Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

7

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle XXXX XXXX:n tekemästä hallintokantelusta

7

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                16.11.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        17.11.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö


Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

19.11.2009

yleisten töiden lautakunta

19.11.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

17.11.2009

nuorisolautakunta

19.11.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

12.11.2009

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

13.11.2009

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


7

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE XXXX XXXX:N TEKEMÄSTÄ HALLINTOKANTELUSTA

 

Khs 2009-2095

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon:

 

XXXX XXXX on jättänyt Etelä-Suomen lääninhallitukselle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijan menettelyä koskevan hallintokantelun, joka koskee pyörätiejärjestelyä Ramsaynranta 5:n kohdalla Helsingin Munkkiniemessä.

 

Lääninhallitus on pyytänyt asiassa lausuntoa (asianosaisen kuuleminen) Helsingin kaupungilta ja kaupunkisuunnitteluvirastolta. Kaupunginhallitus liittää oheen kaupunkisuunnitteluviraston asiassa antaman lausunnon ja yhtyy siinä esitettyihin perusteluihin.

 

Kantelun sisältö              XXXX:n mukaan pyörätien käyttäjät vaarantavat turvallisuutensa ja tuhoavat kaupungin nurmikoita oikaistessaan pyörätien mutkassa nurmikon poikki. Hän on ollut asiasta yhteydessä alueen liikennesuunnittelija Pirjo Koivuseen, jonka hän katsoo laiminlyöneen asian hoitamisen. XXXX:n mukaan kaksi ihmistä on aiemmin menehtynyt kyseisellä paikalla.

 

Kanteluoikeus                 Kuntalain 8 §:n 2 momentin mukaan lääninhallitus voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Kuntalaissa ei ole rajattu sitä, kenellä on oikeus tehdä kantelu. Näin ollen

XXXX:lla on asiassa kanteluoikeus.

 

Vastine kantelun johdosta

 

Pyörätiejärjestelyt Ramsaynranta 5:n kohdalla pohjautuvat liikennesuunnittelija Koivusen edeltäjän valmistelemaan ja liikennesuunnittelupäällikön 30.6.2006 päättämään suunnitelmaan. Kaupunkisuunnitteluviraston vastineesta ilmenee, että nämä liikennejärjestelyt eivät olleet kyseisessä paikassa tapahtuneen, kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden syynä.

 

XXXX:n yhteydenoton jälkeen Koivunen otti pyörätiejärjestelyä koskevan asian käsittelyyn hallintolain 23 §:n mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Menettelystä ja sen vaiheista on lausuttu tarkemmin kaupunkisuunnitteluviraston vastineessa.

 

Koivunen huolehti pyörätiejärjestelyä koskevan asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla välittämällä asiasta tiedon liikennejärjestelyjen toteutuksesta ja kunnossapidosta vastaavalle Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ja neuvottelemalla kyseisen viraston kanssa mahdollisen kaiteen vaikutuksesta pyörätien käyttäjien liikennekäyttäytymiseen ja yleiseen liikenneturvallisuuteen. Neuvottelun johdosta on todettu, että pyöräilijöiden harrastamaa ”oikaisemista” ei voida kokonaan estää lyhyellä kaiteella. Koko nurmialueen ympäröiminen kaiteella olisi puolestaan ollut epätarkoituksenmukaista ja ylimitoitettua. Edellä lausutusta ilmenee, että asiassa on ryhdytty sen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

 

Yhteenveto                       Edellä lausuttuun ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta tarkemmin ilmeneviin seikkoihin viitaten kaupunginhallitus toteaa, että kantelussa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella liikennesuunnittelija Koivusen voitaisiin katsoa laiminlyöneen laissa säädetyt velvoitteensa. Tämän vuoksi kaupunginhallitus katsoo, ettei kantelun johdosta ole aihetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle jäljennöksin kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta ja pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Etelä-Suomen lääninhallituksen lausuntopyyntö 8.10.2009

 

Liite 2

Valokuva Ramsinranta 5:n risteyksestä

 

Kaj toteaa, että Etelä-suomen lääninhallitus on pyytänyt 30.11.2009 mennessä Helsingin kaupungin ja kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa XXXX XXXX:n tekemästä kantelusta, joka koskee kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijan menettelyä. Asiasta on pyydetty hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto, edellä oleva esityslista teksti pohjautuu. Lausuntoon liitettäisiin seuraava kaupunkisuunnitteluviraston lausunto.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (20.10.2009) seuraavaa:

 

XXXX XXXX on tehnyt Etelä-Suomen lääninhallitukselle kaupunkisuunnitteluviraston menettelyä koskevan kantelun, joka koskee pyörätiejärjestelyä Ramsaynranta 5:n kohdalla. XXXX:n mukaan pyörätien käyttäjät vaarantavat turvallisuutensa ja tuhoavat kaupungin nurmikoita. Hän on ollut asiasta yhteydessä alueen liikennesuunnittelijaan Pirjo Koivuseen, jonka hän katsoo jättäneen asian hoitamatta. XXXX kertoo myös kahden ihmisen taannoin menehtyneen kyseisessä kohdassa.

 

Ramsaynranta 5:n kohdalla on viime vuosina (9.6.2006) sattunut yksi kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus. Siinä etelästä Ramsaynrantaa ajanut bussi törmäsi vasemmalta tulleeseen pyöräilijään, joka menehtyi. Onnettomuuden tutkinnassa todettiin, että kummankin osapuolen nopeus oli ollut hiljainen ja näkyvyys hyvä - kuoleman aiheutti kypärättömän pyöräilijän kaatuminen ja pään osuminen reunakiveen. Vaikka liikennejärjestelyillä ei ollut osuutta tapahtuneeseen, risteyksessä havaittiin turvallisuusriski etelästä tulevan pyöräilijän ja bussin välillä. Pyörätiejärjestelyt Ramsaynranta 5:n kohdalla pohjautuvat Pirjo Koivusen edeltäjän valmistelemaan ja liikennesuunnittelupäällikön 30.6.2006 päättämään suunnitelmaan, jossa kadun itäreunan pyörätien linjausta on riskin poistamiseksi tarkistettu bussireitin risteyskohdassa.

 

Järjestely selkeyttää bussien väistämisvelvollisuutta ja parantaa bussinkuljettajan edellytyksiä havaita etelästä tuleva pyöräilijä. Siksi pyörätie ei kulje välittömästi Ramsaynrannan ajoradan vieressä, vaan sen ja ajoradan väliin jää nurmikaista. Tälle nurmikolle syntyneestä oikopolusta XXXX XXXX soitti Pirjo Koivuselle kesäkuun alussa 2009. Koivunen perehtyi heti tilanteeseen ja lähetti XXXX:lle sähköpostin 5.6.2009. Siinä Koivunen lupasi keskustella rakennusviraston kanssa kaiteesta, joka saattaisi parantaa tilannetta. Näin hän myös teki. Hän on siis välittänyt hallintolain mukaisesti asiasta tiedon tienpitäjälle, jolle kuuluu liikennejärjestelyjen toteutus ja kunnossapito, mukaan lukien kyseinen nurmikaista. Keskustelujen tuloksena oli päädytty siihen, että oikaisemista ei voida kokonaan estää lyhyellä kaiteella. Koko nurmialueen ympäröiminen kaiteella olisi puolestaan ollut epätarkoituksenmukaista ja ylimitoitettua.

 

Aluevastaavan liikennesuunnittelijan päätehtäviksi on määritelty liikennejärjestelyjen suunnittelu, kaavoitukseen liittyvä liikennesuunnittelu sekä asukkaiden ja yritysten liikennealoitteiden valmistelu. Liikenneturvallisuuteen liittyvät aloitteet selvitetään asian vaatimassa aikataulussa. XXXX:n esille ottamasta asiasta on ryhdytty sen kannalta tarpeelliseksi harkittuihin toimenpiteisiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että Pirjo Koivunen on pystynyt hyvin palvelemaan XXXX XXXX:a, vaikka asiassa ei ole tehty XXXX:n toivomaa ratkaisua.


Edellä mainituin perustein kaupunkisuunnitteluvirasto pitää hallintokantelua aiheettomana.

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.11.2009

asuntotuotantotoimikunta

18.11.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.11.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.11., 17.11. ja 19.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407