HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

36 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

19.10.2009 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

3

 

4

12.10.2009 pöydälle pantu asia
Jäsenten nimeäminen Helsingin ja Vantaan yhdistämisselvityksen seurantaryhmään

5

 

5

12.10.2009 pöydälle pantu asia
Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 26.-28.11.2009

7

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle rakennusviraston ajoneuvojen siirtoyksikön toimintaa koskevassa kanteluasiassa

8

 

2

Apulaisoikeuskanslerin päätös pysäköinninvalvonnan menettelyä koskevassa kantelussa

11

 

3

12.10.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin pelastustoimen palvelutasopäätös 2009-2012 ja palvelutasopäätöksen perusteluosa

13

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: Kehitysvammaisten pienryhmäkodin rakentamismahdollisuuden ja päivähoitotarpeen selvittäminen

16

 

2

Valtuutettu Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukeminen

19

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Edustajan valinta Suomen Lasten Parlamenttiin

21

 

2

Lisäselvitys Khn Jääkenttäsäätiölle antamaan suostumukseen ostaa Kiinteistö Oy Vuosaaren liikuntakeskuksen osakkeet

23

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kannanotto Lauttasaari-Seura ry:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5 - 7:n muistutuksiin Länsimetron asemakaava-asiassa (nro 11800)

25

 

2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy OPK-Vallilan kanssa (Vallila, tontti 22532/21)

38

 

3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Osatontti Ky:n ja Asunto Oy Helsingin Ajomiehen välisessä kiinteistökaupassa

40

 

4

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä

43

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Hakola) ja Krohnin (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 


3

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2009-597

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 2 068 800 euroa saadaan maksaa vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 22 07 Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, Taloushallintopalvelu liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

 

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2004 (1585 §) hyväksyä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon perustamisen. Yhtiö pyytää perustajaosakkaita huolehtimaan velvoitteistaan osallistua hankkeen rahoitukseen. Yhtiön hallituksen 20.8.2009 hyväksymä rahoitustarvearvio elo-joulukuulle 2009 on seuraava:

 

Suomen valtio/

 

 

Senaatti-kiinteistöt

13 911 280,19 euroa

(47,97 %)

Yleisradio Oy

7 589 309,86 euroa

(26,17 %)

Helsingin kaupunki

7 499 409,95 euroa

(25,86 %)

Yhteensä

29 000 000,00 euroa

(100,00 %)

 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo pyytää kaupunkia maksamaan 27.10.2009 rakennusrahastosuorituksena Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon Helsingin kaupungin rahoitusosuudesta 2 586 000 euroa.

 

Kj toteaa, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon rahastosuorituspyyntö perustuu yhtiön perustamispäätökseen ja osakassopimukseen. Toteutuneet Helsingin rakennusrahastosuoritukset ovat tähän mennessä (Khs 17.8.2009) yhteensä 19 689 517 euroa. Seuraavaksi tarvittava rahoituserä 27.10.2009 on 10 000 000 euroa, josta Helsingin


osuus on 2 586 000 euroa. Musiikkitalon rahoitukseen on vuoden 2009 talousarvion kohtaan 8 22 07, Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi varattua määrärahaa 2 836 900 euroa.

 

 

 

 


4

12.10.2009 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN NIMEÄMINEN HELSINGIN JA VANTAAN YHDISTÄMISSELVITYKSEN SEURANTARYHMÄÄN

 

Khs 2009-1709

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä kahdeksan jäsentä Helsingin ja Vantaan yhdistämisselvityksen seurantaryhmään selvitystyön ajaksi seuraavasti:

                     

 

Rakel Hiltunen

 

Jorma Bergholm

 

Risto Rautava

 

Laura Räty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                      Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että seurantaryhmään puheenjohtajana toimii Vantaan kaupungin nimeämä ryhmän jäsen.

                     

                      Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille, Vantaan kaupungille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj toteaa, että Khs hyväksyi (7.9.2009) Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämisen etuja ja haittoja koskevan selvityksen jatkovalmistelussa ohjeellisesti noudatettavat toteuttamisperiaatteet. Tämän pohjalta on jatkettu yhdistämisselvityksen valmistelua yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

 

Tarkoituksena on, että yhdistämisselvityksen seurantaryhmään kuuluu 16 luottamushenkilöjäsentä, joista puolet edustaa Helsingin kaupunkia ja puolet Vantaan kaupunkia.

 

Seurantaryhmä seuraa ja ohjaa yhdistämisselvityksen laadintaa ja työn etenemistä. Ryhmän tehtävänä on lisäksi selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa hyväksyä selvitystyön työsuunnitelma.

 

Kj toteaa edelleen, että tarkoituksena on nimetä lisäksi 6-jäseninen ohjausryhmä molempien kaupunkien kaupunginjohtajista ja apulaiskaupunginjohtajista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginjohtaja.

 

Muusta selvitystyön organisoinnista ja toteutuksen kannalta keskeisistä asioista sovitaan kaupunkien välisellä sopimuksella työsuunnitelman tultua hyväksytyksi.

 

 

 

 


5

12.10.2009 pöydälle pantu asia

OSALLISTUMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTIIN 26.-28.11.2009

 

Khs 2009-2103

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä seuraavat edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 26. - 28.11.2009, joka järjestetään Silja Serenadella Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilynä:

 

                                            Outi Ojala

                                            Antti Vuorela

 

Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Uudenmaan maakuntaparlamentin 26.-28.11.2009 ohjelma

 

Uudenmaan liitto ilmoittaa kirjeessään (14.9.2009), että Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään tänä vuonna 26. - 28. marraskuuta Silja Serenadella Tukholmaan suuntautuvalla risteilyllä. Maakunnan yhteiseen keskustelufoorumiin kokoontuu arviolta kolmisen sataa päättäjää ja vaikuttaja.

 

Tilaisuuden teemana on ensimmäisenä päivänä uudistuva aluehallinto Uudenmaan näkökulmasta ja toisena päivänä aluerakenteen ja liikenteen kehittäminen.

 

./.                   Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

 

Kj toteaa, että tilaisuuteen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset ja muut matkakorvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

 

 

 

 


1

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE RAKENNUSVIRASTON AJONEUVOJEN SIIRTOYKSIKÖN TOIMINTAA KOSKEVASSA KANTELUASIASSA

 

Khs 2009-1773

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan siitä, että katu- ja puisto-osaston ajoneuvojen siirtoyksikkö noudattaa tuomioistuinten lausuntojen antamiselle asetettuja määräaikoja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee toimittaa Eduskunnan oikeusasiamiehelle rakennusviraston ajoneuvojen siirtoyksikön toimintatapaa koskevassa asiassa rakennusviraston selvityksen sekä ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus viittaa rakennusviraston selvitykseen ja toteaa, että lausuntojen viipyminen on johtunut resurssien vähäisyydestä siirtoyksikön käsiteltävien asioiden määrään nähden. Vuonna 2008 kunnossa- ja puhtaanpitoa haittaavien ajoneuvojen lähisiirtoja tehtiin 10 638 kpl. Helsingin hallinto-oikeudelle on rakennusviraston mukaan annettu vuosittain lausuntoja yli 200 kpl. Rakennusviraston ilmoituksen mukaan resursseja lausuntopyyntöjen käsittelyyn on nyt lisätty.

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa päättäneensä 19.10.2009 kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan siitä, että katu- ja puisto-osaston ajoneuvojen siirtoyksikkö noudattaa tuomioistuinten antamia määräaikoja.

 

Kirje Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden selvitys 14.8.2009

 

Ryj viittaa rakennusviraston selvitykseen ja toteaa, että lausuntojen viipyminen on johtunut resurssien vähäisyydestä siirtoyksikön käsiteltävien asioiden määrään nähden. Rakennusviraston ilmoituksen mukaan resursseja lausuntopyyntöjen käsittelyyn on lisätty. Ryjn mielestä Khn tulisi kehottaa rakennusvirastoa huolehtimaan siitä, että ajoneuvojen siirtoyksikkö noudattaa tuomioistuinten asettamia määräaikoja.


 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa (24.8.2009) seuraavaa:

 

”Olin 20.10.2005 antamani kanteluvastauksen (Dnro 2201/4/04) yhteydessä kiinnittänyt Helsingin kaupungin rakennusviraston huomiota siihen, että sen on järjestettävä toimintatapansa siten, että Ajoneuvojen siirtoyksikössä tuomioistuimen asettamia määräaikoja lausuntojen antamiselle noudatetaan. Tietooni kuitenkin tuli, että Ajoneuvojen siirtoyksikön lausuntojen antaminen hallinto-oikeudelle on edelleen viivästynyt. Tämän vuoksi otin asian omana aloitteenani tutkittavaksi.

 

Pyysin Helsingin hallinto-oikeudelta tietoja siitä, millä tavalla Ajoneuvojen siirtoyksikössä on vuoden 2008 alusta lähtien noudatettu hallinto-oikeuden lausunnoille antamia määräaikoja. Hallinto-oikeuden selvityksen mukaan 1.1.2008 - 30.5.2009 lausuntopyyntöjä lähetettiin 260 kappaletta. Niihin saatiin 313.7.2009 mennessä vastaus 216 asiassa. Vastaukset annettiin vain 69 asiassa asetetussa 30 - 60 päivän määräajassa. Toisin sanoen 147 asiassa asetettu määräaika ylitettiin. Kuudessa tapauksessa lausuntopyyntö oli lähetetty jo vuoden 2008 puolella. Selvityksessä todetaan myös, että Helsingin rakennusvirasto ei juurikaan reagoi kiirehtimispyyntöihin. Tämän vuoksi lausuntoja on kiirehditty yleensä esittelijän tai hallinto-oikeustuomarin laatimalla erityislähetteellä. Saadusta selvityksestä ilmenee lisäksi, että joissakin tapauksissa asiakirjat olivat kadonneet siirtoyksikössä.

 

Pyydän, että toimitatte minulle kantelun tutkimiseksi tarvittavan selvityksen ja annatte lausuntonne asiassa.

 

Pyydän kaupunginhallitusta lähettämään selvityksen ja lausunnon sekä palauttamaan asiakirjat viimeistään 29.10.2009.”

 

./.                   Helsingin hallinto-oikeuden selvitys on liitteenä 1. Muut asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Rakennusvirasto toteaa (30.9.2009) seuraavaa:

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ajoneuvojen siirtoyksikköön on vuoden alusta tullut 321 lausuntopyyntöä Helsingin hallinto-oikeudesta, joista 202:een on annettu lausunto. Lausuntoja on antamatta 119, joista 30 on ylittänyt hallinto-oikeuden asettaman määräajan. Vanhimman myöhässä olevan lausunnon määräaika on 16.9.2009.

 

Verrattuna vuoteen 2008, on annettujen lausuntojen määrä merkittävästi kasvanut. Vuonna 2008 annettiin yhteensä 226 lausuntoa. Kuluvana vuonna lausuntoja on annettu jo lähes yhtä paljon kuin viime vuonna yhteensä. Ajoneuvojen lähisiirroista aiheutuneita korvauspäätöksiä on vielä tekemättä n. 2000, joka lisännee myös hallinto-oikeuden lausuntopyyntöjen määrää loppuvuodesta.

 

Suoraan ajoneuvojen siirtoyksikölle osoitettujen valitusten lukumäärä on vastaavasti lisääntynyt, mikä on osaltaan vaikuttanut myös hallinto-oikeuden lausuntopyyntöjen käsittelyaikoihin.

 

Lausuntopyyntöjen käsittelyyn on kohdennettu nyt lisäresursseja, joiden avulla lausunnot annetaan hallinto-oikeuden määräaikojen kuluessa. Vuoden 2010 aikana pysäköinninvalvonta ja ajoneuvojen siirtoyksikkö ottaa käyttöön yhteisen tietojärjestelmän, jolla keskitetään mm. valitusten käsittely. Uudistus nopeuttaa myös hallinto-oikeuden lausuntopyyntöjen käsittelyä.

 

 

 

 


2

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS PYSÄKÖINNINVALVONNAN MENETTELYÄ KOSKEVASSA KANTELUSSA

 

Khs 2008-539

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi apulaisoikeuskanslerin päätöksen 30.9.2009 (Dnro OKV/1335/1/2007) pysäköinninvalvonnan menettelyä koskevassa kanteluasiassa ja lähettää päätöksen johtava pysäköinnintarkastaja Otto Kuituselle huomioon otettavaksi pysäköinninvalvontatoiminnassa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja johtava pysäköinnintarkastaja Otto Kuituselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

LIITE

Apulaisoikeuskanslerin päätös 30.9.2009

 

Ryj toteaa, että kantelu koski pysäköinnin valvontaa yksityisellä kiinteistöllä, jonka osalta oli tehty sopimus pysäköinninvalvonnasta yksityisen valvontayhtiön kanssa. Kantelukirjoituksessa katsottiin, että pysäköinninvalvonta on menetellyt virheellisesti kieltäytyessään valvomasta pysäköintiä yksityisalueella sillä perusteella, että pysäköintialueella on yksityisen pysäköinninvalvonnan ehtokyltit ja pyynnön on esittänyt pysäköintivalvontayhtiön edustaja kiinteistönomistajan puolesta. Khs antoi kantelusta lausuntonsa 14.4.2008.

 

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todetaan mm., että laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla kunnallinen pysäköinninvalvoja voisi kieltäytyä suorittamasta pysäköinninvalvontaa yksityisellä alueella vain sillä perusteella, että yksityisen kiinteistön haltija on tehnyt sopimuksen pysäköinnin valvonnasta pysäköinninvalvontaa suorittavan yhtiön tai muun tahon, esimerkiksi vartiointiliikkeen tai talonmiehen kanssa.

 

Ryj toteaa, että oikeusministeriö on 22.5.2009 asettanut työryhmän selvittämään pysäköinninvalvonnan uudistusta. Julkisen pysäköinninvalvonnan järjestämisen lisäksi työryhmän on selvitettävä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva sääntelytarve ja tehtävä tarvittaessa ehdotukset tätä koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmän määräaika päättyy helmikuun 2010 lopussa. Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja on jäsenenä työryhmässä.

 

Apulaisoikeuskansleri lähettää (30.9.2009) Helsingin kaupungille tiedoksi päätöksensä kanteluasiassa ja pyytää toimittamaan jäljennöksen päätöksestä myös johtava pysäköinnintarkastaja Otto Kuituselle.

 

./.                   Apulaisoikeuskanslerin päätös 30.9.2009 on liitteenä 1.

 

 

 

 


3

12.10.2009 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2009-2012 JA PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTELUOSA

 

Khs 2009-1849

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2009-2012 ja sen perusteluosan 2009-2012.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

LIITTEET

Liite 1

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012

 

Liite 2

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012, perusteluosa

 

Ryj toteaa, että Helsingin kaupungin pelastustoimi päättää pelastuslain (468/2003) mukaisesti pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöksen, joka on toimitettava lääninhallitukselle, tulee kattaa pelastuslaissa ja pelastustoimesta annetusta valtioneuvoston asetuksessa (787/2003) määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät.

 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata onnettomuusuhkia ja pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestön suojelun palveluiden taso ja suunnitelma niiden kehittämiseksi.

 

Palvelutasopäätöksestä ei ole annettu tarkentavaa asetusta, mutta Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (SM-2007-03067/Tu-31).

 

Voimassa oleva palvelutasopäätös 2005-2008

 

Helsingin pelastuslautakunta hyväksyi pelastustoimen voimassa olevan palvelutasopäätöksen vuosille 2005-2008 kokouksessaan 14.6.2005 ja päätöksen täydennysosan 10.4.2007. Khs merkitsi palvelutasopäätöksen ja sen perusteluosan tiedoksi 22.8.2005 § 997. Täydennysosan Khs merkitsi tiedoksi 2.5.2007 § 656.

 

Pelastuslautakunta päätti (1.9.2009) vahvistaa 24.8.2009 päivätyt asiakirjat Helsingin pelastustoimen palvelutasopäätös 2009-2012 ja Palvelutasopäätös 2009-2012 perusteluosa pelastuslain (468/2003) mukaiseksi palvelutasopäätökseksi. Samalla lautakunta päätti todeta 14.6.2005 hyväksytyn palvelutasopäätöksen ja sen 10.4.2007 hyväksytyn lisäosan käyneen vaikutuksettomaksi.

 

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012

 

Palvelutasopäätöksessä ja sen perusteluosassa esitetään alueen riskianalyysi, edellisellä palvelutasopäätöskaudella toteutunut palvelutaso, palvelutason puutteet ja palvelutason kehittämissuunnitelma kustannusvaikutuksineen.

 

./.                   Helsingin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2009-2012 ja sen perusteluosa ovat tämän asian liitteinä.

 

Kehittämissuunnitelman lähtökohta on saavuttaa pelastustoimen kaikilla osa-alueilla riskianalyysin mukainen palvelutaso. Puutteet palvelutasossa ja erityisesti operatiivisessa toimintavalmiudessa ovat niin suuria, ettei niitä pystytä korjaamaan nopeasti. Kehittämisen aikajänne on vuoteen 2020 ja suunnitelmassa on huomioitu kaupungin kasvuennusteet ja muut ilmeiset muutokset toimintaympäristössä.

 

Toimenpide-ehdotusten mukaiset kustannusvaikutukset ovat merkittävät: uudet toimipisteet ja niiden henkilöresurssit edellyttävät pelastustoimen investointi- ja käyttömenojen kasvattamista tulevina vuosina huomattavasti. Helsingin kaupungin sisäinen kasvu edellyttää myös pelastustoimen palvelujen tehostamista ja lisäämistä.

 

Talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä vahvistettava palvelutasopäätös korostaa kunnan budjettivallan ja pelastuslainsäädännön yhteensovittamisen tärkeyttä. Palvelutason on oltava osa valtuuston asettamia tavoitteita ja mittareita. Vaadittavien kehittämistoimien ja niistä johtuvien kustannusvaikutusten jaksottaminen suunnittelukaudelle voi tapahtua vasta tulevien vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelmakäsittelyjen yhteydessä.

 


Pelastuslautakunta päätti kirjata seuraavat johtopäätökset:

 

-    Palvelutasopäätös on tarkistettava pelastuslain uudistuksen yhteydessä.

 

-    Palvelutason nostaminen riskianalyysin mukaiselle tasolle vaatii merkittäviä lisäyksiä henkilöstöresursseihin ja investointeihin.

 

Edelleen lautakunta päätti toimittaa päätöksen kaupunginhallitukselle talous- ja toimintasuunnittelussa huomioon otettavaksi.

 

 

 

 


1

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: KEHITYSVAMMAISTEN PIENRYHMÄKODIN RAKENTAMISMAHDOLLISUUDEN JA PÄIVÄHOITOTARPEEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2009-1449

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

Stj toteaa, että hyväksyessään Vartiokylän virkistys- ym. alueiden sekä Mellunkylän kortteleiden nro 47050 ja 47051 ym. alueiden (Myllypuron voimalaitoskortteli, Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukantien-Ranckenintien alue) asemakaavan muuttamisen (nro 11810) Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

3                    ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta rakentaa kehitysvammaisten pienryhmäkoti alueelle ASU-hankkeen mukaisesti ja alueen päivähoitotarve kartoitetaan ennen rakentamisen aloittamista.” (Terhi mäki, äänin 79-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta pitää (15.9.2009) tärkeänä, että täydennysrakentamisalueilla varmistetaan mahdollisuus rakentaa riittävä määrä toimivia tiloja erilaisille tavoille järjestää sosiaalipalveluja. Sosiaalilautakunnan 27.5.2008 (215 §) hyväksymän kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishankkeen (ASU-hankkeen) mukaisia asumisratkaisuja voidaan toteuttaa usealla tavalla ryhmäkoteina, asumisryhminä ja muina palvelumuotoina. Asemakaavan nro 11810 alueelle nyt kaavaillun asumisyksikön pinta-ala on 950 brm2 . Myös yksikön lähipiha-alueen tulee olla esteetön.

 

Täydennysrakentamisalueiden päivähoitotarpeen kartoituksessa sosiaalivirasto tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan palveluverkkoon. Palveluverkkosuunnittelua tehdään jatkuvasti ja kahdesti vuodessa keskitetymmin. Päivähoitoalueella tarkastellaan alle kouluikäisten lasten määrän kehittymistä, olemassa olevien päiväkotipaikkojen ja perhepäivähoidon paikkojen määrää sekä vapautuvia paikkoja, esimerkiksi kouluunlähtijöiltä. Lisäksi seurataan ja arvioidaan alueen perheiden kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen käyttäjien osuutta päivähoidon palvelujen käyttäjistä. Jatkuvaan arviointiin perustuen tehdään myös tarvittaessa esityksiä uusista tiloista päivähoitotoiminnalle alueella.

 

Hyväksytty asemakaava mahdollistaa kehitysvammaisten asumisyksikön rakentamisen asuinrakennusten yhteyteen asuinrakennusten korttelialueiksi (A) ja asuinpientalojen korttelialueiksi (AP) osoitetuissa kortteleissa jokaisella tontilla. Päivähoidon tarpeisiin on lisäksi kahdella asuintontilla mahdollista rakentaa julkisten lähipalvelujen tiloja yhteensä enintään 2000 k-m2. Toisen näistä tonteista kaupunginhallitus on 11.6.2007 varannut Helsingin asuntotuotantotoimikunnalle (Att) vuok-ra-, hitas- ja omistusasuntotuotantoon ja tontille suunnitellaan päiväkotia.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (17.9.2009), että asemakaavan nro 11810 (Myllypuron voimalaitoskortteli, Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukan–Ranckenintien alue) kaava-alueeseen kuuluvat Myllypuron keskuksen Kehä I:n itäpuolella sijaitsevat alueet: Myllypuron voimalaitoskortteli, Mustapuronpuisto ja Kehä I:n suojavi­heralueet Kontulassa ja Vartioharjussa. Pohjoisessa rajana on Kontulan Kelkkapuisto ja omakotialue, idässä Vartioharjun pientaloalue ja etelässä Puotinharjun asuntoalue.

 

Asemakaava mahdollistaa pientalovaltaisen uuden asuinalueen rakentamisen. Asuntorakennusoikeus on yhteensä 65 375 k-m2. Aivan Kehä I:n ja Kontulantien reunaan on osoitettu neljä- ja viisikerroksista terassitalorakentamista ja toimitilakortteli Myllypuron liittymän pohjoispuolelle.

 

Kehitysvammaisille tarkoitetun pienryhmäkodin rakentaminen alueelle on mahdollista. Pienryhmäkoti voidaan rakentaa asuinrakennusten yhteyteen asuinrakennusten korttelialueiksi (A) ja asuinpientalojen korttelialueiksi (AP) osoitetuissa kortteleissa. Asemakaava mahdollistaa esteettömät suunnitteluratkaisut sekä rakennusten että ulkotilojen osalta jokaisella tontilla.

 

Kahdella asuintontilla on lisäksi mahdollista rakentaa julkisten lähipalvelujen tiloja, yhteensä enintään 2 000 k-m2. Toisen näistä tonteista on kaupunginhallitus 11.6.2007 varannut Helsingin asuntotuotantotoimikunnalle vuokra-, hitas- ja omistusasuntotuotantoon. Tontille suunnitellaan päiväkotia. Toiselle tonteista ei ole vielä osoitettu hanketta.

 

 

 

 


2

VALTUUTETTU HARRY BOGOMOLOFFIN TOIVOMUSPONSI: SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIEN LASTEN JA NUORTEN TUKEMINEN

 

Khs 2009-1050

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Harry Bogomoloff) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Harry Bogomoloffille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sosiaalilautakunnan lausunto 18.8.2009

 

Liite 2

Liikuntalautakunnan lausunto 25.8.2009

 

Liite 3

Nuorisolautakunnan lausunto 3.9.2009

 

Liite 4

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 8.9.2009

 

Liite 5

Opetuslautakunnan lausunto 22.9.2009

 

Stj toteaa, että hyväksyessään strategiaohjelman 2009-2012 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

2 (10)            ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten selviytymistä tuetaan ennalta ehkäisevin toimin. Näitä ovat erityisesti liikunta- ja kulttuuriharrastukset, joiden kustannukset tulee kaupungin toimin pitää kohtuullisina.” (Harry Bogomoloff, äänin 81-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta (18.8.2009), liikuntalautakunta (25.8.2009), nuorisolautakunta (3.9.2009), kulttuuri- ja kirjastolautakunta (8.9.2009) ja opetuslautakunta (22.9.2009) pitävät tärkeänä syrjäytymisvaarassa


olevien lasten ja nuorten tukemista. Lausunnoissa selostetaan hallintokuntien järjestämää tai tukemaa harrastustoimintaa. Lausunnoissa tuodaan esille myös valmisteilla olevaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2009-2012 sisältyvät kehittämishankkeet.

 

./.                   Lausunnot ovat liitteinä 1-5.

 

 

 

 


1

EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN LASTEN PARLAMENTTIIN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee nimetä seuraavat edustajat Suomen Lasten Parlamenttiin:

 

edustaja

 

varaedustaja

Helena Vainisalo, 5.lk. Roihuvuoren ala-aste

Lumi Cocean, 5. lk., Roihuvuoren ala-aste

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetusvirastoa tekemään ilmoituksen Suomen Lasten Parlamentille sekä tiedottamaan asiasta nimetyille.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle ilmoituksen tekemistä ja nimetyille tiedottamista varten.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

Opetusvirasto toteaa (9.10.2009), että Suomen Lasten Parlamentti yhdistys ry järjestää kolmannen täysistuntonsa Helsingissä yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä useiden muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 19. - 20.11.2009. Täysistuntoon saapuvat 7-12 –vuotiaat edustajat eri kunnista. Jokaisesta kunnasta on pyydetty lähettämään kaksivuotisen kautensa nyt päättävät edustajat sekä uuden kautensa aloittavat edustajat.

 

Kuntia on pyydetty ilmoittamaan 30.9. mennessä tulijamäärä sekä 20.10. mennessä tarkemmat henkilötiedot tulijoista.

 

Helsingin edustajiksi vuosiksi 2007 – 2009 on valittu Jasmin Miahia, 4.lk, Pohjois-Haagan ala-asteelta sekä varaedustajaksi Riikka Ritvanen, 4. lk, Pohjois-Haagan ala-asteelta.

 

Helsingin uudet edustajat kaudeksi 2009 – 2011 ovat Helena Vainisalo, 5.lk. Roihuvuoren ala-asteelta sekä Lumi Cocean, 5. lk., Roihuvuoren ala-asteelta.

 

Opetusvirasto ilmoittaa, että lähettää kaikki edellä mainitut edustajat saattajineen Suomen Lasten Parlamentin täysistuntoon, joka järjestetään Helsingissä 19. - 20.11.2009. Edustajia tulee saattamaan kaksi opettajaa, Roihuvuoren ala-asteelta Katja Karjalainen sekä Pohjois-Haagan ala-asteelta Kaija Pulkkinen.

 

 

 

 


2

LISÄSELVITYS KHN JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖLLE ANTAMAAN SUOSTUMUKSEEN OSTAA KIINTEISTÖ OY VUOSAAREN LIIKUNTAKESKUKSEN OSAKKEET

 

Khs 2009-1118

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi liikuntalautakunnan uuden lausunnon 6.10.2009 koskien rakennusmestari Aimo Mäkisen perintörahojen käyttämistä Jääkenttäsäätiön Vuosaaren hankkeeseen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä liikuntalautakunnalle, Jääkenttäsäätiölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Liikuntalautakunnan esityslistateksti 6.10.2009

 

Sj toteaa, että Khs antoi kokouksessaan 24.8.2009 Jääkenttäsäätiölle suostumuksen Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskuksen osakekannan ostamiseen. 

 

Khn käsittelyn pohjana oli Jääkenttäsäätiön kirje 5.5.2009 ja liikuntalautakunnan 16.6.2009 asiasta antama lausunto. Jääkenttäsäätiö esitti mainitussa kirjeessään mm. että rakennusmestari Aimo Mäkisen perintövarat, noin 2.4 miljoonaa euroa, tulisi osoittaa hankkeelle. Liikuntalautakunta (16.6.2009) puolsi lausunnossaan perintövarojen kohdentamista tälle hankkeelle.

 

Sj totesi esityslistalla 24.8.2009 mm. että pyydetyn suostumuksen antaminen Jääkenttäsäätiölle on perusteltua, ja merkitsee myös sitä, että rakennusmestari Aimo Mäkisen perintövarat tulevat niille tarkoitettuun käyttöön. Sj totesi edelleen, että hankkeen toteutuminen edellyttää, että opetusministeriön valtionapu on siihen edelleen käytettävissä ja että maanvuokrasopimukseen tehdään tarvittavat muutokset.

 

Asian jatkovalmisteluissa on ilmennyt, että Helsingin kaupungille valtioneuvoston 3.6.2004 päätöksellä luovutetun Aimo Mäkisen kuolinpesän omaisuuden arvo oli luovutushetkellä arvopapereineen ja käteisvaroineen 1 635 476 euroa. Arvopaperit myytiin Khn 10.1.2005 tekemän päätöksen perusteella. Tällä hetkellä varojen yhteismäärä on kirjanpidon erittelyn mukaan 1 866 224 euroa. Jääkenttäsäätiön kirjeessä mainittu perintövarojen määrä perustuu todennäköisesti tietoon kuolinpesän varoista ilman velkoja, ositusta ja kuolinpesästä suoritettuja maksuja eli vaiheeseen, jolloin varoja anottiin kaupungille.

 

Jääkenttäsäätiö on tämän jälkeen lähettänyt 5.10.2009 päivätyn kirjeen liikuntalautakunnalle. Kirjeessä säätiö kertoo mm. että se on neuvotellut syntyneen 0,7 miljoonan euron rahoitusvajeen kattamisesta säätiölle otettavalla 10 vuoden lainalla. Tälle järjestelylle ei Jääkenttäsäätiön mukaan näyttäisi olevan estettä. Kirjeessä todetaan edelleen, että laina maksettaisiin takaisin normaalissa järjestyksessä ja että lainaosuuden kasvu johtaa perittävien jäätuntihintojen korotukseen vain noin viidellä eurolla tunnilta.

 

Liikuntalautakunta käsitteli asiaa 6.10.2009 ja totesi lausunnossaan mm. että jonkin verran muuttuneesta rahoitusrakenteesta huolimatta rakennusmestari Aimo Mäkisen perintövarojen siirto Vuosaareen rakennettavaa liikuntakeskusta varten vastaa perinnön käytön alkuperäistä tarkoitusta ja mahdollistaa tässä tapauksessa kasvavan Vuosaaren kaupunginosan liikuntapalveluiden kehittämisen nopealla aikataululla.

 

Sj toteaa, että liikuntakeskuksen rakentaminen Vuosaareen on liikuntapoliittisesti perusteltua ja liikuntalautakunta on edelleen puoltanut hanketta. Jääkenttäsäätiö on ilmoittanut kattavansa nyt ilmenneen rahoitusvajeen pankkilainalla. Vaje on n. 166 000 euroa pienempi kuin mihin Jääkenttäsäätiön kirjeessä esitetty laskelma on perustunut. Sj pitää näiden seikkojen nojalla Jääkenttäsäätiölle annettua suostumusta Kiinteistö Oy Vuosaaren Liikuntakeskuksen koko osakekannan ostamiseen edelleen perusteltuna. Sj toteaa vielä, että rakennusmestari Aimo Mäkisen perintövarojen kohdentaminen Jääkenttäsäätiölle Vuosaaren liikuntakeskushankkeeseen edellyttää vielä Kvston päätöstä asiassa. Talous- ja suunnittelukeskus on parhaillaan valmistelemassa tätä koskevaa esitystä.

 

 

 

 


1

KANNANOTTO LAUTTASAARI-SEURA RY:N, HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N JA ASUNTO OY HELSINGIN GYLDENINTIE 5 - 7:N MUISTUTUKSIIN LÄNSIMETRON ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11800)

 

Khs 2009-115

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Lauttasaari-Seura ry:lle, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja Asunto Oy Gyldenintie 5–7:lle.  

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITE

Muistutukset (Länsimetron asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11800)

 

Kaj toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 1.1.2009 voimaan tulleen 65 §:n 2 momentin mukaan niille muistutuksen tekijöille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, tulee antaa kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen.

 

Helsingissä ei ole delegoitu oikeutta kunnan perustellun kannanoton antamiseen, joten toimivalta asiassa on Khlla. Tosiasiallisesti Khn kannanotto asemakaavaan liittyviin muistutuksiin syntyy sen tehdessä Kvstolle pää­tösehdotuksensa kaava-asiassa, mutta tästä valmisteluun kuuluvas­ta vaiheesta ei ilman erillistä päätöstä synny pöytäkirjattua asia­kohtaa, joka voitaisiin otteen muodossa lähettää kunnan perusteltua kannanottoa pyytäneille. Tämän vuoksi valmisteluprosessin oikeellisuuden varmistamiseksi käsitellään perustellut kannanotot erillisinä Khssa. Erillisestä käsittelystä huolimatta on edelleen kysymys asian valmistelusta.

 

Asemakaavan sisältö pääpiirteissään 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 13.8.2009 hyväksynyt Länsisataman ja Lauttasaaren eräiden maanalaisten tilojen asemakaavaehdotuksen ja eräiden maanpäällisten ja maanalaisten tilojen asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 4.12.2008 päivätyn ja 13.8.2009 muutetun piirustuksen nro 11800 mukaisena.

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksessa osoitetaan tilan-varaus metrotunnelille Ruoholahdesta Lauttasaaren ja Koivusaaren kautta Espoon kaupungin rajalle. Ehdotus sisältää kaksi maanalaista metroasemaa, maan pinnalle johtavat metroasemien sisäänkäynnit, maanpinnalle johtavat ja rakennettavat ilmanvaihtokuilut, hätäpoistumistiet, työ- ja huoltotunnelit maanpäällisine ajoluiskineen ja maanalaisen 200-autopaikkaisen pysäköintilaitoksen, joka voi olla myös väestönsuoja.

 

Metrojärjestelmä muodostaa pääkaupunkiseudulla kokonaisuuden, joka palvelee sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueen kilpailukykyä. Metron avulla Etelä-Espoo liittyy kiinteästi pääkaupunkiseudun metropolialueeseen, vahvistaa sen rakennetta ja hyötyy itsekin pääkaupunkiseudun kehityksestä. Useat pääkaupunkiseudun yliopisto- ja korkeakouluvetoiset sekä teknologiayritysvetoiset osaamiskeskittymät liittyvät nykyistä tehokkaammin toisiinsa.

 

Helsingin Khs hyväksyi 5.5.2008 Länsimetron hankesuunnitelman. Espoon kaupunki päätti Länsimetron rakentamisesta ja rahoituksesta 19.5.2008.

 

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on laadittu Länsimetron hankesuunnitelman pohjalta.

 

Yleiskaava 2002:ssa on osoitettu Ruoholahden metroasemalta jatkuva maanalainen metron linjaus Koivusaareen, josta metro jatkuu maan-pinnalla kaupungin rajalle. Metrolinjalla on merkintä metroasemaa varten Lauttasaaren ostoskeskuksen länsipuolella. Nyt laadittu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus poikkeaa yleiskaavasta siten, että metro kulkee kokonaan maan alla ja myös Koivusaareen on suunniteltu asema.

 

Länsimetron tunnelitila (ma-LM) on osoitettu kaavakartalla suojavyö­hykkeineen. Alueelle rakennetaan kaksi erillistä tunnelia metroa varten. Tunnelien välillä on yhdystunneleita n. 200 m:n välein. Metrotunneli rakennetaan kauttaaltaan vesitiiviiksi.

 

Lauttasaaren metroaseman (ma-LMA) on sijoitettu Lauttasaaren ostoskeskuksen ja asuntotonttien alle Kauppaneuvoksentien varrella. Keskikohdalla on Punainen huvila suoraan metroaseman päällä. Metroaseman laituritaso on likimääräiseltä korkeusasemaltaan -26.0. Metroaseman pääsisäänkäynti (map) on sijoitettu ostoskeskuksen yhteyteen. Toinen sisäänkäynti on sijoitettu Gyldénintien varrelle. Lauttasaaren metroaseman molempiin sisäänkäynteihin on suunniteltu kolmet liukuportaat ja kaksi hissiä suoraan laituritasolta maanpintaan.

 

Koivusaaren metroasema (ma-LMA) on sijoitettu Vaskilahden pohjukkaan meren alle. Metroaseman laituritaso on likimääräiseltä korkeus-asemaltaan -30.0. Koivusaaren keskellä oleva pääsisäänkäynti on suunniteltu varustettavaksi samoin kuin Lauttasaaren sisäänkäynnitkin, mutta Lauttasaaren puoleisella rannalla oleva sisäänkäynti on suunniteltu varustettavaksi vain kolmilla liukuportailla ilman hissejä.

 

Metrotunnelissa on maan päälle johtavia kuilurakennuksia (mai) n. 500–800 m:n välein ja ne ovat kooltaan n. 70 m². Kuilurakennusten vähimmäiskorkeus on 2 m ja enimmäiskorkeus 4 m maanpinnasta. Kuilurakennukset on sovitettava hienovaraisesti kaupunkiympäristöön, myös ympäristötaiteen keinoja käyttäen.

 

Kuilurakennusten sijoittamisessa ympäristöön on otettu huomioon tunnelin toiminnalliset periaatteet, pelastus- ja paloturvallisuus sekä maan-käytölliset ja kaupunkikuvalliset näkökohdat. Kuilut sijaitsevat pääasiassa Helsingin kaupungin omistamilla alueilla. Vain Lauttasaaren aseman ilmanvaihtokuilut hätäpoistumistieyhteyksineen sijaitsevat yksityisillä asuntotonteilla Gyldénintie 5 ja 7. Näistäkin toinen ilmanvaihtokuilu sijoittuu osittain myös kaupungin tontille 31033/7, jolle on rakennettu vuosien 1791–93 aikana Punainen huvila.

 

Länsisataman puolella oleva ilmanvaihtokuilu on osittain Porkkalankadulla ja osittain Helsingin Energian tontilla. Seuraava kuilurakennus länteen päin mentäessä on Pohjoiskaaren ja Lauttasaarentien kulmauksessa olevassa puistossa. Lauttasaaren metroaseman yläpuolella on kaksi kuilua. Seuraava kuilurakennus on 650 m:n päässä lähellä Lauttasaaren kirkkoa Myllykallion puistossa. Puisto- ja katualueella Lauttasaarentien ja Isokaaren kulmassa sijaitsee myös ilmanvaihtokuilu ja hätäpoistumistieyhteys. Koivusaaren metroaseman ilmanvaihtokuilu sijaitsee Vaskilahden pohjukassa venesatama-alueella.

 

Työ- ja huoltotunneleita (mal) on kaava-alueella neljä. Ensimmäinen on Ruoholahdessa metroradan pohjoispuolella metroasemalta länteen päin.

 

Lauttasaarentie 25:n kohdalla olevalla huoltoasematontilla sijaitsee seuraavan tunnelin suuaukko maan alle ajoluiskineen (ma-ajo-1). Tunneli haarautuu maan alla kahdeksi eri tunneliksi, joista toinen vie väestönsuoja/pysäköintilaitokseen ja toinen haarautuu syvemmällä olevaan metrotunneliin.

 

Lauttasaarentie 48a:n kohdalla koulun (Lauttasaaren ala-aste) tontin reunassa on työtunneliin johtava ajoluiska. Tämän ajoluiskan (ma‑ajo‑2) käyttämä alue tulee rakentamisen jälkeen kunnostaa, ajotunnelin suuaukko sulkea ja maisemoida ympäristöön sopeutuvaksi. Työtunneli sijaitsee Myllykalliossa.

 

Koivusaaren työ- ja huoltotunnelin ajoluiska on Länsiväylän eteläpuolella, josta tunneli kaartuu Länsiväylän alitse alas metroasemalle. 

 

Ajoluiskat (ma-ajo-1) tulee toteuttaa materiaaleiltaan ja käsittelyiltään korkealaatuisena. Ajoluiskan yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon viereiset alueet ja kaupunkikuva. Ajoluiskan rakenteissa ja materiaaleissa tulee pyrkiä melua vaimentaviin ratkaisuihin.

 

Maanalaista pysäköintilaitosta ja/tai väestönsuojaa (ma-py) varten on merkitty alue Lauttasaaren metroaseman läheisyyteen osittain ostos-keskuksen, Lauttasaarentien ja korttelin 31039 alle. Tila tulee sijoittaa suojavyöhykkeineen korkeusasemien -15.0 ja +5.5 väliin. Pysäköintilaitokseen saa sijoittaa 200 autopaikkaa. Ajo pysäköintilaitokseen tapahtuu Lauttasaarentie 25:n kohdalla olevan huoltoasematontin kautta.

 

Myllykallion kohdalle on merkitty jo aikaisemmin maan alle kaavoitettu väestönsuoja (mav), jonka varaus on metrotunnelin yläpuolella ja vaikuttaa Myllykalliolle rakennettavan metron ilmanvaihtokuilun sijaintiin. Kaavakarttaan on merkitty myös väestönsuojaan johtavat portaat (map-2) ja ilmanvaihtokuilu- ja hätäpoistumistieyhteys (mai-2).

 

Tunnelirakenne mitoitetaan siten, ettei tunnelin puhkeaminen vesistön kohdalla ole mahdollinen eikä maanpäällisiin rakennuksiin tule vaurioita pitkäaikaisessakaan palossa.

 

Tunnelissa on jalankulkutaso, jonka leveys on 1,2 / 1,6 m. Tunnelit varustetaan merkki- ja turvavalaistuksella. Tunneliin tulee 25 m:n välein opasteet, joissa on ilmoitettu matka molemmissa suunnissa olevaan lähimpään uloskäytävään.

 

Käytön aikainen tärinä on vähäistä. Metrokiskot ovat yhteen hitsattuja ja sepelitukikerrokselle perustettuja. Ne ovat erittäin tasainen kulku-alusta metrojunalle. Metrojunan liikennöinnistä aiheutuvalla tärinällä ei ole merkitystä maanpäällisten rakenteiden kestävyyteen.

 

Tunneliin rakennettavan Länsimetron liikennöinti ei aiheuta maanpäällisille alueille kohdistuvaa ilmaääntä. Asemahalleihin välittyvän ilmaäänen vaikutusta on vaimennettu seinien ja kattojen akustiikkarakenteilla.

 

Junan pyöristä välittyy kiskojen ja ratarakenteiden kautta kallioon runkomelua. Erityisesti pyörien osuessa radan vaihteisiin sekä jyrkissä kaarteissa saattaa syntyä myös ääntä, joka välittyy osin ilmateitse. Vaimennus tehdään ratarakenteisiin. Pystykuiluja lähellä olevien vaihteiden ja jyrkkien kaarteiden kohdalla vaimennusta täydennetään seinien ja katon akustisilla rakenteilla.

 

Ilmanvaihtohormien aiheuttaman melun vaimennukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Melutaso ei saa ylittää viereisten asuntojen ulkoseinällä 45 dBA. Metrotunneli on suunniteltava siten, että melulle herkissä tiloissa ei ylitetä runkoäänen suositusarvoja (LASmax).

 

Hankkeen kustannusarvio on laskettu hankesuunnitelman ja sen kehittämisen myötä suunniteltujen ratkaisujen perusteella. Kustannusarvio on 713,6 miljoonaa euroa laskettuna lokakuun 2007 kustannustasossa. Kustannukset jakaantuvat seuraavasti:

 

 

Metrotunneli

219,5 milj. euroa

 

 

Rata

138,5 milj. euroa

 

 

Asemat

264,8 milj. euroa

 

 

Pohjatutkimukset, rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen

90,8 milj. euroa

 

 

Hankkeen valtionosuus on 30 %. Kaupunkien kesken jäljelle jäävä 70 % kustannuksista jakautuu seuraavasti: Espoon kaupungin osuus näistä kustannuksista on 71,1 % ja Helsingin kaupungin 28,9 %.

 

Länsimetrotunnelin pituus Helsingin alueella on n. 4,1 km. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä n. 23,6 ha.

 

Metron rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2009 lopulla. Tavoitteena on länsimetron käyttöönotto vuonna 2013.

 

Muistutusten keskeinen sisältö ja kaupunkisuunnittelulautakunnan

vastineet

 

Lauttasaari-Seura ry. toteaa (9.3.2009) mm., että se on antanut lausuntoja ja esittänyt mielipiteitään länsimetrosuunnitelmasta mm. 11.2.2008, 15.4.2008 ja 24.4.2008. Muistutuksessa halutaan täydentää aikaisemmin annettuja lausumia seuraavasti:

 

Koivusaareen suunnitteilla olevan aseman Lauttasaaren puoleisen sisäänkäynnin paikka on huonosti tavoitettavissa.

 

Lauttasaaren ostoskeskuksen läheisyyteen – osittain Punaisen Huvilan tontille – suunnitellun IV-rakennuksen sijaintipaikka ei ole hyvä. Kun ky­seessä on Lauttasaaren historiaan ja idyllisen kartanoalueen pihapiiriin merkittävästi liittyvä alue, rakennelmalle tulee löytää jokin muu paikka.

 

Kaavamääräyksiin tulee ehdottomasti lisätä luonnonmaiseman huomioon ottaminen Myllykalliolla, eikä sen alueelle tule sijoittaa minkäänlaisia metroon liittyviä rakennelmia.

 

Koivusaari tulee tässä vaiheessa merkitä ainoastaan varauksena, kuten Espoon Niittykummun asema.

 

Tämänkään hankkeen osalta vuorovaikutus ei ole toiminut odotetulla tavalla.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.8.2009), että Koivusaaren aseman Lauttasaaren puoleisen sisäänkäynnin siirtäminen idemmäksi Katajaharjuntien ja Lauttasaarentien risteykseen tarkoittaa pitkää kävely- ja liukuporrasmatkaa maanalaisessa tunnelissa. Pitkään kulkeminen tunnelissa on matkustajan kannalta epämiellyttävää ja herättää turvattomuutta. Sisäänkäynnin sijaitessa Sotkatien päässä Länsiväylän vieressä Katajaharjusta kävellen tulevilla on mahdollisuus käyttää myös Länsiväylän alitse kulkevaa jalankulkutunnelia saapuessaan metroase­malle.

 

Lauttasaaren metroaseman yläpuolelle suunniteltu toinen ilmanvaihtokuilu on sijoitettu keskelle yksityisen asuntotontin (31033/6) ja Punaisen Huvilan tontin (31033/7) välistä rajaa lähellä Kauppaneuvoksentietä. Valmiiksi rakennettuun kaupunkiympäristöön on mahdotonta sijoittaa kuilurakennusta siten, ettei sillä olisi vaikutuksia kaupunkikuvaan. Kuilurakennuksen rakennusala on Punaisen Huvilan tontin luoteisnurkassa, jossa on jätteidenkeräysastioita. Ilmanvaihtokuilun yksityiskohtaises­sa suunnittelussa on otettava huomioon sen sovittaminen arvokkaa­seen ympäristöön.

 

Myllykallion itäreunaan lähelle ulkoilutietä on sijoitettu kuilurakennus metrotunnelin ilmanvaihtoa ja hätäpoistumistietä varten. Turvallisuus- ja teknisistä syistä kuilurakennusta ei voida poistaa, koska poiston jälkeen kahden hätäpoistumiskuilun etäisyydeksi maanalaisesta tunnelitilasta tulisi yli kilometri. Kaavamääräystä on muutettu lisäämällä siihen maininta ilmanvaihtokuilujen sovittamisesta luonnonmaisemaan.

 

Koivusaaren asema on merkitty tilavarauksena asemakaavaan, kuten kaikki muutkin merkinnät asemakaavassa. Rakentamispäätös tehdään aina erikseen.

 

Vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutosluonnoksesta pidettiin yleisötilaisuus 22.1.2008. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon asemakaavaehdotusta tehtäessä.

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) toteaa (9.3.2009) mm., että se on lausunut mielipiteensä Länsimetron asemakaavaluonnoksesta 28.1.2008 ja 12.2.2008. Helsy toistaa vaatimuksensa jättää Koivusaaren metroasema pois Länsimetron asemakaavasta. Koivusaari ei sovellu asuinrakentamiseen monien ympäristösyiden vuoksi.

 

Asemakaavaluonnoksessa ilmanvaihtoaukko/hätäpoistumistievaraus oli sijoitettu Myllykallion puiston reunalle, puistoa ikävästi nakertaen. Ehdotuksessa se on sijoitettu keskelle metsäistä puistoaluetta, missä sen maisemalliset haitat ovat vielä vaikeampia ’peittää’. Paikalla kulkee tärkeä ulkoiluväylä.

 

Myllykallio on yleiskaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jonka ominaisuudet tulee säilyttää. Myllykallion maisemakulttuuriin liittyy eräänä oleellisena osana maisemallisesti merkittävä kallioalue ja geologisesti merkittävä litorinameren muinaisrantakivikko luonnonsuojeluarvoineen. Helsingin kau­­pungin ympäristökeskus on arvioinut kohteen säilymisen ensiarvoisen tärkeäksi.

 

Myllykallion ilmanvaihtoaukolle tulisi löytyä paikka, jossa ei luontoa eikä maisema-arvoja turmeltaisi. Jos tämä ei ratalinjauksen takia ole mahdollista, kaavamääräykseen (mai) tulee lisätä maininta Myllykallion arvok­kaasta luonnonmaisemasta erityispiirteineen. Esimerkiksi näin: Maan­pinnalla olevien ilmanvaihtokuilujen kaupunkikuvassa ja (Myllykallion) luonnonympäristössä näkyvät osat on sovitettava kaupunkiympäristöön ja luonnonmaisemaan myös ympäristötaiteen keinoja käyttäen.

 

Asemakaavaehdotuksessa ovat myös vanhaan väestönsuoja-asema-kaavaan (vuodesta 1987) liittyvät ilmanvaihtokuilu (mai-2) ja porras-auk­ko (map-2) siirretty keskelle maisemallisesti ja geologisesti arvokasta aluetta. Länsimetron asemakaavaehdotuksen mukaan väestönsuoja tullaan toteuttamaan Lauttasaaren metroaseman ja pysäköintilaitoksen yhteydessä, ei siis Myllykalliolla. Aiemmin Myllykallioon suunnitellut urheilutilat toteutunevat Jätkäsaaressa. Jos kallioluolia tulevaisuudessa halutaan tehdä, on niitä varten tehtävä uusi asemakaava. Ainoa luonteva sisäänkäynti kulkee jo aiemmin louhitun kallioseinämän kautta Lauttasaarentien toimistorakennusten pihalla. Täten väestönsuojava­raus (mav) aukkoineen (mai-2 ja map-2) ei ole enää ajankohtainen ja sen voi poistaa kokonaan kaavasta. Turhat, luontoa ja maisemaa uhkaavat aukkovaraukset poistuisivat.

 

Haitallisten meluongelmien torjumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, varsinkin kiusallisten runkoäänien suhteen. Kaavamääräyksissä pitäisi tarkemmin ilmetä, mitkä tilat ovat melulle herkät tilat. (”Metrotunneli on suunniteltava siten, että melulle herkissä tiloissa ei ylitetä runkoäänen suositusarvoja (LASmax)”). Määräyksiin tulisi tehdä lisäys seuraavasti: Metrotunneli on suunniteltava siten, että melulle herkissä tiloissa, kuten rakennuksissa joissa asutaan, työskennellään tai oleskellaan, ei ylitetä runkoäänen suositusarvoja (LASmax).

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.8.2009), että Koivusaaren maankäyttö tullaan ratkaisemaan sitä koskevassa kaavoitusprosessissa erikseen. Tällä asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella ei tehdä päätöstä Koivusaaren maankäytöstä eikä Koivusaaren aseman rakentamisesta. Länsimetron maanalainen asemakaava on tilanvaraussuunnitelma, joka luo edellytykset alueen kytkemiselle metroverkkoon.

 

Myllykallion ilmanvaihtokuilun paikkaa ei ratalinjauksen takia ole mahdollista siirtää. Hätäpoistumistiekuilusta tulee olla yhteys maan päällä olevaan kulkutiehen. Asemakaavamääräystä on muutettu ehdotetulla tavalla lisäämällä siihen sanat luonnonympäristö ja luonnonmaisema.

 

Voimassa olevat vuoden 1987 asemakaavamerkinnät Myllykallion alueella sijaitsevasta väestönsuojavarauksesta ovat luonteeltaan informatiivisia eikä aluevarausmerkintöjen sijaintia ole muutettu. Osa väestön­suojavarauksesta on metrotunnelin yläpuolella. Länsimetron kaavoituksessa ei ole tarkoituksenmukaista suunnitella koko Myllykallion maanalaista tilaa. Lauttasaaren metroaseman ja pysäköintilaitoksen yhteyteen rakennettava väestönsuoja on tarkoitettu metrossa liikkuvalle väestölle ja Myllykallion suoja Lauttasaaren asukkaille. Jos väestönsuoja toteutetaan, sitä varten tultaneen laatimaan asemakaavan muutos.

 

Kaavamääräystä melulle herkistä tiloista ei ole tarpeen muuttaa. Melulle herkät tilat käsitteenä sisältävät myös rakennukset, joissa asutaan, työskennellään tai oleskellaan.

 

Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5–7, joka on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistama tytäryhtiö, esittää (5.3.2009) muistutuk­sen perusteluina seuraavaa:

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu 12.10.1989) tontit 31033/5 ja 6 käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja kaavamääräysten mukaan tonttien 5 ja 6 välistä rajaa ei saa aidata. Tontin 5 autopaik­koja saa sijoittaa tontille 6 ja rakentamattomat tontin osat tulee istuttaa. Autopaikkamääräys on 1 autopaikka/95 m2 kerrosalaa ja pysäköintipaikalle on sijoitettava vähintään 34 autopaikkaa.

 

Autopaikat sijoittuvat rakennusten väliselle piha-alueelle, jonne ajo tapahtuu Kauppaneuvoksentien kautta. Valaistulla pihalla on 36 lämmityspistokkein varustettua autopaikkaa.

 

Länsimetron asemakaavaehdotuksen sekä hankesuunnitelman mukaan metroaseman ilmanvaihtokuilut nousevat maanpinnan yläpuolelle tonttien 5 ja 6 piha-alueelle. Kuilujen korkeus on 4 m. Keskellä pihaa tonttien 5 ja 6 rajalla oleva suurempi kuilurakennus on kooltaan 76 m2 ja vie pihalta 4 autopaikkaa. Tonttien 6 ja 7 (omistaja Helsingin kaupun­ki) rajalle sijoittuva ilmanvaihtokuilu on kooltaan 54 m2 ja vie pihalta 3 autopaikkaa sekä jätekatoksen. Kuilurakennus sijoittuu suoraan Asunto Oy Gyldenintie 7:n päädyn eteen sulkien näkymät rakennuksen alimmista kerroksista. Ilmanvaihtokuilu aiheuttaa lisäksi meluhaittaa se­kä päätyhuoneistojen asukkaille että vuokralaisena toimivan päiväko­din käyttäjille ja henkilökunnalle.

 

Pihalta poistuu yhteensä 7 autopaikkaa eikä niitä voi asemakaavan mu­kaisesti sijoittaa muualle tontille, koska rakentamattomat alueet tulee käsitellä viheralueina. Rakennusten väliin jäävällä viheralueella kas­vaa täysikasvuisia koivuja ja se on erotettu matalin tukimuurein pihakäy­tävistä ja pysäköintialueesta.

 

Edellä olevaan viitaten Asunto Oy Helsingin Gyldenintie 5–7 esittää:

 

Pihan keskellä oleva kuilurakennus tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle postin laajennusosaa siten, että olemassa oleva puusto juurineen säilyy eikä peitetä talon 5 ikkunoista avautuvia näkymiä ja meluhaitat huoneistoihin voidaan minimoida.

 

Toinen kuilurakennus sijoitetaan esitettyjen suunnitelmien mukaisesti keskeisesti tonttien 6 ja 7 väliselle rajalle. Kuilurakennuksen yhteyteen tulee suunnitella taloyhtiöiden uusi katettu jätetila siten, että kokonaisuus on toimiva ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen.

 

Keskeisen ja näkyvän sijaintinsa vuoksi ilmanvaihtokuilurakenteet tulee suunnitella ammattitaitoisesti sekä toteuttaa korkealuokkaisesti. Raken­nusten kattopintojen käsittelyyn sekä maisemointiin (esimerkiksi viherkatto) tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennusten julkisivut tulee maisemoida osaksi pihamiljöötä.

 

Ilmanvaihtokuilujen suunnittelussa tulee kuulla Asunto Oy Helsingin Gylde­nintie 5–7:ää ja toteutussuunnitelmien tulee olla yhteisesti hyväksyttyjä.

 

Ilmanvaihtokuilujen meluhaitat tulee minimoida äänenvaimentimin ja rakennukset tulee sijoittaa mahdollisimman kauaksi huoneistojen ikkunoista. Kuiluja lähellä olevien julkisivujen pinnassa suoritetaan tarvittavat melumittaukset, joiden perusteella varaudutaan tarvittaviin teknisiin lisäratkaisuihin ikkunoiden ja parvekeovien osalta. Ikkunoiden äänen-eristävyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto ja tuuletusikkunoita avautuu ilmanvaihtokuilujen suuntaan. Rakennuksen 7 kuilun puoleisessa päädyssä toimii lasten päiväkoti, jonka lepotiloissa melutason täytyy pysyä määräysten mukaisissa ohjearvoissa.

 

Pihalta poistuvien 7 autopaikan tilalle tulee esittää korvaavat autopaikat kadun varrelta Kauppaneuvoksentieltä, jossa on tontin 6 kohdalla 9 mer­­kitsemätöntä autopaikkaa. Pelkästään taloyhtiön käyttöön varatut paikat tulee osoittaa selventävin opastein ja erillisin liikennemerkein. Rakennuksessa 7 toimivalle postille sekä päiväkodille varataan asiakas­­paikkoja välittömästä läheisyydestä, koska metroasema lisää lähikaduilla pysäköintitarvetta. Esitetyillä toimenpiteillä voidaan turvata nykyisten toimintojen säilyminen.

 

Tonttien 5 ja 6 piha-alueella estetään mahdollinen läpikulkuliikenne, joka syntyy metroaseman sisäänkäyntirakennuksiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää julkisten kevyenliikenteen reittien linjaukseen ja toimivuuteen.

 

Ilmanvaihtokuilujen rakentamisen aikana aiheutuvat haitat taloyhtiön asukkaille, päiväkodille sekä pihan henkilö- ja huoltoliikenteelle tulee minimoida. Rakennusvaiheen pihajärjestelyt tulee toteuttaa erillisen ja yhteisesti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Tarvittavat tilapäis­au­to­paikat rakennustöiden aikana tulee osoittaa korttelin 31033 välittömästä läheisyydestä.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.8.2009) mm., että Lauttasaaren metroaseman kuilurakennukset on jouduttu sijoittamaan yksityisille tonteille metroaseman sijainnin ja valmiiksi rakennetun kaupunkirakenteen vuoksi. Länsimetron hankesuunnitelman tarkentuessa pyritään ottamaan huomioon muistutuksessa esitetyt haitat.

 

Pihan keskelle tuleva kuilurakennus on sijoitettu hankesuunnitelman mukaan postin laajennusosasta 5,5 m:n etäisyydelle ja asuintalosta tontilla 5 on 14 m kuilun seinään. Viheralueen puista yksi jäänee kuilurakennuksen kohdalle. Toisen kuilurakennuksen alle jäävä katettu jätetila rakennetaan kaupungin toimesta yhteistyössä asunto-osake­yhtiön kanssa. Maanpäälliset ilmanvaihtokuilut, poistumistieyhteydet ja muut rakennelmat suunnitellaan arvokkaan ympäristön vaatimukset huomioon ottaen.

 

Ilmanvaihtohormien aiheuttamaan melun vaimennukseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Hormien aiheuttama melutaso ei saa viereisten asuntojen ulkoseinällä ylittää 45 dBA.

 

Pysäköintipaikkojen määrä tontilla vähenee. Vähennyksen määrä pyritään minimoimaan jatkosuunnittelun yhteydessä, kun ilmanvaihto- ja/tai hätäpoistumistieyhteyksien sijainti ja koko täsmentyvät. Tontille on toteu­tettavissa korkeintaan 2 uutta pysäköintipaikkaa keskellä sijaitsevien pysäköintipaikkarivien yhteyteen niin, etteivät postin lastaustoiminnot esty. Yksityiselle taloyhtiölle tai yritykselle ei voida osoittaa nimettyjä pysäköintipaikkoja kadulta.

 

Gyldénintien varressa olevat pysäköintipaikat on varattu päivisin lyhyt-aikaiseen pysäköintiin, jolloin ne toimivat mm. postin asiakaspaikkoina. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin paikat ovat asukkaiden käytössä rajoituksetta niin kuin nykyisinkin. Kauppaneuvoksentien kadunvarsipaikat muutetaan tarvittaessa lyhytaikaiseen pysäköintiin.

 

Metron sisäänkäyntien saavutettavuuteen jalkaisin ja polkupyörällä kiinnitetään erityistä huomiota. Esimerkiksi Lauttasaarentien jalankulku- ja pyörätieyhteyksien vaihtoehdot tutkitaan Meripuistotien ja Ruukinlahdentien välillä.

 

Ilmanvaihtokuilujen rakentamisen aikana aiheutuvat haitat taloyhtiön asukkaille, päiväkodille sekä pihan henkilö- ja huoltoliikenteelle pyritään minimoimaan. Työssä on noudatettava rakennusvalvontaviraston ja ympäristökeskuksen ohjeita, joilla varmistetaan, että työnaikainen haitta ympäristölle on mahdollisimman vähäinen.

 

Asekaavakarttaan on muistutusten ja lausuntojen johdosta tehty seuraavat muutokset:

 

                    Ruoholahden asemalta länteen päin olevaa ajotunnelivarausta on levennetty pohjoisen puolelle ja muutettu ajotunnelin korkeusasemaa.

 

                    Länsisataman puoleista ilmanvaihtokuiluvarausta on pienennetty siten, että varaus sijaitsee kokonaan Helsingin Energia ‑liikelaitoksen tontilla.

 

                    Ilmanvaihtokuilujen ja/tai hätäpoistumistieyhteyden maanpinnalle rakennettavan rakennuksen vähimmäiskorkeus on muutettu 2 m:stä 3 m:iin pelastuslautakunnan lausunnon perusteella.

 

                    Asemakaavamääräys: "Maanpinnalla olevien ilmanvaihtokuilujen kaupunkikuvassa näkyvät osat on sovitettava hienovaraisesti kaupunkiympäristöön, myös ympäristötaiteen keinoja käyttäen." on muutettu muotoon: "Maanpinnalla olevien ilmanvaihtokuilujen kaupunkikuvassa ja luonnon­ympäristössä näkyvät osat on sovitettava hienovaraisesti kaupunkiympäristöön ja luonnonmaisemaan, myös ympäristötaiteen keinoja käyttäen."

 

                    Lauttasaaren yhteiskäyttötunnelia koskeva asemakaavamääräyksen viimeinen lause on muutettu seuraavaan muo­toon: Yhteiskäyttötunnelin siirtäminen risteämiskohdassa on toteutettava Helsingin Energian ja Helsingin Veden hyväksymällä tavalla.

 

Lisäksi on asemakaavakarttaan tehty Länsimetron hankesuunnitelmien edetessä ja tarkentuessa eräitä muutoksia.

 

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kaj toteaa, ettei kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen ole lisättävää.

 

./.                   Muistutukset ovat kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

 

 

 

 


2

MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖ OY OPK-VALLILAN KANSSA (VALLILA, TONTTI 22532/21)

 

Khs 2009-1955

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy OPK-Vallilan kanssa liitteen mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy OPK-Vallilalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Sopimusluonnos

 

22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22532 tontti nro 21;
Teollisuuskatu 1 b

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy OPK-Vallilalle koituu tontin 22532/21 omistajana merkittävää hyötyä tonttia koskevasta asemakaavamuutoksesta. Siksi yhtiön kanssa on neuvottelun tuloksena päädytty liitteenä olevan maankäyttösopimuksen solmimiseen. Sopimuksen mukaan yhtiö suorittaa kaupungille noin 185 000 euroa osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Sopimusluonnoksen mukainen sopimus esitetään nyt hyväksyttäväksi.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (15.9.2009) mm. seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Kaupunkisuunnittelulautakunta on 19.3.2009 hyväksynyt Kiinteistö Oy OPK-Vallilan omistamalle nyt pääosin teollisuus- ja varastotarkoituksiin osoitetulle tontille 22532/21 asemakaavan muutosehdotuksen, jonka mukaan tontin käyttötarkoitus väljenee yleiseen toimitilakäyttöön. Maanomistajalle koituu muutoksesta huomattavaa hyötyä.

 

Maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti käytyjen maapoliittisten neuvottelujen tuloksena on päädytty esittämään sopimusta, jonka mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille korvausta yhteensä noin 185 000 euroa osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Nykytilanne                      Kiinteistö Oy OPK-Vallila omistaa Helsingin kaupungin 22. kaupungin-osan (Vallila) korttelin nro 22532 tontin nro 21. Tontin pinta-ala on 11 671 m2 ja rakennusoikeus 43 368 k-m2. Tontille on rakennettu yhteensä 46 047 k-m2:n suuruiset rakennukset. Tontti kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen, jossa tontille saa sijoittaa tietojenkäsittelylaitoksen. Toimistotiloja tontille saa olla enintään 35 % rakennetusta kerrosalasta ja lisäksi enintään 10 % tutkimus- ja opetustiloja.

 

Asemakaavan muutosehdotus ja neuvottelut

 

Asemakaavan muutoksella tontin 22532/21 käyttötarkoitus muuttuu toimitilarakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeus nousee
46 318 k-m2:iin. Tontille näin osoitettu monipuolisempi käyttötarkoitus ja pienehkö lisäkerrosala nostavat tontin arvoa niin, että tontin omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvussa tarkoitettu maankäyttösopimus kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Sopimusluonnos             Neuvottelujen perusteella on laadittu sopimusluonnos, joka on liitteenä. Sen mukaan Kiinteistö Oy OPK-Vallila suorittaa kaupungille 185 000 euroa osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kaava-muutos on saanut lainvoiman. Korvaukselle lasketaan 3 %:n vuotuista korkoa sopimuksen allekirjoituksesta maksupäivään saakka.

 

Muutoin sopimus sisältää maanomistajan kanssa neuvotellut kaavamuutoksen toteutukseen liittyvät ehdot ja kaupungin tavanomaiset maankäyttösopimusehdot.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja esittää sen hyväksymistä.

 

 

 

 


3

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN OSATONTTI KY:N JA ASUNTO OY HELSINGIN AJOMIEHEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-2059

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 9.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Osatontti Ky on myynyt määräalan Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32033 tontista nro 6 Asunto Oy Helsingin Ajomiehelle.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Ajomiehelle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sijaintikartta

 

Liite 2

Kartta tontista

 

Liite 3

Kauppakirja

 

32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32033 tontti nro 6;
Ajomiehentie 20

 

Kaj toteaa, että kaupungilla on etuosto-oikeus tehdyssä kiinteistönkaupassa. Etuosto-oikeuden käyttäminen ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, kun ostaja jo hallitsee tonttia vuokrasopimuksen perusteella ja tontille on haettu rakennuslupa asemakaavan mukaiseen käyttöön.

 

Kiinteistölautakunta toteaa (29.9.2009) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

32. kaupunginosa
kortteli nro 32033
määräala tontista
nro 6

 

Suomen Osatontti Ky/ Asunto Oy Helsingin Ajomies (NCC Rakennus Oy)

9.9.2009
1 678 489,63 euroa

 

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on määräala Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32033 tontista nro 6. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuintalojen korttelialueeseen
(A). Määräalan pinta-ala on noin 1 384 m2 ja rakennusoikeus noin 1 979 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla on voimassa oleva rakennuslupa kolmen kerrostalon rakentamiseen.

 

Vaikka kohteen koko on alle 3 000 m2 on kaupungilla etuosto-oikeus aiemmin
tehtyjen kauppojen vuoksi

 

Etuostolain 5 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kiinteistökaupassa, jossa kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä ja nämä yhdessä käsittävät yli 3 000 m2. Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja myyjän samassa kunnassa tehdyt kiinteistökaupat sekä kaupat, joissa kiinteistön luovuttajana tai luovutuksen saajana on yhteisö, josta ostaja tai myyjä omistaa yli puolet.

 

Asunto Oy Helsingin Ajomies on kokonaan NCC Rakennus Oy:n omistama. Suomen Osatontti Ky:n ja NCC Rakennus Oy:n omistamien yhtiöiden välillä on tehty 5.6.2009 sekä 1.9.2009 yhteensä viisi kiinteistö-kauppaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 13 060 m2. Kaupunki ei käyttänyt etuosto-oikeuttaan em. kaupoissa, joten kaupungilla on jälleen etuosto-oikeus nyt tehtyyn kauppaan.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 1 678 489,63 euroa vastaa yksikköhintoja noin 1 212,78 euroa/m2 ja noin 848,15 euroa/k-m2.

 

Myyjän antaman ilmoituksen mukaan kauppaan ei sisälly luovutuskirjassa mainitsemattomia ehtoja.

 

Kauppakirjan mukaan ostaja on hallinnut osaa kaupan kohteesta 6.5.2008 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokraoikeuden ja rakennuspaikan haltijana ostaja on tietoinen, että kohteen maaperä on kunnostettu asuntorakentamiseen soveltuvaksi. Ostajalla on hallussaan maaperän kunnostusta koskevat raportit, päätökset ja muut asiakirjat. Mikäli puhdistettavaa edelleen ilmenee, vastaa ostaja kaikista toimenpiteistä ja kustannuksista.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska ostaja on jo aiemmin hallinnut tonttia maan-vuokrasopimuksen perusteella.

 

 

 

 


4

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2009-1569

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavankaltaisen lausunnon Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä:

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa asiantuntijaselvityksessä tar­kastellaan sitä, millaisia yhteiskunnallisia ja liikenteellisiä vaikutuksia ruuhkamaksuilla olisi Helsingin seudulla. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ruuhkamaksujen toimivuudesta liikennepoliittisena oh­jauskeinona ja antaa aineistoa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja päätöksenteolle siitä, kannattaisiko Helsingin seudun ruuhkamaksujen val­mistelussa edetä. Valmistunut ruuhkamaksuselvitys on tuottanut varsin laajan aineiston tästä erittäin monitahoisesta aiheesta. Helsinki on sitoutunut taloudellisten ohjauskeinojen selvittämiseen mm. kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 2009–2012, meluntorjuntaan ja ilmanlaadun parantamiseen tähtäävissä ohjelmissa sekä pääkaupunkiseudun ilmastostrategiassa.

 

Helsingin seudun ruuhkat ovat olleet kansainvälisesti verrattuna suhteellisen lieviä ja ne ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Säännöllisiä ja ajoittaisia ruuhkia esiintyy tällä hetkellä kehäteillä ja säteittäisillä sisääntuloväylillä. Kantakaupungin sisällä on esiintynyt ruuhkia jo pitkään, mutta ne eivät ole merkittävästi pahentuneet viime vuosikymmeninä. Tähän on päästy mm. tehokkaan pysäköintipolitiikan, joukkoliiken­­teen hyvän palvelutason ja säteittäisen raideliikennejärjestelmän parantamisen ansiosta.

 

Jos liikenne kasvaa ennustetusti seuraavan kymmenen vuoden ajan, ruuhkaisten väylien määrä lisääntyy, vaikka alueen kaikki päätetyt liikennejärjestelmän kehittämistoimet toteutetaan. Liikenteessä käytetty aika tulee kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi matka-aiko­jen ennustettavuus huononee tulevaisuudessa. Ruuhkautumisen lisään­tyminen heikentää alueen kehittymistä ja viihtyisyyttä sekä aiheuttaa haittoja alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle. Nykyinen taloudellinen taantuma saattaa kuitenkin hidastaa liikenteen kasvua ja ruuhkautumiskehitystä jonkin verran.

 

Ruuhkamaksuilla pyritään sujuvoittamaan liikennettä, ei rajoittamaan sitä. Ruuhkamaksujen tarkoituksena on vähentää ruuhkaisten tieosuuk­sien autojen määrää sen verran, että liikenne sujuu. Tavoite saavutetaan asettamalla autolla liikkumiselle ruuhka-aikana maksu määrättyihin tie- ja katuverkon osiin. Autoilijat harkitsevat tällöin matkansa uudestaan ja osa muuttaa liikkumiskäyttäytymistään jättämällä osan matkoistaan tekemättä, yhdistelemällä matkoja, siirtymällä joukkoliikenteen tai yhteiskäyttöautojen käyttäjiksi, kävelemällä tai pyöräilemällä tai vaihtamalla liikkumisen ajankohtaa tai paikkaa.

 

Selvityksen perusteella on päätelty, että ruuhkamaksut toteuttaisivat erit­täin tehokkaasti liikennepoliittisia tavoitteita. Maksujen käyttöönoton seurauksena liikennemäärät laskisivat, ruuhkat lievenisivät, matka-ajat lyhenisivät, joukkoliikenteen käyttö kasvaisi, liikenneturvallisuus paranisi ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenisivät. Usealla muullakin liiken­nepoliittisella toimenpiteellä voitaisiin saada aikaan samoja vaikutuksia, mutta selvityksen mukaan suurimmat hyödyt kohtuullisin kustan­nuksin saavutettaisiin ruuhkamaksuilla.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus joukkoliikenteeseen

 

Kaikki ruuhkamaksumallit vähentäisivät henkilöautomatkoja ja lisäisivät joukkoliikennematkoja. Ruuhka-ajan matkustajamäärät kasvaisivat pää­kaupunkiseudun sisäisessä joukkoliikenteessä mallista riippuen 5–12 %. Voimakkaimmat lisäykset kohdistuisivat raskaaseen raideliikenteeseen eli metro- ja lähijunaliikenteeseen. Vähiten matkustajamäärät kasvaisivat Helsingin kantakaupungin raitioliikenteessä.

 

Siirtymä henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen olisi suurinta työmatkaliikenteessä. Alueellisesti siirtymä joukkoliikenteeseen olisi suurinta keskustaan ja joukkoliikenteen kannalta edullisiin aluekeskuksiin suuntautuvilla työmatkoilla. Ruuhkamaksut tukisivat Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen keskittymistä vahvojen joukkoliikennekäytävien varteen.

 

Ruuhkamaksujen aiheuttama joukkoliikenteen kysynnän lisäys luo paineen tarjottavan kapasiteetin lisäämiselle. Selvityksessä on lähdetty siitä, että matkustajamäärien kasvu ei saa heikentää matkustusväljyyttä. Kapasiteetin lisääminen vaikuttaisi joukkoliikenteen hoidon kustannuksiin, jotka kasvaisivat pääkaupunkiseudulla alustavan arvion mukaan 20–39 milj. euroa vuodessa. Lisäys on 6–11 % suhteessa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannuksiin vuonna 2008.

 

Joukkoliikenteen käytön kasvu lisäisi lipputuloja ruuhkamaksumallista riippuen 8–23 milj. euroa vuodessa, jolloin joukkoliikenteen nettokustan­nukset eli tariffituki kasvaisi pääkaupunkiseudulla 11–16 milj. euroa vuosittain. Suhteellisesti tariffituen lisäys olisi 8–11 % vuoteen 2008 verrattuna. Myös tämä vaikutus perustelee sitä, että ruuhkamaksuilla kerättävät tulot tulisi ohjata Helsingin seudun liikenteen hyväksi.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus päästöihin

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentäminen sisältyy myös Helsingin kaupungin hyväksymiä energiapoliittisiin linjauksiin sekä Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelmaan. Ilman ruuhkamaksuja liikennesuorite ja ruuhkaisuus kasvavat. Tällöin hiilidioksidipäästöjen lasketaan lisääntyvän tarkastelualueella noin 16 % vuoteen 2017 mennessä ajoneuvokannan päästöominaisuuksien parantumisesta huolimatta. Kaikissa ruuhkamaksumalleissa liikennesuoritteet pienenisivät, jolloin myös hiilidioksidipäästöt vähenisivät 11–21 %.

 

Ruuhkamaksuselvityksen mukaan liikenteen ilmanlaatua heikentävät päästöt vähenisivät eri malleilla 8–18 %. Kaikki ruuhkamaksumallit parantaisivat ilmanlaatua seudulla. Liikennemäärien vähenemisen myötä päästöjen väheneminen olisi absoluuttisesti voimakkainta pääväylien ympäristössä. Kantakaupungissa, jossa ihmisiä altistuu eniten liikenteen päästöille, liikenne vähenisi myös selvästi ja ilmanlaatu paranisi. Myönteiset vaikutukset melutasoihin eivät olisi yhtä ilmeisiä, mutta kuitenkin huomionarvoisia.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus elinkeinoelämään

 

Ruuhkamaksuilla olisi selvityksen alustavien tulosten mukaan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia seudun elinkeinoelämälle. Liikenteen sujuvuus, saavutettavuus sekä liikenteestä yrityksille koituvat kustannukset vaikuttavat seudun vetovoimaan ja kilpailukykyyn yritysten sijaintialueena. Hyvin toimiva liikennejärjestelmä parantaa seudun veto­voimaa, kun taas liikenteen ruuhkautuminen heikentää sitä, jos vastaavaa ruuhkautumista ei tapahdu muualla. Myös nk. muurivaikutukseen tulee suhtautua vakavasti, sillä maksun välttelypyrkimyksillä voisi olla ar­vaamattomia seurauksia seudun yritysten sijoittumiselle, ihmisten asuinpaikkojen valinnalle sekä sitä kautta yhdyskuntarakenteelle.

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus pitää selvitystä hyvänä pohjana jatkokehittelylle ja kannattaa asian monipuolista jatkoselvittelyä. Kaupunginhallitus katsoo, että ruuhkamaksujen vaikutusten ja toteuttamisedellytysten selvittämistä kannattaisi jatkaa erityisesti niiden seikkojen osalta, jotka ovat tässä selvityksessä jääneet vähemmälle tai kokonaan selvittämättä.

 

Vaikutukset elinkeinoelämään ovat yksi lisäselvittelyä kaipaava osa-alue. Myös liikenne-ennusteiden luotettavuuden parantaminen, maksujen perinnän tekniset ratkaisut, nk. muurivaikutuksen ehkäiseminen sekä maksujen suuruuden vaikutukset seudun asukkaiden asenteisiin ja ajokäyttäytymiseen edellyttävät vielä lisäselvittelyä. Myös muiden suurten kaupunkien, kuten Tukholman ja Lontoon vastaavista järjestelmistä saatuja kokemuksia tulisi seurata.

 

Nyt tehdyn selvityksen selkeistä ansioista huolimatta sen perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä minkään esitellyn mallin puolesta.

 

Jos ruuhkamaksut myöhemmin päätetään toteuttaa, tulee lainsäädännössä varmistaa, että Helsingin seudulta ruuhkamaksuista saatavan tuoton suuruinen summa käytetään kokonaisuudessaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän investointien, ylläpidon ja hoidon kustannuksiin. Kohdentaminen olisi yksinkertaisempaa, jos ruuhkamaksu säädettäisiin veron sijaan maksun luonteisena.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

LIITTEET

Liite 1

Lausuntopyyntö 17.6.2009

 

Liite 2

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys

 

Kaj toteaa, että liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä 31.10.2009 menessä. Kvston hyväksymään strategiaohjelmaan sisältyy ruuhkamak­sujen ja niille vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämi­seen osallistuminen seudullisesti ja yhteistyössä valtion kanssa. Lii­ken­ne- ja viestintäministeriön julkaisema ruuhkamaksuselvitys on syntynyt laajassa vuorovaikutuksessa seudun kuntien ja muiden toimijoiden kans­sa ja sen pohjana on mm. seudun yritysten haastatteluihin ja erilaisiin tutkimustietoon perustuvia osaselvityksiä. Selvitystä käytetään myös tietoaineistona laadittaessa Helsingin seudun liikennejärjestelmä­suunnitelmaa HLJ 2011:ta ja aiheen selvittäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

 

Ruuhkamaksuselvityksestä on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, HKL-liike­lai­toksen johtokunnan sekä talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (10.9.2009) seuraavaa:

 

Lausunnon tiivistelmä    Valmistunut ruuhkamaksuselvitys on tuottanut varsin laajan aineiston tästä erittäin monitahoisesta aiheesta. Selvitys antaa tietopohjaa keskusteluun ruuhkamaksujen sekä liikenteellisistä että muista yhteiskunnallisista vaikutuksista.

 

Selvityksen pohjalta on perusteltua, että ruuhkamaksujen vaikutusten ja toteuttamisedellytysten selvittämistä kannattaisi jatkaa erityisesti niiden seikkojen osalta, jotka ovat tässä selvityksessä jääneet vähemmälle tai kokonaan selvittämättä.

 

Jos ruuhkamaksut toteutetaan, niin sitä varten tarvittavassa lainsäädännössä tulee varmistaa Helsingin seudulta ruuhkamaksuista saatavan tuoton käyttäminen kokonaisuudessaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän investointien, ylläpidon ja hoidon kustannuksiin. Kohdentaminen olisi yksinkertaisempaa, jos ruuhkamaksu olisi maksu eikä vero.

 

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksen lyhyt kuvaus

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa asiantuntijaselvityksessä tarkastellaan, minkälaisia yhteiskunnallisia ja liikenteellisiä vaikutuksia ruuhkamaksuilla olisi Helsingin seudulla. Selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa ruuhkamaksujen toimivuudesta liikennepoliittisena työkaluna ja tuoda perusaineksia yhteiskunnalliselle keskustelulle ja poliittiselle päätöksenteolle siitä, kannattaisiko Helsingin seudun ruuhkamaksujen valmistelussa edetä.

 

Selvityksen taustalla ovat hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko sekä alueen liikennejärjestelmään kohdistuvat yhteiskunnalliset odotukset ja tavoitteet. Selvitys on myös osa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä. Työ tehtiin laajassa yhteistyössä seudun eri toimijoiden kanssa kevään 2008 ja kesän 2009 välisenä aikana.

 

Helsingin seudun ruuhkat ovat olleet kansainvälisesti verrattuna suhteellisen lieviä ja ne ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Säännöllisiä ja ajoittaisia ruuhkia esiintyy tällä hetkellä kehäteillä ja säteittäisillä sisääntuloväylillä. Kantakaupungin sisällä on esiintynyt ruuhkia jo pitkään, mutta ne eivät ole merkittävästi pahentuneet viime vuosikymmeninä muun muassa tehokkaan pysäköintipolitiikan, joukkoliikenteen hyvän palvelutason ja säteittäisen raideliikennejärjestelmän parantamisen ansiosta.

 

Jos liikenne kasvaa ennustetusti seuraavan kymmenen vuoden ajan, ruuhkaisten väylien määrä lisääntyy, vaikka alueen kaikki päätetyt liikennejärjestelmän kehittämistoimet toteutetaan. Liikenteessä käytetty aika tulee kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi matka-aiko­jen ennustettavuus huononee tulevaisuudessa. Ruuhkautumisen lisään­tyminen heikentää alueen kehittymistä ja viihtyisyyttä sekä aiheuttaa haittoja alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle. Nykyinen taloudellinen taantuma saattaa kuitenkin hidastaa liikenteen kasvua ja ruuhkautumiskehitystä jonkin verran.

 

Ruuhkamaksuilla pyritään sujuvoittamaan liikennettä, ei rajoittamaan sitä. Ruuhkamaksujen tarkoituksena on vähentää ruuhkaisten tieosuuk­sien autojen määrää sen verran, että liikenne sujuu. Tavoite saavutetaan asettamalla autolla liikkumiselle ruuhka-aikana maksu määrättyihin tie- ja katuverkon osiin. Autoilijat harkitsevat tällöin matkansa uudestaan ja osa muuttaa liikkumiskäyttäytymistään jättämällä osan matkoistaan tekemättä, yhdistelemällä matkoja, siirtymällä joukkoliikenteen käyttäjiksi, kävelemällä tai pyöräilemällä tai vaihtamalla liikkumisen ajankohtaa tai paikkaa.

 

Selvitystyön tarkoituksena on ollut arvioida, tutkia ja kuvata ruuhkamak­sujen tyypillisiä vaikutuksia. Työn tarkoituksena ei ole ollut valita tai esit­tää tiettyä ruuhkamaksujärjestelmää otettavaksi käyttöön Helsingin seudulla. Ruuhkamaksujen vaikutuksia on havainnollistettu kolmen erilaisen ruuhkamaksumallin avulla: Kehämalli, Linjamalli ja Vyöhykemalli. Nämä mallit edustavat erisuuruisia alueita, erilaisia maksuperusteita, maksutasoja ja teknologioita.

 

Selvityksessä on käsitelty ja arvioitu laajasti erilaisia vaikutuksia, joita ruuhkamaksuilla saattaisi olla. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa:

 

-                     liikennejärjestelmän toimivuuteen,

-                     ympäristöön,

-                     liikenneturvallisuuteen,

-                     elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja taloudellisuuteen,

-                     maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen,

-                     eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuuksiin,

-                     kansalaisten arkeen,

-                     liikenteen rahoitukseen,

-                     yhteiskunta- ja julkiseen talouteen.

 

Ruuhkamaksujen vaikutuksia on arvioitu vuoden 2017 tilanteessa. Ruuhkamaksujen aikaansaamaa muutosta verrataan tilanteeseen ilman ruuhkamaksuja.

 

Selvityksessä on tarkasteltu ruuhkamaksun vaikutuksia kuudesta eri näkökulmasta, jotka ovat

 

-                     liikennejärjestelmän toimivuus,

-                     liikenteen ympäristövaikutukset,

-                     liikennejärjestelmän turvallisuus,

-                     elinkeinoelämän toimintaedellytykset,

-                     maankäyttö ja yhdyskuntarakenne sekä

-                     eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuudet.

 

Lisäksi on tarkasteltu

 

-                     maksujärjestelmän kustannuksia,

-                     tuloja ja

-                     riskejä.

 

Ruuhkamaksujen vaikutuksia on myös verrattu muiden käytössä olevien liikennepoliittisten keinojen ja toimenpiteiden - esimerkiksi tiekapasiteetin tai joukkoliikenteen lisäämisen - vaikutuksiin.

 

Selvityksen perusteella on päätelty, että ruuhkamaksut toteuttaisivat tehokkaasti liikennepoliittisia tavoitteita. Maksujen käyttöönoton seurauksena

 

-                     liikennemäärät laskisivat,

-                     ruuhkat lievenisivät,

-                     matka-ajat lyhenisivät,

-                     joukkoliikenteen käyttö kasvaisi,

-                     liikenneturvallisuus paranisi ja

-                     liikenteen aiheuttamat päästöt vähenisivät.

 

Ruuhkamaksuilla olisi sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia seudun elinkeinoelämälle. Liikenteen sujuvuus, saavutettavuus sekä liikenteestä yrityksille koituvat kustannukset vaikuttavat seudun vetovoimaan ja kilpailukykyyn yritysten sijaintialueena. Hyvin toimiva liikennejärjestel­mä parantaa seudun vetovoimaa ja kilpailukykyä yritysten sijoittumis­alueena. Seudun liikenteen ruuhkautuminen heikentää seudun kilpailukykyä muihin alueisiin verrattuna, jos vastaavaa ruuhkautumista ei tapahdu muualla.

 

Ruuhka-aikoina yritysten tavarakuljetukset, työasiointiliikenne ja asiakasliikenne hyötyisivät ruuhkamaksuista, kun liikenne tulisi sujuvammak­si. Tällöin kuljetusajat lyhenisivät ja liikenteessä kuluvan ajan epävarmuus pienenisi. Sen sijaan ruuhka-aikojen välillä perittävät ruuhkamaksut aiheuttaisivat yrityksille enemmän kustannuksia kuin hyötyjä.

 

Yrityksille maaliskuussa 2009 tehty mielipidekysely osoitti, että yritysten näkemykset ruuhkautumisen aiheuttamasta haitasta nykyisin ja ruuhkamaksuista liikenteen parantamiskeinona vaihtelevat paljon. Tulosten mukaan 23 % yrityksistä arvioi ruuhkautumisen haittaavan yrityksen toimintaa merkittävästi ja 59 % jonkin verran. Yrityksistä 18 % kokee, että ruuhkautumisella ei ole merkitystä minkään liikennetyypin kannalta.

 

Yritysten mielestä ruuhkautuminen haittaa eniten työntekijöiden työmat­koja, tavaraliikennettä ja työasialiikennettä. Yrityksistä enemmistö ei usko ruuhkautumisen lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2017 mennessä. Vain 18 % yrityksistä pitää ruuhkamaksuja tehokkaana keinona vähentää ruuhkaisuutta. Ruuhkamaksujen sijasta yritykset kannattavat ruuhkien vähentämisen keinoksi tie- ja katuverkkoon kohdistuvia investointeja ja erilaisia joukkoliikenteen kehittämistoimia.

 

Ruuhkamaksut tiivistäisivät maankäyttöä pitkällä aikavälillä. Liikenteen kasvulla ja ruuhkilla on yleensä yhdyskuntarakennetta hajauttava vaikutus. Ruuhkamaksujen puolestaan arvioidaan tiivistävän yhdyskuntarakennetta. Ruuhkamaksut tukisivat hyvien joukkoliikenneyhteyksien, varsinkin raideliikenteen, tuntumassa sijaitsevien alueiden kehitystä. Vaikutukset realisoituisivat kuitenkin vasta pitkän ajan kuluessa.

 

Ruuhkamaksut tiivistäisivät maankäyttöä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Tällaisten alueiden vetovoima työpaikka- ja asuinalueina tulisi kasvamaan. Asuinalueiden tuntumassa sijaitsevien palvelukeskittymien vetovoima kasvaisi. Myös Helsingin keskustan vetovoima työpaikka- ja kaupallisena keskuksena paranisi. Sen sijaan henkilöautoliikenteeseen tukeutuvien etäällä sijaitsevien kauppakeskusten vetovoima heikkenisi.

 

Ruuhkamaksuihin liittyy uhka ns. muurivaikutuksesta. Maksurajat voisivat toimia kartettavana vyöhykkeenä, jonka seurauksena toiminnot alkaisivat sijoittua siten, että maksurajan ylittämistä voitaisiin välttää. Pitkällä aikavälillä tämä voisi johtaa maankäyttöön, joka tiivistyy kummallakin puolella maksurajaa, mutta ei kehity maksurajan tuntumassa. Tämänkaltaisen kehityksen toteutuminen voisi johtaa maankäytön ja toimintojen eriytymiseen maksurajan sisäpuolen ja ulkopuolen välillä. Muurivaikutuksen uhka olisi suurin Kehämallissa.

 

Ruuhkamaksujen yhteiskuntataloudelliset hyödyt olisivat suuremmat kuin niiden kustannukset. Liikennepoliittisena toimenpiteenä ruuhkamaksu olisi kustannustehokkaampi tapa saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita Helsingin seudulla kuin muut tällä hetkellä käytössä olevat keinot.

 

Selvitykseen liittyi epävarmuuksia, joita olivat

 

-                     ennustemalleilla laadittujen liikenne-ennusteiden oikeellisuus,

 

-                     taloudellisen taantuman vaikutukset liikenteen kasvuennusteisiin,

 

-                     tutkittujen ratkaisujen tekninen toteutettavuus,

 

-                     ruuhkamaksujen vaikutukset seudun kilpailukykyyn ja

 

-                     ruuhkamaksumalleihin liittyvä muurivaikutuksen uhka.

 

Ruuhkamaksuselvityksen tarkoituksena ei ole esittää ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Tämän takia selvityksessä ei ole käsitelty kaikkia sellaisia asioita, jotka ovat ruuhkamaksujen käytännön toteutuksen ja hyväk­syttävyyden kannalta tärkeitä. Tällaisia keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa ruuhkamaksujen tavoitteet, ruuhkamaksutulojen käyttökohteet ja olisiko ruuhkamaksu vero vai maksu. Nämä ja muut avoimet kysymyk­set tulee ratkaista jatkovalmistelussa.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

Lausunto     Valmistunut ruuhkamaksuselvitys on tuottanut varsin laajan aineiston tästä erittäin monitahoisesta aiheesta. Selvitys antaa tietopohjaa ruuhkamaksujen sekä liikenteellisistä että muista yhteiskunnallisista vaikutuksista.

 

Selvitys päätyy siihen, että ruuhkamaksut toteuttaisivat tehokkaasti liikennepoliittisia tavoitteita kustannustehokkaammin kuin muut tällä hetkellä käytössä olevat keinot. Myös kielteisiä vaikutuksia on tunnistettu. Tämän vuoksi on perusteltua, että ruuhkamaksujen vaikutusten ja toteuttamisedellytysten selvittämistä jatkettaisiin edelleen erityisesti niiden seikkojen osalta, jotka ovat tässä selvityksessä jääneet vähemmälle tai kokonaan selvittämättä.

 

Liikenne-ennusteiden epävarmuutta tulevat vähentämään lähiaikoina käyttöön otettavat uudet liikennemallit sekä lisätiedot liikennemäärien kehitystrendin mahdollisista muutoksista. On myös oletettavaa, että jatkoselvitysten aikana maksulaitetekniikka tulee kehittymään siten, että esimerkiksi vyöhykemallin toteuttaminen tulee taloudellisemmaksi.

 

Liikenteen ohjauksen kannalta vyöhykemalli olisi jatkokehittelyä ajatellen paras, koska kiinteä tulliraja tuottaa aina hankaluuksia, mutta sen toteutettavuus on epäselvä ja hinta saattaa olla korkea. Kilometripohjainen malli on osuvin ja kohtelee tasapuolisesti säteittäistä ja poikittaista liikennettä. Se ei heikentäisi ydinkeskustan liikkeiden asemaa kaupun­kirakenteen ulkopuolella oleviin suurmyymälöihin nähden vaan tukisi keskeisesti sijaitsevia kaupan yksiköitä. Helsingin ruuhkat eivät kes­kity niinkään kantakaupunkiin kuin kehäväylille ja tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan. Kehämalli sopii tähän tilanteeseen huonosti.

 

Selvityksen mukaan ruuhkamaksujen tarkoituksena on vähentää ruuhkaisten tie- ja katuosuuksien autojen määrää sen verran, että liikenne sujuu. Raportissa esitetyn lisäksi on korostettava, että samalla myös teillä ja kaduilla liikkuvan joukkoliikenteen sujuvuus ja säännöllisyys paranevat, mitkä myös osaltaan lisäävät joukkoliikenteen matkustajamääriä ja taloudellisuutta.

 

Jos ruuhkamaksut toteutetaan, niin sitä varten tarvittavassa lainsäädännössä tulee varmistaa Helsingin seudulta ruuhkamaksuista saatavan tuoton käyttäminen kokonaisuudessaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän investointien, ylläpidon ja hoidon kustannuksiin. Kohdentaminen olisi yksinkertaisempaa, jos ruuhkamaksu olisi maksu eikä vero. Maksun vastikkeena olisivat maksajien aikasäästöt ja matka-aikojen säännöllisyyden parantuminen.

 

Merkittiin, että keskustelun kuluessa puheenjohtaja Soininvaara teki jäsen Männistön kannattamana lausuntoon seuraavan lisäysehdotuksen kappaleeksi 4:

 

Liikenteen ohjauksen kannalta vyöhykemalli olisi jatkokehittelyä ajatellen paras, koska kiinteä tulliraja tuottaa aina hankaluuksia, mutta sen toteutettavuus on epäselvä ja hinta saattaa olla korkea. Kilometripohjainen malli on osuvin ja kohtelee tasapuolisesti säteittäistä ja poikittaista liikennettä. Se ei heikentäisi ydinkeskustan liikkeiden asemaa kaupunkirakenteen ulkopuolella oleviin suurmyymälöihin nähden vaan tukisi keskeisesti sijaitsevia kaupan yksiköitä. Helsingin ruuhkat eivät keskity niinkään kantakaupunkiin kuin kehäväylille ja tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan. Kehämalli sopii tähän tilanteeseen huonosti.

 

Lisäysehdotus hyväksyttiin äänin 5 (Holopainen, Johansson, Männistö, Palmroht-Leino, Soininvaara) – 3(Villanen, Niemi, Puura).

 

Varajäsen Villanen ilmoitti jättävänsä asiassa eriävän mielipiteen.

 

Eriävä mielipide:

 

Mielestäni liikenne- ja viestintäministeriön selvitys ruuhkamaksuista
ei antanut lautakunnalle riittäviä perusteita tehdä esittelijän lausuntoesitykseen vyöhykemallia puoltavaa lisäystä. Vaikka vyöhykemallin tehokkuus liikenteen ohjauksessa on kolmesta selvityksessä tarkemmin tarkastellusta vaihtoehdosta paras, esittelytekstissä toistettiin selvityksen lopussa olevat maksuihin edelleen liittyvät epäselvyydet, joita ovat ruuh­kamaksujen tavoitteet, ruuhkamaksutulojen käyttökohteet ja olisiko ruuhkamaksu vero vai maksu. Muun muassa ruuhkamaksujen kohdentumisen sosiaaliset vaikutukset ja vyöhykemallin teknisestä toteutuksesta seuraavat kustannukset vaativat ehdottomasti selvittämistä ennen kuin jotakin mallia voidaan alkaa edistää.

 

Vyöhykemalliin selvityksessä sisällytetty autojen yksilöity satelliittipaikantaminen laajentaisi entisestään jo nyt ongelmallista yksilöön kohdistuvaa julkisen vallan suorittamaa elektronista seurantaa, joka on muuttumassa yhä täydellisemmäksi. Se on potentiaalinen uhka yksityisyyden suojalle ja viime kädessä myös yksilönvapaudelle eikä kuulu avoimeen yhteiskuntaan. Autojen yksilöivää elektronista seurantaa ei voi perustella ruuhkamaksuilla.

 

Näiden ruuhkamaksuihin liittyvien suurten avointen kysymysten vuoksi jatkoselvityksiä on tehtävä pitäen eri vaihtoehtoja avoinna, mieluiten myös muita kuin kolmea Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä esitettyä.

 

Ympäristölautakunta toteaa (1.9.2009) mm. seuraavaa:

 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämä Helsingin seudun ruuhkamak­suselvitys on selkeä ja hyvin laadittu raportti monitahoisesta asiasta. Selvitys on valmisteltu avoimessa ja laajassa yhteistyössä. Projektiryhmään, seurantaryhmään, viiteryhmään ja lakityöryhmään on valtion ja kuntien edustajien lisäksi osallistunut huomattavan monien järjestöjen edustajia. Helsingin seudulla toimivien yritysten näkemyksiä kartoittava mielipidekysely täydentää selvitysaineistoa. LVM:n raportti on tärkeä keskustelun avaus.

 

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2009–2012 mukaisesti myös kaupungin tulee osallistua ruuhkamaksujen ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseen seudullisesti yhteistyössä valtion kanssa. Myös kaupunginhallituksen hyväksymien Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman sekä pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toimenpiteisiin sisältyy liikenteen hinnoittelukeinojen selvittäminen.

 

Ruuhkamaksuilla pyritään sujuvoittamaan liikennettä, ei rajoittamaan sitä. Ympäristölautakunta toteaa, että selvityksen perusteella ruuhkamak­sut olisivat käyttökelpoinen liikennepoliittinen ja ympäristöpoliittinen työkalu myös Helsingissä. Ruuhkamaksut vähentäisivät liikenteen pääs­töjä ja parantaisivat ilmanlaatua etenkin kantakaupungissa ja pääväylien varsilla.

 

Selvityksen mukaan ruuhkamaksut todennäköisesti tukisivat Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen tiivistymistä joukkoliikennekäytävien varteen. Ne siirtäisivät työmatkaliikennettä ja muuta ruuhka-ajan liikennettä henkilöautoista joukkoliikenteeseen. Ympäristölautakunta toteaa, että selvityksen tulosten perusteella ruuhkamaksut näin ollen tukisivat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista Helsingin seu­dulla. Seudun elinkeinoelämälle ruuhkamaksuilla olisi selvityksen mukaan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia, mutta ne tukisivat Helsingin keskustan vetovoimaa työpaikka- ja kaupallisena keskuksena hy­vien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta. Maksut voivat kuitenkin myös vaikuttaa siten, että toimistot ja konttorit siirtyvät pois ruuhkamak­sualueelta autoilla helposti saavutettavien suurten tieväylien varteen, jolloin työpaikkojen hajautuminen voi kasvattaa yksityisautoilun tarvetta.

 

Ruuhkamaksuihin liittyy myös uhka ns. muurivaikutuksesta. Maksurajat voivat toimia kartettavana vyöhykkeenä, joka pitkällä aikavälillä voi johtaa maankäytön ja toimintojen eriytymiseen maksurajan sisäpuolen ja ulkopuolen välillä.

 

Ympäristölautakunnan mielestä Helsingin seudulle soveltuvien ruuhka­maksujen ja niiden vaikutusten selvittämistä tulee edelleen jatkaa niin, että löydetään toteuttamiskelpoinen malli. Sen tulee olla edullinen sekä ympäristön tilan että liikennejärjestelmän kannalta. Ruuhkamaksut eivät kuitenkaan saa asettaa kohtuuttomia vaatimuksia elinkeinoelämälle ja tavaraliikenteelle. Jatkotyössä tulisi paneutua erityisesti ensimmäisessä selvityksessä tunnistettuihin epävarmuuksiin ja mahdollisten ruuhkamaksutulojen käyttövaihtoehtoihin. Ympäristölautakunta toteaa, että kaikki tarkastellut vaihtoehdot voidaan teknisesti toteuttaa kansalaisten yksityisyyden suojaa loukkaamatta.

 

Ruuhkamaksumallien tarkastelu ympäristön kannalta

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentäminen sisältyy myös Helsingin kaupungin hyväksymiä energiapoliittisiin linjauksiin sekä Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelmaan. Ilman ruuhkamaksuja liikennesuorite ja ruuhkaisuus kasvavat. Tällöin hiilidioksidipäästöjen lasketaan lisääntyvän tarkastelualueella noin 16 % vuoteen 2017 mennessä ajoneuvokannan päästöominaisuuksien parantumisesta huolimatta. Kaikissa ruuhkamaksumalleissa liikennesuoritteet pienenisivät, jolloin myös hiilidioksidipäästöt vähenisivät 11–21 %. Maksut voivat kuitenkin myös vaikuttaa siten, että toimistot ja konttorit siirtyvät pois ruuhkamaksualueelta autoilla helposti saavutettavien suurten tieväylien varteen, jolloin työpaikkojen hajautuminen voi kasvattaa yksityisautoilun tarvetta. Ruuhkamaksuihin liittyy myös uhka ns. muurivaikutuksesta. Maksurajat voivat toimia kartettavana vyöhykkeenä, joka pitkällä aikavälillä voi johtaa maankäytön ja toimintojen eriytymiseen maksurajan sisäpuolen ja ulkopuolen välillä.

 

Liikenne on Helsingin seudulla selvästi tärkein ilmanlaatua heikentävä tekijä. Ilmanlaatu on nykyisin heikointa Helsingin kantakaupungissa ja pääväylien varsilla. Ajoneuvokohtaisten päästöjen arvioidaan ajoneuvoteknologian kehittymisen ja ajoneuvokannan uudistumisen takia vähenevän selvästi vuoteen 2017 mennessä. Mikäli liikenne kuitenkin kasvaa, se pienentää tätä myönteistä kehitystä.

 

Ruuhkamaksuselvityksen mukaan liikenteen ilmanlaatua heikentävät päästöt vähenisivät eri malleilla 8–18 prosenttia. Kaikki ruuhkamaksumallit parantaisivat ilmanlaatua seudulla. Liikennemäärien vähenemisen myötä päästöjen väheneminen olisi absoluuttisesti voimakkainta pääväylien ympäristössä.  Kantakaupungissa, jossa ihmisiä altistuu eniten liikenteen päästöille, liikenne vähenisi myös selvästi ja ilmanlaatu paranisi. Kantakaupungissa ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät nykyisellään. Helsingin kaupungin ilmansuojeluohjelman toimenpiteillä pyritään erityisesti parantamaan raja-arvon ylitysalueiden ilmanlaatua. Autoliikenteen vähentyminen kantakaupungissa tekisi myös kävelyn ja pyöräilyn nykyistä miellyttävämmäksi ja turvallisemmaksi.

 

Ruuhkamaksut vähentäisivät vähän myös liikenteen aiheuttamaa melua, mutta vaikutus olisi vähäinen.

 

Ruuhkamaksumallien tarkastelu maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta

 

Helsingin seudun asunto- ja työmarkkina-alue on laajentunut jatkuvasti. Työmatkat pidentyvät, yhdyskuntarakenne hajautuu ja ajoneuvoliikenteen ajosuorite kasvaa. Ruuhkamaksuselvityksen mukaan vertailuvaihtoehdossa vuonna 2017 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen hajautuminen todennäköisesti jatkuisi.

 

Ympäristölautakunta toteaa, että selvityksen perusteella ruuhkamaksut tukisivat raideliikenteen tuntumassa sijaitsevien työpaikka- ja palvelukeskittymien kehitystä ja näin valtakunnallisten ja seudullisten alueiden­käyttötavoitteiden toteuttamista. Maaliskuun 2009 alusta voimaan tulleiden tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehitys tulee kääntää hajautumisesta kohti eheyttä. Tavoitteissa korostetaan alueidenkäytön ja sen suunnittelun roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa. Niiden mukaan asunnot, työpaikat ja palvelut on sijoitettava niin, että henkilöautoliikenteen tarve vähenee.

 

Kaikissa ruuhkamaksumalleissa joukkoliikenteen osuus kasvaisi. Joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan lisääntymisen seurauksena joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, kannalta keskeisten sijaintien vetovoima työpaikkojen sijoittumisalueina lisääntyisi. Selvityksen mukaan eri ruuhkamaksuvaihtoehdoissa Helsingin keskustan vetovoima työpaikka- ja kaupallisena keskuksena paranisi hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta.

 

Maksut voivat kuitenkin myös vaikuttaa siten, että toimistot ja konttorit siirtyvät pois ruuhkamaksualueelta autoilla helposti saavutettavien suurten tieväylien varteen, jolloin työpaikkojen hajautuminen voi kasvattaa yksityisautoilun tarvetta.

 

Ruuhkamaksuihin liittyy myös uhka ns. muurivaikutuksesta. Maksurajat voivat toimia kartettavana vyöhykkeenä, joka pitkällä aikavälillä voi johtaa maankäytön ja toimintojen eriytymiseen maksurajan sisäpuolen ja ulkopuolen välillä.

 

Ruuhkamaksut ja muut liikennepoliittiset toimenpiteet

 

Selvityksessä osoitettiin, ettei mikään muu toimenpide (tiekapasiteetin lisääminen, joukkoliikenteen lisääminen tai hintojen alentaminen, liikkumisen hallinta, liityntäpysäköinnin lisääminen yms.) yksinään riittäisi saavuttamaan samansuuruisia vaikutuksia kuin ruuhkamaksut. Ympäristölautakunta korostaa, että ruuhkamaksut vaatisivat tuekseen myös muita toimenpiteitä, kuten joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin lisäämistä, kannustimia liikenteen vähäpäästöisyyteen, kuten vähäpäästöisten ajoneuvojen alennettuja ruuhkamaksuja sekä pyöräilyn ja kävelyn edellytysten parantamista. Selvityksen perusteella ruuhkamaksut olisivat kuitenkin käyttökelpoinen toimenpide erilaisten toimenpiteiden kokonaisuudessa. Jatkotyössä tulisikin löytää parhaiten toisiaan tukevat toimet, joilla edistettäisiin tehokkaasti nykyisten liikenne- ja ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutumista.

 

Merkittiin, että Pyhälahti Vierikon kannattamana esitti lisättävän esityslistan sivulle 15 ensimmäisen kappaleen loppuun "Ympäristölautakunta toteaa, että kaikki tarkastellut vaihtoehdot voidaan teknisesti toteuttaa kansalaisten yksityisyyden suojaa loukkaamatta." Kukaan ei vastustanut tätä lisäystä.

 

Merkittiin edelleen, että Haapala Pyhälahden ja Salosen kannattamana esitti lisäystä esityslistan sivulle 16 kolmannen kappaleen loppuun ”Mak­sut voivat kuitenkin myös vaikuttaa siten, että toimistot ja konttorit siirtyvät pois ruuhkamaksualueelta autoilla helposti saavutettavien suurten tieväylien varteen, jolloin työpaikkojen hajautuminen voi kasvattaa yksityisautoilun tarvetta.

 

Ruuhkamaksuihin liittyy myös uhka ns. muurivaikutuksesta. Maksurajat voivat toimia kartettavana vyöhykkeenä, joka pitkällä aikavälillä voi johtaa maankäytön ja toimintojen eriytymiseen maksurajan sisäpuolen ja ulkopuolen välillä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Haapalan ehdotus voitti äänin 8–1. Vähemmistöön jäi Alhojärvi.

 

Merkittiin edelleen, että Alhojärvi Pyhälahden kannattamana esitti esityslistan sivulle 16 väliotsikon Ruuhkamaksut ja muut liikennepoliittiset toimenpiteet jälkeen seuraavaa virkettä kuulumaan ”Selvityksessä osoitettiin, että muillakin toimenpiteillä (tiekapasiteetin lisääminen, joukkoliikenteen lisääminen tai hintojen alentaminen, liikkumisen hallinta, liityntäpysäköinnin lisääminen yms.) saavutettaisiin samansuuruiset vaikutukset kuin ruuhkamaksuilla, muttei yhtä kustannustehokkaasti.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Alhojärven ehdotus hävisi äänin 6–3. Alhojärven lisäksi vähemmistöön jäivät Vierikko ja Pyhälahti.

 

Merkittiin vielä, että Kettunen Salosen kannattamana esitti esityslistan sivulle 16 väliotsikon ”Ruuhkamaksut ja muut liikennepoliittiset toimenpiteet” jälkeen seuraavaa virkettä kuulumaan kohdan …kannustimia liikenteen vähäpäästöisyyteen… jälkeen ”kuten vähäpäästöisten ajoneuvojen alennettuja ruuhkamaksuja…”

 

Suoritetussa äänestyksessä Kettusen ehdotus voitti äänin 6–3. Vähemmistöön jäivät Haapala, Peltonen ja Marttila.

 

Yleisten töiden lautakunta toteaa (10.9.2009) seuraavaa:

 

Mahdollisen ruuhkamaksujärjestelmän toteutuessa on yleisille katu- ja viheralueille tarvittavien laitteiden ja rakennelmien sijoituspaikat suunniteltava yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Ruuhkamaksuteknologian kameraperusteisessa rekisterikilven tunnistuksessa on huomioitava esimerkiksi lika, loska ja lumi, jotka saattavat peittää rekisterikilven tai kamerajärjestelmän estäen siten tunnistuksen. Laitteiden ja rakenteiden osalta on varauduttava myös ilkivaltaan.

 

Joukkoliikenteen edistäminen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen ovat vahvasti esillä Helsingin kaupungin yhteisstrategioissa. Rakennusvirasto edistää joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä katujen suunnittelun ja toteutuksen osalta. Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi priorisoimalla joukkoliikenteen edistämishankkeiden ja pääkatuverkon kehittämishankkeiden toteutusta. Rakennusvirasto osallistuu liikenneverkon ylikuormitus- ja häiriökohteiden liikenteen hallinnan toimijoiden yhteistyöhön.

 

Rakennusvirasto rakentaa ja ylläpitää kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston määrittelemät joukkoliikenneväylät ja -kaistat, katujen hidasteet, kiertoliittymät ja pysäkkijärjestelyt sekä toteuttaa monia muita joukkoliikennettä parantavia toimenpiteitä. Joukkoliikenteen sujuvuutta parannetaan myös aloittamalla kunnallinen liikennevalvonta, mikäli lainsäädäntöä muutetaan sen sallimiseksi. Säädöshanke on vireillä oikeusministeriössä.

 

Helsingin kevyen liikenteen väylien ylläpidon laatutasojen asettamisessa on korostumassa tarvepohjainen näkökulma. Tämä tarkoittaa muun muassa että joukkoliikenteen pysäkeille ja terminaaleihin pyritään varmistamaan ylläpidon keinoin sujuvat ja esteettömät yhteydet kaikissa olosuhteissa. Kevyen liikenteen kävely ja pyöräilymahdollisuuksia lisätään uusilla alueilla. Myös kevyen liikenteen verkostoa täydennetään.

 

Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttöaste Helsingin keskustassa on korkea. Maksullisuusaikana arkisin ja lauantaisin maksulliset pysäköintipaikat ovat lähes aina varattuja. Ruuhkamaksuselvityksen mukaan asiakaspysäköinti koostuu ihmisten matkoista kauppoihin, harrastuksiin ja muihin palveluihin. Asiakasliikenteen osuus koko liikennemäärästä on suuri. Se painottuu kuitenkin ruuhka-aikojen, kello 6–9 ja 15–18, ulkopuolelle. Liikennemäärien väheneminen oletettavasti helpottaisi lyhytaikaisten asiakaspysäköintipaikkojen löytymistä. Liikenteen väheneminen ruuhka-aikoina helpottanee myös jonkin verran tavaraliikenteen sujuvuutta maksullisia pysäköintipaikkoja vapauttamalla.

 

Ruuhkamaksuilla ei todennäköisesti tulisi olemaan ainakaan merkittävää vaikutusta maksulliseen pysäköintiin. Maksullisen pysäköinnin tuotto vuonna 2008 oli 9,7 miljoonaa euroa. Liikennemäärien väheneminen vaikuttaa omalta osaltaan myös siihen, että virheellisten pysäköintien määrä jonkin verran laskee.

 

Ruuhkamaksuselvityksessä liikenteen aiheuttamien melutasojen arvioidaan eri ruuhkamaksumalleissa muuttuvan vain vähän. Rakennusvirasto on alkanut päällystää tiettyjä katuosuuksia melua vaimentavalla päällysteellä, joten mahdollinen yhteisvaikutus voi vähentää melun suuruusluokkaa ruuhkamaksuselvityksessä mainittua enemmän.

 

Ruuhkamaksuselvityksessä kerrottujen hiilidioksidipäästöjen ja muiden terveydelle haitallisten päästöjen vähenemisen lisäksi myös katujen päällysteen kulumisesta ja liukkaudentorjunnasta aiheutuva katupöly vähentyisi ruuhkamaksujen vaikutuksesta.

 

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä esittelijän muutetun ehdotuksen seuraavien äänestysten jälkeen:

 

Jäsen Heinämies teki jäsen Hartosen kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan lausuntoehdotukseen lisätään yhteenvetona seuraava teksti:

 

”Yleisten töiden lautakunta suhtautuu selvityksen pohjalta myönteisesti ruuhkamaksujärjestelmään ja katsoo selvityksen osoittavan, että ruuhkamaksuilla voidaan edistää liikennepoliittisia tavoitteita kustannustehokkaasti Helsingin seudulla.

 

Selvityksen perusteella voidaan todeta muun muassa, että väärinpysäköinti vähentyisi, katumelu ja liikenteen yleiset meluhaitat vähenisivät , katupölyn määrä vähenisi, liikenne sujuvoituisi, asukaspysäköinti helpottuisi ja julkisten katutilojen viihtyisyys lisääntyisi.

 

Maksujen tuotot on tärkeä saada joukkoliikenteen palvelutason ylläpitämiseen ja lipun hintojen pitämiseen kohtuullisina.”

 

Jäsen McCarron teki varajäsen Pätiälän kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan lausuntoehdotukseen lisätään yhteenvetona seuraava teksti:

 

”Yleisten töiden lautakunta ei tämän selvityksen perusteella kannata ruuhkamaksuja. Syinä ovat epäselvät ympäristövaikutukset, liikenteen ajonopeuksien kasvu ja epäselvät vaikutukset liikenteen meluun.

 

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että eräät mallit lisäävät liikennettä asuntokaduilla ja yleensä alemman asteen katuverkolla.”

 

Ensimmäisessä äänestyksessä jäsen Heinämiehen tekemä ehdotus voitti 5 äänellä (Heinämies, Klemetti, Hartonen, Saksala, Hänninen) 4 ääntä vastaan (McCarron, Pätiälä, Inkeroinen-Kalliokoski, Österberg) jäsen McCarronin tekemän ehdotuksen.

 

Toisessa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti 6 äänellä (Pätiälä, Inkeroinen-Kalliokoski, McCarron, Hänninen, Saksala, Österberg) 3 ääntä (Klemetti, Hartonen, Heinämies) vastaan edellisessä äänestyksessä voittaneen jäsen Heinämiehen ehdotuksen.

 

Heinämies, Hartonen ja Klemetti ilmoittivat pöytäkirjaan merkittäväksi muutosehdotuksen mukaisen eriävän mielipiteen.

 


HKL-liikelaitoksen johtokunta toteaa (3.9.2009) mm. seuraavaa:

 

Selvityksessä tutkitut ruuhkamaksumallit olivat:

-        kehämalli, jossa on yksi Kehä III:n sisäpuolella sijaitseva maksukehä. Ruuhkamaksu perustuisi maksukehän ylittämiseen.

-        linjamalli, jossa on kaksi maksukehää kantakaupungin ulkopuolella sekä Kehä III:n sisäpuolella. Lisäksi toteutettaisiin kaksi poikittaista maksulinjaa kantakaupungin maksukehältä luoteeseen ja koilliseen. Ruuhkamaksu perustuisi maksukehän tai -linjan ylittämiseen.

-        vyöhykemalli, joka koostuisi kahdesta vyöhykkeestä. Maksu perittäisiin ajettujen kilometrien perusteella.

 

Kuva: Tutkitut ruuhkamaksumallit

 

Riippumatta ruuhkamaksujen toteuttamisesta käynnissä olevat tai lähivuosiksi suunnitellut tiehankkeet valmistuessaan vähentävät kohdallaan nykyisiä ruuhkia. Uudet väylät vähentävät ruuhkia eniten poikittaisilla pääväylillä, mutta säteittäisille pääväylille syntyisi uusia ruuhkia.

 

Toteutettaessa kaikki ruuhkamaksumallit olisivat tehokkaita ruuhkien poistajia koko seudulla. Tarkasteluissa käytetyillä hintatasoilla kehä- ja linjamallit leikkaisivat aamuruuhkatunnin liikennesuoritteen kasvun lähes puoleen ja vyöhykemalli poistaisi kasvun lähes kokonaan. Ruuhka­maksun suuruus luonnollisesti vaikuttaa olennaisesti liikennemääriin kaikissa vaihtoehdoissa ja vaikutukset ovat tästä syystä kohtuullisen vaivattomasti rajattavissa liikennepoliittisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus joukkoliikenteeseen

 

Kaikki ruuhkamaksumallit vähentäisivät henkilöautomatkoja ja lisäisivät joukkoliikennematkoja. Myös kevyen liikenteen matkat lisääntyisivät. Muutokset kulkutavassa olisivat ruuhka-aikoina suurempia kuin muina aikoina.

 

Ruuhka-ajan matkustajamäärät kasvaisivat pääkaupunkiseudun sisäisessä joukkoliikenteessä mallista riippuen 5–12 %. Voimakkaimmat lisäykset kohdistuisivat raskaaseen raideliikenteeseen eli metro- ja lähijunaliikenteeseen. Vähiten matkustajamäärät kasvaisivat Helsingin kan­takaupungin raitioliikenteessä.

 

Siirtymä henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen olisi suurinta työmatkaliikenteessä. Alueellisesti siirtymä joukkoliikenteeseen olisi suurinta keskustaan ja joukkoliikenteen kannalta edullisiin aluekeskuksiin suuntautuvilla työmatkoilla. Ruuhkamaksut tukisivat Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen keskittymistä vahvojen joukkoliikennekäytävien varteen.

 

Ruuhkamaksujen aiheuttama joukkoliikenteen kysynnän lisäys luo paineen tarjottavan kapasiteetin lisäämiselle. Selvityksessä on lähdetty siitä, että matkustajamäärien kasvu ei saa heikentää matkustusväljyyttä. Kapasiteetin lisääminen vaikuttaisi joukkoliikenteen hoidon kustannuksiin, jotka kasvaisivat pääkaupunkiseudulla alustavan arvion mukaan 20–39 milj. euroa vuodessa. Lisäys on 6–11 % suhteessa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannuksiin vuonna 2008.

 

Joukkoliikenteen käytön kasvu lisäisi lipputuloja ruuhkamaksumallista riippuen 8–23 milj. euroa vuodessa, jolloin joukkoliikenteen nettokustannukset eli tariffituki kasvaisi pääkaupunkiseudulla 11–16 milj. euroa vuosittain. Suhteellisesti tariffituen lisäys olisi 8–11 % vuoteen 2008 verrattuna.

 

Joukkoliikenteen kapasiteetin lisääminen parantaisi myös joukkoliikenteen palvelutasoa. Vuorovälien lyhentyminen lyhentäisi myös matkustajien odotusaikoja, minkä on laskettu tuottavan matkustajille hyötyä

8–23 milj. euroa vuodessa ruuhkamaksumallista riippuen. Lisäksi joukkoliikenne nopeutuisi jonkin verran ruuhkautumisen vähentyessä. Myös joukkoliikenteen luotettavuus paranisi, sillä ruuhkat aiheuttaisivat entistä vähemmän hajontaa matka-aikoihin. Tutkimusten mukaan nopeus ja luotettavuus ovat matkustajille tärkeimmät joukkoliikenteen palveluta­so­tekijät. Jatkoselvityksissä tulee arvioida joukkoliikenteen nopeutumisella ja luotettavuuden paranemisella saavutettavat hyödyt niin liikennöintikustannuksiin kuin yhteiskuntataloudellisesti.

 

Ruuhkamaksujen kustannustehokkuus

 

Ruuhkamaksuselvityksessä on arvioitu, onko ruuhkamaksu aiheuttamiinsa kustannuksiin nähden tehokas ja edullinen tapa saavuttaa liikennejärjestelmän kehittämiselle annetut tavoitteet. Kustannustehokkuutta on tarkasteltu sekä liike- että yhteiskuntataloudellisesti.

 

Ruuhkamaksujen liiketaloudellista kustannustehokkuutta on selvityksessä arvioitu vertaamalla eri ruuhkamaksumallien tuloja niiden aiheuttamiin kustannusten lisäyksiin. Tarkastelun perusteella kaikki ruuhkamaksumallit kattaisivat aiheuttamansa kustannusten lisäyksen maksutuloilla. Kaikki ruuhkamaksumallit olisivat liiketaloudellisesti kannattavia nettotuoton ollessa mallista riippuen 110–170 milj. euroa vuosittain.

 

Ruuhkamaksujen yhteiskuntataloudellista kustannustehokkuutta on selvityksessä arvioitu ottamalla ruuhkamaksun hyödyt ja kustannukset huomioon mahdollisimman laajassa vaikutuspiirissä mukaan lukien liikkujien hyötyjen ja kustannusten muutokset, liikenneonnettomuuksien ja päästöjen muutoksen taloudelliset vaikutukset sekä julkisen talouden rahavirrat.

 

Autoilun vähentymisestä johtuvat matka-ajan ja auton käyttökulujen säästöt sekä onnettomuus- ja päästökustannusten säästöt ylittäisivät määrältään kehä- ja linjamalleissa liikkujille aiheutuvat kustannukset. Vyöhykemallin yhteiskuntataloudelliset hyödyt eivät ylittäisi kustannuksia.

 

Huomioitaessa myös ruuhkamaksumallien ruuhkamaksuina saadut tuotot, ruuhkamaksujärjestelmän perustamis- ja ylläpitokustannukset sekä joukkoliikenteen tariffituen kasvu, on kaikkien ruuhkamaksumallien yhteiskuntataloudellinen kustannustehokkuus hyvä.

 

Muut vaihtoehtoiset keinot

 

Selvityksessä on arvioitu ruuhkamaksuille vaihtoehtoisia keinoja saavuttaa seudulle asetetut liikennepoliittiset toiveet. Vaihtoehtoiset keinot kuten esimerkiksi joukkoliikennepalveluiden parantaminen, maksuton joukkoliikenne, pysäköinnin hinnoittelu keskusta-alueilla, liikkumisen ja liikenteen hallinnan lisääminen ja liityntäpysäköinnin lisääminen, aiheuttaisivat vaihtelevan suuruisia muutoksia joukkoliikenteen matkustajamääriin, mutta eivät vähentäisi merkittävästi liikenteen ruuhkautumista. Muilla keinoilla ei myöskään kyettäisi lisäämään joukkoliikenteen käyttöä samalla voimakkuudella kuin vertailluilla ruuhkamaksumalleilla.

 

Ruuhkamaksulla saavutettavat liikennepoliittiset vaikutukset ovat mittakaavaltaan selvästi suurempaa luokkaa kuin muilla toimenpiteillä saavutettavat vaikutukset. Muilla toimenpiteillä ei käytännössä ole mahdollista päästä vastaaviin liikennepoliittisiin hyötyihin kuin ruuhkamaksuilla. Muilla toimenpiteillä voidaan kuitenkin tukea ja edelleen voimistaa ruuhkamaksulla saavutettavia vaikutuksia ja muidenkin toimenpiteiden valmistelua onkin syytä jatkaa riippumatta siitä toteutetaanko ruuhkamaksu vai ei.

 

Yhteenveto                       Ruuhkamaksu on tehokas liikennepoliittinen ohjauskeino, jonka vaikutuksesta suuri määrä liikkujista vaihtaisi kulkutapansa henkilöautosta joukkoliikenteeseen. Ruuhkamaksuselvityksen mukaan kaikki ruuhkamaksumallit vähentäisivät ruuhkia selvästi ja kasvattaisivat joukkoliikenteen matkustajamääriä 5–12 % ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuut­ta 3–7 %-yksikköä. Vaikutukset ovat huomattavia, sillä vertailukohtana voidaan todeta, että merkittävien joukkoliikenteen infrastruktuuri-investointien, kuten esimerkiksi Kehä-radan tai Länsimetron on kunkin arvioitu nostavan joukkoliikenteen kulkutapa-osuutta pääkaupun­kiseudulla 0,2 %-yksikköä. Tähän suhteutettuna ruuhkamaksun vaikutus joukkoliikenteen käytön kasvattamiseksi on pienimmilläänkin yli kymmenkertainen.

 

Joukkoliikenteen kasvanut kysyntä luo edelleen tarvetta vuorotarjonnan lisäämiselle, jolloin joukkoliikenteen palvelutaso paranee houkutellen lisää matkustajia ja synnyttäen positiivisen kierteen joukkoliikenteen kehittämiseksi. Palvelutasoa parantaisivat myös ruuhkautumisen vähentymisestä johtuva joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentyminen ja luotettavuuden parantuminen.

 

Ruuhkautumisen vähentyminen nopeuttaisi voimakkaimmin poikittaisia pääväyliä kulkevia joukkoliikennelinjoja, jotka kärsivät säteittäisiä pääväyliä kulkevia linjoja enemmän ruuhkaisuudesta. Säteittäisten pääväy­lien linjat kulkevat jo nykyään pitkälti joukkoliikenteelle varattuja kaistoja pitkin. Pääkaupunkiseudulla liikenteen kasvu tulee ennusteiden mukaan tulevaisuudessa suuntautumaan nimenomaan poikittaiseen liikku­miseen.

 

Selvityksen mukaan joukkoliikenteenkysynnän kasvu olisi absoluuttisesti mitattuna suurinta kustannustehokkaan raskaan raideliikenteen linjojen varrella. Toisaalta muutokset kantakaupungin raitio- ja bussiliikenteen matkustajamääriin jäisivät suhteellisesti pienemmiksi, koska joukkoliikenteellä jo nykyisin on erittäin merkittävä rooli kantakaupungin kulkutapana.

 

Mikäli ruuhkamaksujärjestelmä päätetään toteuttaa, tulee sen tuotoilla kattaa järjestelmän perustamisesta ja ylläpidosta sekä joukkoliikenteen tarjonnan lisäämisestä johtuvat kustannukset. Tämän ylittävät tuotot tulisi myös ohjata liikennejärjestelmän kehittämiseen käyttämällä rahat liikenteen infrastruktuurihankkeisiin sillä alueella, josta maksuja kerätään. Henkilöautoliikenteen kasvun hidastuessa infrastruktuurihankkeita tulisi toteuttaa joukkoliikennehankkeita painottaen.

 

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitys antaa hyvän pohjan käydä keskustelua ruuhkamaksujen tarpeellisuudesta ja vaikutuksista.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (29.9.2009), että ruuhkamaksu­selvitys antaa varsin kattavan tietopohjan ruuhkamaksujen toimivuudes­ta erityisesti liikennepoliittisten tavoitteiden näkökulmasta. Selvityksen tuottama tieto ruuhkamaksujen laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista ja erityisesti vaikutuksista seudun kilpailukykyyn ja alueen yritystoimintaan on rajallisempaa.

 

Selvityksen johtopäätös on, että liikennepoliittisena toimenpiteenä ruuhkamaksu olisi kustannustehokkaampi tapa saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita Helsingin seudulla kuin tällä hetkellä käytössä olevat keinot. Selvitykseen sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä liittyen mm. liikenteen kasvuennusteisiin ja tutkittujen ratkaisujen tekniseen toteutettavuuteen. Näiltä osin jatkoselvitykset ovat tarpeen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että merkittävin epävarmuustekijä ja jatkoselvitysten kohde on ruuhkamaksujen käyttöönoton vaikutus Helsingin seudun kilpailukykyyn. Vaihtoehtoisten ruuhkamaksumallien vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin Helsingin seudun eri alueilla ja eri toimialoilla edellyttää myös jatkoselvityksiä.

 

Ruuhkamaksujen käyttöönoton aiheuttama joukkoliikenteen kysynnän kasvu tarkoittaisi, että joukkoliikenteen tarjontaa olisi merkittävästi lisättävä, jotta ruuhkamaksun oletetut hyödyt toteutuisivat. Liikennetarjonnan lisäyksen mahdollistamiseksi ruuhkamaksuista saatava tuotto tulisi näin ollen ohjata kokonaisuudessaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän investointien ja ylläpidon sekä liikenteen hoidon rahoittamiseen. Maksutulojen kohdentamisen näkökulmasta ruuhkamaksut olisi perusteltua määritellä lainsäädännöllä maksuksi eikä veroksi.

 

Kaupungin strategiaohjelmaan 2009–2012 sisältyy ruuhkamaksujen ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseen osallistuminen seudullisesti yhteistyössä valtion kanssa.