Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginvaltuuston 4.11.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


5

KAUPUNGINVALTUUSTON 4.11.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 4.11.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       lähettää päätöksen tiedoksi kaikille lauta- ja johtokunnille sekä kehottaa niitä jatkamaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä,

-                                       kehottaa kaupungin hallintokuntia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa toteuttaessaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon Ensi- ja turvakotien liitto ry:n, Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n, Helsingin Seurakuntayhtymän, Helsinkiläisten vanhempainyhdistysten alueyhdistys, HELVARY ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran lausunnoissa esitetyt näkökohdat,

-                                       kehottaa suunnitelmassa mainittuja vastuuvirastoja huolehtimaan kärkihankkeiden toteutuksesta käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa,

-                                       kehottaa suunnitelman valmistelusta vastanneita virastoja seuraamaan omalta osaltaan suunnitelman toteutumista sekä raportoimaan toteutumisesta seuraavan valtuustokauden aikana tehtävässä suunnitelmassa sekä

-                                       kehottaa terveyskeskusta ja opetusvirastoa yhteistyössä valmistelemaan toimintamallin, jossa terveydenhoitaja tai joku muu oppilashuollon työntekijöistä on jokaisena koulupäivänä ainakin osan aikaa oppilaiden tavattavissa.

 

Toivomusponnet 1, 7–11 ja 14 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2–6, 12, 13, 15 ja 16 sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 11.11.2009.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

5–7               Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8–12             Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

13                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012