2007 (§ 245) ja kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antamassa selityksessä 7.2.2008 lausuttuun ja toteaa lisäksi asiassa seuraavaa.

 

Valitusten laillisuus ja valitusoikeus

 

Kuntalain mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmal­­le hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun se on annettu 12.12.2008. Asunto Oy Rapakivenkuja 2:n valitus on saapu­nut KHO:lle 9.1.2009 ja Kynnys ry:n valitus 8.1.2009. Valitukset ovat saapuneet KHO:lle lain mukaisessa määräajassa. Valittajilla, jotka ovat hakeneet muutosta valtuuston päätökseen hallinto-oikeudelta, on asias­sa lain mukaan valitusoikeus.

 

Asunto Oy Rapakivenkuja 2:n valituksen pääasiallinen sisältö

 

Asunto Oy Rapakivenkuja 2 on esittänyt, että korkein hallinto-oikeus antaa asiassa valitusluvan ja vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista tai vaihtoehtoisesti, että valittajan kaksi kerrostaloa jätetään erillisinä suojelukaavan ulkopuolelle tai että rakennusten suojelua koskeva sr-2 määräys tulee merkitä valittajan osalle seuraavasti: ”rakennuk­sen tulee sopeutua ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väriltään rakennettuun ympäristöön”. Valittaja on edelleen vaihtoehtoisesti vaatinut, että korkeimman hallinto-oikeuden tulee hyväksyä valittajan esittämä oma korjausvaihtoehto yhdeksi ratkaisuksi. Lisäksi oikeuden tulee ratkaista, loukkaavatko asemakaavamääräykset valittajien osakkeenomistajien perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyä omaisuuden suojaa. Kaavalla on vahvistettu rakennuslautakunnalle rat­kaisuvalta määrätä valittajalle toteutettavaksi korjaustapaohjeiden mukainen rakenne määräämättömäksi ajaksi.

 

Asunto Oy Rapakivenkuja on perusteluina uudistanut hallinto-oikeu­des­sa lausumansa ja mm. todennut, että asemakaavamääräys, jonka mukaan rakennuksissa tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti säilyneet, alkuperäistoteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten, johtaa valittajalle kestämättömiin ratkaisuihin ja kohtuuttomiin kustannuksiin. Yhtiön rakennukset eivät enää ole alkuperäistoteutuksen mukaisia ja kaavan perusteella kaupunki voi määrätä valittajan purkamaan rakennuksis­ta lääninoikeuden ratkaisulla ja rakennuslautakunnan toimenpideluvalla vuosina 1993–1995 tehdyt rakenteet. Valittajan tekemien rakentei­den elinkaarta on vielä jäljellä noin 50–100 vuotta. Kaupungin antamat korjausvaihtoehdot eivät tule kysymykseen. Valittajalle niistä koituvat kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat verrattuna valittajan omaan vaihtoehtoiseen korjaussuunnitelmaan.

 

Lausunto valituksen johdosta

 

Pyyntö valitusluvan myöntämisestä

 

Oikeuspalvelut toteaa, että 1.1.2009 voimaantullutta MRL 188 §:n 5 mo­­mentin (30.12.2008/1129) säännöstä valitusluvan hakemisesta korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallinto-oikeuden päätöstä koskevaan asemakaavavalitukseen sovelletaan voimaantulosäännöksen mukaan vasta voimaantulon jälkeen kunnassa tehtyihin päätöksiin.

 

Valituksessa esitetyt vaatimukset

 

Oikeuspalvelut toteaa, viitaten kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antamaan selitykseen, että suojelumääräyksen osan, jonka mukaan rakennuksessa tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti säilyneet, alkuperäistoteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten, tarkoituksena on vielä hyväkuntoisten rakennusosien säilyttäminen korjaamalla. Betonijulkisivujen osalta kaavan tavoitteena on alkuperäisen ulkoasun säilyttäminen tai, muutettujen julkisivujen osalta, sen palauttaminen. Asemakaava ei edellytä alkuperäisen betonirakenteen palauttamista. Kaava ei myöskään velvoita voimaantullessaan yhtiötä toimenpiteisiin. Valittajan julkisivuihin tehdyt levytykset voivat olla rakennuksissa elinkaarensa loppuun.

 

Rakennuslautakunta on 19.10.2007 hyväksynyt kaavamääräysten mukaan kaavan soveltamisen tueksi annettavan Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 2 §:n mukaisen korjaustapaohjeen. Korjaustapaohjeessa on annettu kolme ohjeellista korjaustapaa, jotka eivät sido valittajaa. Kaavamääräys edellyttää ainoastaan, että julkisivupinta on betoni tai sileä rappauspinta. Ohjeissa korostetaan, että korjaaminen ei saa muodostua taloyhtiöille kohtuuttoman kalliiksi, minkä vuoksi taloyhtiöille esitetään aina useampia korjausvaihtoehtoja. Ohjeessa on lisäksi todet­tu, että ennen seuraavaa korjausta on tutkittava koolauksen purkami­sen vaikutukset. Jos koolausta ei ole mielekästä purkaa, taloyhtiön esittämä korjaustapavaihtoehto (yksikerrosrappaus) on mainittu käyttökelpoisena vaihtoehtona.

 

Suojelumääräykset pohjautuvat rakennusten arkkitehtoniseen arvoon. Valittajan rakennuksen julkisivukorjaus ei ole muuttanut rakennusten asemaa suhteessa muihin alueen suojeltuihin rakennuksiin. Valittajan rakennuksia tulee sen vuoksi kohdella, kuten muitakin alueella jo korjat­tuja rakennuksia, suojelumääräyksen suhteen yhtenäisellä tavalla.

 

Kuten hallinto-oikeus on todennut, asemakaavamerkintä ei velvoita vielä tässä vaiheessa yhtiöitä toimenpiteisiin, vaan se velvoittaa yhtiötä tulevaisuudessa siinä tilanteessa, kun korjaustoimenpiteisiin on turvauduttava. Tällöin korjaustoimenpiteet on suoritettava kaavamää­räysten ja niiden perusteella annetun korjaustapaohjeen mukaisesti. Hallinto-oikeus on oikein katsonut, että suojelusmääräys ei ole valittajan osalta MRL 57.2 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuuton.

 

Oikeuspalvelut toteaa lisäksi, että korkeimman hallinto-oikeuden tulee jättää valittajan vaatimus siitä, että asiassa tulee ratkaista, loukkaako asemakaava perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyä omaisuuden suojaa, vasta korkeimmassa hallinto-oikeu­des­sa esitettynä tutkimatta. Kuntalain 90.3 §:n mukaan valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä hallinto-oikeu­del­le.

 

Oikeuspalvelut  toteaa edelleen, että korkeimmalla hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa muuttaa asemakaavan sisältöä valittajan esittämin tavoin. MRL 203 §:n mukaan muutoksenhakuviranomainen voi tehdä kaavaan vain oikaisunluonteisia korjauksia ja kunnan suostumuksella vähäisiä tarkistuksia, joilla ei ole vaikutusta muiden etuun tai oikeuteen. Jos korkein hallinto-oikeus katsoisi kaavan olevan lainvastainen, se voi­si vain kumota kaavapäätöksen ja palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kynnys ry:n valitus         Kynnys ry on vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että valituksessa viitattujen tonttien, joiden rakennusalan ulkopuolelle ei saa rakentaa hissiä, porrastornia tai katosta, osalta tehdään perusteellinen selvitys kaavaeh­dotuksen vaikutuksista liikkumis- ja toimimisrajoitteisten ihmisten elin­oloihin kaavan vaikutusalueella. Lisäksi mainittua asemakaavamääräystä tulee lieventää, ja kaavaan tulee ottaa säännös, joka velvoittaa suunnittelemaan mahdolliset jälkiasennushissit rakennusten arkkitehtuuri ja karaktääri huomioon ottaen käyttäen parasta mahdollista saatavilla olevaa suunnittelijavoimaa.

 

Valittaja on perusteina uudistanut hallinto-oikeudessa lausumansa ja mm. todennut, että asemakaavalla asetetaan perustuslain 6.2 §:n vastaisesti liikkumis- ja toimimisrajoitteiset ihmiset eriarvoiseen asemaan muihin kuntalaisiin nähden. Kaavan mukaan osaan alueella kunnostettavista rakennuksista ei saa rakentaa jälkiasennushissejä. Kaavamuutoksen yhteydessä ei ole esitetty selvitystä siitä, miten liikkumis- ja toimimisrajoitteisten ihmisten asuminen ja liikkuminen tullaan tulevaisuudessa turvaamaan. MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Hissien rakentaminen asuntojen sisälle on lisäksi käytännössä mahdotonta. Asiassa on tuotu esiin mahdollisuus asentaa porrashissi tai -kiipijä hissittömiin rakennuksiin, mutta selvityksistä ei käy esille, onko niiden asentaminen käytännössä mahdollista.

 

Lausunto valituksen johdosta

 

Oikeuspalvelut toteaa, että Helsingin yleiskaava 2002:ssa Pihlajamäen alue on kerrostalovaltaista aluetta, joka on osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi alueeksi. Aluetta tulee kehittää siten, että sen ominaispiirteet säilyvät. Alue sisältyy Museoviraston valmisteilla olevaan valtakunnallisesti mer­kittäviä kulttuuriympäristöjä koskevaan luetteloon ja on 1960-luvun rakentamista edustava aluekokonaisuus. Rakennuskannan ohella tärkeä suojelukohde alueella on rakennettu maisema.

 

Asemakaavassa ei ole kielletty hissien rakentamista alueen rakennuksiin. Kaavassa on tehdyn selvityksen perusteella kielletty vain hissien ja porrastornien rakentaminen valituksen kohteena olevien tonttien raken­nusalan ulkopuolelle. Valittajan rakennusten rungon ulkopuolelle ei voi tehdä ulokkeita turmelematta samalla rakennusten puhdaslinjaista arkkitehtuuria. Jälkiasennushissin rakentamisella ei lisäksi päästäisi täyteen esteettömyyteen, koska se edellyttää puolen kerroksen porrasnou­sua.

 

Valituksen kohteena olevissa rakennuksissa ei ole mahdollista rakentaa porrashuoneeseen normaalilevyistä jälkiasennushissiä ahtauden vuoksi. Asemakaava sallii kuitenkin porrashissien asentamisen porras­huoneeseen sekä hissin asentamisen, mikäli tarvittava tila saadaan käyttöön asunnoista. Rakennusten pohjaratkaisu ei aseta teknistä estettä sille, että hissin tarvitsema tila otetaan asuntojen yhteydestä.

 

Kuten hallinto-oikeus on todennut, asemakaava mahdollistaa siten riittävässä laajuudessa MRL 117.3 §:n tarkoittaman esteettömyyden toteuttamisen kysymyksessä olevissa rakennuksissa. Asemakaava antaa edellytykset esteettömyyden järjestämiseen mahdollisen korjausrakentamisen yhteydessä. Kaavamääräyksen antamiseen on kaavan suojelutarkoitus huomioon ottaen ollut perusteet eikä se ole maanomistajille MRL 57.2 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuuton tai aseta maanomistajia eriarvoiseen asemaan. Hallinto-oikeus on lisäksi oikein katsonut, ettei kaavamääräys loukkaa ihmisten tasa-arvoisen kohtelun periaatetta ottaen huomioon, että kysymys on korjausrakentamiseen liittyvästä kaavamääräyksestä.

 

Hallinto-oikeus on lisäksi jättänyt asianmukaisesti tutkimatta valittajan esittämän väitteen, että asiassa ei ole tehty MRL 9 §:n edellyttämiä riittäviä tutkimuksia ja selvityksiä. Mainittu valitusperuste on esitetty vasta valitusajan päättymisen jälkeen.

 

Oikeuspalvelut kuitenkin toteaa, että kaavan vaikutukset esteettömyyteen on otettu huomioon kaavaa valmisteltaessa yksityiskohtaisesti ja kunkin rakennuksen osalta erikseen. Kaavaa laadittaessa teetettiin erillinen hissisuunnitelma, johon kaavan hissejä koskeva määräykset osit­tain perustuvat. Suunnitelmassa on arvioitu hissivaihtoehtoja perusteellisesti myös esteettömyyden kannalta.

 

Yhteenveto                       Oikeuspalvelut toteaa yhteenvetona, että hallinto-oikeus on arvioinut valtuuston päätöksen laillisuuden oikein ja antanut asiassa perustellun ratkaisun. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joilla olisi merki­tystä asiaa ratkaistaessa. Kaavamääräykset eivät ole maanomistajille kohtuuttomia eivätkä loukkaa tasapuolisen kohtelun vaatimuksia.

 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavassa selityksessä tulisi siten yhtyä hallinto-oikeuden päätökseen sekä pyytää valitusten hylkäämistä perusteettomina ja valitusperusteiden jättämistä tutkimatta edellä mainituilta osin.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätöksen lopputulokseen.

 

 

 

 


4

VT ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI: KALKKIVUORENTIEN HIDASTEIDEN TOTEUTTAMISEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2008-558

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

                          merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

                          toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Vuorela) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 27.2.2008 valtuutettujen eräiden aloitteiden käsittelemisen yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kalkkivuorentien hidasteiden toteuttamista kiirehditään.” (Antti Vuorela, äänin 48–0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta (29.5.2008) toteaa vastauksenaan seuraavaa:

 

Kalkkivuorentie on eri aikoina rakennettu katu. Kadun keskiosa Kirves-tien ja Vesuritien välillä on rakennettu vuosia sitten ja kadun itä ja länsi-päätkin on rakennettu likipitäen 10 vuotta sitten. Kadun itäpäässä on iso mäki, jolla osuudella on paikoin huono näkemä. Itäpään rakentamisen yhteydessä rakennettiin hidasteita tasaisille katuosuuksille liikenneturvallisuuden takaamiseksi ja erityisesti parantamaan Vanhan Porvoon­tien suuntaisen pääraitin turvallisuutta. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ajojärjestyksen selkeyttämiseksi liikennesuunnittelupäällikkö päätti 19.1.2001, että Vesuritien risteys muotoillaan vähemmän jouhevasti ajettavaksi Vesuritien suunnasta. Kadun keski- ja länsiosaan on aika ajoin esitetty rakennettavaksi hidasteita. Kyseisillä osuuksilla näkemät ovat vähintään kohtuullisia, eikä siellä ole kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiä erityisperusteita (mm. koulun tms. välitön läheisyys) hidasteiden rakentamiseksi. Toistaiseksi ei ole ollut perusteita hidasteiden rakentamiseksi Kalkkivuorentielle.

 

Heikinlaakson alueelta on tullut kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-suunnitteluosastolle aloitteita jokaiselta yleiselle liikenteelle tarkoitetulta kadulta hidasteiden rakentamiseksi. Hidasteiden sijoittamisessa on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (Kalkkivuorentien itäpää) noudatettu tarkoin kaupunkisuunnittelulautakunnan (15.4.1999) määrittelemiä ensisijaisuusperiaatteita. Helsingin mittakaavassa ensisijaiset hidastekohteet on pääsääntöisesti toteutettu esikaupunkialueilla. Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston työryhmä tutkii pahaillan hidasteiden rakentamisperiaatteiden tarkistamistarvetta samanaikaisesti valtakunnallisen työryhmän kanssa, jonka tarkoituksena on laatia valtakunnalliset suositukset hidasteiden rakentamisperiaatteista. Työryh­mien odotetaan saavan työnsä valmiiksi ensi keväänä.

 

Heikinlaaksossa Vanhan Porvoontien länsipuolella on 14 töyssyä ja 2 korotettua sivukadun suojatietä. Mikäli koko kyseisen alueen katuverkko rakennettaisiin töyssyillä varustetuksi hidaskatualueeksi, tulisi alueelle rakentaa noin 30–40 töyssyä kohtiin, joissa katuverkkoon sopimatonta, nopeusrajoituksen (30 km/h) ylittävää, nopeutta voi ajaa. Vuoden 2008 aikana laadittavan liikenteenohjaussuunnitelman yhteydessä on tarkoitus järjestää asukastilaisuus niiden paikkojen selvittämiseksi, joissa hidasteet katsotaan tarpeellisiksi.

 

Toisaalta koko Heikinlaakson liikenteen ohjauksesta on tarpeen laatia ajantasainen uusi suunnitelma korvaamaan vuonna 1997 laadittu (kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.1997). Suunnitelma on tarkoitus laatia vuoden 2008 aikana. Heikinlaakson alue suunnitellaan kokonaisuutena ja pohditaan muun muassa hidasteiden tarvetta niin Kalkkivuorentiellä kuin muillakin lähikaduilla yhteistyössä asukkaiden kanssa.

 

Kaj yhtyy lausunnossa mainittuun ja toteaa, että Kalkkivuorentielle jo rakennettujen hidasteiden jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiä erityisperusteita uusien hidasteiden rakentamiseksi Kalkkivuorentielle ei tällä hetkellä ole. Hidasteiden rakentamista ohjaavien erityisperusteiden tarkistamista selvitetään parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirastossa.

 

Kaj toteaa, että Heikinlaakson liikenteenohjaussuunnitelma on laadittu vuonna 1997 ja kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on päivittämässä suunnitelmaa ajan tasalle. Uuden suunnitelman laatimisen yhteydessä arvioidaan hidasteiden tarpeellisuus niin Kalkkivuorentiellä kuin alueen muillakin lähikaduilla yhteistyössä asukkaiden kanssa. Suunnitelman laatiminen on ajankohtaista kun edellä mainitut hidasteiden rakentamista ohjaavat erityisperusteet valmistuvat.

 

 

 

 


5

ASUINKERROSTALOTONTIN VARAAMINEN LAAJASALOSTA ASUNTO OY HELSINGIN VIIKINGILLE VAPAARAHOITTEISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-263

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee varata Laajasalon kaupunginosan (49.) korttelin nro 49080 tontin nro 9 Asunto Oy Helsingin Viikingille
(Y-tunnus 2195280-1) 31.12.2010 saakka vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Tonttia hallinnoimaan perustetun yhtiön yhtiöjärjestykseen tulee sisällyttää hitas II -ehdot.

 

-                     Tontille rakennettavien rakennusten rakennuslupasuunnitelmat on esitettävä kiinteistöviraston asuntoasiainosaston hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan kiinteistö-viraston asuntoasiainosastolle hitas-jälleenmyynnin perustaksi selvityksen kohteen lopullisista rakennuskustannusten mukaisista hankinta-arvoista heti, kun ne ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään rakennuksen valmistumiseen mennessä.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Viikingille ℅ Kruunuasunnot Oy ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hakemus

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kopio kaavamuutoksen nro 11556 kaavakartasta

 

Kaj toteaa, että esityksessä on kysymys nykyisestä tontista asemakaavamuutoksella muodostettavan uuden tontin varaamisesta täydennysrakentamista varten. Tontti esitetään varattavaksi yhtiölle, jonka tontin nykyinen vuokralainen on perustanut tarkoitusta varten. Asemakaavamuutoksella on mahdollistettu paitsi tontilla olevan rakennuksen 2 190 k‑m2:n suuruinen lisärakentaminen sitä korottamalla, myös uuden 2 400 k‑m2:n suuruisen uudisrakennuksen rakentaminen nykyisestä tontista erotettavalle uudelle tontille.

 

Uudisrakentamiseen osoitettavan tontin varaaminen valtion omistaman Aravakruunu Oy:n perustamalle asento‑osakeyhtiölle on perusteltua, koska tontti muodostuu osasta yhtiölle vanhastaan vuokrattua tonttia ja yhtiö suunnittelee rakentavansa tontille vapaarahoitteisia vuokra‑asuntoja. Tontti on tarkoitus vuokrata yhtiölle hitas‑ehdoin. Myöhemmin yhtiön kanssa on tarkoitus tehdä sopimus täydennysrakentamiskorvauksen suorittamisesta Kvston vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (3.2.2009) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Asemakaavan muutos nro 11556 on saanut lainvoiman 5.1.2007. Kaavamuutos koskee Aravakruunu Oy:lle pitkäaikaisesti vuokrattua kerros-talotonttia (AK) 49080/4. Kaavamuutoksella po. tontille on osoitettu lisä-rakennusoikeutta yhteensä 4 590 k-m². Tästä lisärakennusoikeudesta 2 400 k-m² sijoittuu uudelle asuinkerrostalotontille (AK) 49080/9.

 

Aravakruunu Oy:n omistaja Kruunuasunnot Oy on kiinnostunut rakennuttamaan tontille 49080/9 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja hanketta varten on perustettu Asunto Oy Helsingin Viikinki. Nyt esitetään, että kaupunginhallitus varaisi po. tontin Asunto Oy Helsingin Viikingille vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten.

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää olemassa olevan tonttia 49080/4 koskevan maanvuokrasopimuksen muuttamista sekä kaupunginvaltuuston vahvistamien periaatteiden mukaisen täydennysrakentamiskorvauksen suorittamista Aravakruunu Oy:lle.

 

Hakemus ja neuvottelut

 

Asunto Oy Helsingin Viikinki (℅ Kruunuasunnot Oy, Y-tunnus
1544951-3) pyytää 30.9.2008 päivätyllä hakemuksella, että kaupunki varaisi sille vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten asema-kaavan muutoksen nro 11556 johdosta muodostetun asuinkerrostalo-tontin 49080/9.

 

Kiinteistöviraston tonttiosasto on neuvotellut Kruunuasunnot Oy:n ja Aravakruunu Oy:n kanssa tontin 49080/9 varaamisesta. Hakijan mukaan tontille on tarkoitus rakentaa noin 31 vuokra-asuntoa ja rakentaminen olisi mahdollista aloittaa vielä vuoden 2009 puolella. Tonttiosasto on samassa yhteydessä neuvotellut tonttia 49080/4 koskevan maan-vuokrasopimuksen muuttamisesta.

 

Hakijan tiedot                   Asunto Oy Helsingin Viikinki (Y-tunnus 2195280-1) on Kruunuasunnot Oy:n kokonaisuudessaan omistama yhtiö.

 

Kruunuasunnot Oy omistaa myös tontin 49080/4 (nykyinen tontti 49080/8) vuokralaisena olevan Aravakruunu Oy:n koko osakekannan. Kruunuasunnot Oy:n omistaa puolestaan Suomen valtion omistuksessa oleva Solidium Oy. 

 

Asemakaava- ja tonttitiedot

 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2006 hyväksyä asemakaavan muutoksen nro 11556, joka on saanut lainvoiman 5.1.2007. Asemakaavan muutos on tullut vireille vuonna 2005 tontin 49080/4 vuokralaisen
Aravakruunu Oy:n aloitteesta.

 

Kaavamuutoksella asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontille 49080/4 on osoitettu lisärakennusoikeutta yhteensä 4 590 k-m².
Tästä lisärakennusoikeudesta 2 190 k-m² on tarkoitus toteuttaa nykyisten olemassa olevien rakennusten kerrosmäärää korottamalla. Rakennusten uusi suurin sallittu kerrosmäärä on viisi. Tontin 49080/4 uusi ohjeellinen tonttinumero on 8 ja sen uusi kokonaisrakennusoikeus
11 005 k-m².

 

Kaavamuutoksella osoitetusta lisärakennusoikeudesta 2 400 k-m² on tarkoitus toteuttaa uudisrakentamisena ja tätä varten on muodostettu nyt varattavaksi esitettävä asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontti 49080/9. Kaavamääräysten mukaan uudisrakentamisessa asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m².

 

Uudisrakennettavan tontin 49080/9 sekä täydennysrakennettavan tontin 49080/8 (vanha tontti 49080/4) autopaikat sijoitetaan pääosin auto-paikkojen korttelialueen (LPA) tontille 49080/10, joka sekin muodostuu vanhasta tontista 49080/4.

 

Kerrostalotonttien autopaikkavelvoite määräytyy normin 1 ap/95 k-m² mukaan.

 

Tontin 49080/9 pinta-ala on 1 662 m² ja osoite Svanströminkuja. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 23.12.2008. Tontti muodostuu kokonaisuudessaan tontista 49080/4.

 


Tontin 49080/9 varaaminen

 

Tontti 49080/9 on vielä tällä hetkellä Kruunuasunnot Oy:n omistaman Aravakruunu Oy:n hallinnassa tonttia 49080/4 koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen perusteella. Maanvuokrasopimusta on kuitenkin tarkoitus muuttaa siten, että tontti 49080/9 vapautetaan kaupungin hallintaan ja nykyinen sopimus kohdistetaan koskemaan tonttia 49080/8. Kiinteistölautakunnalle tullaan esittämään, että kaupunki suorittaa maanvuokrasopimuksen muutoksesta vuokralaiselle täydennys-rakentamiskorvauksen kaupunginvaltuuston päättämien täydennysrakentamisperiaatteiden mukaisesti. Asia on tarkoitus tuoda kiinteistölautakunnan käsiteltäväksi kevään 2009 aikana, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut tonttien vuokrausperusteet.

 

Tontin 49080/9 toteuttamiseen liittyy olennaisena osana tonttia 49080/4 koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen sekä kerrosmäärää korottamalla täydennysrakennettavan tontin 49080/8 rakentaminen. Hakija on selvittänyt täydennysrakentamisen edellytyksiä molemmilla tonteilla ja tontin 49080/9 alustava suunnittelu on jo käynnistetty. Hakija tuntee siten kohteen ja omaa hyvän käsityksen täydennysrakentamisen edellytyksistä. Tämä helpottanee ja nopeuttanee merkittävästi tontin 49080/9 rakentumista.

 

Edellä esitetyin perustein, ja kun otetaan vielä huomioon, että täydennysrakentamista koskeva kaavamuutos on tullut vireille Aravakruunu Oy:n aloitteesta, voitaisiin tontti 49080/9 kiinteistölautakunnan mielestä varata Kruunuasunnot Oy:n perustamalle Asunto Oy Helsingin Viikingille. (Y-tunnus 2195280-1) 31.12.2010 saakka vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten.

 

Tontti soveltuu hyvin vapaarahoitteiseen tuotantoon, koska alueella on nykyisellään varsin paljon valtion tukemia vuokra-asuntoja.

 

Koska tonttia hallinnoimaan ja sille rakennettavia asuntoja omistamaan on perustettu asunto-osakeyhtiö, tulisi yhtiön yhtiöjärjestykseen sisällyttää hitas II -ehdot.

 

Kiinteistölautakunta esittää tontin varaamista sitä hallinnoimaan perustetulle Asunto Oy Helsingin Viikingille päätösehdotuksesta ilmenevin ehdoin.

 

 

 

 


6

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2113

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2113/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 3.6.2008 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (osa Länsisataman liikennealuetta L 101)

 

Liite 2

Ympäristökartta (osa Länsisataman liikennealuetta L 101)

 

Liite 3

Asemapiirros (osa Länsisataman liikennealuetta L 101)

 

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus pyytää (30.6.2008) poikkeamislupaa 20. kaupunginosan (Länsisatama) liikennealueelle L101, joka sijaitsee Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavaehdotuksessa korttelissa nro 802 sijaitsevalla tontilla nro 3.

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa pysyvästi osoitteessa Hietasaarenkuja 1 sijaitsevan rakennuksen (4000 k-m2) käyttötarkoitus pelastusasema- ja Jätkäsaaren rakentamisen informaatiokeskuskäyttöön. Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta, jossa rakennus on merkitty satama- ja varastointitoimintojen alueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2008 hyväksymän Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksessa rakennuksen tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolloin pelastusasema- ja informaatiokeskus ovat asemakaavan mukaista toimintaa.

 

Kaupunginsuunnitteluvirasto toteaa (19.9.2008), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 12.12.1979 vahvistettu asemakaava nro 8043. Asemakaavan mukaan rakennus sijaitsee satama-alueella, jolle saa rakentaa tarvittavien laituri- ja kuormaustilojen, raiteiden, kulkuteiden sekä autopaikkojen lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia.

 

Tällä hetkellä osoitteessa Hietasaarenkuja 1 sijaitsee tavarasataman huoltorakennus, ns. ”Huutokonttori”. Tavarasataman siirtyessä marraskuussa 2008 Vuosaareen jää rakennus tyhjilleen.

 

Huutokonttoriin on suunniteltu sijoitettavaksi Jätkäsaaren pelastuslaitos sekä Jätkäsaaren rakentamisen informaatiokeskus yhteistyössä pelastuslaitoksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston tilakeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Jätkäsaaren pelastusasema toimii ensimmäisessä vaiheessa Erottajan pelastusaseman väistötilana, kun Erottajan asemaa peruskorjataan. Tämän jälkeen Jätkäsaaren pelastusasema jää palvelemaan Jätkäsaaren uutta asuinaluetta sekä Ruoholahtea ja Lauttasaarta.

 

Haettu toimenpide poikkeaa nykyisestä, voimassa olevasta asemakaavasta, mutta on kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2008 hyväksymän Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mukainen. Asemakaavan oletetaan tulevan voimaan vuoden 2009 alkuun mennessä.

 

Saadut lausunnot ja viranomaisneuvottelut

 

Rakennus on uudessa Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavassa merkitty suojelumerkinnällä sr-2, joka tarkoittaa, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Arkkitehtien A.Hytönen ja R.-V.Luukkonen vuonna 1955 suunnittelemasta Huutokonttorin laajennusosasta kaupunginmuseo toteaa ennakkolausunnossaan (12.5.2008), että se on ”.. erittäin tyytyväinen siihen, että uusi käyttötarkoitus rakennukselle on löytynyt. Uusi käyttö pelastusmiehistön toimipaikkana ja kaluston talli- ja huoltotilana on samanhenkinen kuin alkuperäinenkin käyttötarkoitus.”  Kaupunginmuseo hyväksyy ennakkolausunnossaan julkisivuihin ja sisätiloihin hankesuunnitteluvaiheessa suunnitellut muutokset, mutta katsoo, että ”…tiiliseinän rapautuneet osat on korjattava vanhan mallin mukaisesti muuraamalla.”

 

Vanhemmasta, arkkitehti Gunnar Taucherin vuonna 1937 suunnittelemasta osasta, johon on tarkoitus tulla Jätkäsaaren rakentamisen informaatiokeskus, kaupunginmuseo toteaa suunniteltavista muutoksista seuraavaa:

- Pohjoispuolen sisäänkäynnin muuttamisesta esteettömäksi:” Muutos on toteutettava mahdollisimman hienovaraisesti, niin että alkuperäinen porras, ovi ja tuulikaappi säilyvät.”

- Alakerran ikkunoiden suurentaminen: ”Museo pitää parempana rakennuksen suojelun turvaamisen kannalta, että itäpuolen ikkunat säilyisivät ennallaan kertomassa rakennuksen aiemmasta käyttötarkoituksesta ja samalla rakennuksen arkkitehtonista laatua säilyttävänä elementtinä… Jos ikkunoiden laajentaminen molemmilla sivuilla on uuden käytön kannalta kuitenkin välttämätöntä, museo esittää, että olemassa olevat ikkunat säilytetään, mutta niiden alapuolelle puhkaistaan uudet ikkuna-aukot. Vanhan ikkunan alakarmi muuttuisi välikarmiksi ja uusi ikkuna toteutettaisiin yksityiskohdiltaan ja materiaaleiltaan vanhan ikkunan mallin mukaan.”  

 

Toisen kerroksen salin pilareineen kaupunginmuseo katsoo olevan tärkeä osa suojeltavaa rakennusta. Uusi käyttö informaatiotilana on sille kaupunginmuseon mielestä luonteva.

 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja rakennusvalvontaviraston kanssa pidettiin 25.6.2008 yhteistyöpalaveri, jossa käsiteltiin pelastusaseman sijoittumista asuinkortteliin. Kokouksessa todettiin, että pelastusaseman vaikutukset asuinrakennuksiin eivät aiheuta toimenpiteitä tai vaikutuksia kaavaan ja suunnitelmiin tässä vaiheessa.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu lähimmille naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (26.8.2008). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska kaupunkirakenne rakennuksen ympärillä on vielä rakentumatta ja rakennuksen käyttötarkoitus on uuden Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavan mukainen.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että haettu käyttötarkoituksen muutos on ratkaisuna onnistunut ja sopii vanhaan rakennukseen erinomaisesti.

 

Poikkeamisen erityinen syy on hankkeen kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2008 hyväksymän Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mukainen toiminta.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli rakentamisessa noudatetaan 3.6.2008 päivättyä suunnitelmaa. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

Kaj toteaa, että Kvsto on 22.10.2008 hyväksynyt Jätkäsaaren pelastusaseman ja infokeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman. Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus (nro 11770) on edelleen vireillä.

 

 

 

 


7

16.2.2009 pöydälle pantu asia

HÖGSTADIESKOLAN LÖNKANIN, TÖLÖ GYMNASIUMIN JA SANDELSIN RAKENNUSTEN KOSTEUDENHALLINNAN JA PIHAN PARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2599

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Högstadieskolan Lönkanin, Tölö gymnasiumin ja Sandelsin osoitteessa Sandelsinkatu 3 olevan kiinteistön kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen 15.9.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 2 380 000 euroa eli arvonlisäverollisena 2 900 000 euroa kustannustasossa 7/2008 (RI = 128,5; THI = 159,1).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle, nuorisolautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Hankesuunnitelma 15.9.2008

 

Liite 2

Opetuslautakunnan lausunto 4.11.2008

 

Liite 3

Kulttuuriasiankeskuksen lausunto 12.11.2008

 

Liite 4

Nuorisolautakunnan lausunto 20.11.2008

 

Kaj toteaa, että Högstadieskolan Lönkanin rakennuksen kellaritiloissa ja samalla tontilla olevan kulttuuritalo Sandelsin maanalaisissa tiloissa on ilmennyt kosteusongelmia, joiden korjaamiseksi vanhan rakennuksen salaojitusta ja rakenteiden tiiveyttä on parannettava sekä pihan pintavesien ohjausta tehostettava. Lisäksi vanhan koulurakennuksen julkisivuissa ja vesikatossa olevat vauriot vaativat korjausta.

 

Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö gymnasiumin rakennuksessa on aikaisemmin vuosina 2007 - 2008 toteutettu talotekniikan ja opetustilojen sisäpuolinen perusparannushanke, jolloin myös ikkunat kunnostettiin ja rakennus maalattiin.

 

Nyt kysymyksessä olevan hankkeen kustannusennuste on noin 2,9 miljoonaa euroa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2008 - 2010 aikana.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (2.12.2008) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö gymnasiumin rakennuksessa on toteutettu vuosien 2007 - 2008 aikana talotekniikan ja opetustilojen sisäpuolinen perusparannushanke. Perusparannukselle hyväksytty enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4 200 000 euroa eli arvonlisäverollisena 5 124 000 euroa kustannustasossa 4/2005 (RI = 111,7; THI = 138,5).

 

Ikkunoiden kunnostus ja maalaus sekä rakennuksen länsipäädyn julkisivuvaurioiden korjaus on tehty tämän perusparannushankkeen yhteydessä. Hankkeelle on hyväksytty hankesuunnitelma, jonka mukaiset korjausten arvonlisäverottomat kustannukset ovat 412 092 euroa eli arvonlisäverollisena 497 660 euroa kustannustasossa 7/2007 (RI = 123,2; THI = 151,7).

 

Högstadieskolan Lönkanin rakennuksen kellaritiloissa ja samalla tontilla olevan kulttuuritalo Sandelsin maanalaisissa tiloissa on ilmennyt kosteusongelmia, joiden korjaamiseksi vanhan rakennuksen salaojitusta ja rakenteiden tiiveyttä on parannettava sekä pihan pintavesien ohjausta tehostettava. Lisäksi vanhan koulurakennuksen julkisivuissa ja vesikatossa olevat vauriot vaativat korjausta. Hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana 2 380 000 euroa, arvonlisäverollisena 2 900 000 euroa kustannustasossa 7/2008 (RI = 128,5; THI = 159,1). Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2008 - 2010 aikana.

 

Rakennusten ja pihan perusparannusten hinnaksi muodostuu yhteensä arvonlisäverottomana 7,64 milj. euroa eli arvonlisäverollisena 9,32 milj. euroa nykyhetken tarjoushintaindeksillä 7/2008 korotettuna.

 

Högstadieskolan Lönkanin, Tölö gymnasiumin ja Sandelsin rakennusten kosteudenhallinnan ja pihan parannuksesta on laadittu 15.9.2008 päivätty hankesuunnitelma kiinteistöviraston tilakeskuksen, rakennusviraston ja opetusviraston yhteistyönä.

 

./.                   Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

 

Opetuslautakunta on kokouksessaan 4.11.2008 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja esittänyt kiinteistölautakunnalle hankesuunnitelman hyväksymistä.

 

./.                   Opetuslautakunnan lausunto on liitteenä 2.

 

Kulttuuriasiainkeskus on antanut hankesuunnitelmasta 19.11.2008 päivätyn puoltavan lausunnon ja esittänyt kiinteistölautakunnalle hanke-suunnitelman hyväksymistä.

 

./.                   Kulttuuriasiainkeskuksen lausunto on liitteenä 3.

 

Nuorisolautakunta on antanut hankesuunnitelmasta 20.11.2008 puoltavan lausunnon ja esittänyt kiinteistölautakunnalle hankesuunnitelman hyväksymistä.

 

./.                   Nuorisolautakunnan lausunto on liitteenä 4.

 

Aiemmat päätökset          Högstadieskolan Lönkanin rakennus on valmistunut vuonna 1954. Rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2005. Hankesuunnitelman mukaisten töiden toteutus on käynnissä ja niiden on suunniteltu valmistuvan marraskuun 2008 aikana. Hanke sisältää rakennuksen sisäpuolisia muutos- ja korjaustöitä sekä talotekniikan asennuksesta johtuvia muutoksia julkisivuissa. Perusparannuksen yhteydessä on kunnostettu vanhan rakennuksen ikkunat ja länsipäädyn julkisivuvauriot, joita koskeva hanke-suunnitelma on hyväksytty kiinteistölautakunnassa 18.9.2007.

 

Högstadieskolan Lönkanin tontille on keväällä 2007 valmistunut kulttuuritalo Sandels, joka liittyy vanhaan koulurakennukseen sekä toiminnallisesti että tiloiltaan. Sandelsin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.1.2005. Siihen kytkeytynyt Sandelsin ja Lönkanin liittymishanke oli erillinen hanke, jonka hankesuunnitelma hyväksyttiin opetuslautakunnassa 8.3.2005. Nämä hankkeet ovat valmistuneet ja tilat on vastaanotettu.

 

Hankkeen tarpeellisuus ja sisältö

 

Uudisrakennus Sandels on osittain rakennettu tontilla olleen kallion sisään. Rakentamisen seurauksena on pohjavesien virtauksissa tapahtunut muutoksia. Lisäksi työmaa-aikana asfalttipinnoitteesta kuorittu Lönkanin piha-alue on päästänyt pintavesiä valumaan vanhan rakennuksen perustuksiin ja kellariin, josta on seurannut kosteusvaurioita näissä tiloissa. Muuttuneet olosuhteet perustuksissa ja rakennustyön aikana syntyneet vauriot Högstadieskolan Lönkanin julkisivuissa vaativat rakennus- ja korjaustöitä, joita ei ole ennakoitu hankesuunnitelmissa.

 

Uudisrakennus Sandelsin osittain kallion sisään rakennettu auditorio liittyy avoimella yhteydellä ns. kallioikkunoiden kautta louhittuun kallioon, jota pitkin valuu rankkasateilla runsaasti vettä, mikä aiheuttaa saliin kosteutta. Kosteusrasituksen vähentämiseksi rakenteiden tiiveyttä on parannettava ulkopuolelta ja johdettava pintavedet hallitusti suoraan viemärikaivoihin.

 

Nyt käsiteltävä hankesuunnitelma sisältää Högstadieskolan Lönkanin rakennuksen salaojituksen parantamisen, julkisivuvaurioiden korjaamisen sekä vesikaton, syöksytorvien ja ulko-ovien kunnostuksen. Hankkeen yhteydessä vähennetään Sandelsin sisätilojen kosteusrasitusta tiivistämällä sen maanalaisten tilojen rakenteita. Hankkeeseen kuuluu lisäksi pintavesiviemäröinnin rakentaminen, pihapinnoitteiden uusiminen ja istutusten kunnostus.

 

Kustannukset ja rahoitus

 

Högstadieskolan Lönkanin talotekniikan ja opetustilojen perusparannukselle hyväksytty enimmäishinta on arvonlisäverottomana 4 200 000 euroa eli arvonlisäverollisena 5 124 000 euroa kustannustasossa 4/2005 (RI = 111,7; THI = 138,5).

 

Högstadieskolan Lönkanin ikkuna- ja julkisivukorjaukselle hyväksytty enimmäishinta on arvonlisäverottomana 412 092 euroa eli arvonlisäverollisena 497 660 euroa kustannustasossa 7/2007 (RI = 123,2; THI = 151,7).

 

Rakennusviraston laatiman kustannusennusteen mukaan Högstadieskolan Lönkanin, Tölö gymnasiumin ja Sandelsin kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen arvonlisäverottomat kustannukset ovat 2 380 000 euroa eli arvonlisäverollisena 2 900 000 euroa kustannustasossa 7/2008 (RI = 128,5; THI = 159,1).

 

Rakennusten ja pihan perusparannusten hinnaksi muodostuu yhteensä arvonlisäverottomana 7,64 milj. euroa eli arvonlisäverollisena 9,32 milj. euroa nykyhetken tarjoushintaindeksillä 7/2008 korotettuna.

 

Hanke rahoitetaan opetustoimen hankkeille varatulla vuosittaisella perusparannusmäärärahalla. Rakentamisohjelmaan on hankkeelle ehdotettu 2,5 milj. euron määrärahavaraus vuosille 2008 - 2009. Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon määrärahan käyttösuunnitelmaa tarkistettaessa.

 

Hanke on tekninen peruskorjaus, joka ei vaikuta vuokran määrään.


Toteutustapa ja aikataulu

 

Tilakeskus tilaa hankkeen rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta, joka suunnitteluttaa ja kilpailuttaa urakat sekä valvoo työn toteutuksen.

 

Samanaikaisesti hankkeen suunnittelun kanssa vuosien 2007 - 2008 aikana on tehty korjauksia ja suojauksia rakennuksissa ilmenneiden akuuttien kosteusvaurioiden etenemisen estämiseksi. Tässä hankesuunnitelmassa esitetyt korjaukset on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2009 - 2010 aikana.

 

Lautakunta esittää Högstadieskolan Lönkanin, Tölö gymnasiumin ja Sandelsin osoitteessa Sandelsinkatu 3 olevan kiinteistön kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen 15.9.2008 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 2 380 000 euroa eli arvonlisäverollisena 2 900 000 euroa kustannustasossa 7/2008 (RI=128,5; THI=159,1).

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (14.1.2009) lausuntonaan seuraavaa:

 

Högstadieskolan Lönkanin ja Tölö gymnasiumin rakennuksessa on toteutettu vuosien 2007 – 2008 aikana talotekniikan ja opetustilojen sisäpuolinen perusparannushanke. Ikkunoiden kunnostus ja maalaus on tehty tämän perusparannushankkeen yhteydessä.

 

Nyt on Högstadieskolan Lönkanin rakennuksen kellaritiloissa ja samalla tontilla olevan kulttuuritalo Sandelsin maanalaisissa tiloissa ilmennyt kosteusongelmia, joiden korjaamiseksi vanhan rakennuksen salaojitusta ja rakenteiden tiiveyttä on parannettava sekä pihan pintavesien ohjausta tehostettava. Lisäksi vanhan koulurakennuksen julkisivuissa ja vesikatossa olevat vauriot vaativat korjausta.

 

Hankkeen kustannukset arvonlisäverottomana ovat 2,4 milj. euroa, ja sen toteutukseen on varauduttu vuoden 2009 budjetissa. Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

 

 

 

 


8

16.2.2009 pöydälle pantu asia

VT PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: ASUKASYHDISTYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ YLEISTEN KULKUREITTIEN VARRELLA OLEVIA OSTOSKESKUSTEN ULKOTILOJA

 

Khs 2008-559

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arhinmäki) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistölautakunnan lausunto 27.5.2008

 

Liite 2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 27.5.2008

 

Liite 3

Joukkoliikennelautakunnan lausunto 29.5.2008

 

Kaj ilmoittaa, että Kvsto hyväksyi 27.2.2008 valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsittelyn yhteydessä seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin edustajat ostoskeskusyhtiöissä vaikuttavat siihen, että asukasyhdistykset ja muut kansalaisjärjestöt voivat käyttää yleisten kulkureittien varrella olevia ostoskeskusten ulkotiloja maksutta.” (Paavo Arhinmäki, äänin 58–2)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Ponnesta on saatu kiinteistölautakunnan (27.5.2008), talous- ja suunnittelukeskuksen (27.5.2008) sekä joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) lausunnot, joista yhteenvetona todetaan seuraavaa:

 

Ostoskeskusten ulkotilojen hyödyntämistä asukasyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön, esimerkiksi tempausluontoisiin tapahtumiin, pidetään kannatettavana. Ostoskeskusten elävöittäminen on sekä kaupungin että keskuksissa toimivien liikkeiden yhteinen tavoite eikä tiloista tulisi periä korvausta, mikäli käytöstä ei aiheudu ostoskeskusyhtiölle kustannuksia. Mikäli käytöstä aiheutuu kustannuksia, voitaisiin periä niitä vastaava käyttömaksu.

 

Ulkotilojen käytöstä, siivouksesta ja muista käytön ehdoista tulisi sopia tapauskohtaisesti tiloja hallitsevan yhtiön tai hallintokunnan kanssa.

 

./.                   Lausunnot ovat asian liitteinä.

 

Kaj yhtyy lausunnoissa mainittuun ja toteaa, että kaupunki on usein mukana ostoskeskusyhtiöissä osakkeenomistajana tai toiminnanharjoittajana. Tässä roolissaan kaupunki voi niin halutessaan edustajiensa kautta paremmin ostoskeskusyhtiön sisällä vaikuttaa niihin periaatteisiin, joiden mukaan yhtiö antaa käyttää sille vuokrattua aluetta ulkopuolisiin tarkoituksiin. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat ostoskeskusyhtiöiden hallituksiin ja voi antaa heille toimintaohjeita.

 

 


9

16.2.2009 pöydälle pantu asia

ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2009-58

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    Varata alla mainitut tontit siinä mainituille rakennuttajille tai kilpailujen ja omatoimisen rakennuttamisen järjestämistä varten 31.12.2011 saakka jäljempänä mainituin ehdoin;

 

SÖRNÄINEN, Sörnäistenniemen alue

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10579/2

7 350

98

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:lle valtion tukemien opiskelijoille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin muiden varauksensaajien kanssa yhteistyössä AH-tontti 10579/5 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10579/3

3 400

45

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin muiden varauksensaajien kanssa yhteistyössä AH-tontti 10579/5 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10579/4

4 000

53

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamista varten. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin muiden varauksensaajien kanssa yhteistyössä AH-tontti 10579/5 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10580/1

18 900

252

 

OP-Eläkekassalle ja S-Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten omistus- ja vuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen, valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä asukkaiden yhteistilojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajien tulee rakennuttaa yhteistyössä AH-tontti 10580/2 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10581/1

7 800

100

 

Aktiiviset Seniorit ry:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra- ja omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-1-ehtoja.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10582/1–9

10 400

106

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10583/1

7 400

79

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla. Kilpailun voittajan tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10584/1

4 050

43

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10584/2

4 350

60

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10585/1

3 400

45

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistus- ja vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10585/15 sekä sille tulevat autopaikat ja ainakin tonttien 10585/3–14 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10585/2

3 850

38

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-1-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10585/3–14

2 100

12

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/1

3 400

45

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin ja lisäksi ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10587/10 sekä sille tulevat autopaikat sekä ainakin tonttien 10587/4–9 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/2

800

15

 

S-Asunnot Oy:lle kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen sekä yhteistilojen rakennuttamista varten.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/3

2 900

31

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistus‑ tai vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ja lisäksi ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10587/10 sekä sille tulevat autopaikat sekä ainakin tonttien 10587/4–9 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/4–9

1 050

6

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/1

3 900

41

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamista varten sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin


 

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/2 ja 3

4 100

44

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman Hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/4

2 900

39

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/5–12

1 400

8

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omatoimisen ryhmärakentamisen organisointia varten vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10589/13 sekä sille tulevat autopaikat sekä ainakin tonttien 10589/5-12 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10590/1–8

9 775

94

 

Luovutettavaksi tontinluovutus- tai tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun voittajan tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

LÄNSISATAMA, Jätkäsaari

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20007/12 ja 14

11 350

151

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:lle valtion tukemien opiskelija-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20019/5

5 180

69

 

Alkuasunnot Oy:lle nuorisolle tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20800/1

4 500

48

 

Koti kaupungissa – Hem i stan -nimiselle yhdistykselle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-1-ehdoin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20802/1

6 000

70

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20802/2

4 760

63

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20804/1–3

11 690

125

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20805/1

6 800

90

 

Kuntien Eläkevakuutukselle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20805/2

7 090

100

 

Avara Oy:lle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20806/1

5 730

61

 


Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20806/2

5 730

76

 

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20807/1

6 200

83

 

Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20807/2

5 660

75

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20808/1

4 230

56

 

Keskinäiselle Vakuutusyhtiö Ilmariselle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20808/2

3 030

40

 

Nordea henkivakuutus Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20808/3

5 030

67

 

S-Asunnot Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen asumisoikeusasuntojen
rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20809/1 ja 2

7 060

85

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20809/3

6 200

83

 

Nuorisosäätiölle valtion tukemien nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20810/1 ja 4

9 530

100

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla tai tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20810/2

5 250

70

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

TOUKOLA, Arabianranta

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

23100/51 ja 54

2 400

26

 

Luovutettavaksi vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-2-ehdoin tontinluovutuskilpailulla.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

23100/71

3 600

38

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon noudattaen hitas-1-ehtoja sekä ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

KÄPYLÄ

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/7

4 050

54

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

MAUNULA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

28324/2

2 600

36

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

HAAGA, Pohjois-Haaga

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29141/1

1 500

16

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin

 

LAUTTASAARI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

31139/3

3 780

40

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla

 

PAKILA, Länsi-Pakila

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

34117/3

34130/4

3 800

27

 

JM Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten, korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja. Asukkaiden tyytyväisyyttä asuntojen ja ympäristön ratkaisuihin tulee seurata kyselyin ja tutkimuksin, joista tulee raportoida kiinteistölautakunnalle.

 

VIIKKI, Latokartano

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36222/1

4 000

60

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle valtion tuella rakennettavien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36233/4

4 650

60

 

NCC Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että suunnittelussa etsitään arkkitehtuurin keinoin ratkaisuja huoneistojen kesäaikaiseen lämpötilan hallintaan.

 

VIIKKI, Viikinmäki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36113/1

36120/3

8 600

92

 

Luovutettavaksi tontinluovutus- tai tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36261/2

6 500

90

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36110/13

4 500

60

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36112/1

2 800

37

 

TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36117/1 ja 3

36119/1 ja 3

5 300

53

 


Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen noudattaen hitas-1-ehtoja sekä ehdolla, että tonteilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36263/1

36264/1 ja 3

36265/1 ja 3

8 900

80

 

Tarkala Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman hitas-ehtoja sekä ehdolla, että tonteilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

MALMI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

38248/7

1 034

14

 

Alkuasunnot Oy:lle nuorisolle tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

SUUTARILA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40028/17

2 515

34

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40028/16 ja 18, 40043/8,
40044/9 ja 10, 40209/2 ja 4 sekä 40210/1

5 300

56

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen tai omatoimisen ryhmärakentamisen organisoimiseen vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 


SUUTARILA, Tapulikaupunki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40100/6

2 100

28

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen

 

SUURMETSÄ, Alppikylä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

41290/5

3 400

36

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

2                    oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 10582/1- 9, 10583/1, 10590/1 - 8, 20804/1 ja 2, 20810/2, 23100/51 ja 54, 29141/1, 31139/3, 36113/1 ja 36120/3 järjestettävien tontinluovutus- ja tarjouskilpailujen ohjelmista, järjestämään kilpailut sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tonttien varaajiksi;

 

3                    edellyttää, että, että varauksensaajat noudattavat alla olevia ehtoja;

 

-        Varauksensaajien tulee noudattaa liitteenä nro 2 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 18.1.2008 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-        Varauksensaajien tulee noudattaa alueellisia rakennustapaohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-        Varauksiensaajien, lukuun ottamatta vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen varattavia tontteja, tulee noudattaa kunkin varattavan tontin kohdalla mainittua asuntojen enimmäismäärää. Painavasta suunnittelusta tai asuntojen kysyntätilanteesta johtuvasta syystä asuntojen enimmäismäärä voidaan kuitenkin ylittää enintään 10 %.

 

-        Hitas-tuotannossa varauksensaajien tulee noudattaa liitteenä nro 3 olevia ehtoja.

 

-        Jätkäsaaren alueen tontinvaraajien tulee noudattaa liitteenä nro 4 olevia varausehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

-        Kalasataman varauksensaajien tulee noudattaa liitteenä nro 5 olevia varausehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

-        Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tontille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

4                    todeta¸ etteivät liitteenä nro 11 olevan muistion liitteenä nro 27 olevat hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ja

 

5                    oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja hakijoille (liitteet 9 – 11)

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Muistio - Asuntotonttien varaaminen 2009

 

Liite 2

Tonttiosaston toimintaohje 18.1.2008

 

Liite 3

Hitas-ehdot

 

Liite 4

Jätkäsaaren varausehdot

 

Liite 5

Kalasataman varausehdot

 

Liite 6

Taulukko - Voimassa olevat aloittamattomat asuntotonttien varaukset rakennuttajittain

 

Liite 7

Taulukko - Aloittamattomat asuntotonttien varaukset sekä varausesitys yhteensä rakennuttajittain

 

Liite 8

Kartat varattavista tonteista

 

Liite 9

Muistion liitteet 1 - 10

 

Liite 10

Muistion liitteet 11 - 26

 

Liite 11

Muistion liitteet 27 - 28

 

Liite 12

MA-ohjelman 2008 - 2017 ja kiinteistölautakunnan asuntotonttien varausesityksen 16.12.2008 vertailu

 

Kaj toteaa, että lautakunnan esitys uusiksi tontinvarauksiksi noudattaa hyvin Kvston hyväksymää maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaa 2008–2017 (MA-ohjelma) ja Khn sen johdosta tekemää täytäntöönpanopäätöstä.

 

Esitys mahdollistaa osaltaan asuntotuotantomäärän nostamisen asteittain tavoitteena olevalle 5 000 asunnon vuositasolle. Varausesitys tuottaisi 32 % valtion tukemaa vuokra‑asuntotuotantoa, 29 % välimallin tuotantoa (hitas-, osaomistus- ja asumisoikeusasunnot) ja 39 % sääntelemätöntä vapaarahoitteista omistus- ja vuokra‑asuntotuotantoa. Tämä vastaa MA-ohjelmassa rahoitus- ja hallintamuodoille asetettua tavoitetta, kun otetaan huomioon, ettei valtion ja kuntien välisen aiesopimuksen mukaiselle vuokra‑asuntotuotannolle ole löydetty eri osapuolia tyydyttävää mallia, ja oletetaan, että tämä tuotanto jakautuu puoliksi valtion tukeman vuokra‑asuntotuotannon ja välimallin tuotannon kesken.

 

Kaikki varattavat tontit eivät kuitenkaan vielä ole eri syistä, kuten kunnallistekniikan puuttumisesta tai asemakaavojen keskeneräisyydestä johtuen, vielä rakentamiskelpoisia. Myös taloustilanne asettaa oman suuren haasteensa varausten täysimääräiselle toteutumiselle varausaikana vuoden 2011 loppuun mennessä. Erityisen haasteellista on vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osuuden yltäminen suunnitellulle tasolle. Toisaalta on huomattava, että institutionaalisten sijoittajien, erityisesti eläkevakuutusyhtiöiden, kiinnostus rakennuttaa pitkäaikaiseen omistuksensa vapaarahoitteisia vuokra‑asuntoja on vuosien tauon jälkeen elpynyt.

 

Esitykseen ja sen liitteisiin on tehty teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia, joilla ei ole esityksen kokonaisuuden kannalta merkitystä.

 


Kiinteistölautakunta toteaa (16.12.2008) esityksessään mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 mukaan asuntotuotanto Helsingissä pyritään nostamaan 5 000 asuntoon vuodessa, josta 3 600 asuntoa rakennettaisiin kaupungin maalle.

 

Kiinteistölautakunta esittää uusia tonttien varauksia noin 3 900 asuntoa vastaavasti. Tontit ovat Sörnäisten Kalasatamassa, Jätkäsaaressa, Arabianrannassa, Viikinmäessä, Latokartanossa, Suutarilassa sekä yksittäisiä tontteja muillakin alueilla.

 

Valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon esitetään noin 1 250, ns. välimuotojen tuotantoon (hitas-omistus-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnot) noin 1 100 ja vapaarahoitteiseen vuokra- ja omistusasuntotuotantoon noin 1 500 asuntoa vastaavat tontit.

 

Voimassa olevat aiemmin tehdyt, vielä aloittamattomat 8 000 asuntoa ja nyt tehtävät varaukset eli yhteensä noin 11 900 asuntoa vastaavat varaukset mahdollistavat yli kolmen vuoden tavoitteen mukaisen tuotannon. Tilanne on siis varausten osalta melko hyvä. On kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkia varattuja tontteja käytännössä voida alkaa rakentaa kolmen seuraavan vuoden aikana.

 

Esitysteksti on suppea   Esitystekstissä on käyty vain lyhyesti läpi varattavissa olevat kohteet. Tonttikohtaiset varauksen saajat, määrätiedot ja varausehdot selviävät tarkemmin ehdotusosasta.

 

./.                   Liitteenä nro 1 olevassa muistiossa ”Asuntotonttien varaaminen vuonna 2009” todetaan asuntotuotannon tavoitteet, varausesitykset perusteluineen, analyysi tavoitteiden toteutumisesta sekä varausehdot. Muistiossa verrataan varausesitystä MA-ohjelman tavoitteisiin.

 

Muistio liitteenä ovat hakemukset, jotka ovat johtaneet varausesitykseen, samoin hakemukset, joiden ei esitetä aiheuttavan jatkotoimenpi-

./.                   teitä. Kartat varattaviksi esitettävistä tonteista ovat liitteenä nro 8.

 

Varattavissa olevat kohteet

 

Kalasataman rakentaminen alkaa Sörnäistenniemen kaava-alueelta

 

Kalasatamasta esitetään varattavaksi tontteja yhteensä noin 108 000
k-m2 ja noin 1 300 asuntoa vastaavasti. Tonttien rakentaminen alkaa vuosina 2010 - 2013.

 

Yhteensä esityksessä esitetään alueelta varattavaksi 108 050 k-m2 1 257 asuntoa varten. Näistä valtion tukemia vuokra-asuntoja olisi 391 asuntoa (28 850 k-m2), ns. välimuodon asuntoja 334 asuntoa (29 500
k-m2) ja vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja 589 asuntoa (53 600 k-m2).

 

Esityksen mukainen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osuus on asunnoista laskettuna 33 % ja kerrosalasta laskettuna 28 %. Ns. välimuodon osuudet ovat 28 ja 30 %. Vapaarahoitteisen omistus- ja vuokra-asuntotuotannon osuus on asunnoista 39 % ja kerrosalasta 42 %.

 

Asuntotuotantotoimikunnalle eli kaupungin omaan asuntotuotantoon esitetään varattavaksi yhteensä kahdeksan kerrostalotonttia ja kahdeksan kaupunkipientalotonttia. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tulisi 14 550 k-m2 ja 196 asuntoa. Ns. välimuodon tuotantoon tulisi 7 900
k-m2 ja 94 asuntoa. Vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon tulisi 9 550 k-m2 ja 95 asuntoa. Yhteensä Asuntotuotantotoimikunnan varaukset olisivat 28 100 k-m2 ja 344 asuntoa.

 

Tontinluovutus- ja tarjouskilpailuihin esitetään viittä kerrostalotonttia ja yhtätoista kaupunkipientalotonttia. Omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-ehdoin tulisi 10 950 k-m2 ja 121 asuntoa. Ilman hitas-ehtoja toteutettavaan omistusasuntotuotantoon tulisi 16 050 k-m2 ja 166 asuntoa. Yhteensä kilpailuihin esitettävillä tonteilla on 27 000 k-m2 ja 287 asuntoa.

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:lle esitetään tonttia, jonka rakennusoikeus on 7 350 k-m2 ja asuntoja noin 98.

 

OP-Eläkekassalle ja S-Asunnot Oy:lle esitetään tonttia, jolle rakennettaisiin sekä valtion tukemia että vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja sekä mahdollisesti myös omistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja. Tontin rakennusoikeus on 18 900 k-m2 ja asuntoja tulisi 252.

 

S-Asunnot Oy:lle esitetään lisäksi kehitysvammaisten asunnoille tarkoitettua tonttia, jonka rakennusoikeus on 800 k-m2 ja asuntojen määrä noin 15.

 


Aktiiviset Seniorit ry:lle esitetään varattavaksi ikääntyvien omistus- ja vuokra-asuntoja varten tonttia, jonka asuntorakennusoikeus on 7 800 k-m2 ja asuntoja tulisi noin 100.

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle esitetään varatavaksi korttelia, johon tulisi vapaarahoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja sekä hitas-asuntoja. Korttelin rakennusoikeus on 9 350 k-m2 ja asuntojen määrä 98.

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle esitetään varattavaksi korttelia, johon tulisi vapaarahoitteisia omistus- tai vuokra-asuntoja sekä hitas-asuntoja. Korttelin rakennusoikeus on 7 750 k-m2 ja asuntojen määrä 77.

 

Kalasataman kaava-alueella on yhteensä 37 ns. townhouse- eli kaupunkipientalotonttia muutoin kerrostalorakentamiseen osoitetuissa kortteleissa. Kunkin tontin rakennusoikeus on 175 k-m2. Rakennuttajan, joka toteuttaa korttelin kerrostalotontit, edellytetään rakennuttavan myös korttelin keskellä olevan asumista palvelevan yhteiskäyttöisen piha‑alueen (AH-tontti), jonka kannen alle tulee autopaikkoja. Samalla varauksensaajan edellytetään rakennuttavan kaupunkipientalotonttien pohjakerrokset. Korttelin rakennuttaja voi niin sovittaessa rakennuttaa pientalot myös sovittuun valmiuteen asti.

 

Kaupunkipientalot on tarkoitus osoittaa omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Rakennuttajaryhmät muodostettaisiin haun perusteella tai, jos haku ei tuota riittävästi omatoimisia ryhmiä, voitaisiin käyttää rakennuttajakonsulttia.

 

Jätkäsaaren aloituskorttelien rakentaminen alkaa

 

Jätkäsaaresta esitetään varattavaksi asuntotontteja yhteensä noin 134 000 k-m2 ja noin 1 650 asuntoa vastaavasti. Tonttien rakentaminen alkaa vuosina 2009 - 2013.

 

Jätkäsaaren alueelle esitetään varauksia valtion tukemia vuokra-asuntoja varten 48 790 k-m2 ja 655 asuntoa, ns. välimuotoon 35 580
k-m2 ja 418 asuntoa sekä vapaarahoitteiseen omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon 50 280 k-m2 ja 580 asuntoa. Yhteensä alueelta varattaisiin 134 220 k-m2 ja 1 653 asuntoa vastaavat tontit.

 


Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osuus olisi tällöin asunnoista laskettuna 40 % ja kerrosalasta laskettuna 36 %. Ns. välimuodon osuudet olisivat 25 ja 26 %. Vapaarahoitteisen omistus- ja vuokra-asunto-tuotannon osuus olisi asunnoista 35 ja kerrosalasta 36 %.

 

Asuntotuotantotoimikunnalle eli kaupungin omaan asuntotuotantoon esitetään varattavaksi yhteensä kahdeksaa kerrostalotonttia. Valtion tukemaan asuntotuotantoon tulisi 15 670 k-m2 ja 208 asuntoa. Ns. välimuodon tuotantoon tulisi 18 790 k-m2 ja 231 asuntoa. Vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon tulisi 5 730 k-m2 ja 61 asuntoa. Yhteensä Asuntotuotantotoimikunnan varaukset olisivat 40 730 k-m2 ja 500 asuntoa.

 

Tontinluovutus- ja tarjouskilpailuihin esitetään neljää kerrostalotonttia. Omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-ehdoin tulisi 3 530 k-m2 ja 38 asuntoa. Ilman hitas-ehtoja toteutettavaan omistusasuntotuotantoon tulisi 17 690 k-m2 ja 187 asuntoa. Yhteensä kilpailuihin esitettävillä tonteilla on 21 220 k-m2 ja 225 asuntoa.

 

Sitralle on jo aiemmin esitetty varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon 3 300 k-m2 ja 44 asunnon tontti, omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin 3 300 k-m2 ja 35 asunnon tontti sekä omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja 6 600 k-m2 ja 70 asunnon tontti. Yhteensä Sitralle on siis esitetty varattavaksi 13 200 k-m2 ja 149 asunnon kohteet.

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:lle esitetään kahta tonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 11 350 k-m2 ja asuntoja 151.

 

Avara Oy:lle esitetään valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon tonttia, jonka rakennusoikeus on 7 090 k-m2 ja 100 asuntoa.

 

Kuntien Eläkevakuutukselle esitetään vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon tonttia, jonka rakennusoikeus on 6 800 k-m2 ja 90 asuntoa.

 

Nuorisosäätiölle esitetään nuorisolle tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten tonttia, jonka rakennusoikeus on 6 200 k-m2 ja asuntojen määrä noin 83.

 


Alkuasunnot Oy:lle esitetään nuorisolle tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten tonttia, jonka rakennusoikeus on 5 180 k-m2 ja 69 asuntoa.

 

Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle esitetään vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon tonttia, jonka rakennusoikeus on 5 660 k-m2 ja 75 asuntoa.

 

Koti kaupungissa - Hem i stan nimiselle yhdistykselle esitetään vapaarahoitteisten hitas-omistusasuntojen rakennuttamista varten 4 500
k-m2:n ja 48 asunnon tonttia. Kohde toteutetaan tulevien asukkaiden omatoimisena ryhmärakennuttamisena.

 

S-Asunnot Oy:lle esitetään ikääntyville tarkoitettujen asumisoikeusasuntojen rakennuttamista varten tonttia, jonka rakennusoikeus on 5 030 k-m2 ja 67 asuntoa.

 

Keskinäiselle Vakuutusyhtiö Ilmariselle esitetään vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon tonttia, jonka rakennusoikeus on 4 230 k-m2 ja 56 asuntoa.

 

Nordea henkivakuutus Suomi Oy:lle esitetään vapaarahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon tonttia, jonka rakennusoikeus on 3 030 k-m2 ja 40 asuntoa.

 

Arabianrannan tontteja hitas-tuotantoon

 

Tontteja 23100/51ja 54 esitetään varattavaksi tontinluovutuskilpailuun hitas-ehdoin. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 2 400 k-m2 ja niille tulee 26 asuntoa. Tontteja voisivat mahdollisesti hakea myös omatoimiset ryhmät.

 

Tonttia 23100/71 esitetään varattavaksi Asuntosäätiölle omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-ehdoin. Tontin rakennusoikeus on 3 600
k-m2 ja sille voidaan rakentaa 38 asuntoa.

 

Käpylän tontti vuokra-asumiseen

 

Käpylän tonttia nro 25/878/7 esitetään Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Tontin rakennusoikeus on 4 050 k-m2 ja sille tulee noin 54 asuntoa.

 


Maunulasta kerrostalotontti ikääntyville

 

Maunulan tonttia 28324/2 esitetään Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisen ikääntyville tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 2 600 k-m2 ja sille tulee noin 36 asuntoa.

 

Pohjois-Haagasta tontti laatukilpailuun

 

Pohjois-Haagaan tonttia 29141/1 esitetään tontinluovutuskilpailuun hitas-ehdoin. Tontin rakennusoikeus on 1 500 k-m2 ja sille tulee 16 asuntoa.

 

Lauttasaaren tontti voitaisiin myydä

 

Lauttasaaren tonttia 31139/3 esitetään tarjouskilpailuun. Tontin asuntorakennusoikeus on 3 780 k-m2 ja sille tulee 40 asuntoa. Lisäksi tontille tulee 470 k-m2 päiväkotitiloja.

 

Pakilasta kaksi pientalotonttia vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon

 

Pakilan tontteja 34117/3 ja 34130/4 esitetään JM Suomi Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman hitas-ehtoja. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 3 800 k-m2 ja niille tulee 27 asuntoa.

 

Lisätontti Viikin Latokartanosta

 

Viikin Latokartanon tonttia 36222/1 esitetään VVO Rakennuttaja Oy:lle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Tontin asuntorakennusoikeus on 4 000 k-m2 ja sille tulee noin 60 asuntoa.

 

Toinen lisätontti Viikin Latokartanosta

 

Viikin Latokartanon tonttia 36233/4 esitetään NCC Rakennus Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-ehdoin. Tontin rakennusoikeus on 4 650 k-m2 ja sille tulee 60 asuntoa.

 

Viikinmäen tontteja varataan osin uudestaan

 

Viikinmäestä esitetään varattavaksi 14 asuntotonttia, joiden rakennusoikeus on yhteensä 36 600 k-m2 ja 427 asuntoa.

 


Tontteja 36113/1 ja 36120/3 esitetään omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja. Tonteista järjestetään tarjous- tai tontinluovutuskilpailu. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 8 600 k-m2 ja niille voidaan rakentaa enintään 92 asuntoa.

 

Tonttia 36261/2 esitetään Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 6 500 k-m2 ja sille voidaan rakentaa 87 asuntoa.

 

Tonttia 36110/13 esitetään Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 4 500 k-m2 ja sille voidaan rakentaa 60 asuntoa.

 

Tonttia 36112/1 esitetään TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 2 800 k-m ja 37 asuntoa.

 

Tontteja 36117/1 ja 3 ja 36119/1 ja 3 esitetään varattavaksi Asuntosäätiölle hitas-asuntojen rakennuttamiseen. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 5 300 k-m2 ja niille voidaan rakentaa enintään 56 asuntoa.

 

Tontteja 36263/1, 36264/1 ja 3, 36265/1 ja 3 esitetään Tarkala Oy:lle omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman hitas-ehtoja. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 8 900 k-m2 ja niille voidaan rakentaa enintään 95 asuntoa.

 

Viikinmäen alueelle esitetään varauksia valtion tukemia vuokra-asuntoja varten 6 500 k-m2 ja 87 asuntoa, ns. välimuotoon 12 600
k-m2 ja 153 asuntoa sekä vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon 17 500 k-m2 ja 187 asuntoa. Yhteensä tonteilla on 36 600 k-m2 ja 427 asuntoa.

 

Pieni tontti Malmilta nuorisoasunnoille

 

Tonttia 38248/7 esitetään Alkuasunnot Oy:lle nuorisoasuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 1 034 k-m2, ja sille voidaan
rakentaa 14 asuntoa.

 

Suutarilasta voidaan varata muutamia tontteja

 

Tonttia 40028/17 esitetään Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 2 515 k-m2, ja sille voidaan rakentaa 34 asuntoa.

 

Alueen muita tontteja esitetään Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 5 300 k-m2, ja niille voidaan rakentaa noin 56 asuntoa. Osa näistä tonteista voidaan toteuttaa myös omatoimisena ryhmärakennuttamisena

 

Tapulikaupungista yksi tontti

 

Tonttia 40100/6 esitetään Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen. Tontin rakennusoikeus on 2 100 k-m2, ja sille voidaan rakentaa 28 asuntoa.

 

Alppikylästä yksi tontti lisää

 

Korttelin 41290 tonttia 5 esitetään Asuntosäätiölle omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-ehdoin. Tontin rakennusoikeus on 3 400 k-m2, ja sille voidaan rakentaa 36 asuntoa.

 

Yhteenveto varausehdotuksesta

 

Seuraavassa taulukossa esitellään varausesitys rakennuttajittain ja rahoitus- ja hallintomuodoittain. Taulukossa ovat mukana myös lautakunnan aiemmin Sitralle esittämät tontit.

 


Asuntotonttien varausesitys rakennuttajittain asuntoina

 

Taulukko

 

Rakennuttaja

 

Valtion tukema vuokra

Välimuodot

Vapaarahoittenen

Yht.

Asuntotuotantotoimikunta

%

530

50 %

469

37 %

156

13 %

1155

100 %

Kilpailut

 

134

560

694

Hoas

249

 

 

249

OP-Eläkekassa

 

 

170

170

S-Asunnot Oy

97

67

 

164

Sitra

44

35

70

149

VVO Rakennuttaja Oy

60

40

37

137

Sato-Rakennuttajat Oy

 

41

93

134

Asuntosäätiö

 

130

 

130

Aktiiviset seniorit

 

50

50

100

Avara Oy

100

 

 

100

Tarkala Oy

 

 

95

95

Kuntien Eläkevakuutus

 

 

90

90

Nuorisosäätiö

83

 

 

83

Alkuasunnot Oy

83

 

 

83

Varma

 

 

75

75

NCC Rakennus Oy

 

60

 

60

Ilmarinen

 

 

56

56

Koti kaupungissa ry

 

48

 

48

Nordea

 

 

40

40

TA-Asumisoikeus Oy

 

37

 

37

JM Suomi Oy

 

 

27

27

Yhteensä asuntoja

1246

1111

1519

3876

Jakauma prosentteina

32 %

29 %

39 %

100 %

 

Nyt esitetään tehtäväksi 3 876 asuntoa koskevat tontinvaraukset. Määrä ylittää MA-ohjelman vuotuisen 3 600 asunnon tavoitteen ja antaa hyvät lähtökohdat päästä tavoitteisiin.

 

Varauksia on varsin runsaasti

 

Vuoden 2008 syksyllä oli voimassa aiemmin tehtyjä aloittamattomia asuntotonttien varauksia 7 994 asuntoa vastaavasti. Taulukko

./.                   varauksista on liitteenä nro 6. Liitteenä nro 7 olevassa taulukossa

./.                   on aiemmat varaukset yhdistetty nyt esitettäviin varauksiin.

 

Yhteensä seuraavien vuosien asuntotuotantoon kaupungin maalla on käytettävissä 11 870 asuntoa vastaavat tontit. Tämä riittää noin kolmen vuoden tuotantoon. On kuitenkin syytä huomata, ettei kaikkia varattuja tontteja voida alkaa rakentaa kolmen seuraavan vuoden aikana.

 

Kaikista 11 870 asuntoa vastaavista varauksista on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa varten 3 327 asuntoa (28 %). Valtion ja kuntien välisen aiesopimuksen mukaiseen vuokra-asuntotuotantoon on vain 117 asuntoa vastaava tontti (1 %). Välimuotojen tuotantoon eli asumisoikeus-, hitas- ja osaomistusasunnoille on 3 796 asunnon tontit (32 %). Vapaarahoitteisille omistus- ja vuokra-asunnoille on 4 631 asunnon tontit (39 %).

 

Tässä on syytä huomata, että verrattuna MA-ohjelman tavoitteelliseen tuotantojakaumaan 20/20/20/40 valtion ja kuntien välisen aiesopimuksen mukainen vuokra-asuntotuotanto käytännössä puuttuu, ja sen voidaan katsoa jakaantuvan muihin rahoitus- ja hallintamuotoihin. Liitteenä nro 1 olevassa muistiossa on asiaa selvitetty tarkemmin.

 

Lautakunta esittää tonttien varaamista päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Asian käsittelyn yhteydessä jäsen Repo esitti asian panemista pöydälle. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.