Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

10

Kannanotto XXXX XXXX:n, Lujatalo Oy:n, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:n, Oili Rahnaston ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:n muistutuksiin Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaava-asiassa (nro 11834)

9

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  9.11.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                11.11.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                             10.11.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia –liikelaitoksen johtokunta

12.11.2009

teknisen palvelun lautakunta

12.11.2009

yleisten töiden lautakunta

12.11.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. STJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

10.11.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

5.11.2009

kiinteistölautakunta

10.11.2009

rakennuslautakunta

10.11.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

5.11. ja 9.11. - 11.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

 

 

 

 


10

KANNANOTTO XXXX XXXX:N, LUJATALO OY:N, ASUNTO OY ULVILANTIE 11 B:N, OILI RAHNASTON YM. JA ASUNTO OY ULVILANTIE 11 A:N MUISTUTUKSIIN MUNKKINIEMEN KORTTELIN NRO 30110 JA PUISTOALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11834)

 

Khs 2008-2384

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle, Lujatalo Oy:lle, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:lle, Oili Rahnastolle ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Muistutukset (Munkkiniemen korttelin 30110 asemakaavan muutosehdotus nro 11834)

 

Kaj toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­tösehdotuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Asemakaavan pääasiallinen sisältö

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 28.5.2009 hyväksynyt 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Munkkivuori) korttelin nro 31110 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 23.10.2008 päivätyn ja 28.5.2009 muutetun piirustuksen nro 11834 mukaisena.

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen täydennysrakentaminen ympäristöön sopeutuvalla tavalla, asemakaavan ajanmukaistaminen ja kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu. Korttelin pohjoisosaan sijoitetaan uusi asuinrakennus, joka sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan. Ajoyhteys järjestetään Ulvilantien puolelta. Alkuperäiset pihaympäristöt ja puistoalue säilytetään.

 

Korttelin 30110 tontit on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Tontti 1 on jaettu kahdeksi tontiksi (uudet numerot 3 ja 4). Tontilla 4 sijaitsevat nykyiset rakennukset ja tontille 3 saa sijoittaa enintään viisikerroksisen uudisrakennuksen. Olemassa olevien rakennusten tonteilla 2 ja 4 enimmäiskerrosluku on kuusi. Rakennusaloja on pienennetty vastaamaan nykytilannetta. Tonteilla on erilliset yksikerroksiset rakennusalat auton säilytyspaikoille ja myymälälle. Kaikilla tonteilla on maanalainen auton säilytystila ja lisäksi tonteilla 2 ja 4 maanpäällinen pysäköimispaikka.

 

Eteläosan tonteilla rakennusoikeutta on korotettu jossain määrin vastaamaan nykytilannetta. Tontin 2 rakennusoikeus on 6 900 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta e = 0.82. Tontin 4 rakennusoikeus on 10 300 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta e = 1.11. Pohjoisosan uuden tontin rakennusoikeus on 2 500 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta e = 0.76 pinta-alan ollessa 3 297 m2. Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävät varastotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat: kokoontumis- ja harrastetila 20 m2 sekä pesula ja kuivaushuone 20 m2.

 

Uudisrakennuksessa asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 m2. Uudisrakennuksessa on käytettävä harjakattoa. Katemateriaalin on oltava saumattua peltiä. Rakennuksen julkisivupintojen tulee olla pääasiassa rapattuja tai rappauksenomaisesti käsiteltyjä. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa hyvin olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan.

 

Ulvilantien puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dBA.

 

Piha-alueet, joita ei käytetä kulkuteinä tai pysäköimiseen, on säilytettävä luonnonmukaisina tai istutettava ja niiden kaupunkikuvallisesti arvokas puusto ja luonnonkalliot on säilytettävä. Tonttien välille ei saa raken­taa raja-aitaa.

 

Tontteja varten on järjestettävä vähintään seuraavat autopaikkamäärät: 1 autopaikka/100 k-m2 uudisrakennuksen tontti 3 ja 1 autopaikka/140 k-m2 suojeltavien rakennusten tontit 2 ja 4. Tästä seuraa 25 autopaikkaa tontille 3, 49 autopaikkaa tontille 2 ja 74 autopaikkaa tontille 4. Tontilla 2 on tällä hetkellä 40 autopaikkaa ja 69 autopaikkaa tontilla 1. Tonteille on merkitty maanalaiset autonsäilytystilat. Kaikkien autopaikkojen on oltava autotalleissa, maan alla tai tonteilla osoitetuilla pysäköimispaikoilla (p). Piha-alueella ei muualle saa sijoittaa autopaikkoja.

 

Alueen poikki kulkee itä-länsisuuntainen viemäritunneli. Tontin 2 etelälaidassa on maanalaisen johdon varaus. Uuden tontin 3 kautta kulkee alueen sisäiselle jalankululle varattu jalankulkuyhteys. Tontille 4 on mer­kitty ajoyhteys Ulvilantieltä tontille 3.

 

Nykyiset asuinrakennukset on merkitty suojeltaviksi merkinnällä sr-2: Kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöissä on käytettävä alkuperäisiä materiaaleja ja värejä.

 

Muistutusten pääasiallinen sisältö ja kaupunkisuunnittelulautakunnan

vastineet

 

XXXX XXXX mainitsee (5.12.2008 ja 23.12.2008) mm., että Munkkivuorta on tarkasteltava tämän yksittäisen kohteen lisäksi kokonaisuutena. Munkkivuori on suunniteltu toimivaksi kaupunginosaksi, joka on täysin toimiva edelleen. Tällaista kokonaisuutta ei pidä edes osittainkaan muuttaa. Munkkivuorta ei pidä nakertamalla lisärakentaa. Viittaan tässä kaupunginmuseon kantaan. Kaavamuutos ei ole vähäinen vaan merkittävä. Hakijan tarkoitus on vain raha, toiminnallista tarvetta ei ole. Tontin jakaminen on keinottelua rakennusoikeuden saamiseksi. Ehdotettu rakentaminen edellyttää merkittävää puiden kaatoa, mikä heikentää alueen luontoa. Lisäksi on otettava huomioon maankäyttö ja rakennuslain 5 § ja 12 §. Tämä kaavamuutos on merkki myös muille taloyh­ti­öille. Taloissa Ulvilantie 2 ja 4 on jo aloitettu kaavamuutoksen hakeminen. Muistuttaja vastustaa näin ollen kaavamuutosta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.5.2009), että uusi asuntotontti 30110/3 täydentää korttelirakennetta sijaiten suurimmalta osaltaan puistoon rajautuen korttelin pohjoisosassa. Uudisrakennus tulee sijaitsemaan tontin koillisreunassa alarinteen puolella siten, että maise­mallisesti arvokas kallioalue säilytetään piha-alueena. Uuden tontin rakennusalalla ei ole merkittävää puustoa. Uudisrakennuksen enimmäiskerrosluku (V) on alempi kuin saman korttelin muiden asuinrakennusten (VI). Sijaiten suhteellisen etäällä muista asuinrakennuksista viisikerroksinen uudisrakennus ei varjosta ketään eikä juurikaan näy kaupunki­kuvassa puiston takaa Raumantielle.

 

Lujatalo Oy esittää (19.12.2008) mm., että ajoyhteys uudisrakennukselle Ulvilantien kautta rikkoo korttelin yhtenäisen metsäisen viheralueen. Ton­tin korkeusasemien vuoksi ajo halliin joudutaan leikkaamaan maastoon pitkältä matkalta. Rakennusaikaisen raskaan liikenteen kulkeminen olemassa olevan asuinrakennuksen pihan läpi on turvallisuusriski. Ajoyhteys tontille tulee johtaa Raumantien puolelta.

 

Määräys asuntojen keskipinta-alasta uudisrakennuksessa (vähintään 75 m2), pakottaa rakentamaan kysynnästä poikkeavia asuntoja. Alueen kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin. Keskipinta-alavaatimuksesta tulee luopua.

 

Porrashuoneen ensimmäiseen kerrokseen saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa 15 m2 aulatilaa. Jotta porrashuoneesta tulisi valoisa ja viihtyisä, kaavaan tulee lisätä uusissa kaavoissa vakiintunut määräys siitä, että 15 m2 aulatilaa voidaan sijoittaa kaikkiin asuin­kerroksiin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.5.2009), että ajo tontille on järjestetty Ulvilantieltä nykyisen tontin kautta, jotta Raumantien kautta kulkeva liikenne ei lisääntyisi, puistoaluetta ei tärveltäisi eikä puiston jalankulkuyhteyttä jouduttaisi katkaisemaan. Munkkivuoren asemakaavallisen suunnitteluperiaatteen mukaan ajo tonteille tapahtuu ulkosyöttöisesti aluetta kiertävältä rengasmaiselta Ulvilantieltä käsin, jolloin kevyt liikenne voi turvallisesti kulkea alueen sisäosassa. Ajo uudelle tontille on suunniteltu kulkemaan tontilla sellaista reittiä, joka ei häiritse nykyisiä asukkaita ja jonka johdosta tontin puustoa joudutaan kaatamaan mahdollisimman vähän. Rakennusaikainen liikenne voidaan tarvittaessa johtaa puiston kautta.

 

Munkkivuoren alue on Helsingin kysytyimpiä asuinalueita riippumatta asuntojen koosta. Keskipinta-alamääräys on tärkeä, koska mm. autopaikkojen määrä halutaan pitää mahdollisimman alhaisena tontin liikenteellisesti vaikean sijainnin takia. Munkkivuoren kaikkien asuntojen kes­kipinta-ala on n. 54 m2 eli alueella on paljon pienasuntoja.

 

Asemakaavan muutosehdotuksessa on määritelty rakennusala, rakennuksen korkeus ja tontin rakennusoikeus siten, että uudisrakennus sopeutuu suojeltavaan ympäristöön. Porrashuoneen ensimmäiseen kerrokseen sallitaan viihtyisyyden lisäämiseksi 15 m2 ylittävä aulatila kerrosalan lisäksi. Mikäli porrashuoneisiin halutaan muissa kerroksissa lisää väljyyttä, lisäpinta-ala on kerrosalaan laskettavaa tilaa.

 

Asunto Oy Ulvilantie 11 b esittää (8.1.2009) mm., että ajoyhteys uudelle tontille 30110/3 järjestetään Raumantieltä yhtiön alkuperäisen kaa­vamuutoshakemuksen mukaisesti ja kaavamuutoksesta poistetaan suojelumerkintä tai vaihtoehtoisesti kaavamuutosehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi edellä mainitulla tavalla.

 

XXXX XXXX ja 21 muuta allekirjoittajaa vaativat (9.1.2009) mm., että asiakohdassa mainittu asemakaavan muutosehdotus hylätään. Munkkivuori on yksi Helsingin eheimmistä parhaiten säilyneistä 1950-luvun asuinlähiöistä. Helsingin yleiskaava 2002:ssa se on merkitty alueeksi, jonka arvot ja ominaispiirteet säilytetään. Jos nyt ehdotettu asemakaava hyväksytään, päätös ei täytä näitä yleiskaavan tavoitteita ja periaatteita. Yhdymme kaupunginmuseon kannanottoon, että Munkkivuoresta tehtäisiin kokonaistarkastelu. Muistutuksessa vastustetaan asemakaavan muuttamista siten, että tontille sallitaan uuden rakennuksen rakentaminen.

 

Kaava ei myöskään täytä lain vaatimuksia terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomisen tai liikenteen järjestämisen kannalta, kun ajoyhteys on järjestetty olemassa olevan rakennuksen tontin kautta ja ajo tapahtuu jyrkän ylämäen kautta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.5.2009), että korttelialueelle voidaan lautakunnan mielestä sijoittaa lisärakentamista kaavamuutoksessa esitetyllä tavalla. Helsingin yleiskaava 2002:n merkintä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävästä alueesta ei tarkoita sitä, ettei aluetta voisi ympäristöön sopeutuvalla tavalla täydennysrakentaa. Suunniteltu uudisrakennus sopeutuu hyvin Munkkivuoren väljään rakennustapaan. Tontti sijait­see puiston ympäröimässä saarekkeessa, jolloin rakentaminen ei ai­heuta juurikaan häiriötä tai näköestettä muulle asujaimistolle. Lisäraken­­tamisen edellytyksenä on nykyisten kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokkaiden asuinrakennusten suojelu, mikä perus­­tuu kaupunginmuseon toimesta laadittuun Munkkiniemen rakennusinventointiin (kaupunginmuseon julkaisu 2/2006).

 

Ajo uudelle tontille on osoitettu kulkemaan Ulvilantieltä vanhan tontin kautta. Tällä järjestelyllä Munkkivuoren alkuperäinen ulkosyöttöinen liikennejärjestelmä voidaan säilyttää. Tällöin puistoalue ja turvalliset kevyen liikenteen reitit pysyvät entisellään. Raumantie on alueen sisäinen, lähinnä julkisille palveluille varattu kapea katualue, jonne ei ole tar­koituksenmukaista johtaa asuintalojen ajoliikennettä. Katu on jo nyt erittäin vilkkaassa käytössä, koska sen varrella sijaitsee mm. kouluja, päiväkoti ja seurakuntatiloja.

 

Asunto Oy Ulvilantie 11 a esittää (8.1.2009) mm., että naapuritontille Ulvilantie 11 b suunniteltu ajoväylä sijoitetaan tällä hetkellä asfaltoidulle alueelle. Yhtiön oman tontin autopaikkojen vähimmäismäärää tulee alentaa vastaamaan jo rakennettujen autopaikkojen määrää (40 autopaikkaa). Oman tontin maanalaisen autohallin sijaintia tulee muuttaa ja pihalle tulee lisätä muutama autopaikka rakennuksen A itäpuolelle.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (28.5.2009), että uudelle tontille 30110/3 johtava ajotie on suunniteltu kaartavaksi pohjoisosastaan lähemmäksi uudisrakennuksen eteläpäätyä, jonne aukko tontin maanalaisiin pysäköintitiloihin sijoitetaan. Naapuritontin pohjoisosan asukkaat välttyvät tällä järjestelyllä ajotien mahdollisilta häiriöiltä. Järjestelyn johdosta tontilla joudutaan kaatamaan vain yksi puu. Samalla tontin nykyiset, pohjoisosan pysäköintipaikat siirretään pois piha-alueelta lähem­­mäs Ulvilantietä.

 

Asemakaavan muutoksessa tontilla Ulvilantie 11 a käytetty autopaikka­normi (vähintään 1 autopaikka/140 k-m2) on lievempi kuin uudisrakennuksen tontilla. Kaava ei tule voimaan takautuvasti, mutta kaavassa on osoitettu autopaikkojen sijoittamismahdollisuus. Puuttuvien autopaikkojen (9 autopaikkaa) toteuttaminen on taloyhtiön omassa harkinnassa. Maanalaisen autohallin sijaintia on muutettu muistuttajan toivomalla tavalla ja tontille on osoitettu laajempi maanpäällinen pysäköintialue.

 

Asemakaavan muutosehdotukseen on muistutusten johdosta tehty seu­raavat muutokset: Tontin 30110/2 maanalaisen autohallin sijaintia on muutettu ja tontin maanpäällistä pysäköintialuetta on laajennettu. Lisäksi on muutosehdotukseen tehty vielä mm. lausuntojen johdosta eräi­tä muutoksia. Muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaj toteaa, että vaatimusta Munkkivuoren alueen asemakaavallisen kokonaistarkastelun laatimisesta ennen kaavan hyväksymistä on käsitelty asemakaavan muutosta nro 11834 koskevalla Kvston esityslistalla.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen ei ole muuta lisättävää.

 

Kaj toteaa vielä, että Khs päätti 21.9.2009 peruuttaa 14.9.2009 Kvstolle tekemänsä asemakaavan muutosehdotuksen ja 14.9.2009 antamansa perustellut kannanotot, kos­ka maankäyttöso­pimuksen allekirjoittamiseen tarvittiin asunto-osa­keyhtiössä lisäaikaa. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 4.11.2009. Tämän vuoksi Khn tulee käsitellä uudestaan kaavaan liittyvät perustellut kannanotot.

 

./.                   Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.