Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

6

Kaupunginvaltuuston 7.10.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

1

 


6

KAUPUNGINVALTUUSTON 7.10.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 7.10.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta, kulttuurikeskusta, nuorisokeskusta, HKL-liikelaitosta, kaupunkisuunnitteluvirastoa ja terveyskeskusta toimit­ta­maan osaltaan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anna Mäenpäälle, Anni Sinnemäelle, Johanna Sydänmaalle, Riitta Snällille, Michael Bernerille, Seppo K.J. Helmiselle, Pilvi Torstille, Johanna Sumuvuorelle, Anita Kuituselle, Eva Erwesille, Hannu Sipilälle ja Ari Huoviselle.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, terveyslautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille.

 

5                    Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle, asuntotuotantotoimistolle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

10                 Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen 9 uudelleen valmisteltavaksi.

 

11–14           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

15, 16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17–19           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

20                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

21–23           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012