Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

8

Kaupunginvaltuuston 9.12.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.12.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 9.12.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa liikuntalautakuntaa osoittamaan Jääkenttäsäätiölle 1 866 224,46 euroa Vuosaaren liikuntakeskus
-hankkeen toteuttamiseen.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, nuorisolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta, pelastuslaitosta, kiinteistövirastoa ja Helsingin Satama -liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Esko Niemelle, Hanna Kopralle, Laura Peuhkurille, Terhen Saariselle, Kasper Stenbäckille, Susanna Vilkamaalle, Kermen Soitulle, Hilkka Laitiselle ja Francis McCarronille.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

15, 16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Vilma Apialle, Henrik Kihlmanille, Timo Sairaselle ja Heidi Wallius–Virkkulalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Senaatti-kiinteistöille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11, 12           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitok-selle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi
-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012