Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

12

Kaupunginvaltuuston 25.11.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


12

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.11.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 25.11.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

5                    Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen 48 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulais­kau­pun­gin­johtaja ottanee aloitteen 58 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 13

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 45

 

Toivomusponsi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mirka Vainikalle ja Sirkka-Liisa Vehviläiselle.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12–15           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–5 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

16–18           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi ­-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vesi
-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitok-selle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle ym, ja XXXX XXXX:lle ym.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012