Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 28.1.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

12

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

13

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.1.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 28.1.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa keskusvaalilautakuntaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle (Veera Reuna), hallinto­kes­kuk­­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­lous­hallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ao. liikelaitosta oman luottamushen­kilönsä osalta ilmoittamaan valituiksi tulleille sekä toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitokselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko).

 

7                    Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, henkilöstökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä
taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko).

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2009 talousarvion

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

134 000 euroa

 

Senaatintorin valoteoksen ja vartioinnin kustannuksiin (Kj 21.10.2008 § 4269)

 

 

 

rakennusvirastolle

 

 

 

217 000 euroa         

 

SAP-järjestelmän mukauttamiseen rakentamispalvelun käyttöön

 

liikennelaitokselle

 

132 600 euroa

julkisen liikenteen turvallisuuden ja siisteyden lisäämiseen (Kj 21.5.2008 § 4164)

 

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

4 607 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

10 719 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

 

liikuntavirastolle

 

1 414 500 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

 

 

taidemuseolle

 

 

 

 

 

35 000 euroa

 

Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen vuonna 2009 jatkuvaan suunnitteluun

 

 

 

asuntotuotantotoimistolle

 

 

 

156 000 euroa

 

Viikinmäen vesijohtotunnelin lisäkustannuksiin

 

 

 

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

 

 

160 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

 

 

 

kohdasta 8 03 12, Kadut, Kamppi-Töölönlahti –alue

 

 

 

rakennusvirastolle

 

 

 

700 000 euroa

 

Kamppi-Töölönlahti –alueen katuihin ja

 

 

 

1 070 000 euroa

 

Kampin katu- ja raitiotiejärjestelyihin

 

 

 

 

kohdasta 8 22 10, Arvopaperit, lasten päiväkotitilojen osakkeiden hankinta

 

 

 

kiinteistövirastolle

 

 

 

701 000 euroa

 

Lpk Tuulimyllyn osakkeiden hankintaan

 

 

 

 

kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

 

rakennusvirastolle

 

 

 

1 930 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

terveyskeskukselle

 

 

 

929 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

sosiaalivirastolle

 

 

 

746 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

liikuntavirastolle

 

 

 

 

 

1 159 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

 

 

70 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

 

 

209 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

opetusvirastolle

 

 

 

37 700 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus         

 

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

 

1 575 000 euroa liitteen 2 mukaisiin antolainoihin

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee siirtää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarviosta myönnetystä Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen varatusta ja käyttämättä jääneestä määrärahasta 717 000 euroa Vuosaaren puron kunnostuskustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan 28.1.2009 asian Kj 8 liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12–16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17, 18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

                      toimiala      

 

9                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.2.2009.

 

10                 Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja sosiaalilau­takunnalle. 

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                    myöntää peruspääoman 100 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19

2                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdolliset edellyttämät muutokset ja muita vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan rootelille (Leena Mickwitz), talous- ja suunnittelukeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

21                 Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

22–25           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       27.1.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.1.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Satama                                          27.1.2009

-                                        Helsingin Vesi                                               27.1.2009

-                                        Helsingin Energia                                                       --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta                                              29.1.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    29.1.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle ja johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 27.1.2009 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

21.1.2009

liikuntalautakunta

27.1.2009

nuorisolautakunta

29.1.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

27.1.2009

 

 

eläintarhan johtaja

21.1.2009

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

23. ja 29.1.2009

Oiva Akatemia

20. ja 27.1.2009

taidemuseon johtaja

20. – 26.1.2009

työterveysjohtaja

27. ja 29.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.1.2009

asuntotuotantotoimikunta

21.1.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

22.1.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26. – 28.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024