Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 11.11.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.11.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 11.11.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa, HKL-liikelai­tosta, kiinteistövirastoa ja kulttuurikeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Francis McCarronille, Anita Kuituselle, Eva Erwesille, Antti Virkille, Esko Niemelle, Terhen Saariselle, Kristiina Kannukselle ja Aleksis Seeckille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2,

 

3                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2011 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

 

4                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja liikelaitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 3–8,

5                          kehottaa kaupunginjohtajan 30.9.2009 asettamaa palvelusetelin käyttöä selvittävää työryhmää valmistelemaan ehdotuksen kaupunginhallitukselle palvelusetelikokeilusta yhdessä Sitran kuntaohjelman palvelusetelihankkeen kanssa tammikuun 2010 loppuun mennessä,

 

6                          kehottaa kaikkia hallintokuntia sisällyttämään vuoden 2010 tulosbudjetteihin tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat toimenpiteet sekä toimittamaan tiedot talous- ja suunnittelukeskukseen tammikuun 2010 loppuun mennessä,

 

7                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdan 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 3,0 milj. euron työllisyysmäärärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä samalle kohdalle varatusta 2,5 milj. euron määrärahasta koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen kohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron määrärahasta, jolla varaudutaan palkkaamaan kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut,

 

8                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan esityksen vuoden 2009 talousarvion luvun 1 15, Lasten ja nuorten hyvinvointi, Khn käytettäväksi, käyttämättä jääneen 6,0 milj. euron määrärahan ylitysoikeudesta vuoden 2010 talousarvioon ottaen huomioon Khn myöhemmin päättämän määrärahan käyttösuunnitelman sekä sisällyttämään vastaavansuuruisen määrärahan vuoden 2011 raamiin,

 

9                          kehottaa pelastuslautakuntaa varaamaan vapaapalokuntien tukemiseen 80 000 euroa nykyistä enemmän oman talousarvionsa puitteissa sekä

 

10                       kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi 5,0 milj. euron käytöstä.

 

Toivomusponnet 1 (2) ja 2 (5) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 5 (21) ja 7 (30) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (9) ja 6 (25) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 (16) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja liikelai­toksille.

 

14, 15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Marika Grönqvistille ja Raoul Hannukselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8, 9               Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitok-selle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaalivirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012