LAUSUNTO KAUPUNGINVALTUUSTON TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE LAAJASALON LUONTO- JA KULTTUURIPOLKUVERKOSTON KEHITTÄMISTÄ

 

Kslk 2009-40, Khs 2008-2629/639 12.1.2009

 

Toivomusponsi                Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan hyväksymiseen (nro 11756) liittyvän seuraavan toivomusponnen 10.12.2008:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta muodostaa Laajasaloon luonto- ja kulttuuripolkujen verkosto, joka merkitään maastoon ja maisemaan asianmukaisin opastuskyltein esim. yhteistyössä kaupunginmuseon ja ympäristökeskuksen kanssa. (Laura Kolbe, äänin 47–0)

 

Hallintokeskus pyytää kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.5.2009 mennessä.

 

Lausunto

 

Laajasalon luonto- ja kulttuuriarvot

 

Laajasalo on sekä maisema-, luonto- että kulttuuriarvoiltaan merkittävä kokonaisuus Helsingissä. Laajasalossa on onnistuneesti melko tiiviistäkin rakentamisesta huolimatta säilynyt hyvin alueellinen omaleimaisuus ja historian kerroksisuus. Laajasalon luontoarvoiltaan ja kulttuuritarjonnaltaan monipuoliset virkistysalueet ja erityisesti ranta-alueet ovat vetovoimaisia ja niillä on suuri merkitys myös seudullisesti.

 

Laajasalon maisema on tyypillistä merellistä saaristomaisemaa, missä karut kallioselänteet ja rehevät lehtomaiset alavat laaksot vuorottelevat. Luonnon erikoisuuksia ovat monet harvinaiset kasvustotyypit sekä geologisesti mielenkiintoiset kohteet kuten hiidenkirnut, siirtolohkareet, silokalliot ja muinaisen rantaviivan jäänteet. Monia luontokohteita on suojeltu luonnonsuojelulailla tai asemakaavoituksen yhteydessä arvokkaina luontokohteina.

 

Kulttuurihistorian monet vaiheet näkyvät edelleen Laajasalon maisemakuvassa. Laajasalon vanhat kartanot ovat aikoinaan sijoittuneet vesistöjen äärelle maisemallisesti hienoille paikoille. Kartanoihin liittyi laajempia puutarhahistoriallisesti arvokkaita maisemapuistoja. Myös Helsingin parhaiten säilyneet huvilapuutarhat sijoittuvat Laajasaloon.

 

Kaavoitustilanne

 

Yleiskaava 2002:n mukaisesti Laajasaloon on kaavoitettu uusia asuinalueita, mutta virkistyskäytön kannalta tärkeät ranta-alueet, luonto-, maisema- ja kulttuurikohteet on osoitettu virkistyskäyttöön. Kaavoituksen yhteydessä on virkistysalueille laadittu yleissuunnitelmia, joiden tavoitteena on ollut paikallisten luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen sekä virkistyspalveluiden, kevyen liikenteen yhteyksien ja kohteiden saavutettavuuden kehittäminen.

 

Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan mukaisten virkistysalueiden asemakaavojen pohjaksi on laadittu maisemasuunnitelmia sekä Stansvikin kartanoalueelle ja siihen liittyvälle Tahvonlahden ympäristölle että Kruunuvuoren vanhalle huvila-alueelle.  Molemmat virkistysaluekokonaisuudet on suunniteltu virkistyspalveluiltaan monipuolisiksi, enemmän julkiseen käyttöön suunnatuiksi alueiksi. Alueiden saavutettavuutta on parannettu uusilla kevyen liikenteen yhteyksillä.

 

Myös Itä-Jollaksessa on yleistä virkistyskäyttöä ja kevyenliikenteen yhteyksiä on parannettu. Hienot näköalakalliot on säilytetty virkistysalueina, Itäniitynlaakso on suojeltu luonnonsuojelulailla ja kaksi kaupungin omistamaa vanhaa huvilapuutarhaa, Matosaari ja Villa Tefke, on asemakaavoissa esitetty restauroitavaksi aikakautensa puutarhataiteellisiksi nähtävyyksiksi.

 

Laajasalon eteläisen rantavyöhykkeen valmisteilla olevassa asemakaavassa välillä Kallioniementie - Purjetuulenkuja on osoitettu näköalakallioita virkistyskäyttöön ja eteläisen rannan myötäisen kevyen liikenteen yhteyksiä on parannettu.

 

Laajasalon kotiseutupolku

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu 1990-luvun lopulla Helsinkiin kotiseutupyöräreittien opaskartat. Opastetut reitit esittelevät lyhyesti alueiden varhais- ja lähihistoriaa, paikallisia luonto-, maisema- ja kulttuurinähtävyyksiä. Kohteiden historia ja erityispiirteet on kuvattu karttoihin numeroilla. Opastettuja alueellisia kotiseutupyöräreittejä on Helsingissä kaikkiaan 23.

 

Yksi reiteistä on Laajasalon opastettu kierros. Tämän reitin varrelle on merkitty valtaosa Laajasalon keskeisimmistä luonto-, maisema- ja kulttuurinähtävyyskohteista. Lisäksi karttaan on merkitty tärkeät näköalapaikat, uimarannat ja kahvilat. Opastettu 25 km:n pituinen reitti kulkee Laajasalon ranta-alueita kiertäviä ulkoilureittejä pitkin. Kotiseutupyöräilyreitit ovat nähtävillä ja tulostettavissa kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilta. www.hel2.fi/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/kotiseutureitit/kotiseutreit.html

 

Laajasalon osalta kotiseutupyöräilykarttaa tulisi päivittää ja kohteita täydentää uusien asemakaavoitettujen alueiden osalta yhteistyössä kaupunginmuseon ja ympäristökeskuksen kanssa.

 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on toimintasuunnitelmassa Itäisen kulttuuripuiston suunnittelu. Valtaosa Laajasalon keskeisistä viheralueista sijoittuu tämän laajan puiston alueelle. Viheraluekokonaisuudesta on tarkoitus suunnitella Itä-Helsinkiin toiminnallisesti vetovoimainen kartano- ja huvilaympäristöjen kulttuurihistoriallisia arvoja ja luontoarvoja painottava puistokokonaisuus. Tästä alueesta tullaan laatimaan erillinen seudulliseen käyttöön tarkoitettu opaskartta kohdeluetteloineen.

 

Lisätiedot:
Karisto Maria, maisema-arkkitehti, puhelin 310 37211

 

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

 

 

 

 

Osmo Soininvaara

 

Miia-Riina Holappa

puheenjohtaja

 

pöytäkirjanpitäjä

 

 

LIITE

Khn asiakirjat 2008-2629/639, 12.1.2009

 

 

 


 

Kirje: 2009 Kslk 66

 

Vastaanottajat:

 

Kaupunginhallitus