Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Kaupunginvaltuuston 21.10.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


10

KAUPUNGINVALTUUSTON 21.10.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 21.10.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä

vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta, kaupunginmuseota ja rakennusvirastoa toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anna Mäenpäälle, Pauliina Kronlöfille, Laura Nordströmille, Hannele Lehtoselle, Mirja Haloselle, Veli-Heikki Klemetille ja Taija Ståhlbergille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginhallituksen konsernijaostolle, kaupunginmuseon johtokunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 4.11.2009.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 


Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, sosiaalivirastolle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle.

 

12, 13           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012